29 Haziran 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27979

YNETMELK

Ankara niversitesinden:

ANKARA NVERSTES TRKE VE YABANCI DL UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ankara niversitesi Trke ve Yabanc Dil Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Ankara niversitesi Trke ve Yabanc Dil Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, bunlarn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Birim sorumlular: Merkez almalarnn programlanmasndan ve uygulanmasndan sorumlu olan retim elemanlarn,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) dari koordinatr: Merkezin idari ilerini yrtmekle grevli personeli,

) Merkez (TMER): Ankara niversitesi Trke ve Yabanc Dil Uygulama ve Aratrma Merkezini,

d) Mdr: Merkezin Mdrn,

e) Rektr: Ankara niversitesi Rektrn,

f) niversite: Ankara niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar ve faaliyet alanlar unlardr:

a) Yurtiinde ve yurtdnda Trkeyi ve yabanc dilleri retmek, dil retme faaliyetlerine destek olmak zere Trkiye'yi ve Trk kltrn tantmak ve bu amala ilgili mevzuat hkmlerine gre ubeler amak,

b) Trke ve yabanc dillerin retimi konusunda uygulamalar ve aratrmalar yaparak programlar hazrlayp yntemler gelitirmek, bu konu ile ilgili yurtiindeki ve yurtdndaki eitli kurum ve kurulularla ortak almalar yapmak,

c) Uluslararas ikili anlamalar erevesinde ilgili kamu kurum ve kurulular ile zel sektr kurulular ve Trkiyedeki niversitelerin ilgili birimleri ile Trke ve yabanc dillerin retimi konusunda almalar yaparak ortak eitim-retim, aratrma, uygulama ve yayn faaliyetlerinde bulunmak,

) Trke ve yabanc dillerin retimi ile ilgili aratrma ve uygulamalar tevik etmek, yaplan aratrmalar duyurmak iin seminer, kurs ve toplantlar dzenlemek,

d) Trkeyi ve yabanc dilleri retmek, yabanclara Trkiye'yi ve Trk kltrn tantmak amacyla yurtii ve yurtdnda geziler dzenlemek, retim elemanlarna ve rencilere dller vermek, dil renimini tevik etmek amacyla kursiyerlere burs vermek,

e) Trke ve yabanc dil retimine ynelik retim aralarn hazrlamak; kitap, dergi, blten, rapor, proje, bror yaynlamak, bu amala yurtii ve yurtdndaki eitli fuarlara katlarak tantm masalar amak,

f) Trke ve yabanc dil retimi konusundaki gelimeleri yakndan izlemek amacyla yurtiinde ve yurtdnda eitli seminer, altay ve benzeri etkinlikler dzenlemek ve bu tr almalara katlmak,

g) Yurtdndaki niversitelerin Trkoloji blm rencilerine ve Trkiye'deki niversitelerin Trk Dili, dil bilim ve yabanc diller son snf rencilerine ve mezunlarna mesleki tecrbeye ynelik uygulama programlar dzenlemek, gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek,

) Trke ve yabanc dil retimini yaygnlatrmak iin uzaktan eitim programlarn ve snavlarn hazrlamak, bunlar yurtiinde ve yurtdnda uygulamak, yurtdndaki eitli niversite ve dil merkezleriyle ibirlii yaparak renci ve retim eleman deiimini ve eitim aralarnn paylamn salamak,

h) Trke ve yabanc dil retiminin verimli hale getirilmesi iin bu dillerin retimi arasnda karlatrmal almalar yapmak,

) Yurtdnda yaayan ve/veya lkeye dnen Trk ocuklarna ve yetikinlere Trke retmek,

i) Yurtdnda yaayan Trk ocuklarnn ve yetikinlerin iinde yaadklar topluma uyum salayabilmeleri, okullarnda ve ilerinde baarl olabilmeleri iin onlara yaadklar lkenin dilini retmek,

j) Bilimsel almalar desteklemek; kurum ve kurulularn isteklerini karlamak amalaryla eitli dillerde eviriler yapmak,

k) Kurum ve kurulularn istekleri dorultusunda dil snavlar dzenlemek,

l) lk ve ortaretim dzeyindeki rencilerin yabanc dillerini gelitirmeye ynelik sosyal ve kltrel destekli kurslar amak,

m) Trke ve yabanc dil retimiyle ilgili projeler gelitirmek, bu alanda hazrlanan ulusal ve uluslararas projelere ortaklk etmek,

n) TMER'de Trke renen yabanc uyruklu rencilerin Trk rencilerle tanp kaynamalarn salamak amacyla sosyal ve kltrel etkinlikler dzenlemek, koro, konuma kulb, gsteri gibi eitli alma gruplar oluturmak.

NC BLM

Merkezin alma ekli, Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin alma ekli

MADDE 6 (1) TMER, almalarn Merkez ve Merkeze bal ubeleri aracl ile yrtr.

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Birim sorumlular,

c) Ynetim Kurulu,

) Danma Kurulu.

Mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan niversitenin retim yeleri arasndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr ayn yntemle yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn grevleri; Merkezi temsil etmek, kurullara bakanlk etmek ve kurullarda alnan kararlar uygulamak, TMER'in Merkez ve ubelerindeki iler ile her dzeydeki personelin grev ve sorumluluklar zerinde genel gzetim ve denetim grevini yapmak, TMER'in aratrma ve uygulama faaliyetleri iin ortaya kan genel ihtiyalar ve bunlarla ilgili nerilerini Rektre iletmektir.

(3) Mdr; Merkezin temsil edilmesinden, retim kapasitesinin verimli bir ekilde kullanlmasndan ve gelitirilmesinden, eitim-retim, aratrma, uygulama, yayn faaliyetleri ve snavlarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, btn faaliyetlerin gzetim ve denetiminin yaplmasndan ve sonularnn alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Mdr yardmclar ve grevleri

MADDE 9 (1) Merkezde niversitenin retim elemanlar ya da idari yneticileri arasndan en ok kii mdr yardmcs olarak grevlendirilebilir. Mdr yardmclar Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilir. Mdr yardmclarnn grev sresi yldr. Grev sresi biten mdr yardmcs ayn yntemle yeniden grevlendirilebilir. Mdr grevi banda olmad zaman yardmclarndan biri Mdre vekalet eder. Greve vekalet alt aydan fazla srerse yeni bir Mdr grevlendirilir.

(2) Mdr yardmclar Mdrn verdii ileri yaparlar.

Birim sorumlular ve grevleri

MADDE 10 (1) Merkezde, retilen Trke ve dier dillere ait eitim ve retim faaliyetlerinin yrtlmesi iin renci saysna gre birimler oluturulur ve birim sorumlular grevlendirilir. Sz konusu birimlerin kurulmas ile ilgili esaslar Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

(2) Birim sorumlusu, Mdr tarafndan ilgili dilin veya dillerin retim elemanlar arasndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten birim sorumlusu ayn yntemle yeniden grevlendirilebilir. Birim sorumlusu kendi blmnde grev yapan retim elemanlar arasndan, yl iin kendilerine yardmc olmak zere Mdrn onayyla en ok iki yardmc grevlendirebilir.

(3) Birim sorumlularnn grevleri unlardr:

a) TMER ubelerinde blmyle ilgili eitim-retimi planlamak, bilimsel almalar dzenlemek, izlemek,

b) retim elemanlarn gelimeler konusunda bilgilendirmek, ynlendirmek ve grevlendirmek, snav sorularnn hazrlanmas, lme-deerlendirme gibi eitim retimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, uygulamalar denetlemek,

c) Merkez birimleri ile ortak almalar yrtmek, hizmet ii eitim almalarn dzenlemek ve yrtmek,

) Yeni retim eleman almyla ilgili snavlar hazrlamak, deerlendirmek, aday retim elemanlarn greve hazrlayc programlar dzenlemek,

d) Kendi birimi ile ilgili eitim-retim etkinliklerini denetlemek ve retim elemanlarnn baar durumlarn izlemek.

(4) Birim sorumlular bu almalarn programlanmas ve uygulanmasndan dorudan Mdre kar sorumludur.

Ynetim kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, Merkez birim sorumlularnn kendi aralarndan seecekleri iki ye ile Rektrn niversite retim yeleri arasndan grevlendirecei iki ye olmak zere toplam be kiiden oluur.

(2) Ynetim Kurulu ayda en az bir defa toplanr. Toplantlara Mdr yardmclar ve idari koordinatr oy haklar olmadan katlr. Mdr gerekli grd hallerde Ynetim Kurulunu olaanst toplantya arabilir.

(3) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin eitim-retim, bilimsel aratrma ve yaym faaliyetleri ile ilgili karar almak, bu faaliyetlere ilikin esaslar belirlemek,

b) Merkezi ilgilendiren dzenleyici ilemleri hazrlamak,

c) Merkezin yllk eitim-retim programn ve takvimini inceleyerek karara balamak,

) Merkezde grev yapacak aday retim elemanlarnn yetitirilmesi ilkelerini belirlemek,

d) Merkezde grev yapmakta olan retim elemanlarnn hizmet ii eitim programlarn dzenlemek,

e) Birimlerin kurulmas ile ilgili esaslar belirlemek,

f) Merkezde eitim, aratrma ve yaym almalar iin geici alma gruplar, eitim koordinatrlkleri kurmak,

g) TMER ubelerinde uygulanacak cretler ve indirimlerle ilgili Rektre nerilerde bulunmak,

) Yeni ubeler almas, mevcut ubelerden gerekli grlenlerin kapatlmas konusunda Rektre nerilerde bulunmak,

h) lgili mevzuat hkmlerine gre ubelerin kurulu ve ileyii hakknda ilkeleri belirlemek, hazrlamak ve hazrlanan esaslar niversite Ynetim Kuruluna sunmak.

dari koordinatr ve grevleri

MADDE 12 (1) Merkezde Mdre bal bir idari koordinatr bulunur. dari koordinatr Ynetim Kurulunda raportrlk yapar ve Mdrn onayn alarak, Merkezde grev yapan idari personel arasndaki i blmn salar ve ileri denetler.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, ilgili konularda almalar yapm ya da yapmakta olan en fazla yirmibe kiiden oluur. Danma Kurulu yeleri, Mdrn teklifi zerine Rektr tarafndan iki yl iin grevlendirilir. Danma Kurulu yeliine niversite dndan veya yurt dndan da ye seilebilir.

(2) Danma Kurulu, Ynetim Kurulunun gerekli grd hallerde Mdr tarafndan tespit edilecek bir tarihte toplanr. Toplant yapmak iin ounluk art aranmaz. Mdr gerekli grd durumlarda Merkez ve ube yneticilerinin de Danma Kurulu toplantlarna katlmalarn isteyebilir.

(3) Danma Kurulu, Merkezin almalar hakknda nerilerde ve tavsiyelerde bulunur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Dil kurslar

MADDE 14 (1) Merkezde retilen dillere ait kurslarn tr, sreleri ve ierikleri, bu kurslara ait dnemler, dzeyler, kurlar, kurlarn haftalk ders saati arlklar, kurslara ait kayt koullar, kurslarda kullanlacak materyallerin hazrlanmas ve seimi, kurs dnemlerinin sonlarnda veya bamszca uygulanacak snavlarn tr, ierikleri ve uygulanma sreleri, kurslarda grev alacak okutmanlarn seimi, bu okutmanlarn eitimi ve kurslara hazrlanmas gibi eitimsel konular Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek niversite personeli ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanunu hkmlerine gre istihdam edilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 16 (1) 7/2/1990 tarihli ve 20426 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ankara niversitesi TMER Trke retim Aratrma ve Uygulama Merkezi Eitim retim ve Snav Ynetmelii ile 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ankara niversitesi Trke ve Yabanc Dil Aratrma ve Uygulama Merkezi (TMER) Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato ve Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ankara niversitesi Rektr yrtr.