29 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27979

TÜZÜK

             Karar Sayısı : 2011/1918

             Ekli “Bucak ve Köylere İmam-Hatip Kadrolarının Dağıtımında Uygulanacak Esaslar Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 10/2/2011 tarihli ve 335 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 24/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                         A. KAHRAMAN

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                            O. GÜNEŞ                         A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                             V. EROĞLU

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                      Ulaştırma Bakanı V.

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı      Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

BUCAK VE KÖYLERE İMAM-HATİP KADROLARININ DAĞITIMINDA

UYGULANACAK ESASLAR HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

             MADDE 1 – 19/2/1975 tarih ve 7/9516 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bucak ve Köylere İmam-Hatip Kadrolarının Dağıtımında Uygulanacak Esaslar Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.