25 Haziran 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27975

YNETMELK

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

KAMU TAINMAZLARININ TURZM YATIRIMLARINA TAHSS HAKKINDA
Y
NETMELKTE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu Tanmazlarnn Turizm Yatrmlarna Tahsisi Hakknda Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Tahsise konu kamu tanmaz zerinde gerekletirilecek tesisin tr, snf ve kapasitesi zerinden tahsis artnamesinde belirtilen o ylki birim maliyetlerine gre tespit edilecek toplam yatrm maliyetinin yzde bei orannda, termal ve k turizmi amal tahsislerde toplam yatrm maliyetinin yzde biri orannda kesin ve sresiz teminat mektubunun ilgili muhasebe birimine teslim edildiine ilikin alnd belgesini,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Toplam yatrm maliyetinin yzde bei orannda, termal ve k turizmi amal tahsislerde toplam yatrm maliyetinin yzde biri orannda kesin ve sresiz teminat mektubunun ilgili muhasebe birimine teslim edildiine ilikin alnd belgesinin,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddenin altnc fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

a) Toplam yatrm maliyetinin yzde onuna tekabl eden miktarda, termal ve k turizmi amal tahsislerde toplam yatrm maliyetinin yzde ikisine tekabl eden miktarda kesin ve sresiz teminat mektubunun ilgili muhasebe birimine teslim edildiine ilikin alnd belgesinin,

Bakanlka tahsisin devrinin veya tr deiikliinin uygun grlmesi halinde ve bir kereyle snrl olmak kaydyla en ok otuz ay ek sre verilebilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kanunlarnda, turizm yatrm ve iletmecilii ile grevli olan kamu kurum ve kurulularna, turizm yatrm belgesi alnmas artyla, konaklama hari imar planlarnda yalnzca gnbirlik, rekreasyon ve spor tesisleri gibi kullanma ayrlm alanlar ilansz olarak tahsis edilebilir. Bu ekilde tahsis edilen tanmazlar zerinde bamsz ve srekli nitelikli olmayan ve tapu ktnn ayr bir sayfasna tanmaz olarak kaydedilmeyen, sadece tanmazn tapu ktnn irtifak haklar ve gayrimenkul mkellefiyetleri stununa kaydedilen sreli (normal) irtifak hakk tesis edilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin sonuna aadaki cmle eklenmi, ayn fkrann (b) bendinin drdnc cmlesi aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddenin nc fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmi ve ayn maddenin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Bu bentte belirtilen indirimlere ilave olarak, termal ve k turizmi amal tahsislerde; ilk yl kullanm bedeli ile szleme hkmleri gereince belirlenen ikinci ve nc yl kullanm bedelleri yzde yetmi indirim uygulanarak tahsil edilir.

letme haslat; iletmenin esas faaliyetleri erevesinde satlan mal veya hizmetler karlnda alnan ya da tahakkuk ettirilen her trl bedellerle, vade ve kur farklar, faiz ve kira gelirleri ile dier gelirlerden oluur ve tek dzen muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer alan net satlar, dier faaliyetlerden olaan gelir ve karlar ile olaan d gelir ve karlarn toplam zerinden tespit edilir.

Ancak, asl alann, ilgili bakanlklarca yaplan kesin izin, kesin tahsis ve st hakk tesisi ilemiyle yatrmcya tahsis edilmi olmas ve szlemesinde haslat pay alnacana ilikin hkm bulunmas halinde; ek alan zerindeki tesislerin haslat da asl alana dhil edilir ve ek alan iin ayrca haslat pay alnmaz.

(4) Turizm yatrm veya iletmesi belgeli tesiste meydana gelen tr ve snf deiikliklerinde, deiikliin uygun grld tarih itibaryla yl birim maliyetler zerinden yeni kullanm bedeli; kapasite artlarnda ise, deiikliin uygun grld tarih itibaryla, artan kapasite iin yl birim maliyetler zerinden ek kullanm bedeli tespit edilir. Bu bedeller; tr ve snf deiiklii ile kapasite artnn uygun grld Bakanlk yazsnn yatrmcya tebli edildii tarihten itibaren otuz gn iinde ilgili muhasebe birimine yatrlr.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Kltr ve Turizm Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/7/2006

26235

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

16/3/2007

26464

2

14/2/2009

27141

3

7/1/2010

27455