22 Haziran 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27972

YNETMELK

stanbul Ticaret niversitesinden:

STANBUL TCARET NVERSTES NLSANS VE LSANS

ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Ticaret niversitesinde nlisans ve lisans dzeyindeki eitim-retim ve snavlara ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Ticaret niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokulu bnyesinde yrtlen eitim-retim ve snavlara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Kanunun ek 53 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir AKTSnin i yk karl en az 25, en ok 30 saatlik almay,

b) Dnem: lgili mevzuat hkmlerine gre belirlenen ve says Senato tarafndan kararlatrlan eitim-retim zaman dilimini,

c) lgili kurul: Fakltelerde faklte kurulunu, yksekokullarda yksekokul kurulunu, meslek yksekokullarnda meslek yksekokulu kurulunu,

) lgili ynetim kurulu: Fakltelerde faklte ynetim kurulunu, yksekokulda yksekokul ynetim kurulunu, meslek yksekokulunda meslek yksekokulu ynetim kurulunu,

d) Mtevelli Heyet: stanbul Ticaret niversitesi Mtevelli Heyetini,

e) Rektr: stanbul Ticaret niversitesi Rektrn,

f) Senato: stanbul Ticaret niversitesi Senatosunu,

g) niversite: stanbul Ticaret niversitesini,

) niversite Ynetim Kurulu: stanbul Ticaret niversitesi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retim Dnemi, Sresi ve creti,

Programlar ile Burslar, Diploma

Kontenjanlar, eitim-retim dnemi ve programlar

MADDE 5 (1) Akademik ylda kabul edilecek burslu ve burssuz renci says, bir nceki akademik ylda Senatonun nerisi zerine Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir.

(2) Eitim-retim dnem esasna gre dzenlenir. Akademik yl ierisindeki i yk Senato tarafndan belirlenir. Eitim-retim programlar ilgili kurullar tarafndan hazrlanr ve Senatonun onay ile uygulamaya konulur.

(3) Bir sonraki akademik ylla ilgili program deiiklikleri her yl en ge Mays ay sonuna kadar bu maddede belirtilen esaslara gre belirlenir ve sonulandrlr. Lisans programlarnn en az 240 AKTSlik dersi, nlisans programnn ise en az 120 AKTSlik dersi kapsamas gerekir. Haftalk eitim-retim programlarnda toplam en az 30 AKTSye kadar dersin yer almas zorunludur. Bu kredilerin hesaplanmasnda, Yksekretim Kurulu (YK) tarafndan belirlenen zorunlu dersler dhil deildir.

(4) htiya duyulduunda, ilgili kurulun gr ve Senatonun karar ile yeni ders alabilir.

(5) Rektr tarafndan, eitim-retim programlar konusunda akademik yln banda Mtevelli Heyet bilgilendirilir.

retim creti

MADDE 6 (1) Yllk retim cretleri ve dier cretler, her akademik yl iin Mtevelli Heyet tarafndan yeniden belirlenir.

(2) Yllk retim cretini belirlenen tarihlerde demeyen rencilerin kayd yaplmaz, yenilenmez. Bu renciler rencilik haklarndan yararlanamaz. retim cretleri Mtevelli Heyet tarafndan taksitlendirilebilir. Taksit deme tarihleri iln edilir. Taksitlerden herhangi birinin belirlenen tarihlerde denmemesi durumunda da ilgili renci iin bu fkra hkmleri uygulanr.

(3) Bir akademik yln banda kaydn yaptran veya kaydn yenileyen rencinin, herhangi bir sebeple niversiteden ayrlmas halinde, ayrlma tarihine kadar olan retim cretinin tmn demesi gerekir. niversiteden ayrlan renciye daha nce yatrm olduu retim cretleri iade edilmez.

(4) rencinin, bu Ynetmeliin 23 nc maddesinin nc fkrasna gre sorumlu bulunduu dnem kredi yknn altnda ders almas halinde dahi, yllk retim cretini tam olarak demesi gerekir.

(5) Yabanc dil hazrlk programndaki retim sresi hari, lisans programlarnda sekiz, nlisans programlarnda drt dnem sonunda baarsz olan rencilerin, tekrarlayacaklar her ders bana, Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen retim cretini demeleri gerekir.

Burslar

MADDE 7 (1) Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen esaslara gre niversite rencilerine burslar verilebilir.

retim dili

MADDE 8 (1) niversitenin nlisans ve lisans eitim ve retim dili Trkedir. Ancak Senatonun nerisi, Mtevelli Heyetin karar ve YKn onay ile baz programlarda tamamen veya ksmen ngilizce veya baka bir yabanc dilde retim verilebilir.

retim sresi ve ek sreler

MADDE 9 (1) rencilerin, nlisans programlarn en ok drt, drt yllk lisans programlarn en ok yedi ylda tamamlamalar gerekir. Normal retim sresi be yl olan program rencilerinin de renimlerini sekiz ylda tamamlamalar gerekir. retim sresinin hesaplanmasnda; yabanc dil hazrlk programlarnda geen sre ile bu Ynetmeliin 36 nc ve 37 nci maddelerinde belirtilen sreler dikkate alnmaz. retim sresi ve ek srelere ilikin 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi hkmleri uygulanr.

(2) niversiteden uzaklatrma cezas alan rencilerin bu sreleri renim sresinden saylr. renci bu sreler iin retim creti der.

(3) Yabanc dil hazrlk programnda retim sresi, ilgili mevzuat hkmlerine gre belirlenir.

(4) Deiim programlar kapsamndaki rencilere bu Ynetmeliin 15 inci maddesi hkmleri uygulanr.

(5) Mezuniyet iin gereken btn derslerden baarl olan son snf rencileri diledikleri derslerin not ykseltme snavna girebilir.

renci ilemleri

MADDE 10 (1) rencilerin kayt ve kayt yenileme dnda intibak, yatay ve dikey gei, blm deitirme, snav sonularna itiraz, kayt dondurma ile kendi isteiyle iliik kesmeleri, iliik kesme halleri ve dier ilemleri hakknda ilgili ynetim kurulu kararlar uygulanr.

Diploma

MADDE 11 (1) renimlerini baar ile tamamlayanlara; faklte, yksekokul ve meslek yksekokulunun blm ve gerekiyorsa program ad belirtilmek suretiyle lisans veya nlisans diplomas verilir. Diploma verilmesi iin; mezuniyetin ilgili ynetim kurulu tarafndan onaylanmas gerekir.

(2) Lisans renimini tamamlamayanlarn ya da tamamlayamayanlarn nlisans diplomas almalar veya nlisans programlarna intibak hususunda ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

NC BLM

Kabul ve Kayt Esaslar

Yeni renci kabul ve kayt ilemleri

MADDE 12 (1) Lisans ve nlisans programlarna lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnca (SYM) yerletirilen renciler ile yetenek snavyla renci alan blmlere renciler, ilgili mevzuat hkmlerine gre ve niversitenin belirledii snav sonularna gre kabul edilir.

(2) Kaytlar, renci tarafndan yaplr; Rektrlke kabul edilecek mazeretleri halinde ise belirlenen vekilleri araclyla yaptrlr. Kayt iin gerekli belgeler niversite tarafndan belirlenir ve duyurulur. Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(3) Sresi iinde kayt yaptrmayan renciler, niversiteye girme hakkndan vazgemi saylrlar.

(4) Yabanc rencilerin kabulne ilikin esaslar Mtevelli Heyet/Senato tarafndan belirlenir.

Yabanc dil yeterlik snav

MADDE 13 (1) Yabanc dil hazrlk programna devam zorunluluu bulunan rencilerin, niversitece yaplan yabanc dil yeterlik snavna girmeleri gerekir.

(2) Yeterlik snavnda baarl olamayan rencilerin, yabanc dil hazrlk programna devam etmeleri gerekir. Bu renciler hakknda ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

(3) Trke programlarda renim gren rencilerin, retim dili yabanc dil olan programlardan da ders alabilmeleri iin yabanc dil dzeylerinin yeterli olduunu belgelemeleri gerekir. Yabanc dil hazrlk programlarndan muafiyet getiren ve YK tarafndan edeer saylan ulusal ve uluslararas snavlar ve asgari muafiyet puanlar, Senato tarafndan belirlenir.

(4) Trke eitim alacak renciler, yabanc dil yeterlik-dzey belirleme snavna girebilir. Snavda baarl olanlar zorunlu yabanc dil derslerinden muaf saylarak aldklar notlar not durum belgesine (transkript) ilenir. Snavda baarsz olanlar dorudan renime balayabilirler.

Kayt yenileme

MADDE 14 (1) niversite rencilerinin; Senatoca hazrlanan akademik takvimde belirlenen ve Rektrlke ilan edilen tarihlerde, bu Ynetmeliin 23 nc ve 24 nc maddelerinde belirtilen esaslara gre derslere yazlmalar ve retim cretini deyerek kayt yenilemeleri gerekir. Belirlenen sre iinde kaytlarn yenilemeyen renciler derslere ve snavlara giremezler, rencilik haklarndan yararlanamazlar. Bu durumdaki renciler, mteakip eitim-retim ylnda, sresi iinde kayt yenileme ilemini yapmamalar halinde haklarnda iliik kesme ilemi yaplr.

Deiim programlar

MADDE 15 (1) niversitede, yurtii veya yurt dnda bulunan yksekretim kurumlaryla, YK tarafndan tannan renci deiim programlar uygulanabilir.

(2) Bu programlar erevesinde renciler bir yla kadar ilgili niversitelere gnderilebilir. Bu rencinin, renci deiim programlar kapsamnda ald veya zel renci olarak ayn dzeyde baka bir yksekretim kurumundan ald ders veya uygulamalarn kredi ve notlar, ilgili ynetim kurulu karar ile geerli saylr.

(3) Deiim programlar erevesinde renim grmek zere gnderilen rencilerin alaca dersler edeer veya yerine saylan ders yoksa alnan semeli ders olarak, kendi kodu, ad ve AKTS kredisi ile birlikte transkriptine ilenir.

(4) Deiim programlar erevesinde ift diplomaya ynelik ortak program yrten program rencilerinin ilgili niversitelerden aldklar dersler ilgili ynetim kurulu kararyla transkriptlerine ilenir.

(5) rencinin deiim programnda geirdii sre, retim sresine dhildir.

(6) rencinin deiim programna katlarak ald derslerin kredisinin toplam, kaytl olduu programn toplam kredisinin 1/3nden fazla olamaz.

(7) Deiim programndaki rencilerin, retim cretlerini niversiteye demeleri gerekir.

(8) niversiteye deiim programlar ile gelen yabanc uyruklu rencilere renci leri Daire Bakanl tarafndan aldklar dersleri ve baar durumlarn gsteren bir belge verilir.

Deiim ve misafir renciler

MADDE 16 (1) Misafir renciler, lisans dzeyinde renimlerine yurtdnda devam eden ve niversitede ilk iki dnem hari, en fazla iki dnem ders alan rencilerdir. Misafir rencilerin bavurular, renimlerine devam etmekte olduklar yksekretim kurumunun dzeyi ve rencinin bu kurumdaki baar durumu gzetilerek, ilgili blm bakannn gr alnmak suretiyle, Rektrlke belirlenen kontenjan ve koullar dhilinde, ilgili ynetim kurulu tarafndan karara balanr. lgili ynetim kurulu, misafir rencinin kabulnden sonra, dersleri ve ders saati toplamn da tespit eder. Misafir renciler, ilgili yaryln normal ders yk kadar ders alabilir ve bu rencilere aldklar derslerden not ve kredi verilir. Misafir rencilere diploma ve unvan verilmez. Talepleri halinde aldklar dersleri ve kazandklar kredileri gsteren bir belge renci leri Daire Bakanl tarafndan verilir.

(2) Deiim programlar erevesinde kabul edilen deiim rencileri ve misafir rencilerine ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

(3) Deiim rencileri ve misafir renciler; yurtii veya yurtdnda lisans ve nlisans dzeyinde eitim-retimlerine devam eden ve niversitenin dier rencileriyle birlikte ilgili mevzuat hkmlerine gre ders alan rencilerdir.

(4) Misafir rencilerin, katldklar dersler esas alnarak Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen esaslara gre lisans renimi cretini demeleri gerekir.

renci kimlik belgesi

MADDE 17 (1) niversiteye kesin kayt yaptran ya da kaydn yenileyen rencilere, Rektrlk tarafndan bir yl geerli olan fotorafl bir kimlik belgesi verilir. Mezun olan ya da niversite ile iliii kesilen rencinin kimlik kartn iade etmesi gerekir.

Gei, ift anadal, yan dal ile kurumlar aras kredi transferi

MADDE 18 (1) Yurt ii ve yurt d dier retim kurumlarndan niversiteye bal birimlere yatay veya dikey gei yoluyla kayt yaptrlabilir. Yatay ve dikey gei kontenjanlar Senatonun nerisi ve Mtevelli Heyetin onay ile belirlenir.

(2) nlisans ve lisans dzeyindeki programlar arasnda gei, ift anadal, yan dal ile kurumlar aras kredi transferi yaplmas hakknda; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

(3) Yatay veya dikey gei yoluyla kayt yaptran rencilerin yabanc dil seviyeleri, bu Ynetmeliin 13 nc maddesinde belirlenen esaslara gre deerlendirilir.

(4) Yatay ve dikey geilerde intibak ilemleri ilgili ynetim kurulu tarafndan yaplr.

(5) niversiteye giri ve yerletirme snavlar ile baka bir yksekretim kurumuna yerlemi veya YK tarafndan edeerlii onaylanm bir yksekretim kurumunda renim grm rencilerden, niversiteye giri ve yerletirme snavna yeniden girerek niversitenin bal birimlerinin birinci snflarna kayt yaptranlar; retime balayacaklar eitim-retim ylnn ilk onbe gn iinde muafiyet talebi iin bavurmalar halinde, daha nce renim grdkleri yksekretim kurumlarnda baardklar derslerin kredi saatleri ve ders ierikleri dikkate alnarak ilgili birim ynetim kurulu karar ile muaf kabul edilebilirler. Muafiyetin kabul halinde rencinin o dersten baar notu hanesine (T) harfi yazlr. Bu takdirde YK tarafndan zorunlu klnan dersler hari en ok 48 AKTSlik krediye muafiyet uygulanr.

Kurum ii blm veya programlar aras yatay gei

MADDE 19 (1) Kurum ii blm veya programlar arasnda yatay geiler konusunda; Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ile Senatoca belirlenen esaslar uygulanr.

(2) Gei yapmak isteyen renci, akademik takvimde belirtilen sreler iinde gei yapmak istedii blm veya program belirterek ilgili dekanlk veya mdrle bir dileke ile bavurur. Bavurular, gei yaplacak birimin kontenjan ve bu maddede belirtilen artlar dikkate alnarak sralanr ve ilgili birimin ynetim kurulu tarafndan karara balanr.

(3) Yatay gei yoluyla blm/program deitiren renciler ayn eitim-retim dneminde ift anadal bavurusu yapamaz.

(4) zel yetenek snav ile alnan renciler blm deiiklii yapamazlar.

renci danmanl

MADDE 20 (1) lgili blm bakan tarafndan her renciye danman tayin edilir. Danman, renciyi renimi sresince izler. rencinin derslere yazlma, ders ekleme, ders brakma ve dersten ekilme ilemleri danmann onay ile yaplr. rencinin renim durumunun izlenmesi ve akademik kontrolnn salanmas amacyla her renci iin bir renim durumu izleme cetveli tutulur.

(2) lgili blm veya program bakan, akademik danmanlk hizmetini etkin bir biimde ve aksatlmadan denetlemekle grevlidir.

DRDNC BLM

Eitim-retim Esaslar

Dersler ve kredinin tespiti

MADDE 21 (1) Kredili veya kredisiz dersler, zorunlu, semeli, nkoullu ve ortak zorunlu olarak retim programlarnda yer alr. Bir dersin kredisi, AKTS erevesinde deerlendirilebilecek renim faaliyetlerini dorudan ilgilendiren dier eitim retim faaliyetlerini de kapsar. Kredili ve kredisiz dersler unlardr:

a) Zorunlu dersler; retim programlarnda yer alan ve rencinin mezun olabilmesi iin alp baarl olmas gereken derslerdir.

b) Semeli dersler; rencinin kaytl olduu retim programlar ile alanii/aland seimlik ders olarak alan ve rencinin mezun olabilmesi iin nerilen belirli dersler veya ders gruplar arasndan seebildii ve baarl olmas gereken derslerdir.

c) nkoullu dersler; alnabilmesi iin nceki yaryllardaki derslerden bir veya birkann baarlmas ve/veya devam koulunun yerine getirilmesi gereken derslerdir. nkoullu dersler, ilgili kurullarn nerisi ve Senatonun kararyla belirlenir.

) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi, Trk Dili ile yabanc dil hazrlk program olmayan programlardaki yabanc dil dersleridir.

d) Dier eitim retim faaliyetleri; renim faaliyetlerini dorudan ilgilendiren her trl alma ve etkinlii ifade eder. Dersler ve kredinin tespiti AKTS erevesinde deerlendirilebilecek dier lisans ve nlisans renim faaliyetlerini de kapsar.

(2) Lisans programlarnda ders mfredat sekiz, nlisans programlarnda drt dnemlik olup, ilgili kurulun nerisi ve Senatonun onay ile kesinleir. Mfredatta; her dersin teorik ders saati, uygulama/laboratuvar saatleri ve kredi deerleri ile bu derslerin n koulu olan dersler belirtilir.

Dnem sistemi ve akademik takvim

MADDE 22 (1) niversitenin rgn eitim-retim yl en az ondrt hafta (yetmi ign) olan dnemlerden oluur. Lisans ve nlisans retimi, AKTS esasl hesaplamalara tabidir. Dnem ierisindeki iyk ve toplam iyk iindeki seimlik derslerin yzdesi Senato tarafndan belirlenir.

(2) Akademik takvim, akademik birimlerin grleri alnmak suretiyle Rektrlke hazrlanr, Senato tarafndan karar verilir ve ilan edilir.

(3) Snavlarn yaplaca gn ve saatler ilgili dekanlk ve mdrlk tarafndan ilan edilir. Resmi tatil gnlerinde retim ve snav yaplmaz. Ancak gerektiinde, ilgili dekanlk veya mdrlke uygun grlen dersler ve snavlar Cumartesi ve Pazar gnleri yaplabilir. Dnem sonu ve btnleme snavlar retim sresine dhil edilmez.

Derslere yazlma, brakma, ekleme ve dersten ekilme

MADDE 23 (1) renciler akademik takvimde belirtilen yazlma tarihlerinde, o dnem iin alacaklar dersleri seerek danmanlarna onaylatmak suretiyle belirler ve derslere yazlrlar.

(2) Dnemin ikinci haftas ekleme-brakma haftasdr. renciler bu sre iinde daha nce yazldklar derslerin bir ksmn brakabilir, yenilerini ekleyebilir. Ancak, ders semede dersi seebilecek azami renci says ilgili dekanlk veya mdrlke belirlenir.

(3) renciler almakta olduklar bir veya daha fazla dersten danmanlarnn onay ile yedinci hafta sonuna kadar ekilebilir. Danmann onaylad bir mazeretin varl halinde ve tm renim sresi iinde en ok iki kere olmak zere renciler almas gereken kredinin altna inebilir. Bu hallerde, renim creti konusunda bu Ynetmeliin 6 nc maddesinin drdnc fkras hkmleri uygulanr.

(4) rencinin ekildii dersler iin W notu verilir.

Kredi yk

MADDE 24 (1) Bir rencinin bir dnemdeki kredi yk, ders plannda ilgili dnem iin gsterilen toplam kredi ykn danman onayyla en ok 12 AKTS aabilir. Bu rakam arlkl not ortalamas en az 3.00 olan renciler iin danmann nerisi ve ilgili ynetim kurulu karar ile 6 AKTS daha arttrlabilir.

Derslere devam

MADDE 25 (1) Ders, uygulama ve laboratuvarlara en az %70 orannda devam art vardr. Bu art salamayan renciler, o dersten baarsz saylr.

(2) Tekrarlanan derslerde, nceki dnemde devam art yerine getirilmise, ara snavlara girmek kaydyla dersin retim elemannca devam koulu aranmayabilir.

(3) Devamla ilgili hkmleri sakl kalmak kaydyla, hastalk halinin salk raporlaryla ispat veya mcbir sebeplerin varl halinde, yukardaki sreler en fazla yirmi gn daha uzatlabilir.

Stajlar

MADDE 26 (1) Staj zorunluluu olan faklte, blm ve programlarda stajlara ilikin esaslar Mtevelli Heyet/Senato tarafndan belirlenir.

Bitirme projesi

MADDE 27 (1) Bitirme projesinin usul ve esaslar ile istenen toplam kredi yk faklte, yksekokul veya meslek yksekokulunun ilgili kurullarnca karara balanr.

Dier niversitelerden ders alma

MADDE 28 (1) Kaldklar dersleri vermesi halinde mezun olacak renciler, bu derslerin niversitede almamas halinde, ilgili ynetim kurulundan nceden izin almak artyla dier niversitelerden ders alabilir ve bu derslerden aldklar notlar bir sonraki dnemin genel snav dnemi sonuna kadar transkriptlerine iletebilirler. Bu ekilde, iki dersten fazlas alnamaz.

(2) Dier niversitelerden alnan derslerin notlar, bu Ynetmeliin 31 inci maddesine gre ilgili ynetim kurulunca deerlendirilir.

(3) Dier niversitelerden kredisiz ders alnamaz. Dersin kredisinin hesaplanmasnda niversitedeki kredi esas alnr.

BENC BLM

Snavlar, Baar Deerlendirme ve Notlar

Snavlar

MADDE 29 (1) niversitede, ksa sreli snavlar, ara snavlar, dnem sonu snavlar ve btnleme snavlar yaplr. Snavlara ilikin esaslar unlardr:

a) Ksa sreli snavlar; rencilere nceden haber verilmesi zorunluluu olmayan snavlardr.

b) Ara snavlar; retim elemannca akademik takvimde ilan edilen tarih/tarihlerde en az bir, en ok kez yaplabilen snavlardr.

c) Dnem sonu snavlar; ilan edilen eitim-retim dnemini takip eden, akademik takvimde yer alan ve ilan edilen snav dnemi sonunda yaplan snavlardr. Proje ve laboratuvar testleri gibi nitelii gerei ilgili ynetim kurulunca snav yaplmasna gerek grlmeyen dersler ayn snav dnemi sonunda deerlendirilerek ilan edilir. Bunlarn dndaki tm dersler iin dnem sonu snav yaplr. Dnem sonu snavlarnn tarihleri ve snavlarn yaplaca yerler, ilgili dekanlk veya mdrlke ilan edilir. renciler snavlara nceden belirlenen yer ve tarihte girmek, yanlarnda kimlik belgesi ile istenecek dier belgeleri ya da yardmc ders aralarn bulundurmak zorundadr.

) Btnleme snavlar; dnem sonu snavlarnda baarl olamayan renciler iin Senato tarafndan belirlenen tarihlerde yaplan snavlardr.

d) Mazeret snavlar; hakl ve geerli mazeretleri olan renciler iin yaplan ve usul ve esaslar Senatoca belirlen snavlardr.

Baar durumu iln ve itiraz

MADDE 30 (1) retim elemanlar, rencilerin baar durumlarn, baary belirleyen her trl belge, snav evrak, snav sorular ve cevap anahtarlar ile birlikte dnem sonu snavn izleyen yedi gn iinde ilgili dekanla, yksekokul veya meslek yksekokulu mdrlne iletir. Baar durumu listeleri rencilere ilan edilir. Snav evrak ve cevap anahtar iki yl sreyle Rektrlke saklanr.

(2) rencilerin dersin retim eleman tarafndan onaylanm notlar, renci leri Daire Bakanlnca dnem sonu snavlarnn bittii gnden itibaren en ge onbe gn iinde rencilere ilan edilir.

(3) Baar sonularna maddi hata ynnden itiraz, sonularn ilnndan itibaren yedi gn iinde dekanla, yksekokul veya meslek yksekokulu mdrlne dileke ile yaplr. lgili retim eleman, ilgili rencinin durumunu, maddi hata asndan inceler ve kanaatini yazl olarak bildirir. Not deiiklii ancak ilgili ynetim kurulunun karar ile yaplabilir. Karar renciye duyurulur.

(4) Dnem sonu baar notlaryla ilgili maddi hatalarn en ge ertesi dnem kayt sresi iinde dzeltilmi olmas gerekir.

(5) retim eleman, dnem ii snav, ksa snav, dev, proje, laboratuvar almas gibi dnem ii almalaryla dnem sonu snavnn, baar notunun belirlenmesinde esas alnacak deerlendirme kriter ve oranlarn dnem banda rencilere duyurur.

Baar deerlendirme

MADDE 31 (1) Bir rencinin bir dersteki baar notu, dnem ii snav ve almalar ile dnem sonu snavndan ald notlar bal deerlendirme sistemine gre deerlendirilerek belirlenir. Yaryl ii almalarnn ve yaryl sonu snavnn her birinin arl % 40dan az, % 60dan fazla olamaz. Bal sitemin uygulama usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir. Baar iin dnem snav notunun, bu Ynetmeliin 32 nci maddesinde belirlenen en dk baar notu kadar olmas gerekir.

Baar notlar

MADDE 32 (1) rencilerin derslerdeki baar derecesini belirtmede harfli sistem kullanlr. Bu amala, kullanlan harfler ve saysal edeerleri karlklar yledir:

Harfli Baar Notu Saysal Edeeri

AA 4.00

BA 3.75

BB 3.50

CB 3.00

CC 2.50

CD 2.00

DD 1.50

DF 1.00

F 0

IA 0

Baar notlar harfleri dndaki harflerin anlamlar

MADDE 33 (1) Bu Ynetmeliin 32 nci maddesinde yer alan baar notlar harfleri dnda kullanlan dier harflerin anlamlar aada belirtilmitir:

a) T: Transfer; baka bir blm, faklte, yksekokul, meslek yksekokulu ya da niversiteden transfer olup, ilgili ynetim kurulunca intibak onaylanan ve not ortalamasna katlmayan derslere veya SYM tarafndan yaplan snav sonucu ile niversiteye yeniden kaydolan rencilere, evvelce alm olduklar ve denklii blmn nerisiyle ilgili ynetim kurulunca tannan dersler iin verilir.

b) NC: Kredisiz (Non-Credit); mezuniyet iin gerekli olan kredisiz dersler iin kullanlr. Ortalamaya dhil edilmez.

c) ND: Diplomaya ynelik olmayan (Non-degree); niversiteden diploma almaya ynelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alnan dersler iin kullanlr.

) NP: rencinin dnem sonu snavna girmediini gsterir.

d) I: Eksik (Incomplete); bir dersten ve/veya projeden baarl olmak iin retim eleman tarafndan dnem banda belirtilen koullar, devamszlktan kalma hari mazereti nedeniyle zamannda yerine getirememi rencilere verilir. zleyen dnem sonuna kadar telafi edilemeyen I notu F notuna dnm olur.

e) IA: Devamsz (Inattendance); devam artn yerine getirmeyenleri gsterir.

f) R: Tekrar (Repeat); tekrar edilen dersleri gsterir.

g) X: Proje, tez ve benzeri almalar srdrmekte olan rencilere verilir.

) W: Dersten ekilme (Withdrawal); rencinin bu Ynetmeliin 20 nci maddesinde belirtilen sre iinde dersten ekilmi olduunu gsterir.

h) L: zinli (Leave); rencinin kayt dondurmu ya da izinli olduunu gsterir.

Dnem ve genel arlkl not ortalamalar

MADDE 34 (1) Dnem sonunda, her renci iin dnem arlkl not ortalamas (DNO) ve Genel Arlkl Not Ortalamas (GNO) eklinde iki ayr arlkl not ortalamas hesaplanr. DNO, ilgili dnemde rencinin btn derslerden ald toplam kredi tutarnn, ald derslerin kredi deerleri toplamna blnmesi yoluyla hesaplanr. Elde edilen ortalama, virglden sonra iki hane olarak gsterilir; nc hanede yer alan rakam be veya st ise ikinci rakam bir ste tamamlanr.

(2) GNO, birinci yaryldan itibaren alnm olan btn derslerin baar notu saysal edeerlerinin ders kredileri ile arlkl ortalamasdr.

(3) Diploma notunun AKTS puan ve tanm karlklar yledir:

 

Harfli Baar Notu

AKTS Karlklar

AKTS Karl Tanm

AA

A

Mkemmel

BA

B

ok yi

BB

C

yi

CB

 

D

 

Orta

CC

CD

E

Geer

DD

DF

FX

artl Baarl

F

F

Baarsz

IA

 

Devamsz

 

(4) rencinin mezuniyet genel not ortalamasnn hesabnda, bu Ynetmeliin 32 nci maddesinde belirtilen harfli ve 4lk sistem uyarlamas esas alnr. Ortalamann 100lk sisteme dnmnn hesabnda, YK tarafndan kabul edilen dnm tablosu aynen uygulanr.

(5) F notu, ortalamaya baklmadan baarszl ifade eder ve F alnan ders tekrarlanabilecei gibi sadece snavna da girilebilir. Ders tekrarnda ders bana cret, sadece snava girilmesi halinde ise snav creti denir.

Lisans diplomas ve onur belgeleri

MADDE 35 (1) Mezuniyet iin gerekli kredi ykn normal sre iinde en az 2.00 GNO ile tamamlayan renciler, aldklar renime gre faklte lisans diplomas, yksekokul lisans diplomas veya meslek yksekokulu nlisans diplomas almaya hak kazanr.

(2) renimlerini lisansta sekiz, nlisansta drt dnemde, F notu ve disiplin cezas almadan tamamlayan rencilere ve Senatonun belirledii not ortalamalar ile tamamlayan rencilere diplomalar ile birlikte stn onur belgesi veya onur belgesi verilir.

(3) Baka bir yksekretim kurumundan dikey veya yatay gei yoluyla gelen rencilerin onur ve stn onur belgesi alabilmeleri iin, hazrlk program zorunlu olan lisans ve nlisans programlarnda hazrlkta baarl olmak kaydyla, hi F notu ve disiplin cezas almam olmas ve niversitenin lisans programlarnda en az 144, nlisans programlarnda 72 AKTS kredi edeeri ders alm olup, genel not ortalamasnn bu maddenin ikinci fkrasna uygun olmas gerekir.

(4) Diplomann kayb halinde, dileke ile bavurulmas kaydyla diplomann onayl bir rnei verilir. Tekrar kaybedilmesi halinde, diploma suretinin kanc kez verildii belirtilerek diploma sureti yeniden verilebilir.

ALTINCI BLM

Kayt Dondurma, zin, nlisans Diplomas ve niversiteden Ayrlma

Kayt dondurma

MADDE 36 (1) Aadaki hallerde istekte bulunan rencinin kayd, ilgili ynetim kurulunca, bir defada en ok iki dnem iin dondurulabilir:

a) rencinin salk raporu ile belgelenmi salkla ilgili mazereti,

b) Daimi ikametghnn bulunduu yrenin tabii afete uradnn yrenin en byk mlki amiri tarafndan verilecek bir belge ile belgelendirilmesi,

c) Einin veya birinci derecede kan ya da kayn hsmlarnn acil hastal halinde, bakacak baka kimsesinin bulunmadnn belgelendirilmesi,

) rencinin askerlik tecil hakkn kaybetmesi veya tecilinin kaldrlmas suretiyle askere alnmas,

d) rencinin tutukluluk hali,

e) Hkmn ierii ve sonular bakmndan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre rencilik sfatn kaldrmayan veya niversiteden karlmasn gerektirmeyen mahkmiyet hali,

f) lgili ynetim kurulunun hakl ve geerli kabul edecei dier nedenlerin ortaya kmas.

(2) renci, kayt dondurma bavurusunu ilgili dekanlk ve mdrlklere kayt dondurma sebebinin ortaya kmasndan itibaren en ge onbe gn iinde yapar. Kayt dondurma sresi, renim sresinden saylmaz. Kayt dondurmak isteyen renci, talep tarihine kadarki eitim-retim cretini demek zorundadr.

(3) Salk raporu ile belgelenen ruh sal bozukluu dolaysyla devamszln iki yl amas halinde, rencinin yeniden ayn nitelikte bir salk raporu almas istenir. Bu rapor, ilgili ynetim kurulunca deerlendirilir ve rencinin renimine devam edip edemeyeceine karar verilir. renimine devam edemeyeceine karar verilen rencilerin niversite ile iliii, niversite Ynetim Kurulu karar ile kesilir.

zin ve haklarn sakl tutulmas

MADDE 37 (1) lgili ynetim kurulu, beklenmeyen veya ngrlemeyen hallerde, renciye dnem iinde izin verebilir.

(2) Bu tr bir iznin snav dnemine denk gelmesi halinde, rencinin snav dnemindeki haklar sakl kalr. Bu haklar, dersin snavnn alaca izleyen ilk snav dneminde kullanlr.

(3) rencinin, izni gerektiren hali ispat etmesi ve halin ortaya kmasndan itibaren onbe gn iinde ilgili dekanlk veya mdrle bavurmas gerekir.

nlisans diplomas

MADDE 38 (1) Fakltesinden kendi isteiyle iliiinin kesilmesi durumuna gelen ve drdnc dnem sonuna kadar zorunlu ve semeli ders kredilerini baar ile tamamlayan ve en az 2.00 GNOyu salayan rencilere ilgili ynetim kurulu karar ile nlisans diplomas verilir. Bu konudaki esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Uzaktan eitim

MADDE 39 (1) niversitede uzaktan eitim programlar dzenlenebilir. Uzaktan eitime ilikin olarak ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

niversiteden ayrlma

MADDE 40 (1) niversiteden ayrlmak isteyen rencilerin, ilgili dekanla veya mdrle bir dileke ile bavurmalar gerekir. niversiteden ayrlma istei, ilgili ynetim kurulunca incelenerek karara balanr. Bu bavuru zerine kayd silinen rencilere lise diplomalar ile niversiteye giri snav sonu belgesi iade edilir ve isterlerse kendilerine not durumu belgesi verilir. Diplomann tasdikli rnei ve kayt srasnda alnan dier belgeler, rencinin dosyasnda muhafaza edilir.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Disiplin ileri

MADDE 41 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri hakknda, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Salk ileri

MADDE 42 (1) rencilere verilecek salk ilemlerine ilikin esaslar, Senatonun nerisi zerine Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Mtevelli Heyet ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 44 (1) 23/1/2002 tarihli ve 24649 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Ticaret niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

ntibak

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce niversiteye kaytl olan rencilere talep etmeleri halinde bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 45 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 46 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Ticaret niversitesi Rektr yrtr.