22 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27972

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA KONTROL ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/2/2001 tarihli ve 24311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Merkez; bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen amaca ulaşmak için aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Üretime ayrılan alanlar ve tesislerde çeşitli gıda maddeleri üretimini gerçekleştirmek,

b) Yeni gıda maddeleri tasarımı ve üretimi, gıda ve sağlık, gıda ve beslenme, gıda kalite ve güvenliği, gıda ve tüketici konularında araştırma projeleri yapmak, konu ile ilgili mercileri teşvik etmek, koordinasyonu sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek, bu konudaki çalışmalara katılarak araştırma ve planlama potansiyelini artırmak,

c) Geliştirilecek ve uygulanacak olan üretim metotları ile bölge üreticilerine yardımcı olmak, araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yapmak,

ç) Üniversiteye bağlı hayvancılık uygulama ve  araştırma merkezi ile diğer fakülte ve yüksekokullarda üretilen bazı bitkisel ve hayvansal hammaddeleri et, süt, yumurta ve benzerlerini işlemek,

d) Talepleri halinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, bu gıdaların gıda mevzuatına, standartlar ve istenilen teknik şartnamelere uygunluğunu belirlemek ve bu durumu bir raporla analiz yaptırmak için gelenlere bildirmek,

e) Üniversitenin gıda ile ilgili birimlerinden gelecek araştırma projelerine materyal ve hizmet sağlamak, araştırma sonuçlarını üretime uygulamak, bu yoldan elde edilecek verilerle ülke gıda endüstrisinin gelişmesine yardımcı olmak,

f) Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak gıda ile ilgili konularda; her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer kişilerin eğitimine yardımcı olmak, bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikaya yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlemek,

g) Merkez bünyesinde yapılan uygulama ve araştırma konusunda kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı ile yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Yönetim Kurulu; Müdür dahil toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Müdür tarafından Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaları olan öğretim elemanları arasından önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Üniversitenin, Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde belirtilen konularda çalışma yapan birimleri tarafından, Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesine imkan ve izin vermek, eğitim ve öğretim ile ilgili diğer ünitelere destek vermek için tedbirler almak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin içinden veya diğer Üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.