22 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27972

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ HAYVANCILIK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine  dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (KÜHAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             c) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

             d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı tüm enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları öğrencilerine araştırma, bu konuda uygulama imkanı ve bu hizmetlere yönelik üretim ile Üniversitenin etki alanındaki hayvan yetiştiricilerinin eğitimine yönelik işlevleri yerine getirmektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Üretime ayrılan tesislerde, Üniversitede mevcut olan veya kurulacak birimlerle hayvansal üretimi gerçekleştirmek,

             b) Bölgede yapılmakta olan hayvansal üretim ile ilgili çevre koşullarını incelemek, 

             c) Bölge koşullarına uygun hayvan türlerini geliştirmek amacı ile araştırma yapmak,

             ç) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda toplam üretim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

             d) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak,

             e) Üniversitenin çeşitli birimlerinden gelecek araştırma projelerine materyal ve hizmet sağlamak,

             f) Önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ön görülen uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak,

             g) Araştırma sonuçlarını üretime uygulamak, bu yolla elde edilen veriler ile anaç ve damızlık materyali kamu ve özel kuruluşlara iletmek,

             ğ) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine önderlik etmek,

             h) Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans ve yetiştirici kursları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu.

             Müdür ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisiyle Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             (2) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

             c) Merkezi amacı doğrultusunda yönetmek,

             ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

             d) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün önerisiyle Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilen dört kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur ve üyeler Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri de sona erer.

             (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin gelişmesini sağlamak için plan ve programlar yapmak,

             b) Merkezin amacına ulaşması için yapması gereken görevlerin icrasını planlamak,

             c) Merkezin araştırma ilke ve hedeflerini belirlemek,

             ç) Üniversitenin Veteriner Fakültesi ve diğer ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak, eğitim ve öğretim ile ilgili diğer ünitelere destek vermek için tedbirler almak,

             d) Müdüre işlerin yürütülmesinde yardımcı olmak,

             e) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak,

             f) Yönetim Kurulunun daha etkin çalışabilmesi için Müdürün başkanlığında faaliyet gösterecek üretim komisyonu ile eğitim ve araştırma komisyonlarını teşkil etmek, komisyonların raporlarını karara bağlamak,

             g) Merkezin idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek.

             (3) Yönetim Kurulu; Merkezin faaliyetlerini izlemek amacıyla yılda en az iki defa olağan olarak toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Müdür gerekli gördüğü hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 12 – (1) 1/9/1997 tarihli ve 23097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.