22 Haziran 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27972

YNETMELK

Abant zzet Baysal niversitesinden:

ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES NLSANS ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayl Resm Gazetede yaymlanan Abant zzet Baysal niversitesi nlisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 Abant zzet Baysal niversitesi meslek yksekokullarndan veya baka yksekretim kurumlarndan yaplacak yatay geiler; 23/8/1993 tarihli ve 21677 sayl Resm Gazetede yaymlanan Abant zzet Baysal niversitesi renci Kayt Kabul leri Ynetmelii ve ilgili mevzuat hkmlerine gre yaplr.

Yatay geiler yetkili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla snrl olup, intibak ilemleri bu Ynetmeliin 6 nc maddesine gre gerekletirilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 Ders yk, diploma programnn blm ve yksekokul nerisi ile niversite Senatosunca onaylanan retim plannda, kredi deeri ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) deeri olarak belirtilen yktr.

Bir rencinin her dnemde alaca normal ders yk, rencinin ait olduu diploma programnn retim plannda derslerin kredi deeri esasna gre belirtilen yktr.

rencilerin birinci ve ikinci yaryllarda alacaklar dersler, programlarnda yer alan derslerdir. renciler programlarndaki birinci ve ikinci yaryln tm derslerine kaydolmak zorundadrlar. Dier yaryllarda rencilerin kaydolabilecekleri derslerin toplam kredisi; kayt yaptrdklar yaryln retim plannda belirtilen kredi yknden, kendi istekleri ve danmann onay ve programdaki dier derslerle akmamas kayd ile en fazla sekiz kredi artrlabilir.

Blm bakanlklar haftalk ders programlarn kayt haftasndan nce hazrlayarak rencilere ilan ederler. Devam zorunluluu bulunan bir ders haftalk programda bir baka dersle akyorsa, renciler bu derslerin ikisine birden kayt yaptramazlar. Bu durumda rencilerin alt yaryllara ait dersleri tercih etmeleri zorunludur. Ancak akan dersin ayns bir baka programda alyorsa, kendi haftalk programnda akma yaratmamas kouluyla dersi o programdan alabilirler.

renciler daha nce baarsz olduklar dersleri ald ilk dnemde almak zorundadr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 7 renciler teorik derslere %70 orannda, uygulamalara %80 orannda devam etmek zorundadr. rencilerin derslere devam durumlar ilgili retim sorumlularnca, devam tutanaklaryla izlenir. Devam koulunu yerine getirememi olan rencilerin listesi dnem sonu snavlarndan nce ilan edilir. Bir dersin devam koulunu yerine getirememi olan renci, o dersin dnem sonu snavna giremez.

rencinin devamszlk srelerine, rencinin salk raporu alarak geirdikleri sreler dhildir.

Daha nce devam zorunluluu yerine getirilmesi kouluyla, tekrar edilen derse devam art aranp aranmayaca ilgili meslek yksekokulu ynetim kurulunda karara balanr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 Abant zzet Baysal niversitesinde nlisans reniminin normal sresi drt dnemdir. Mezuniyet iin gerekli dersleri tamamlayan ve mezuniyet artlarn yerine getiren renciler daha ksa srede mezun olur.

nlisans rencileri, bu Ynetmelikte belirtilen geerli bir sebep olmadan, renimlerini en fazla sekiz dnem iinde tamamlamak zorundadr. Sekiz dnem iinde mezun olamayan renciler, bu Ynetmeliin dier hkmleri sakl kalmak kouluyla, gerekli katk pay ve renim cretini deyerek mezuniyet iin eksik kalan derslerini tamamlamak zere eitimlerine devam ederler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlanmadan rencilik statleri devam eder.

rencinin yksekretim kurumundan uzaklatrma cezas almas veya izinli saylmas nedeniyle geirmi olduu sreler eitim sresine dhil edilmez.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesine aadaki ikinci fkra eklenmitir.

rencilerin baar durumu her dnem sonunda renci leri Daire Bakanl tarafndan rencilerin dnem sonu ve genel not ortalamalar hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir dnemin not ortalamasn bulmak iin, o dnemde rencinin btn derslerden ald toplam kredi tutar, alnan derslerin kredi deeri toplamna blnr. Elde edilen ortalamann, virglden sonras iki hane olarak gsterilir. Virglden sonraki nc hane deerine gre yuvarlama yaplmaz. Genel not ortalamas, rencinin niversiteye giriinden itibaren alm olduu ve kaytl bulunduu blmde geerli olan derslerin tm dikkate alnarak hesaplanr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 21 Bir renci; kaytl olduu dnemde ald dersleri baar ile tamamlad takdirde nlisans diplomas almak iin gerekli btn artlar yerine getiriyorsa bu renci son dnem rencisi saylr.

Zorunlu ve semeli ders kredi ykn tamamlayan ve en ok iki dersten (FF), (FD), (I) veya (U) notu olan rencilere, bu iki ders iin ek bir snav hakk verilir. Bu sre ierisinde girilen snavlardan alnan not dnem sonu notu yerine geer ve bylece deerlendirilir. rencinin dnem sonu baar durumu ek snavlar sonunda ald notlar esas alnarak hesaplanr.

Bir dersten, (NA) notu olan renci, daha nce devam artn yerine getirmemesi durumunda bu ders iin verilen snav haklarndan yararlanamaz.

Snava giremeyen renciler iin ayrca mazeret snav almaz.

Durumlar bu maddeye uyan renciler, dnem sonu snav sonular ilan edildikten sonra, bir hafta iinde rencisi olduklar blm bakanlna bir dileke ile mracaat ederler. Blm bakanl rencinin durumunu inceledikten sonra; renciye ve ilgili retim elemanlar ile renci leri Daire Bakanlna, renciye hangi dersten ek snav hakk tanndn bildirir.

Bu snavlar; her dnem sonunda bir kez olmak zere, dnem sonu snavlarndan itibaren bir ay ierisinde ilgili meslek yksekokulu mdrl tarafndan yaplr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22 Bir rencinin nlisans diplomas almaya hak kazanabilmesi iin, sorumlu olduu programdaki btn derslerden DD veya zerinde bir not almas ve stajn baaryla tamamlam olmas gerekir.

Bir programn mezunlar arasndan ilk e girenlerle, meslek yksekokulu mezunlar arasndan ilk e girenlerin belirlenmesinde, mezuniyet katsaylar virglden sonra ayrt edici basamaa kadar yrtlr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 1 Bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinin 22/6/2011 tarihinden nceki hkmlerine gre azami renim sresi sonunda yaplan snavlar, 2010-2011 eitim-retim yl sonunda son kez yaplr.

MADDE 9 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini Abant zzet Baysal niversitesi Rektr yrtr.