22 Haziran 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27972

YNETMELK

Abant zzet Baysal niversitesinden:

ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES LSANS ETM-RETM SRESYLE
SINAV VE DE
ERLENDRME ESASLARINA LKN YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayl Resm Gazetede yaymlanan Abant zzet Baysal niversitesi Lisans Eitim retim Sresiyle Snav ve Deerlendirme Esaslarna likin Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 Abant zzet Baysal niversitesinde lisans reniminin normal sresi Di Hekimlii Fakltesinde on, dier faklte ve yksekokullarda sekiz dnemdir. Mezuniyet iin gerekli dersleri tamamlayan ve mezuniyet artlarn yerine getiren renciler daha ksa srede mezun olurlar.

Be yl sreli eitim program izleyen renciler en fazla onalt, drt yl sreli eitim program izleyen renciler ise en fazla ondrt dnem iinde renimlerini tamamlamak zorundadr.

Bu sre ierisinde mezun olamayan renciler bu Ynetmeliin dier hkmleri sakl kalmak kouluyla, gerekli katk pay ve renim cretini deyerek mezuniyet iin eksik kalan derslerini tamamlamak zere eitimlerine devam ederler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

rencinin yksekretim kurumundan uzaklatrma cezas almas veya izinli saylmas nedeniyle geirmi olduu sreler eitim sresine dhil edilmez.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 renciler derslere, uygulamalara ve snavlara katlmak zorundadr. Devam zorunluluu teorik dersler iin %70, uygulamalar iin %80dir. Devamszlk srelerine rencinin salk raporu alarak geirdii sreler dahildir.

rencilerin derslere devam durumlar ilgili retim elemanlar tarafndan izlenir.

Daha nce devam zorunluluunun yerine getirilmesi kouluyla, tekrar edilen derse devam art aranp aranmayacana ilgili faklte/yksekokul ynetim kurulunda karar verilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 9 Ders yk; diploma programnn blm ve faklte/yksekokul nerisi ile niversite Senatosunca onaylanan retim plannda, bu Ynetmeliin 8 inci maddesinde tanmlanan kredi deeri ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) deeri olarak belirtilir.

Bir rencinin her dnemde alaca normal ders yk, rencinin ait olduu blmn retim plannda derslerin kredi deeri esasna gre belirtilen yktr.

Genel not ortalamas en az 2.00 ve daha fazla olan rencilerin ders yk, kendi istekleri ve danmannn onay ile en fazla sekiz kredi arttrlabilir. Bu Ynetmeliin 10 uncu ve 11 inci maddeleri kapsamna giren renciler iin bu snr alabilir.

Bir rencinin her dnemde alaca normal ders yk, ancak ders programnn zorunlu kld veya hakl ve geerli bir nedeninin bulunmas halinde; genel not ortalamalar 2.00'den az olan rencilerin ise, istekleri halinde danmannn onay ile en fazla iki ders azaltlabilir. Bu takdirde braklan derslerin, ald ilk dnemde rencinin programnda yer almas gerekir. renci baarsz olduu dersleri, ilk ald dnemde almak zorundadr. Bu derslerin semeli veya sonradan programdan karlan dersler olmas durumunda ise, renciler bunlarn yerine kaytl olduklar blmce uygun grlen dersleri alrlar.

rencinin mazeretsiz olarak ders almadan geirdii dnem, eitim sresinden saylr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 14 rencilerin aldklar her ders iin aadaki harf notlarndan biri, retim eleman tarafndan dnem sonu ders notu olarak takdir olunur.

Harf notlarnn katsaylar ve 100 puan zerinden karlklar aada gsterilmitir:

Puan Baar Notu Katsay

90-100 AA 4.0

85-89 BA 3.5

80-84 BB 3.0

75-79 CB 2.5

65-74 CC 2.0

60-64 DC 1.5

55-59 DD 1.0

50-54 FD 0.5 (Baarsz)

49 ve aas FF 0 (Baarsz)

I 0 Eksik

NA 0 Devamsz

S Yeterli (Ortalamaya Katlmaz)

U Yetersiz (Ortalamaya Katlmaz)

P Gelimekte Olan (Ortalamaya Katlmaz)

EX Muaf (Ortalamaya Katlmaz)

Yukardaki fkrada belirtilen harf notlarndan;

a) (I) notu; hastalk ve geerli baka bir nedenle dnem iinde baarl olduu halde ders iin geerli koullar tamamlayamayan rencilere, retim yesince takdir olunur. renci herhangi bir dnem (I) notu ald takdirde, dnem iin belirlenmi son snavn bitiminden itibaren onbe gn iinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadr. Ancak, uzayan bir hastalk ve benzeri hallerde, blm bakanlnn nerisi ve faklte ynetim kurulunun onayyla (I) notunun sresi bir sonraki kayt dneminin balangcna kadar uzatlabilir. (I) notu, rencinin not dkmnde gsterilir ve (FF) notu ilemi grr.

b) (S) notu; not ortalamalarna katlmayan derslerden geen rencilere verilir. (S) notu ayrca niversite dndan nakil yolu ile gelen rencilere evvelce alm olduklar ve blm bakannn nerisi zerine faklte ynetim kurulunca denklii tannan dersler iin verilir. Dardan nakil yolu ile gelip, bu Ynetmelik hkmleri gereince herhangi bir dersi tekrarlamas gereken rencilere S notu verilmez. S notu ortalama hesaplarna dhil edilmez.

c) (P) notu; not ortalamalarna katlmayan dersleri srdrmekte olan rencilere verilir.

) (U) notu; not ortalamalarna katlmayan derslerde baar gsteremeyen rencilere verilir.

d) (EX) notu; niversite Senatosunca belirlenen derslerden ilgili blmce uygulanan muafiyet snav sonucunda baarl grlerek muaf tutulan rencilere verilir. (EX) notu ortalamaya katlmaz, ancak not belgelerinde gsterilir.

e) (NA) notu; ilgili dersin, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen devam artn yerine getirmeyen rencilere retim elemannca takdir olunur. (NA) notu, not ortalamasnda (FF) notu ilemi grr.

Dnem sonu ders notlar, blmler tarafndan ilan edilerek rencilere duyurulur.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 16 rencilerin baar durumu her dnem sonunda renci leri Daire Bakanl tarafndan rencilerin dnem sonu ve genel not ortalamalar hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir dnemin not ortalamasn bulmak iin, o dnemde rencinin btn derslerden ald toplam kredi tutar, alnan derslerin kredi deeri toplamna blnr. Elde edilen ortalamann, virglden sonras iki hane olarak gsterilir. Virglden sonraki nc hane deerine gre yuvarlama yaplmaz. Genel not ortalamas, rencinin niversiteye giriinden itibaren alm olduu ve kaytl bulunduu blmde geerli olan derslerin tm dikkate alnarak hesaplanr. Gerek dnem ve gerekse genel not ortalamasnda bu Ynetmeliin 14 nc maddesinde belirtilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasna, tekrar edilen derslerden alnan son not katlr. Btn notlar rencinin not belgesine geirilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Genel not ortalamas 2.00n altnda olan lisans rencileri baarsz saylr. Baarsz rencilerden, eitimlerinin ikinci ve daha st dnemlerindeki genel not ortalamalar 1.75in altnda olanlar akademik yetersizlie dm saylrlar. Bu durumda renciye akademik yetersizlik uyars yaplr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Akademik Yetersizlik Uyars

MADDE 18 Bu Ynetmeliin 17 nci maddesi hkmlerine gre baarsz saylan ve/veya akademik yetersizlik uyars alan renciler gerekli har ve cretlerini deyerek eitimlerine devam ederler.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 19 Ders tekrar iki ekilde yaplr. Bunlardan ilkinde baarszlk nedeniyle zorunlu olarak baarsz olunan dersler alnr. kincisinde ise renci baz dersleri not ykseltmek iin alr.

Bir dersten (FF), (FD), (I), (U), (P) veya (NA) notu alan veya dersi normal dneminde alamayan renciler, bu dersi tekrar verildii ilk dnemde almak zorundadrlar. Bu dersler semeli veya sonradan programdan karlan dersler ise, bunlarn yerine kaytl olduklar blmce uygun grlen dersleri alrlar.

renciler geer not aldklar dersleri, dersin retim plannda yer almas ve herhangi bir dnemde almas kouluyla renimleri sresince tekrarlayabilir.

Alnan dersin daha nce alnan bir dersin yerine saylmas ve/veya fazladan alnan dersin silinmesi, en ge dnem sonu snavlarndan nce renci leri Daire Bakanlna bildirilir. Mezuniyet karar verilen renciler iin yerine saydrma ve ders sildirme ilemi yaplmaz.

Tekrarlanan derste nceki not dikkate alnmadan alnan son not geerlidir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 20 Bir renci, kaytl olduu dnemde ald dersleri baar ile tamamlad takdirde lisans diplomas almak iin gerekli btn artlar yerine getiriyorsa bu renci son dnem rencisi saylr.

Zorunlu ve semeli ders kredi ykn tamamlayan ve en ok iki dersten (FF), (FD), (I) veya (U) notu olan rencilere, bu iki ders iin ek bir snav hakk verilir. Bu sre ierisinde girilen snavlardan alnan not dnem sonu notu yerine geer ve bylece deerlendirilir. rencinin dnem sonu baar durumu ek snavlar sonunda ald notlar esas alnarak hesaplanr.

Bir dersten, (NA) notu olan renci, daha nce devam artn yerine getirmediyse bu ders iin verilen snav haklarndan yararlanamaz.

Baarsz dersi olmad halde genel not ortalamalar 2.00n altna den rencilere, dnemine baklmadan rencinin belirleyecei en ok iki dersten ek bir snav hakk verilir.

Bu snava/snavlara giremeyenler iin mazeret snav almaz.

Durumlar bu maddeye uyan renciler, dnem sonu snav sonular ilan edildikten sonra, bir hafta iinde rencisi olduklar blm bakanlna bir dileke ile mracaat ederler. Blm bakanl; rencinin durumunu inceledikten sonra renciye ve ilgili retim elemanlar ile renci leri Daire Bakanlna hangi derslerden ek snav hakk tanndn bildirir.

Bu snavlar, her dnem sonunda bir kez olmak zere dnem sonu snavlarndan itibaren bir ay ierisinde faklte/yksekokul tarafndan yaplr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Mezuniyet ve Lisans Diplomas Verme art

MADDE 21 Bir rencinin mezun olabilmesi ve lisans diplomas verilebilmesi iin rencinin kaytl olduu blmn lisans programndaki dersleri tamamlam ve genel not ortalamasnn en az 2.00 olmas gerekir.

Lisans renimi genel not ortalamas 3.00den 3.49a kadar olan renciler eref, 3.50 veya daha yukar olan renciler yksek eref listesine geerek mezun olurlar. eref ve yksek eref listesine geen rencilerin durumlar diplomalarnda belirtilir.

Baka bir niversiteden nakil yolu ile gelen rencilerin lisans diplomas alabilmeleri iin en az son iki dnemi Abant zzet Baysal niversitesinde okumu olmas arttr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22 Lisans renimini tamamlamayan veya tamamlayamayan rencilerin lisans programndan kayd silinerek nlisans diplomas almalar veya meslek yksekokullarna intibak ettirmeleri ilgili mevzuat hkmlerine gre dzenlenir. nlisans diplomas iin lisans programndaki ilk iki yln derslerinin her birinden en az (DD) veya (S) notu alnmas zorunludur.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmi ve geici 2 nci, 3 nc ve 4 nc maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

GEC MADDE 1 Bu Ynetmeliin 3 nc maddesinin 22/6/2011 tarihinden nceki hkmlerine gre azami renim sresi sonunda yaplan snavlar, 2010-2011 eitim-retim yl sonunda son kez yaplr.

MADDE 13 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 14 Bu Ynetmelik hkmlerini Abant zzet Baysal niversitesi Rektr yrtr.