22 Haziran 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27972

YNETMELK

Abant zzet Baysal niversitesinden:

ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES RENC KAYIT KABUL LER

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 23/8/1993 tarihli ve 21677 sayl Resm Gazetede yaymlanan Abant zzet Baysal niversitesi renci Kayt Kabul leri Ynetmeliinin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 Abant zzet Baysal niversitesinde retim dili Trkedir. Gerekli grlen programlarda ngilizce retim yaplabilir. Bir blmde retim dilinin ngilizce yaplmas ilgili faklte, yksekokul ve enstit kurulunun teklifi, niversite Senatosunun nerisi ve Yksekretim Kurulunun onay ile gerekleir. ngilizce yrtlen programlarda Trke yaplmasnda zorunluluk olan dersler niversite Senatosunca belirlenir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 Dier yksekretim kurumlarndan niversiteye geiler ilgili mevzuat hkmlerine gre ve alnan ilke kararlar erevesinde yaplr.

Gei yapmak istenen program ngilizce yrtlyorsa, bavuran rencilerin programlar izleyebilecek dzeyde ngilizce bilmeleri zorunludur. Bu husus Rektrlke yaplan bir snavla belirlenir.

Eitim-retim dili tm ile ngilizce olan yksekretim kurumlarndan gelenlerin ve uluslararas nitelikteki kurulular tarafndan verilen TOEFL, ELTS, CAMB, PROF ve benzeri snavlarn birinden dil snavna katlm olanlarn belgeleri Rektrlke deerlendirilir. Dil belgeleri yeterli grlenler niversite ii geite ngilizce yeterlik snavna alnmazlar.

Abant zzet Baysal niversitesinde yatay geiler ilgili mevzuat hkmlerine gre yaplr.

Gei yapan rencilerin retim srelerinin hesaplanmasnda, geldii kurumda geirdii sreler dikkate alnr.

Gei bavurular, rencinin gei yapmak istedii blmn gr alnarak ilgili faklte/yksekokul ynetimince oluturulacak yatay gei komisyonu tarafndan incelenir, komisyonca yaplan neriler faklte ve yksekokul ynetim kurulu karar ile kesinleir.

Lisansst programlara, 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayl Resm Gazetede yaymlanan Abant zzet Baysal niversitesi Lisansst Eitim-retim Ynetmelii hkmlerine gre gei yolu ile renci kabul edilebilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 renciler her dnem banda ve akademik takvimde ilan edilen sreler iinde katk pay veya renim cretini deyerek ve ders programlarn danmanlarna onaylatarak kaytlarn yenilemek zorundadrlar. renciler kayt yenileme ileminin tmnden sorumludur ve kaytlarn bizzat kendileri yaptrmakla ykmldrler.

Akademik takvimde belirlenen sre iinde kaydn yenilemeyen renci, ertesi dnem banda kaydn yenileyebilir. Ancak, derslerin balamasndan itibaren ders ekleme brakma sresi sonuna kadar mracaat eden ve mazereti ilgili blm bakanlnca kabul edilen renciler ders kayd yaptrabilir. Kaydn yenilemeyen rencilerin kayt yaptrmad dnemde kaybettii sre renim sresinden saylr.

rencinin dnem banda yapm olduu ders kaytlarndan sonra dnem ders yknde yaplan azaltma veya dersten ekilme ya da kaytlanm olduu derslerin tmyle kaydndan dlmesi durumunda, o dneme ilikin daha nce denmi katk pay veya renim creti renciye iade edilmez.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Unvanlar

MADDE 19 Diploma ile birlikte kazanlan unvanlarla ilgili olarak Yksekretim Kurulu tarafndan alnan kararlar erevesinde niversite Senatosunca ilem yaplr. Diplomada unvan belirtilmez.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Abant zzet Baysal niversitesi Rektr yrtr.