22 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27972

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU IPTV YAYIN LİSANS VE

İZİN YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 17/7/2010 tarihli ve 27644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu IPTV Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.