19 Haziran 2011 PAZAR

Resm Gazete

Say : 27969

YNETMELK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlndan:

YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARINDAN ELEKTRK ENERJS

RETEN TESSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT NDE

MALATI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; yenilenebilir enerji kaynaklarndan elektrik enerjisi reten tesislerde kullanlan ve btnletirici paralar ile birlikte yurt iinde imal edilen aksamn, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna likin Kanunun ekinde yer alan II sayl Cetvele gre ilave fiyatnn belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslarn belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna likin Kanunun 6/B maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aksam: Bu Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 Yurt inde mal Edilen Aksam Tanmlarnda listelenen mamul,

b) Aksam tedarikisi: Elektrik retim irketine ya da sistem tedarikisine yurt iinde veya Trkiye Cumhuriyeti snrlar ierisindeki serbest blgelerde imal ettii aksam satan Sanayi Odasna ve/veya Ticaret ve Sanayi Odasna kaytl irketi,

c) Bakanlk: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanln,

) Elektrik retim irketi: Yenilenebilir enerji kaynaklarndan elektrik enerjisi reten ve Kanunun 6/B maddesinde yer alan hkmden yararlanmak isteyen lisans sahibi tzel kiiyi,

d) Elektrik retim tesisi: Yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal elektrik reten ve retim lisansna sahip olan tesisi,

e) EPDK: Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunu,

f) Kabul Heyeti: 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayl Resm Gazetede yaymlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Elektrik Tesisleri Kabul Ynetmeliine gre oluturulan heyeti,

g) Kanun: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna likin Kanunu,

) Sistem tedarikisi: Elektrik retim irketine, imal ettii ve/veya satn ald aksam sistem btnlne monte etmek suretiyle elektrik retim tesisini ksmen veya tamamen kuran irketi,

ifade eder.

Yurt ii imalatn belgelendirilmesi

MADDE 4 (1) Kanunun 6/B maddesinde yer alan hkmden yararlanmak isteyen lisans sahibi tzel kiiler, bu Ynetmelik ekinde yer alan EK-1 Yurt inde mal Edilen Aksam Tanmlar listesinde olanlar arasndan yurt iinden tedarik ederek elektrik retim tesislerinde kullanmakta olduklar aksama ait aadaki belgeleri Bakanlk ve/veya Bakanln grevlendirdii kurulua beyan etmek zorundadr.

a) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayl Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mali Mavirlik Kanununa gre ilem yapan yeminli mali mavir tarafndan hazrlanmas ve sistem veya aksam tedarikisinin bal bulunduu Sanayi Odas ve/veya Ticaret ve Sanayi Odas tarafndan onaylanmas gereken bu Ynetmeliin ekinde yer alan EK-2 Yerli malat Durum Belgesi,

b) TS EN 45011 rn Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kurulular iin Genel artlar standardna uygun olarak Uluslararas Akreditasyon Forumu (IAF) ile karlkl tanma anlamas imzalam ulusal akreditasyon kurumlar tarafndan dzenlenen ve aksamn uluslararas veya ulusal standartlara uygunluunu belirten rn sertifikas.

(2) Bu Ynetmeliin ekinde yer alan EK-2 Yerli malat Durum Belgesi, verildii tarihten itibaren be yl sreyle geerlidir.

Yerli katk ilave fiyatnn belirlenmesi

MADDE 5 (1) Tamam yurt ii katma deerle retilmi olduu belirlenen aksam iin, lisans sahibi tzel kiilere Kanun kapsamnda uygulanacak yerli katk ilave fiyatlar Bakanlk tarafndan onbe i gn ierisinde EPDKya bildirilir.

Yurt ii imalatn denetlenmesi

MADDE 6 (1) 3568 sayl Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mali Mavirlik Kanununa gre ilem yapan bamsz denetim irketi ve yeminli mali mavir, bu Ynetmeliin ekinde yer alan EK-2 Yerli malat Durum Belgesinin hazrlanmas ile ilgili olarak 3568 sayl Kanunda belirtilen cezai artlardan sorumludur.

(2) Kanunun 6/B maddesinde yer alan hkmden yararlanmak isteyen lisans sahibi tzel kiilerin elektrik retim tesislerinde kullanlan herhangi bir aksamn Yerli malat Durum Belgesinin olup olmad, geici kabul ilemleri srasnda Kabul Heyeti tarafndan kontrol edilir.

(3) Kontrol sonrasnda Yerli malat Durum Belgesi olmad tespit edilen aksam iin uygulanacak yerli katk ilave fiyatlar, Bakanlk tarafndan yeniden belirlenerek EPDKya bildirilir.

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz