19 Haziran 2011 PAZAR

Resm Gazete

Say : 27969

YNETMELK

Tarm ve Kyileri Bakanlndan:

BTK KARANTNASI FMGASYON YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; bitki, bitkisel rn, bitkisel sanayi rn ve orman rnlerinin bulunduklar, tandklar ve yetitirildikleri ortamlarn zararl organizmalardan arndrlmas, miktar ve kalite kayplarnn nlenmesi, fmigasyon ilerini yapacak personelin belirlenmesi, yetitirilmesi ve yetkili klnmasna ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, bitki, bitkisel rn, bitkisel sanayi rn ve orman rnlerinin; alc lke zirai karantina mevzuatnn gerektirmesi, ithalat, ihracat, reeksport ve transit geilerde bcek, akar, nematod, hastalk, yabanc ot gibi zararl organizmalarla bulak olduunun inspektrlerce tespit edilmesi ve lzum grlmesi; ambalaj maddelerinin, depo, silo, gemi, konteynr gibi bulunduklar ortamlarn temizlenmesi ve i karantinaya tabi zararl organizmalarn belirlenmesi, kltr bitkilerinin yetitirildii ortamlarn temizlenmesi hallerinde, ayrca fmigasyon iin uygun hale getirilen mze, ktphane, gda reten ve depolayan imalathane, fabrika ile tamamen bo ambar ve depolarda istek zerine uygulanacak fmigasyonla ilgili hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayl Tarm ve Kyileri Bakanlnn Merkez ve Tara Kurulularna Dner Sermaye Verilmesi Hakknda Kanun ve 7/8/1991 tarihli ve 441 sayl Tarm ve Kyileri Bakanlnn Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Tarm ve Kyileri Bakanln,

b) Bitki: Canl bitkiler ile bunlarn derin dondurulmam meyve ve sebzeleri, yumrular, soanslar, soanlar ve rizomlar, kesme iekler, yaprakl dallar, budama art yapraklar, yapraklar, bitki doku kltrleri, canl polen, gz, kalem ve elik gibi canlln koruyan belirli paralar ile dikim amal olan botanik tohumlarn,

c) Bitkisel rn: Bitkisel orijinli, ilem grmemi veya basit bir ilemden gemi, bitki tanmna girmeyen rnleri,

) Dier kamu kurum ve kurulular: Bu Ynetmelik esaslarna gre kendi fmigasyonunu bnyesinde altrd fmigasyon operatrlerine yaptracak Trkiye Byk Millet Meclisi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrl, Tarm letmeleri Genel Mdrl, bykehir belediyeleri, milli saraylar gibi kurulular,

d) Doz: Fmigantn, birim arla, alana veya hacme uygulanan gram (g), mililitre (ml) veya santimetrekp (cm3) cinsinden miktar,

e) Fmigant: Fmigasyonda kullanlan, zararl organizmalara gaz halinde etki eden kat, sv veya gaz formunda pestisitleri,

f) Fmigasyon: Zararl organizmalar imha etmek amacyla, belirli scaklktaki kapal bir ortama, gaz halinde etki eden bir fumigant belirli miktarda verme ve belirli bir sre ortamda tutma ilemini,

g) Fmigasyon alan: Fmigasyonun yapld yerin yannda yaklalmasnn hayati tehlike arz ettii alan,

) Fmigasyon operatr yardmcs belgesi: Bu Ynetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eitilerek baarl olan ziraat teknikerleri ve ziraat teknisyenlerine verilen belgeyi,

h) Fmigasyon operatr: Fmigasyon ilerinde yeterlilii Bakanlka tespit edilerek belgelendirilen ziraat mhendislerini,

) Fmigasyon operatr belgesi: Bu Ynetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eitilerek baarl olan ziraat mhendislerine verilen belgeyi,

i) Fmigasyon operatr kimlik kart: Fmigasyon ilerinden sorumlu fmigasyon operatrlerine verilen kart,

j) Fmigasyon operatr yardmcs: Fmigasyon ilerinde yeterlilii Bakanlka tespit edilerek belgelendirilen ziraat teknikerlerini ve ziraat teknisyenlerini,

k) Fmigasyon ruhsat belgesi: Bu Ynetmelikteki esaslara ve Bakanlka belirlenen teknik artlara gre, fmigasyonu ticari amala yapacak gerek ve tzel kii ve kurulular ile dier kamu kurum ve kurululara verilen belgeyi,

l) Fmigasyon tutana: Fmigasyonu talep edenlerin yetkili temsilcileri ile fmigasyon operatrleri tarafndan dzenlenerek imza altna alnan belgeyi,

m) Genel Mdrlk: Koruma ve Kontrol Genel Mdrln,

n) Mdrlk: Tarm ve Kyileri Bakanl il ve ile mdrlkleri ile zirai karantina mdrlklerini,

o) Zararl organizma: Bitki veya bitkisel rnlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanlarn tr, streyn veya biyotiplerini,

ifade eder.

KNC BLM

Fmigasyon Operatr ve Fmigasyon Operatr Yardmc Adaylarnda

Aranan artlar ve Seilen Adaylarn Eitimi

Adaylarda aranan artlar

MADDE 5 (1) Fmigasyon operatr ve fmigasyon operatr yardmcs olmak isteyen adaylarda aranlan nitelikler unlardr:

a) T.C. vatanda olmak,

b) 18 yandan kk olmamak,

c) Fumigasyon operatrl iin ziraat mhendisi olmak,

) Fumigasyon operatr yardmcl iin ziraat teknikeri veya ziraat teknisyeni olmak.

Bavurular ve istenilen belgeler

MADDE 6 (1) l ve ile mdrl bitki koruma hizmetleri ile zirai karantina mdrlkleri, fmigasyon operatr ve fmigasyon operatr yardmcs adaylarn tespit ederek Genel Mdrle bildirir. Ayrca, Genel Mdrlkte fmigasyon uygulamalar ile ilgili alan teknik personel de fmigasyon eitimine katlmak ve belge almak zere Genel Mdrlke belirlenir.

(2) Gerek ve tzel kii ve kurulular dileke ile dier kamu kurum ve kurulular ise dilekelerine ilaveten, kurulularnda fmigasyon ilerinde altrlacaklarna dair grevlendirme yazs ile Genel Mdrle veya mdrlklere bavururlar.

(3) Kursa katlacak adaylardan aada sralanan belgeler istenir:

a) T.C. Kimlik Numaras beyan,

b) Gerek kii, tzel kii ve kurululardan bavuran adaylarn mezuniyet belgelerinin veya diplomalarnn asl veya Mdrlke onayl sureti,

c) 1 adet fotoraf.

Kurslar ve belgelerin dzenlenmesi

MADDE 7 (1) Zirai karantina mdrlkleri veya uygun grlen il mdrlklerinde, 5 inci ve 6 nc madde hkmleri dorultusunda Genel Mdrlke hazrlanan programa gre iki hafta sre ile kurslar dzenlenir. Fmigasyon operatr ve fmigasyon operatr yardmclar gerektiinde Bakanln belirledii tarih ve yerlerde hizmet ii eitime tabi tutulur.

(2) Adaylara, zirai mcadele aratrma enstitlerinden en az bir, zirai karantina mdrlklerinden en az iki olmak zere, en az kiilik bir komisyonca teorik ve pratik bilgiler verilir.

(3) Kurs sonunda deerlendirme snav yaplr. Deerlendirmede 100 zerinden 70 puan alanlar, Fmigasyon Operatr ve Fmigasyon Operatr Yardmcs Belgesi almaya hak kazanrlar.

(4) Deerlendirmelere gre hak sahiplerine, rnekleri EK-1 ve EK-2de gsterilen Fmigasyon Operatr Belgesi ve Fmigasyon Operatr Yardmcs Belgesi ile EK-3te gsterilen Fmigasyon Operatr Kimlik Kart kursu dzenleyen mdrlke tanzim edilir ve sahiplerine gnderilir.

(5) Dier kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kii ve kurululardan kurslara katlacaklar, belirlenen kurs cretlerini ilgili mdrln dner sermaye iletmesine derler. Kurs cretlerini demeyenler kursa ve snava alnmaz.

(6) Mdrlke, kurs dzenlenerek belge tanzim edilenlerin listesi ve snav sonular, Genel Mdrle bildirilir.

NC BLM

Fmigasyon artlar

Vakumlu fmigasyonun teknik artlar

MADDE 8 (1) Vakumlu fmigasyonda aadaki artlara uyulmaldr:

a) Vakum fmigatuvarlar Bakanlka belirlenen teknik artlara uygun olmaldr.

b) Fmigasyon odasna, fmigant mutlaka gaz halinde verilmelidir.

c) Fmigasyon sresince hcre i basn ve scakl istenilen miktarda sabit tutulmaldr.

) Gazlama mddetinin sonunda yiyecek maddelerinde en az iki, dier maddelerde en az bir defa hava ile ykama ilemi yaplmaldr. Hava ile ykama ileminde sre 1,5 saatten az olmamaldr.

d) Yeil bitkiler, taze sebze ve meyveler vakum fmigasyonuna tabi tutulmamaldr.

e) Vakumlu fmigasyona tabi tutulan uyku dnemindeki a kalemi, elik, fidan gibi bitkiler bir saat gemedike, gne na maruz braklmamaldr.

f) Fmige edilecek madde, oda veya hcre hacminin drtte n gememelidir.

g) Fmige edilecek madde zgara zerine istiflenmelidir.

Atmosferik fmigasyonun teknik artlar

MADDE 9 (1) Atmosferik fmigasyonda aadaki artlara uyulmaldr:

a) Gazlama odalarnda fmigasyon;

1) Gazlama odalar Bakanlka belirlenen teknik artlara uygun olmaldr.

2) Atmosferik fmigasyonda gaz odasnn scakl, belirlenen doz ve sre iin geerli olan scakln altna drlmemelidir.

3) Havadan ar fmigantlarla yaplacak uygulamalarda fmige edilecek madde, oda veya hcre hacminin drtte n gememelidir.

4) Fmige edilecek madde zgara zerinde istiflenmelidir.

b) Gaz geirmez rt altnda fmigasyon;

1) Fmigasyonun yaplaca zemin beton deil ise, yn altna branda bezi, plastik rt veya benzeri bir rt serilmelidir.

2) Fmige edilecek madde ambalajl ise zgara yerletirilerek, sirklasyonu salamak amacyla ambalajlar aralkl olarak istif edilmelidir.

3) Havadan ar fmigantlarla yaplacak uygulamalarda istif ile rt arasnda 30 cm boluk braklmaldr.

4) Yna fmigant uygulamas, her fmigantn teknik zelliklerine uygun olarak yaplmaldr.

c) Toprak fmigasyonu;

1) Toprak, bitkisel artklardan temizlenmeli, 35-40 cm derinliinde ve granl hale gelecek ekilde ilenmeli, uygun tavda olmaldr.

2) Fmigant her tarafa yaylacak ekilde bir datma dzeni ile uygun scaklk ve basn altnda uygulanmaldr.

3) Uygulamadan sonra topran fmiganttan arndrlmas salanmaldr.

Fmigasyon iin aranan artlar

MADDE 10 (1) Fmigasyon ncesinde ve srasnda aadaki tedbirler alnmaldr:

a) Fmigasyon ilemi, meskun yerlerden ve allan ortamlardan uzakta yaplmaldr.

b) Fmigasyon ilemi bir fmigasyon operatr tarafndan yaplr. Ancak gerektiinde fumigasyon operatr yannda bir fmigasyon operatr yardmcs da istihdam edilir.

c) Fmigasyon yapanlar, fmiganta uygun szgece sahip gaz maskesi kullanmal, szgecin kullanm sreleri dikkate alnmaldr.

) Ekipmanda, hi kullanlmam szge daima hazr bulundurulmaldr.

d) Fmigasyon esnasnda sigara iilmemeli ve herhangi bir ey yenilmemelidir.

e) Fmigant kesinlikle deri ile temas etmemelidir.

f) Fmigasyon ileminden sonra, fmigasyon mahallinde uygun bir yere uyar levhas aslmaldr.

g) Muhtemel zehirlenme ve yangn tehlikesine kar hastane ve itfaiye tekilat telefon numaralar fmigasyon operatrnce bilinmelidir.

) Fmigasyon uygulamalar yapanlarda, zehirlenme belirtileri grldnde derhal doktora bavurulmaldr.

h) Bo fmigant ambalajlar usulne uygun olarak imha edilmelidir.

DRDNC BLM

Fmigasyon Operatr ve Fmigasyon Operatr Yardmclarnn

alma ekilleri, Grev ve Sorumluluklar

alma ekilleri

MADDE 11 (1) Mdrlklerde alan fmigasyon operatr ve fmigasyon operatr yardmcs altklar kurulu yneticileri tarafndan grevlendirilir.

(2) Fmigasyon mahalline gidi ve dn, fmigasyon talebinde bulunan ahs veya firmalarn temin edecei vastalardan yararlanlarak yaplr.

(3) Fmigasyon operatr ve fmigasyon operatr yardmclar gerektiinde mesai saatleri dnda ve resm tatil gnlerinde de altrlr.

Grev yetki ve sorumluluklar

MADDE 12 (1) Fmigasyon operatr ve fmigasyon operatr yardmclarnn grev, yetki ve sorumluluklar aada belirtilmitir.

a) Fmigasyon operatrleri;

1) Fmigasyon talebini inceler, uygulamay planlar ve organize eder.

2) Kullanlacak fmigantn cinsini, dozunu ve fmigasyon sresini tespit eder.

3) Hazrlklar kontrol edip fiili olarak fmigasyonun balatlmasn salar.

4) Gvenlik ve teknik tedbirleri denetler, eksiklikler varsa giderilmesini salar.

5) Fmigasyon sresi sonunda fmigasyon ortamnn yeterince havalanp havalanmad, personelin uygun alma koullarnn oluup olumadn lmlerle tespit eder.

6) Fmigasyon operatr yardmcs tarafndan dzenlenen ve EK 4te yer alan Fmigasyon Tutanan imzalar.

7) Fmigasyondan ve uygulama anndaki can ve mal gvenliinden bizzat sorumludur.

b) Fmigasyon operatr yardmclar;

1) Fmigasyon operatrnn verdii plana gre fmigasyon ortamn hazrlar.

2) Fmigasyon ortamnda izolasyonu salar, fmigant datm dzenini bizzat kendisi hazrlar.

3) Gerekli gvenlik teknik tedbirlerini alr.

4) Fmigasyon tutanan hazrlar ve imzalar.

5) Fmigasyon sonunda gerekli ilemleri yaparak ortam havalandrr.

6) Fmigasyonda operatrlerine bal olarak alrlar ve onlara kar sorumludurlar.

7) Fmigasyon operatr yardmclarnn bulunmad yerlerde bu grevleri fmigasyon operatrleri yrtr.

BENC BLM

Fmigasyon Yapacak Gerek ve Tzel Kii ile Kurulularda

Aranacak artlar

Mdrlkler

MADDE 13 (1) Fmigasyon yapacak mdrlklerde aranacak artlar unlardr:

a) En az bir fmigasyon operatrne sahip olmak,

b) Fmigasyon odas veya gaz geirmez rt, maske ve yedek szgeci, kum torbas, sonda, gaz younluu lm cihaz, termometre, vantilatr, fmigant odalarnda aspiratr, stma kab, kutu aaca, uyar levhas, eritmetre, zgara, branda bezi, plastik rt ve datm sistemi gibi ara ve gereleri bulundurmak,

c) Fmigasyonda kullanlan ara ve gerelerle fmigantlarn muhafaza edilebilecei uygun bir depoya sahip olmak.

Dier kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiiler

MADDE 14 (1) Fmigasyon yapacak dier kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kii ve kurulularda aranacak artlar unlardr:

a) Dier kamu kurum ve kurulular hari vergi kayt belgesi fotokopisi ile ticaret sicil kayt rnei,

b) Fmigasyon ilemini kendi bnyelerinde ve cret karlnda yapacaklarn bir fmigasyon operatr istihdam etmeleri,

c) 13 nc maddenin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususlara sahip olmalar,

) letme iinde bir lavabo ve temizlik malzemeleri bulundurmalar,

d) Fmigasyon ruhsat belgesine sahip olmalar,

e) Fmigasyon ilemini kendi bnyesinde veya cret karlnda yapan gerek ve tzel kii ve kurulularn altrdklar fmigasyon operatr ve fmigasyon operatr yardmclaryla aralarndaki noter onayl i szlemelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Dier kamu kurum ve kurulularda bu art aranmaz.

(2) Fmigasyonu cret karlnda yapacak gerek ve tzel kii ve kurulular, mdrle belirttikleri iller dorultusunda faaliyet gsterir. Faaliyet gsterilecek il says toplam be adedi geemez.

(3) Yeni fmigasyon operatr istihdam edenler onbe gn ierisinde, adres deiiklii ise en ge bir ay ierisinde ilgili mdrle bildirilir.

(4) Faaliyette bulunulacak il says ile hangi ilde hangi fmigasyon operatrlerin veya fmigasyon operatr ve yardmclarnn grev yapt ve istenilen dier bilgi ve belgeler ile yaplan uygulamalarn raporlarnn, er aylk dnemler halinde, ruhsat aldklar mdrlklere bildirir.

ALTINCI BLM

Ruhsatlandrlma ve Denetleme

Ruhsatlandrma

MADDE 15 (1) 5996 sayl Kanunun 15 inci maddesinin onikinci fkrasna istinaden, zararl organizma ile mcadeleyi, ticar amala yapmak isteyen gerek ve tzel kii ve kurulular ile dier kamu kurum ve kurulular, fmigasyon ruhsat almak zorundadrlar. Ruhsat almak isteyenler aadaki belge ve bilgilerle zirai karantina mdrlklerine, bunlarn bulunmad illerde ise mdrlklere bavuruda bulunurlar.

a) Dileke,

b) Fmigasyon operatr belgesinin mdrlke onayl sureti,

c) Dier kamu kurum ve kurulular hari ticaret sicil kayt rnei,

) 13 nc maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen artlar tadnn belirlenmesi,

d) Gerek kiiler iin 2 adet fotoraf,

e) Mdrlkten temin ettikleri ilgili mdrlk tasdikli Denetleme Defteri.

(2) Bavuruda bulunulan belgeler ile 13 nc maddede belirtilen artlar tayp tamad mdrlke incelenir. Mdrlkte varsa en az bir fmigasyon operatr yoksa bir fmigasyon operatr yardmcs ve bir teknik personel tarafndan iyerinde inceleme yaplr ve 14 nc maddedeki artlar tad bir tutanakla belirlenenlere mdrlk tarafndan EK-5te yer alan Zirai Fmigasyon Ruhsat dzenlenir.

Denetleme

MADDE 16 (1) Mdrlkler; cret karlnda veya kendi fmigasyonunu yapan dier kamu, gerek, tzel kii ve kurulular; grevlendirecekleri varsa bir fmigasyon operatr yoksa bir fmigasyon operatr yardmcs ve bir teknik personel ile ylda en az bir defa denetler. Denetlemelerde fmigasyonla ilgili her trl bilgi ve belgeler; dier kamu kurum ve kurulular ile zel ve tzel kii ve kurulularca, denetim elemanlarna ibraz edilmek zorundadr.

(2) Mdrlkler, yaplan denetleme ve sonular hakknda dzenleyecekleri raporlar altar aylk dnemler halinde Genel Mdrle gnderirler.

(3) Denetlemede tespit edilen aksaklk ve noksanlklar, i yerinde bulundurulmas zorunlu olan mdrlk tasdikli Denetleme Defterine kaydedilir ve imzalanr.

(4) Aksaklk ve noksanlklarn en ge bir ay ierisinde giderilmemesi halinde, dier kamu, gerek ve tzel kii ve kurululara yazl olarak ihtar verilir.

Ruhsat iptali

MADDE 17 (1) Denetlemelerde belirlenen aksaklk ve noksanlklar, ihtar tarihini takiben bir ay ierisinde gidermeyen dier kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kii ve kurulularn ruhsatlar mdrlkler tarafndan iptal edilir.

(2) Denetleme srasnda usulszlk tespiti halinde, fmigasyon ruhsat iptal edilir.

(3) Ruhsat iptal edilen dier kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kii ve kurulular ve buralarda istihdam edilen kiiler adna yl sreyle tekrar ruhsat dzenlenemez.

(4) Fmigasyon operatr ve fmigasyon operatr yardmcs sadece bir fmigasyon irketinde faaliyet gsterir. Bir fmigasyon operatrnn ve fmigasyon operatr yardmcsnn birden fazla fmigasyon irketinde faaliyette bulunmas veya fmigasyon uygulamalaryla ilgili usulszlk tespit edilmesi halinde, fmigasyon operatr ve operatr yardmcs belgeleri Genel Mdrlke iptal edilir.

(5) Fmigasyon operatr belgesi ile fmigasyon operatr yardmcs belgesi iptal edilenler iki yl sreyle bu belgeyi almak iin mracaatta bulunamaz.

(6) Ruhsat iptal edilmi olanlar veya ruhsat almad halde fmigasyon yapanlara, 5996 sayl Kanunun 38 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi hkmleri uygulanr.

(7) Kendi istei ile ruhsat iptal edilenler altnc fkra hkm dndadr.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Kazanlm haklar

MADDE 18 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce, fmigasyon operatr, fmigasyon operatr yardmcs ve usta belgesi alanlarn haklar sakldr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 19 (1) 24/8/2005 tarihli ve 25916 sayl Resm Gazetede yaymlanan Zirai Karantina Fmigasyon Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Tarm ve Kyileri Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz