18 Haziran 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27968

YNETMELK

Trkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

KONTROLL ALANLARDA ALIAN HARC GREVLLERN

YONLATIRICI RADYASYONDAN KAYNAKLANABLECEK

RSKLERE KARI KORUNMASINA DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, nkleer enerji ve iyonlatrc radyasyona ilikin faaliyetlerin yrtlmesi srasnda kontroll alanlarda alan harici grevlilerin iyonlatrc radyasyondan kaynaklanabilecek risklere kar korunmasn salamak zere alma koullarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, kontroll alanlarda alan harici grevlilerin iyonlatrc radyasyondan kaynaklanabilecek risklere kar korunmasnn salanmas ile ilgili hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayl Trkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendine dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin 4/12/1990 tarihli ve 90/641/EURATOM sayl Kontroll Alanlarda alan Harici Grevlilerin yonlatrc Radyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Kar Korunmas isimli Konsey Direktifine paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) A-snf alan: Ylda 6 mSvden fazla etkin doz veya gz mercei, cilt, el ve ayak iin verilen doz snrlarnn onda nden fazla edeer doz almas muhtemel olan alan,

b) Doz takip karnesi: Harici grevlilerin tamamladklar her iin sonunda alnan kiisel radyasyon dozlarnn kaydedildii karneyi,

c) Harici grevli: Yetkilendirilen kii ve altrd kiiler dnda, kontroll alanlarda geici veya srekli olarak kendi adna i yrten veya yklenici tarafndan altrlan A-snf alann,

) Kontroll alan: Radyasyona kar korunma veya radyoaktif bulamann yaylmasn nleme amac ile zel kurallarn uyguland ve eriimi kontrole tabi olan alan,

d) Kurum: 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayl Trkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunuyla kurulan Trkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

e) Merkezi doz kayt sistemi: Kurum bnyesinde bulunan ve A-snf alanlarnn kiisel doz kaytlarnn tutulduu merkezi veri tabann,

f) Yetkilendirilen kii: Nkleer enerji veya iyonlatrc radyasyona ilikin faaliyet gerekletirmek zere Kurum tarafndan lisanslama veya izin verme suretiyle yetkilendirilen gerek ya da tzel kiiyi,

g) Yklenici: Yetkilendirilen kii ve altrd kiiler dnda, kontroll alanda i yrten gerek ya da tzel kiiyi veya onun iverenliinde alt yklenici olarak i yrten gerek veya tzel kiiyi,

ifade eder.

KNC BLM

Ykmllkler

Yetkilendirilen kii ile yklenicinin ykmllkleri

MADDE 5 (1) Harici grevlilerin radyasyondan korunmasn salamak iin yetkilendirilen kii ile yklenici, aralarnda yaptklar yazl bir anlama ile aadaki hususlarn yerine getirilmesini salar;

a) Radyasyondan korunma ilkeleri ve doz snrlamalaryla ilgili hususlarn yerine getirilmesi,

b) Harici grevlilerin genel salk durumlarnn yapaca greve uygunluunun tespiti ve alma srecinde tbbi gzetimlerinin yaplmas,

c) Harici grevlilere radyasyondan korunma ile altklar kontroll alan ve uygulamaya zg eitimlerin verilmesi,

) Harici grevlilere gerekli kiisel koruyucu ekipmann kullandrlmas,

d) Harici grevlilerin kiisel dozlarnn izlenmesi ve gerekiyorsa ilave dozimetrik izlemelerin yaplmas,

e) Kontroll alandaki faaliyetin tamamlanmasndan sonra harici grevlilerin doz bilgilerinin doz takip karnesine ilenmesi ve merkezi doz kayt sistemine aktarlmas.

Harici grevlilerin sorumluluklar

MADDE 6 (1) Harici grevliler, hizmet ald dozimetri servisinden doz takip karnesini alr.

(2) Harici grevliler, yetkilendirilen kii ile yklenici arasndaki yazl anlama erevesinde kendilerine den sorumluluklar yerine getirir, kiisel dozlarna ilikin bilgilerin gncel olarak ilenmesini takip eder, doz takip karnesini muhafaza eder ve daha sonraki benzeri almalarda ibraz eder.

(3) Harici grevliler yurt dnda gerekletirdikleri almalarn sonunda aldklar dozlar altklar lkedeki iveren tarafndan doz takip karnesine ileterek alt lkede hizmet ald dozimetri servisine onaylatr ve yurda dnnde merkezi doz kayt sistemine iletir.

NC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Atom Enerjisi Kurumu Bakan yrtr.