18 Haziran 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27968

YNETMELK

Maliye Bakanlndan:

GENEL BTE KAPSAMINDAK KAMU DARELERNN DEME

VE TAHSLAT LEMLERNN ELEKTRONK ORTAMDA

GEREKLETRLMESNE LKN USUL VE ESASLAR

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslarn amac, genel bte kapsamndaki kamu idarelerinin nakit ihtiyalarnn belirlenmesine, karlanmasna, demelerin gerekletirilmesine ve tahsilatn Tek Hazine Hesabna aktarlmasna ilikin ilemlerin elektronik ortamda verilecek talimatlarla yaplmasn dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Usul ve Esaslar, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun 6 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Usul ve Esaslarda geen;

a) Alc Banka: lgili mevzuatna istinaden kendisine deme yaplacak kiinin hesabnn bulunduu bankay,

b) Bakanlk: Maliye Bakanln (Muhasebat Genel Mdrl),

c) Banka: Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasn,

) Bakanlk: Gelir daresi Bakanln,

d) EFT: Bankaca kurulan ve iletilen Elektronik Fon Transfer sistemini,

e) Fon Aktarm: EFT, havale veya virman yoluyla gerekletirilen para transferlerini,

f) Genel Bteli dareler: 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayl cetvelde yer alan kamu idarelerini,

g) Gnderme Emri: Muhasebe birimleri tarafndan Banka nezdindeki hesaplarndan deme yaplacak kiilerin hesaplarna aktarlacak tutarlara ilikin bilgileri gsteren talimat,

) Gvenli Elektronik mza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayl Elektronik mza Kanununda tanmlanan gvenli elektronik imzay,

h) IBAN: Uluslararas banka hesap numarasn,

) Kamu Elektronik deme Sistemi (KES): Bakanlk ve Banka tarafndan kamu demelerinin elektronik ortamda gerekletirilmesini salayan biliim sistemini,

i) KBS: Bakanlka iletilen Kamu Harcama ve Muhasebe Biliim Sistemini,

j) KBS-KES: Bakanlka iletilen Kamu Harcama ve Muhasebe Biliim Sisteminde yer alan ve gnderme emirlerinin elektronik ortamda Bankaya aktarlmasn salayan uygulamay,

k) Kullanclar: Kurum sorumlusunu, birim sorumlusunu, talimat aktarma yetkilisini ve talimat aktarma yetkilisi yardmcsn,

l) Muhabir Banka: Merkez d muhasebe birimlerinin tahsilat hesaplarnn bulunduu bankay,

m) Muhabir Banka Tek Hazine Tahsilat Hesab: Muhabir banka nezdinde Hazine demeler Muhasebe Birimi adna alan, merkez d muhasebe birimlerinin tahsilat hesap bakiyelerinin aktarlaca vadesiz mevduat hesabn,

n) Muhasebe Birimi: Mstearlk muhasebe birimleri hari olmak zere genel bteli idarelerin muhasebe hizmetlerinin yapld birimini,

o) Mstearlk: Hazine Mstearln,

) deme Belgesi: darelerce, bteden yaplacak kesin demeler iin dzenlenen Genel Ynetim Muhasebe Ynetmelii eki rnek: 1 numaral deme Emri Belgesini; n deme suretiyle yaplacak demelerde ise anlan Ynetmelik eki rnek: 2 numaral Muhasebe lem Fiini,

p) Sertifika: Banka tarafndan retilen ve kullanclarn KESe eriebilmeleri iin gerekli olan elektronik yetki belgesini,

r) Talimat Aktarma Yetkilisi: Bankaya talimat vermeye yetkili klnan kiiyi,

s) Talimat Aktarma Yetkilisi Yardmcs: Gnderme emirlerini talimat aktarma yetkilisinin onayna sunan kiiyi,

) TCKN: Trkiye Cumhuriyeti kimlik numarasn,

t) Tek Hazine Hesab: Tek Hazine Tahsilat ve Tek Hazine deme Hesaplarnn st hesabn,

u) Tek Hazine Tahsilat Hesab: Banka nezdinde Hazine demeler Muhasebe Birimi adna alan vadesiz mevduat hesabn,

) Tek Hazine deme Hesab: Banka nezdinde Hazine demeler Muhasebe Birimi adna alan vadesiz mevduat hesabn,

v) TIC-KES: Banka tarafndan kamu demelerinin elektronik ortamda gerekletirilmesi amac ile kurulan ve iletilen sistemi,

y) VEDOP: Gelir daresi Bakanl otomasyon sistemlerini,

z) VKN: Vergi Kimlik Numarasn,

ifade eder.

KNC BLM

Kullanclar ve Sertifika

Kullanclar

MADDE 4 (1) Genel bte kapsamndaki kamu idarelerinin, elektronik ortamda nakit ihtiyalarnn belirlenmesi, karlanmas, demelerin gerekletirilmesi ve tahsilat ilemleri bu Usul ve Esaslarda belirlenen kullanclar tarafndan yerine getirilir.

(2) Kullanclar, ifreleri, sertifikalar ve gvenli elektronik imzalar ile yapacaklar ilemlerden sorumludurlar.

Kurum sorumlusu

MADDE 5 (1) Kurum Sorumlusu grevli olduu merkez veya il dzeyindeki birim sorumlularn yetkilendirmekle grevli personel olup Bakanlk tarafndan belirlenerek Bankaya bildirilir.

(2) Kurum sorumlusu; kendisinin veya birim sorumlusunun izin, rapor gibi nedenlerle geici olarak grevden ayrlmas durumunda vekalet edecek personeli yetkilendirir; vekalet bitimi ile birim sorumlusunun grevinden srekli ayrlmas durumlarnda ise yetkileri derhal iptal eder.

(3) Yetki devredebilecek kurum sorumlular ve buna ilikin hususlar Bakanlka belirlenir.

(4) Kurum sorumlusunun grevinden srekli ayrlmas durumunda Bakanlk yeni bir kurum sorumlusu belirleyerek Bankaya bildirir.

Birim sorumlusu ve talimat aktarma yetkilisi

MADDE 6 (1) Birim sorumlusu, muhasebe hizmetlerinin yrtlmesinden ve muhasebe biriminin ynetiminden sorumlu olan kiidir.

(2) Birim sorumlusu, ayn zamanda talimat aktarma yetkilisidir.

(3) Birim sorumlusu, gerektiinde ilgili mevzuat uyarnca belirlenmi yardmcsn veya yardmclarn talimat aktarma yetkilisi olarak, biriminde grevli en az bir personeli de talimat aktarma yetkilisi yardmcs olarak yetkilendirmeye ve gerekli hallerde bu yetkileri iptal etmeye yetkili ve grevlidir.

(4) Ayn muhasebe biriminde ayn kii hem talimat aktarma yetkilisi hem yardmcs olarak yetkilendirilemez.

Sertifika

MADDE 7 (1) Kullanclarn sertifikalar Bankaca retilir.

(2) Kurum sorumlular sertifikalarn Bankadan elden teslim alrlar. Birim sorumlular, talimat aktarma yetkilileri ve talimat aktarma yetkilisi yardmclar ise KES zerinden elektronik ortamda alrlar.

(3) Kurum sorumlusu ve birim sorumlusunun izin, rapor gibi nedenlerle geici olarak grevden ayrlmalar durumunda yerlerine vekaleten grevlendirilenler sertifikalarn elektronik ortamda alrlar.

NC BLM

deme ve Tahsilat lemleri

Banka hesaplar

MADDE 8 (1) Yurt ii demeler iin Banka nezdinde muhasebe birimleri adna deme hesab ve tahsilat iin Banka veya muhabir banka nezdinde tahsilat hesab alr. Vergi daireleri adna sadece tahsilat hesab alr.

(2) Her hangi bir banka ubesi bulunmayan yerlerde muhasebe birimlerinin kasa nakit ihtiyacn teminen muhabir banka nezdinde ayrca deme hesab alr.

(3) Yurt d demeler iin Merkez muhasebe birimleri adna ayrca Bankann Ankara ubesi nezdinde yurt d deme hesab alr.

(4) Muhasebe birimleri ve vergi daireleri adna bu hesaplar amaya ve kapatmaya Bakanlk yetkilidir.

(5) deme hesaplarndan para ekilemez, yaplan demelerden iadeler hari tahsilat iin kullanlamaz. Tahsilat hesaplarndan deme yaplamaz. deme ve tahsilat hesaplar arasnda hibir ekilde aktarm yaplamaz. deme hesaplarna Mstearlktan yaplan nakit aktarmlar hari olmak zere dier kaynaklardan hibir ekilde nakit aktarm yaplamaz.

(6) Yurt d demeleri sadece yurt d deme hesabndan yaplr.

(7) 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 41 inci maddesine istinaden arac bankalarda alm ve alacak hesaplar iin bu madde hkmleri uygulanmaz.

(8) lgili mevzuat uyarnca ayr hesaplarda izlenmesi gereken deme ve tahsilat ilemleri iin bu Usul ve Esaslar hkmleri uygulanmamak zere muhasebe birimi adna hesap almasna Mstearln uygun gr zerine Bakanlka izin verilebilir.

Nakit talep ve tahsisleri hesab

MADDE 9 (1) Muhasebe birimlerince yaplacak demelere ilikin nakit ihtiyacnn belirlenebilmesi ve Mstearlka karlanabilmesi amacyla, Genel Ynetim Muhasebe Ynetmelii ile Merkezi Ynetim Muhasebe Ynetmeliinde Bakanla verilen yetki erevesinde alan 325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesab kullanlr.

(2) lgili mevzuat uyarnca belirli bir srede veya gnde denmesi zorunlu olan vadeye bal demeler, cari veya sermaye nitelikli mal ve hizmet almlarnn finansman amacyla karlksz olarak yaplan transfer demeleri ile bunlar dnda kalan dier demeler iin bu hesabn ilgili yardmc hesap kodlar kullanlr.

(3) Yaplacak demelerin yardmc hesap kodlar ile ilikilendirilmesi Mstearln gr alnarak Bakanlka yaplr ve KBSde tanmlanr.

Nakit ihtiyac, talebi ve karlanmas

MADDE 10 (1) Harcama birimleri tarafndan muhasebe birimlerine gnderilen deme belgelerinin ilgili mevzuatna gre kontrol sonucunda denebilir olanlar ile muhasebe birimince yaplacak dier demeler muhasebe birimi tarafndan KBSde muhasebeletirilir.

(2) Muhasebe kaydndaki 325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabnn alacak tutar nakit ihtiyac olarak KBS araclyla Mstearla iletilerek karlanmas talep edilir.

(3) Nakit talepleri, tam i gnlerinde saat 15:30a kadar, yarm i gnlerinde saat 10:30a kadar yaplr.

(4) Mstearlk gelen nakit taleplerini ayn gn, nakit programn, vadeye bal demelere ait nakit taleplerinin vade tarihini de dikkate alarak inceler ve karladklarn, tam i gnlerinde saat 16:30da, yarm i gnlerinde saat 11:00da; yurt d demelerinde ise tam i gnlerinde ayrca saat 12:00da, KBS araclyla muhasebe birimlerine gnderir.

(5) Mstearlka karlanan nakit talepleri iin ayn gn Hazine demeler Muhasebe Birimi tarafndan KBSde gnderme emri dzenlenerek elektronik ortamda Bankaya gnderilir.

(6) Banka takip eden i gn saat 09:00a kadar Tek Hazine deme Hesabndan muhasebe birimlerinin deme hesaplarna nakit aktarm yapar.

(7) Ortaya kan istisnai durumlarda Bakanlk ve Mstearln mutabakat ile nakdin talep edilmesi, karlanmas ve aktarm yukarda belirtilen saatlere bal kalmakszn ayn gn gerekletirilebilir.

Gnderme emri kaytlarnn oluturulmas ve bankaya aktarlmas

MADDE 11 (1) Muhasebe birimleri, Mstearlka karlanan nakit tutarn esas alarak deme yaplacak kiilerin hesabna aktarma yaplmak zere KBS zerinden her bir talimat iin otomatik gnderme emri numaras almak suretiyle nakit talebinin karland gn gnderme emri kaytlarn olutururlar.

(2) Ayn gn talimat aktarma yetkilisi yardmcs oluturulan gnderme emri kaytlarn, deme yaplacak kiinin TCKN/VKNsi, ad-soyad, hesap numaras/IBAN ile ilgili mevzuat uyarnca yaplmas gereken dier kontrolleri yaparak KBS-KES uygulamas zerinden talimat aktarma yetkilisinin onayna hazr hale getirir.

(3) Talimat aktarma yetkilisi, onayna sunulan gnderme emirlerini 2nci fkrada belirtilen kontrolleri yaparak elektronik ortamda ayn gn, tam i gnlerinde saat 17:30a, yarm i gnlerinde saat 13:00a kadar KBS-KES zerinden onaylayarak Bankaya aktarr. Bankaya aktarlmasnda engel bir durumu olanlar talimat aktarma yetkilisi yardmcsna iade eder.

(4) Bankaya aktarlan gnderme emirlerinden denmesine engel bir durumu sonradan tespit edilen ve Banka tarafndan henz gerekletirilmeyenler talimat aktarma yetkilisi tarafndan geri ekilir.

(5) Yukarda belirtilen saatlere kadar Bankaya aktarlamayan gnderme emirlerinin bu saatler dnda Bankaya aktarlmasna ilikin hususlar Bakanlk ve Banka tarafndan birlikte belirlenir.

Bankaca gnderme emirlerinin yerine getirilmesi

MADDE 12 (1) Banka, kendisine aktarlan gnderme emrindeki alc banka kodu, alc ube kodu, alc hesap numaras/IBAN, alcnn TCKN/VKNsi, ad-soyad, deme tutar ve dier unsurlara hibir ekilde mdahale edemez.

(2) Banka gelen gnderme emirlerini, aktarlma sras ve muhasebe biriminin deme hesabndaki tutar dikkate alarak ilgili alc bankaya fon aktarm yapmak suretiyle yerine getirir.

(3) Tam i gnlerinde saat 17:00a kadar, yarm i gnlerinde 12:30a kadar nakdi gelmeyen gnderme emirleri Bankaca gerekletirilmez.

Alc bankaca yaplacak ilemler

MADDE 13 (1) Alc banka Bankadan gelen fon aktarmn, aktarmdaki alcya ait TCKN/VKN ile hesap numaras/IBAN bilgilerini kendi kaytlarnda yer alan bilgilerle kontrol ederek birebir tutmas halinde kabul eder.

(2) Banka dndaki dier alc bankalar, kendi kaytlarnda yer alan bilgilerle tutmayan fon aktarmn, saat 13:30a kadar gelen aktarmlarda ayn gn, bu saatten sonra gelen aktarmlarda bir sonraki i gn, ADE mesaj ile Bankaya iade eder. Banka, alc banka sfatyla kendi kaytlarnda yer alan bilgilerle tutmayan fon aktarmn ayn gn ilgili hata kodu ile akbet bilgilerinde gsterir.

Gnderme emri kaytlarnn kapatlmas

MADDE 14 (1) Banka, muhasebe birimlerine KES araclyla elektronik ortamda gnderme emirlerinin akbetini, hesap hareketleri ve bakiyelerinin grntlenmesini, dekont ve hesap zeti alnmasn salar.

(2) Banka, gerekletirilen gnderme emirleri ile gerekletirilemeyen emirleri, gerekletirilememe sebepleri ile birlikte KES zerinde gsterir.

(3) Banka, alc banka tarafndan iade edilen gnderme emirlerine ilikin iade nedenini banka hesap zet cetvelinde gsterir.

(4) Bakanlka talep edilmedike bu bilgi ve belgeler kat ortamnda gnderilmez.

(5) Muhasebe birimi, gnderme emirlerinin akbetini KES zerinden takip ederek akbet bilgisi ile banka hesap zet cetvelini alr ve gerekli muhasebe kaytlarn yapar.

Vergi dairelerinin ret ve iade demeleri

MADDE 15 (1) Vergi dairelerinin ret ve iade demelerinde, nakit talebi, gnderme emri oluturulmas ve Bankaya aktarlmas ilemleri, Bakanlka belirlenen muhasebe birimlerince yaplr.

(2) Vergi daireleri, bu demelerine ilikin gerekli bilgileri deme gnnden en az bir i gn ncesi tam i gnlerinde saat 12:30a kadar, yarm i gnlerinde 09:30a kadar 511- Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesab kullanlarak VEDOP zerinden elektronik ortamda muhasebe birimine gnderirler. deme bilgilerine ilikin slak imzal muhasebe ilem fileri de ekleri olmakszn ayn gn tam i gnlerinde saat 14:30a kadar, yarm i gnlerinde 10:00a kadar muhasebe birimine tutanakla teslim edilir.

(3) Muhasebe birimi, elektronik ve slak imzal gelen bilgiler zerinde hibir ekilde deiiklik yapamaz.

(4) Muhasebe birimi, elektronik ortamda gelen deme bilgileri ile muhasebe ilem fiindeki deme bilgilerini ayn gn karlatrarak uyumlu olanlar iin 10uncu maddeye gre nakit talebini yapar. Uyumsuz olanlar elektronik ortamda ayn gn, muhasebe ilem fiini ise en ge ertesi i gn saat 9:30a kadar vergi dairesine tutanakla iade eder.

(5) Muhasebe birimi gnderme emirlerinden, gerekletirilenleri elektronik ortamda; gerekletirilmeyenleri ise emanet hesabna aldktan sonra 511- Muhasebe Birimleri Aras lemler Hesabn kullanarak elektronik ortamda ve slak imzal muhasebe ilem fii de tutanakla teslim edilmek suretiyle, Bankaca ilemin yapld tarihi izleyen i gn mesai saati bitimine kadar vergi dairesine bildirir.

(6) Islak imzal muhasebe ilem fii uygulamasna Bakanln gr alnarak Bakanlka son verilebilir.

deme hesab bakiyesinin tek hazine hesabna aktarlmas

MADDE 16 (1) Mstearlka yaplan aktarmlardan, teknik arzalar sebebiyle gnderme emrine balanamayan tutarlar Bakanln bildirimi zerine arza giderilinceye kadar; maa, cret, sosyal gvenlik ykmllkleri ile ret ve iadelere ilikin tutarlar ise demeler gerekletirilinceye kadar, muhasebe birimi deme hesaplarnda bekletilir.

(2) Birinci fkrada belirtilen durumlar dnda herhangi bir sebeple;

a) Yurt ii deme hesabndan ilgilisinin hesabna aktarlamayan tutarlar ile bu hesaba geri dnen tutarlar muhasebe birimlerinden ayrca bir talimat beklenilmeksizin ayn gn 17:30da Banka tarafndan geri ekilerek Tek Hazine deme Hesabna aktarlr.

b) Yurt d deme hesabndan ilgilisinin hesabna aktarlamayan tutarlar ile bu hesaba geri dnen tutarlar muhasebe biriminin talimat ile Banka tarafndan Tek Hazine deme Hesabna aktarlr.

(3) Tek Hazine deme Hesabnn bakiyesi gn sonunda Bankaca Tek Hazine Hesabna aktarlr.

Tahsilat hesab

MADDE 17 (1) Muhasebe birimlerinin ve vergi dairelerinin btn tahsilat Banka veya muhabir banka nezdindeki tahsilat hesaplarnda toplanr.

(2) Banka, KES araclyla muhasebe birimlerine tahsilat hesaplarna ilikin hareket ve bakiye bilgilerinin grntlenmesini, dekont ve banka hesap zet cetveli alnmasn salar. Bakanlk ya da Mstearlk tarafndan talep edilmedike bu bilgi ve belgeler kat ortamnda gnderilmez.

(3) Muhabir banka muhasebe birimi ve vergi dairelerine, Banka ise vergi dairelerine, tahsilat hesaplarna ilikin dekont ve banka hesap zet cetvelini Merkezi Ynetim Muhasebe Ynetmelii hkmleri erevesinde verir.

Tahsilatn tek hazine hesabna aktarlmas

MADDE 18 (1) Muhasebe birimlerinin ve vergi dairelerinin Banka nezdindeki tahsilat hesaplarndaki tutar Bankaca Tek Hazine Tahsilat Hesabna, Muhabir Banka nezdindeki tahsilat hesaplarndaki tutarlar ise Muhabir Bankaca Muhabir Banka Tek Hazine Tahsilat Hesabna, ayn gn aktarlr.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Gvenlik

MADDE 19 (1) Bakanlk KBSnin, Bakanlk VEDOPun, Banka TIC-KESun alr durumda olmasn temin eder; sistem ve veri gvenliini salarlar.

(2) Bakanlk ve Banka arasndaki sistem iletiiminde sertifika, gizli anahtar, ifre gibi gvenlikle ilgili hususlarda Bankaca belirlenen Web Servisleri Gvenlik Poliesinde yer alan kriterler esas alnr.

(3) Kullanclarn ifreleri, sertifikalar ve gvenli elektronik imzalar gizli olup bu gizlilii ve gvenlii salamak, kendilerinden bakalarnn kullanmasna veya renmesine imkan vermemek zere gerekli tedbirleri almak zorundadrlar.

(4) lgili birim amirleri, kullanclarn yetkilendirme ilemlerine ilikin tm yazma ve tutanaklar gerekli gvenliin saland ayr bir dosyada muhafaza ederler.

Uygulama klavuzlar

MADDE 20 (1) Bu Usul ve Esaslarda belirtilen ilemlere ve teknik aksaklklar, veri hatlarndaki arzalar ile doal afet, harp, seferberlik, yangn, grev ve lokavt gibi olaanst durumlarda ne yaplacana ilikin ayrntl hususlar ilgisine gre Mstearlk, Bakanlk ve Bankann uygun grleri de alnarak Bakanlka karlacak Uygulama Klavuzlarnda belirtilir.

Yetki

MADDE 21 (1) Bakanlk;

a) Mstearlk, Bakanlk ve Bankann uygun grleri alnmak suretiyle bu Usul ve Esaslarda belirtilen sre ve saatlerde yer ve zaman bakmndan deiiklik yapmaya,

b) Sertifika yerine gvenli elektronik imza kullanlmasna,

c) Bu Usul ve Esaslarn uygulanmas srasnda ortaya kan tereddtleri gidermeye,

yetkilidir.

Uygulamaya gei ve hesaplarn kapatlmas

GEC MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslarn yaymland tarihten itibaren 6 ay ierisinde vergi daireleri ve muhasebe birimleri uygulama kapsamna alnr. Bakanlk, gerektiinde bu sreyi Mstearlk, Bakanlk ve Bankann grlerini almak suretiyle 6 aya kadar uzatabilir.

(2) Uygulama kapsamna alnan muhasebe birimleri ve vergi daireleri adna bu Usul ve Esaslar erevesinde atrlacak hesaplar dndaki mevcut hesaplar Bakanlka kapattrlr.

Merkez muhasebe birimlerinin yurt d deme hesaplar

GEC MADDE 2 (1) Merkez muhasebe birimlerinin yurt d deme hesabndan yaplacak demeler iin dzenlenen gnderme emirlerinin elektronik ortamda Bankaya aktarlmasna ilikin almalar tamamlanncaya kadar sz konusu gnderme emirleri iin bu Usul ve Esaslarn gnderme emirlerinin Bankaya aktarlmasna ilikin hkmleri uygulanmaz.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Saytay, Hazine Mstearl ve Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasnn grleri alnan bu Usul ve Esaslar yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Usul ve Esaslar Maliye Bakan yrtr.