18 Haziran 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27968

KARAR

Çevre ve Orman Bakanlığından:

2011-2012 AV DÖNEMİ

MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi :14.06.2011

Karar No: 10

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA başkanlığında imzaları bulunan üyelerle Merkez Av Komisyonu (MAK) teşkil edilmiştir.

MAK, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ve raporlar ile komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2 ve 6/3. maddelerinin komisyona verdiği yetkiler ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda, 2011-2012 av dönemi için bütün yurdu kapsayan aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanımlar ve Kısaltmalar

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 1- Bu kararda geçen (1):

a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

ç) İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

d) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,

e) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

f) Hayvan: Korunan ve avına izin verilen av ve yaban hayvanlarını,

g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

ğ) Av hayvanı: 4915 sayılı Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları (EK LİSTE-II ve EK LİSTE-III’ deki hayvanları),

h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİSTE-I ve EK LİSTE-II’deki hayvanları),

ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

j) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları,

n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,

o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,

ö) Gölet: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan barajlar dışında kalan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve DSİ tarafından inşa edilen su toplama tesislerini,

p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı’nın Resmi Gazete' de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi,

r) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,

ş) Metris (güme): Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini,

t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,

u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini,

ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı,

v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri,

y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri,

z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi,

aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,

cc) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,

çç) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi,

dd) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

ee) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,

ff) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,

gg) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,

ğğ) Avlanma süresi: Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi,

hh) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

ıı) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,

ii) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü,

jj) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan avlanma şeklini,

kk) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini,

ll) Av koruma memurları: 4915 sayılı Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,

mm) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,

nn) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla   (avın duyabileceği dalga boyunda) çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri,

oo) Popülasyon: Bir alandaki aynı türe ait hayvan varlığını, bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama, üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini),

öö) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri,

pp) Üretme İstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri,

rr) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslar arası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Avlanma Süreleri, Limitleri ile Yasaklanan Sahalar, Türler, Avlanma Süreleri ve Günleri

MADDE 2-(1) Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, EK LİSTE-III’de belirtilen ve avlanmasına MAK’ca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, avlanma bölgelerine göre Tablo-1’de; avlanma bölgeleri içerisinde kalan iller ise Tablo-2’de gösterilmiştir.

 

Tablo-1: Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri

 

KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

AVLANMA BÖLGESİ

 

I. Grup Kuşlar

Bıldırcın ve üveyik avı

II. Grup Kuşlar

Kum kekliği, kınalı keklik ve kaya kekliği avı

(Sadece Erzurum, Erzincan, Yozgat, Adıyaman, Kars, Kırşehir, Sivas, Çorum, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Van, Iğdır, Ardahan, Elazığ, Muş ve Bitlis illerinde çil kekliği avı)

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Ege

13.08.2011

27.11.2011

15.10.2011

29.01.2012

D. Akdeniz

13.08.2011

27.11.2011

15.10.2011

29.01.2012

B. Akdeniz

13.08.2011

27.11.2011

15.10.2011

29.01.2012

Marmara

13.08.2011

27.11.2011

YASAK

YASAK

İç Anadolu

13.08.2011

27.11.2011

15.10.2011

29.01.2012

Doğu Anadolu

13.08.2011

27.11.2011

15.10.2011

29.01.2012

D.Karadeniz

13.08.2011

27.11.2011

15.10.2011

29.01.2012

B.Karadeniz

13.08.2011

27.11.2011

15.10.2011

29.01.2012

G.D. Anadolu

13.08.2011

27.11.2011

15.10.2011

29.01.2012

 

AVLANMA

BÖLGESİ

III. grup Kuşlar

Kaya güvercini, tahtalı, sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri (yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik (çamurcun), macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk ördek, karabaş patka, elmabaş patka, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz, karatavuk, çulluk ve su çulluğu (bekasin) avı

 

IV. grup Kuşlar

Alakarga, küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası, leşkargası, saksağan avı

 

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Ege

15.10.2011

26.02.2012

13.08.2011

26.02.2012

D. Akdeniz

15.10.2011

26.02.2012

13.08.2011

26.02.2012

B. Akdeniz

15.10.2011

26.02.2012

13.08.2011

26.02.2012

Marmara

15.10.2011

26.02.2012

13.08.2011

26.02.2012

İç Anadolu

15.10.2011

26.02.2012

13.08.2011

26.02.2012

D. Anadolu

15.10.2011

26.02.2012

13.08.2011

26.02.2012

D.Karadeniz

15.10.2011

26.02.2012

13.08.2011

26.02.2012

B.Karadeniz

15.10.2011

26.02.2012

13.08.2011

26.02.2012

G.D.Anadolu

15.10.2011

26.02.2012

13.08.2011

26.02.2012

MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİ

AVLANMA BÖLGESİ

1. grup Memeliler

Yaban tavşanı, adatavşanı, tilki, kaya sansarı, ağaç sansarı avı

II. grup Memeliler

Yaban domuzu ve çakal avı

Başlangıcı

Bitişi

Başlangıcı

Bitişi

Ege

15.10.2011

29.01.2012

13.08. 2011

26.02.2012

D. Akdeniz

15.10.2011

29.01.2012

13.08. 2011

26.02.2012

B. Akdeniz

15.10.2011

29.01.2012

13.08. 2011

26.02.2012

Marmara

15.10.2011

29.01.2012

13.08. 2011

26.02.2012

İç Anadolu

15.10.2011

29.01.2012

13.08. 2011

26.02.2012

D.Anadolu

15.10.2011

29.01.2012

13.08. 2011

26.02.2012

D.Karadeniz

15.10.2011

29.01.2012

13.08. 2011

26.02.2012

B. Karadeniz

15.10.2011

29.01.2012

13.08. 2011

26.02.2012

G.D.Anadolu

15.10.2011

29.01.2012

13.08. 2011

26.02.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Tablo-1’de belirtilen avlanma süreleri içinde ve avlanma günlerinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller hariç) avlanmak serbesttir.

(3) 1. maddenin (gg) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dışında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz.

(4) Örnek, özel, devlet ve genel avlaklarda avlanma planı hükümleri çerçevesinde avlanma yapılır. Avlanma planı yapılan, tescil edilen genel ve devlet avlaklarının işletilmesi ve işlettirilmesi planda belirtilen esas ve usullere göre il müdürlüğü tarafından yapılır.

(5) Atmacacılık sertifikası sahibi avcılar için serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşu avlanma süresi: Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi avcılar serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşunu tekrar doğaya canlı olarak bırakmak koşuluyla 05.08.2011-17.10.2011 tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir.

Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar İçin Atmaca Avlama: 02 Eylül 2011- 31 Ekim 2011 tarihleri arasında her gün atmaca yakalanabilir. Ancak atmacayla avlanılması durumunda MAK’la belirlenen ava açık/kapalı sahalar, avlanma günleri, avlanma zamanı, avlanılmasına izin verilen türler ve limitler esas alınacaktır.

 

Tablo-2: Avlanma bölgelerine göre iller

Avlanma Bölgesi

Avlanma Bölgesi İçinde Kalan İller

D. Akdeniz Bölgesi

Adana, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay

B. Akdeniz Bölgesi

Antalya, Isparta, Burdur, Denizli

Ege Bölgesi

İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale

G. Doğu Anadolu Bölgesi

Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari

Marmara Bölgesi

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

B. Karadeniz Bölgesi

Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük

D. Karadeniz Bölgesi

Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat

İç Anadolu Bölgesi

Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Nevşehir

D.Anadolu Bölgesi

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muş

 

İl Genelinde Avlanması Yasaklanan Türler

MADDE 3- Tablo-3’teki illerde belirtilen av hayvanları, MAK tarafından koruma altına alınmıştır. Bu av hayvanlarının Tablo-3’te belirtilen il ve ilçelerde avlanması bu av yılında yasaktır.

 

Tablo-3: Mülki hudutlara göre koruma altına alınan av hayvanları

1

ADIYAMAN

Sakarmeke, macar ördeği, tepeli patka, sansar

2

ADANA

Çakal

3

AFYONKARAHİSAR

İl genelinde alakarga, tilki; Bolvadin, Hocalar, Çay İlçelerinde kınalı keklik

4

AKSARAY

Tilki

5

ANKARA

Tilki, çakal

6

ANTALYA

Tilki, çakal

7

ARDAHAN

Tilki, çakal

8

ARTVİN

Tilki, sansar

9

BALIKESİR

Marmara adası ilçesinde tüm keklik türleri.

10

BARTIN

İl genelinde kaya güvercini, tüm keklik türleri, T.patka, kılkuyruk, karabaş patka, karaördek; Kurucaşile ilçesinde tavşan

11

BİNGÖL

Yaban tavşanı, tilki, çakal

12

ÇANAKKALE

Çakal

13

BİTLİS

Kılkuyruk, su çulluğu (bekasin)

14

BOLU

Tüm keklik türleri

15

BURDUR

Çakal

16

BURSA

Karatavuk

17

ÇANKIRI

İl genelinde tilki, çakal; Ilgaz ilçesinde kınalı keklik

18

DENİZLİ

Çakal

19

DÜZCE

Keklik, yaban tavşan ve alakarga

20

ESKİŞEHİR

İl genelinde alakarga, tilki, sansar; Çifteler, Mahmudiye, İnönü, Günyüzü, Han, Mihalgazi, Seyitgazi İlçelerinde tüm keklik türleri

21

GİRESUN

Çakal, karatavuk

22

ISPARTA

Tilki, çakal

23

İZMİR

Tilki, karatavuk, çakal

24

K.MARAŞ

Kum kekliği ve çakal

25

KARAMAN

Çakal

26

KARABÜK

Tüm keklik türleri

27

KASTAMONU

Tüm keklik türleri

28

KIRIKKALE

Tilki, çakal

29

KIRŞEHİR

Tilki, tüm keklik türleri (Çil keklik hariç)

30

KÜTAHYA

Tilki

31

MALATYA

Sakarmeke, tilki, çakal, sansar

32

MUĞLA

Çakal

33

NEVŞEHİR

Çakal

34

ORDU

Karatavuk, tilki, çakal

35

OSMANİYE

İl genelinde çakal; Kadirli ve Sumbas ilçelerinde tüm keklik türleri

36

SAKARYA

Ada tavşanı

37

SAMSUN

Tüm keklik türleri

38

ŞANLI URFA

Tüm keklik türleri

39

ŞIRNAK

Çakal

40

TOKAT

Tilki, sansar, çakal

41

TRABZON

İl genelinde Kaya güvercini, tahtalı, sakarca kazı, üveyik, tüm keklik türleri, fiyu, kirik (çamurcun), macar ördeği, kılkuyruk, tepeli patka, elmabaş patka, karabaş patka, karaördek, çıkrıkçın, altıngöz, çakal ve tilki;  Maçka ilçesi hariç il genelinde yaban tavşanı

42

VAN

Altıngöz, sansar

43

UŞAK

Çakal

44

YALOVA

Çakal

45

YOZGAT

Tilki ve çakal

46

ZONGULDAK

Tüm keklik türleri, sansar

 

Avlanma Limitleri

MADDE 4- (1) Avcı başına bir av günü için, türlere göre avlanma limiti aşağıdaki Tablo-4’te gösterilmiştir.

 

Tablo-4: Avlanma limitleri

 

KUŞLAR

Avlanma Limiti

Bıldırcın

12

Üveyik

8

Karatavuk

3

Güvercin (kaya güvercini)

6

Çulluk (orman çulluğu)

4

Saksağan

15

Tahtalı, sakarmeke, yaban kazı (sakarca kazı)

3’er

Alakarga, Suçulluğu (bekasin)

1’er

Kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği,

Toplam 4

Çil keklik ( Bu av dönemi sadece Erzurum, Erzincan, Yozgat, Adıyaman, Kars, Kırşehir,  Sivas, Çorum, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Van, Iğdır, Ardahan, Elazığ, Muş ve Bitlis illerinde avlanacaktır)

2

Yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik (çamurcun), macar ördeği, tepeli patka, karabaş patka, elmabaş patka, çıkrıkçın, kara ördek ve altıngöz (Toplam avlanma limiti içinde kara ördek, karabaş pakta ve altıngöz kılkuyruk sayısı 1’den fazla olamaz)

Toplam 6

Küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası ve leşkargası

Toplam 15

Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, Atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.)

Yılda Toplam  4

MEMELİLER

Yaban tavşanı

1

Adatavşanı, sansar (kayasansarı, ağaçsansarı toplam 2), yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına)

2’şer

Yaban domuzu (sürek avında avcı başına)

(sürekçiler av yapamaz)

2

Çakal

1

Tilki

2

 

(2) Bir av gününde Tablo-4’te belirtilen avlanma limitlerinden fazla av hayvanının avlanması yasaktır.

(3) Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası ve/veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamaz. Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar, avlanacakları ilin il müdürlüğüne, en geç avlanılacak günden önceki günün saat 17:00’sine kadar nerede av yapacaklarına dair yapacakları bildirim doğrultusunda, bildirimde bulunduklarına dair belgeyi yanlarında bulundurarak, birbirini takip eden ava açık iki gün olan sadece cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatillerde (idari tatiller hariç), av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limit bulundurabilirler.

(4) Tescil edilmiş ve av döneminde tescil edilecek genel ve devlet avlaklarında il müdürlüğü tarafından belirlenen kotalar MAK tarafından onaylanmış sayılır, 2. maddede belirtilen avlanma süreleri içinde haftanın her günü, 4. maddenin 1. fıkrasında belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde il geneli veya ülke geneli avlanma izin kartı alan avcının, avlağın bulunduğu il müdürlüğünden aldığı “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” doğrultusunda avlanılır.

Genel ve devlet avlağında türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapatılacaktır. Ava kapatılması durumu, il müdürlüğü tarafından 4915 sayılı KAK’ın 20. maddesi gereği koruma ve kontrolle görevli olan birimlere, avcı derneklerine duyurulacak, www.milliparklar.gov.tr adresinde de yayınlanacaktır.

Bu avlaklarda; avlanma izin kartı haricinde il müdürlüğünden “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” almadan avlanmak yasaktır.

(5) Tescil edilen genel ve devlet avlakları MAK kararında; avlaklara ait kotalar ise www.milliparklar.gov.tr  adresinde yayınlanacaktır.

Bu av dönemi içerisinde MAK kararının yayınlanmasından sonra yeni tescil edilecek genel ve devlet avlaklarıyla ilgili bilgiler, www.milliparklar.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. İl müdürlükleri ise yeni tescil edilen avlaklarla ilgili bilgileri 4915 sayılı KAK’ın 20. maddesinde koruma ve kontrolle görevli birimlere resmi yazı ile bildirecek ve avcı derneklerine duyuracaktır.

Her yıl tescil edilecek devlet ve genel avlakların listeleri, yeni alınacak MAK kararında yayımlanacaktır.

Koruma Altına Alınan Av Hayvanları

MADDE 5- Bu av döneminde 4915 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası gereğince; EK LİSTE-I’deki yaban hayvanları Bakanlıkça; Bakanlık tarafından av hayvanları olarak belirlenen yaban hayvanlarından EK LİSTE-II’deki kuşlar ve memeliler MAK’ca koruma altına alınmıştır. Koruma altına alınan av hayvanlarının avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır.

Merkez Av Komisyonunca Avlanmasına İzin Verilen Av Hayvanları

MADDE 6- 4915 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından 2011-2012 av döneminde avlanmanın serbest olduğu sürelerde avlanmasına MAK’ca izin verilen av hayvanları EK LİSTE-III’te gösterilmiştir.

Merkez Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar

MADDE 7- (1) 4915 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası ile 12. maddesinin 2. fıkrası kapsamında;

a) EK LİSTE-IV’deki MAK tarafından sınırları belirtilen avlaklarda,

b) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş ikaz ve işaret tabelaları ile belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda (OGM’ye teslim edilmiş ağaçlandırma sahaları hariç),

c) OGM tarafından tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak muhafaza sahalarında.

ç) Arboretumlarda

d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, kent ormanlarında,

e) Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki karayolları haritasında belirtilen yollarda,

f) Orman içi göletler ile Köy Hizmetleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Göl hariç),

g) Özel avlaklarda Bakanlığın avlanılmasına izin verdiği türlerin haricindeki doğal türleri,

ğ) İçine girilmemesi için etrafı hendek veya herhangi bir biçimde çevrilen veya ekilen yerlerde; yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan,

avlanmak yasaktır.

(2) Ayrıca il, ilçe, belde, köy vb meskun yerlerde ve bu maddenin 1. fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f)’de sayılan sahaların sınırlarına 300 metre mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasaktır.

Çevre ve Orman Bakanlığınca Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar

MADDE 8- (1) EK LİSTE-IV’te belirtilen;

a) 4915 sayılı Kanunun 4. maddesinin 8. fıkrası kapsamında tescil edilen Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında,

b) 4915 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamında Bakanlıkça tescil edilen Örnek Avlaklarda,

c) 4915 sayılı Kanunun 4. maddesinin 8. fıkrası kapsamında Bakanlıkça tesis edilen Yaban Hayvanı Üretme Yerleri ve İstasyonlarında,

ç) 4915 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında belirlenen Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahalarında,

d) Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda,

avlanmak yasaktır.

(2) a) 8. maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan sahalar ile 7. maddenin (a) bendinde belirtilen sahalarda envanter sonuçları ve/veya avlanma planları doğrultusunda,

b) Yaban hayvanlarının zararlı olduklarında; 8. maddenin (c) bendinde belirtilen sahalarda belirlenen sayılarının av turizmi kapsamında avlanmasına Bakanlıkça izin verilir.

Özel Kanunlarla Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar

MADDE 9- (1) 4915 sayılı Kanunun 12. maddesinin 2. fıkrası kapsamında aşağıda belirtilen; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen bu kararın ekindeki EK LİSTE-V’de belirtilen “Tabiatı Koruma Alanları”nda; EK LİSTE-VII’de belirtilen “Tabiat Parkları”nda; özel avlanma planı çerçevesinde yapılacak avlanmalar hariç EK LİSTE-VI’da belirtilen “Milli Parklar” ile av dönemi içerisinde ilan edilecek 2873 sayılı Kanun kapsamındaki yeni sahalarda;

(2) 6831 sayılı Orman Kanunun 23. ve 24. maddesi kapsamında muhafaza ormanı olarak ayrılan alanlar.

(3) a) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında ilan edilen ve bu kararın ekindeki EK LİSTE-VIII’de belirtilen avlanmanın serbest olduğu istisna sahalar ile Özel Çevre Koruma Bölgeleri dahilinde protokol çerçevesinde belirlenen sahalar hariç, avlanmak yasaktır. Bu sahalarda av turizmi kapsamındaki faaliyetler saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Yasak Avlanma Usulleri

Avlanmada Kullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, Gereçler ve Özellikleri ile Avlanma Esasları

Madde 10- 4915 sayılı Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında komisyonumuzca avlanmada kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasak olan araç ve gereçler ile özellikleri şunlardır:

a) Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış, otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar ile ses ve hareket kabiliyetine sahip mekanik veya elektronik mühreler, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz.

Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamaz.

b) Hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler hariç her türlü alet ve cihazlar, zehirli veya uyuşturucu yemler avlanmada kullanılamaz.

c) Her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler; av hayvanını yanıltıcı eğitilmiş hayvanlara takılan korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar; geleneksel atmacacılık esas ve usulleri çerçevesinde Atmaca ve 05 Ağustos-17 Ekim 2011 tarihleri arasında Gaço Kuşunu (Serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşu) canlı olarak yakalamak için kullanılacak hareketli ağ (serpme ağ) ile ğaço kuşunu yakalamak için kullanılan kapan (ragi) hariç ayaktan yakalama tuzak ve kapanları dahil her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar; 6 volttan aşağı pil enerjisiyle çalışan el fenerleri hariç ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el ve sabit projektörler ile aküyle çalışan el projektörleri; doğal gaz, gazyağı ve LPG ile çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz, avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz. Ancak 6 volt pil gücüne kadar olan el fenerleri, avcının üzerinde ve vasıtasında aydınlatma aracı olarak bulundurulabilir.

ç) Deniz, nehir, sazlık, bataklık, doğal göller ve lagünlerde 9,9 beygir gücünden (HP-Horspower) düşük dıştan takma motorlu tekneler ile içten takma motorlu tekneler, ulaşım aracı olarak kullanılırken,  avcıların tüfekleri boş ve kılıfında olması zorunludur. Ulaşım sırasında yasadışı bir av yapılması durumunda; kabahatli ile birlikte tekne sahipleri hakkında yasal işlem yapılır ve bir daha göle avcı sokmalarına il müdürlüğünce izin verilmez.

Bu araçların içerisinde baraj gölü, tabii göl, deniz, lagün, nehir, bataklık ve sazlıklarda avlanılamaz.

Ulaşım amacı ile kullanılan bu teknelerle su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz, bir yöne sürülemez.

d) Kuş avında yivli av tüfekleri kullanılamaz.

e) Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık basit gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulmaz ve buralarda avlanılamaz.

f) Yaban domuzu avlarında şevrotin fişeği kullanılamaz.

Yasaklanan avlanma usulleri

MADDE 11- 4915 sayılı Kanunun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları kapsamında aşağıda belirtilen avlanma usulleriyle avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıştır.

a) Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını metrislerde avlamak,

b) 10. maddenin (ç) bendinin 1. fıkrasında belirtilen yüzer araçlarla, kara ve hava araçlarıyla av mahalline gidilirken hareket halindeyken avlanmak,

c) Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak,

ç) Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak; jep, pikap, otomobil, traktör, biçerdöver, karada ve suda gidebilen taşıt (hovercraft), motorlu tekne ve bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter gibi araçların bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak av sırasında kullanmak,

d) Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlanmak, kar üzerine kül, saman gibi malzeme dökerek av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak,

e) Tarlalarda ekin biçme esnasında biçerdöver, traktör üzerinde ve karavanlarda tüfek bulundurmak,

f) Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak evlerde, ahırlarda, özel arazilerde alıkoymak, boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak,

g) Av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak,

ğ) Av ve yaban hayvanlarını, mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında, kuluçka alanlarına zarar verecek ve kuşları rahatsız edecek şekilde su ürünleri dahil her türlü istihsal yapmak, sulak alanlar ve bunların adaları ile bu alanların 300 metre içerisinde rahatsız etmek,

h) Tabii göller ve sulak sahaların çevresindeki köy muhtarları, köylerinde 9,9 beygir gücünden düşük güce sahip motorlu veya motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen kişilerin isim ve adreslerini yazılı olarak il müdürlüklerine bildirerek gerekli izni almak zorundadırlar.

Sulak alan çevresindeki yerleşim yerlerinde ikamet etmeyen, fakat gölde ticari amaçla tekneyle avcı taşımak isteyen tekne sahipleri ise teknenin ulaşım aracı olarak kullanıldığına dair yetkili birimlerden almış oldukları izin belgesiyle birlikte il müdürlüklerine başvurarak gerekli izni almak zorundadır. Kendi üzerine kayıtlı teknesini sulak alanda ulaşım aracı olarak kullanan kişiler, il müdürlüğünden izin almak zorunda değildir.

ı) Av ve yaban hayvanlarının insani olmayan yakalama metotlarından tuzak, kapan, ilmek gibi araç ve gereçlerle canlı ya da yaralı olarak avlamak yasak olup herhangi bir şekilde canlı yakalanan av hayvanları sonradan öldürülemez, alıkonamaz. İzin almaksızın av ve yaban hayvanlarını beslemek, büyütmek ve üretmek yasaktır, bunlar ev, işyerleri ile özel arazilerde izinsiz olarak bulundurulamaz.

i) Avlaklarda, av ve yaban hayvanlarının herhangi bir şekilde yaralı olarak bulunması durumunda tedavilerinin veteriner hekim tarafından yapılabilmesi için en yakın il müdürlükleri veya doğa koruma ve milli parklar mühendislikleri ile işletme müdürlüğüne veya veteriner hekime; buralara ulaşılamaması durumunda ise jandarmaya haber verilmeli veya teslim edilmelidir.

j) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen “Özürlüler Kimlik Belgesi” sahibi olup ortopedik özürlüler grubundan tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan avcılar avlaklarda araç içinden avlanabilirler.

k) Av baskısı ve can güvenliği nedeniyle 15 avcıdan fazla avcı, aynı anda bir sahada avlanamaz.

l) Av turizmiyle ilgili usul ve esaslar ile uygulama ilkeleri bakanlıkça belirlenerek uygulanır.

Avlanma Amaçlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri

MADDE 12- Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında yapılan plansız sürek avlarının, aynı habitatı paylaşan diğer memeli yaban hayvanları ve habitatlarına olumsuz etkiler yapması nedeniyle, yaban domuzu sürek avları genel ve devlet avlakları ile planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında yapılabilecektir. Avlanma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecektir.

a) Yaban domuzunun Tablo-1’de belirtilen avına izin verildiği süreler ve tescil edilmiş genel ve devlet avlaklarında avlağın belirlenen kotaları dahilinde, planlanması öngörülen genel ve devlet avlaklarında ise il müdürlüğünce tespit edilecek kotalar dahilinde, sürek avı il müdürlüğünden izin alınmak koşuluyla yapılabilir. Bu süreler dışında av turizmi dahilinde avlanma hariç sürek veya bek avına izin verilmez.

Sürek avı talep eden avcılar, avcılık belgesi ve avlanma izin kartının fotokopileriyle birlikte avın yapılacağı tarihten önce il müdürlüğüne başvurmak zorundadır. İl müdürlüğünce avın yapılacağı tarih ve sahanın uygun bulunması durumunda gerekli izni yazılı olarak verir. Bu izin üzerine temsilci avın yapılacağı köy muhtarlığına giderek sürek avının yapılacağı mevkii ve tarihini en az iki gün önceden can ve mal güvenliği açısından köy halkına duyurmak zorundadır.

b) Devlet avlağı olarak tescili planlanan devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerde devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahaları özelliği taşıyan sahalarda, Bakanlık Makamından alınan genel ve devlet avlaklarının tesisi, tescili, işletilmesi ve yönetimine ilişkin esas ve usullerle ilgili Olur kapsamında il müdürlüklerince belirlenen kotalar dahilinde sürek avı yapılabilecektir.

c) İzin verilen yer ve tarihler dışında ve 15 avcı ve 20 sürekçiden fazla avcıyla sürek avı yapılamaz. Sürekçiler avlanamaz, avlanma araç ve gerecini av sırasında üzerinde bulunduramaz.

d) Avcılar, yöre halkının av sırasındaki can ve mal güvenliğiyle ilgili köylere duyuru yapacak ve gerekli tedbirleri alacaklardır.

Mücadele Amaçlı Yaban Domuzu Sürek Avı Esas ve Usulleri

MADDE 13- (1) Yaban domuzunun belirli bir bölgede tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde popülasyonunun arttığının tespit edilmesi durumunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında mücadele çalışması; il müdürlüğünce verilecek izinle avcılık belgesi sahibi avcılarca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan Bitki Koruma Uygulama Prensipleri doğrultusunda yapılır.

(2) Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avları, II. grup memeliler arasında yeralan yaban domuzunun bölgeler için belirlenmiş en son avın bitiş tarihinden sonraki gün ile 15 Mayıs tarihleri arası hariç av dönemi boyunca yapılabilir. Sürek avlarına katılacak avcılardan sürenciler haricindekilerin avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır. Mücadele amaçlı sürek avları av turizmi kapsamında da yapılabilir.

Avlanmada Kullanılması Yasaklanan Araç ve Gereçlerin Satılması ve Bulundurulması Yasak Olanlar

MADDE 14- 4915 sayılı Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında; her türlü zehirin; av ve yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği ses kaseti ve bunların yayınlandığı teyplerin; av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin; av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç, hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazın; her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Av Hayvanları ve Tüfeklerin Taşınması ile Eğitilmiş Hayvanlarla Avlanma

MADDE 15-(1) Yaban domuzu hariç, avına izin verile türlerin etinin alımı ve satımı yasaktır. Avlanan yaban domuzunu avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcı, yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüştürmeden;

a) Muhtarlık veya belediyeden menşe şahadetnamesi alacak; ayrıca bu avlanan yaban domuzunun avlandığı yerin ilçe sınırlarının dışına çıkarılması durumunda ise, menşe şahadetnamesinin ilgili Kanun gereği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı mahalli teşkilatına verilerek veteriner sağlık raporuna dönüştürmek,

b) İl müdürlüklerinden nakliye tezkeresi almak zorundadır.

(2) Yasal olarak avlanan kuşların, en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden avlak ve araçlarda taşınması zorunludur.

(3) Nakliye tezkeresi olmadan canlı, ölü ya da et olarak taşınan yaban domuzları yasa dışı avlanmış sayılır.

(4) Avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dışında da dahi olsa tüfeklerini avlaklarda boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.

(5) Avlaklarda avlanma amacı dışında silah taşıyanlar avlanma amacı dışında silah taşıdıklarını kanıtlamak zorundadırlar.

(6) Tahnit ve trofelerle ilgili konularda, 4915 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler uygulanır.

Bağ ve Bahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini, Kendilerini Korumak Durumunda Olanların Avlanma Amacı Dışında Silahlarını Taşıma ve Köpek Bulundurma Esasları

MADDE 16-(1) Ürünlerini korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında kendilerini korumak amacıyla ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri üzerlerinde bulunduracaklar, “Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 57. maddesi kapsamında, il müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşunlu fişek dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar.

(2) Bu kişilerden;

a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgeleri veya kira sözleşmelerini,

b) Arıcılık yapanların, arıcılar birliğinden alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin arıcılık kimlik belgesini,

c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin muhtarlıklarından alacakları yazıyı,

ç) Ormanda istihsal ve/veya bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman işletmelerinden alacakları yazıyı

üzerlerinde bulundurmak zorundadırlar.

(3) Yukarıda belirtilen kişiler;

a) Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ-bahçeleri içinde; arı kovanı sahipleri arılarının yanı başındayken; ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve/veya bakım sahasına gidip-gelirken tüfeklerini yanlarında ve açıkta bulundurabilirler. Bu kişilerde, avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz.

b) Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların arasına giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler. Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer korunan yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen avlamak mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal il çevre ve orman müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar. Bu kişiler yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar.

c) Biyolojileri itibariyle tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde hayvanları avlanmaları durumunda 4915 sayılı Kanun gereğince haklarında yasal işlem yapılır ve ayrıca Bakanlıkça o hayvan için belirlenen tazminat üzerinden yasal faizi ile tazmin ettirilir.

ç) Çobanlar çoban köpeği; diğerleri bekçi köpeği bulundurabilir. Çoban köpekleri sürülerin dışında; bekçi köpekleri başıboş bırakılmaz, bağlı olmadan bulundurulamaz.

d) Bu kişiler, yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boşa veya nişana ateş etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler.

(4) Orman içinde başıboş yakalanan av veya bekçi köpekleri, tasmalı ise sahibi çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Başıboş tasmalı köpeklerin sahibinin çıkması halinde 4915 sayılı Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrasına muhalefet etmekten yasal işlem yapılır.

(5) Tasmasız ve yabanileşmiş, yaban hayatı için tehlikeli olmuş olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için il müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır.

(6) Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin taşıması ve bulundurulmasına ilişkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

(7) Ancak, ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kişiler; ormanlardaki baraka veya çadırlarına, tarla, bağ ve bahçelerine ve arılarının bulunduğu yere kadar avlaklardan geçerken tüfeklerini boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.

Eğitilmiş Hayvanlar ve Ok-Yay ile Avlanma

MADDE 17-(1) 4915 sayılı Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrası kapsamında; avcılık belgesi ve avlanma izni almadan tüfeksiz dahi olsa tazı, sertifikalı av atmacası, ok-yay ile avlanmak yasaktır.

(2) Atmacacılık, bu kararın ekinde yer alan (EK: IX) “Geleneksel Atmacacılık Esas ve Usulleri” ile yapılır. Atmaca sertifikası sahipleri, atmaca yakalamak amaçlı olarak, serçe ve kızılsırtlı örümcek kuşu olmak üzere toplam 4 kuşu avlanma süreleri içinde yakalayabilir.

(3) Köpek eğitimi av sezonu içinde, avlanmanın serbest olduğu avlaklarda, avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. Av dönemi dışında il müdürlüğü yaban hayvanlarının üreme dönemini de dikkate alarak uygun görülen alanlarda, avcının av köpeğini gezdirmesine, av köpeklerinin eğitimi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalara yazılı izin verebilir.

 (4) Avlaklara kedi ve köpekler ile av köpekleri sahipsiz olarak başıboş bırakılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MAK Kararı Kapsamında Belirlenen Diğer Kısıtlamalar ve Düzenlemeler

MADDE 18- 4915 sayılı Kanunun 3. maddesinin 4. fıkrası kapsamında, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine, avcılığın düzenlenmesine ilişkin genel yasaklar, kısıtlamalar ve düzenlemeler şunlardır:

a) Ormana girişlerin kısıtlanması: Avlanma izni devlet ormanlarında; üretim, yangın ve silvikültürel (orman bakımı ve yetiştirme) faaliyetleri gibi nedenlerle ormanlara giriş çıkışın Hükümet, Bakanlık, Valilik veya OGM tarafından yasaklandığı sürelerde yasaklanan yerlerde geçerli değildir.

b) Yetkisiz av yasağı konulamaz; av izni verilemez: Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, yurdun değişik yörelerinden gelen avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanmaya izin veremezler.

c) Yetkili makamlarca mevzuat kapsamında silah taşıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz.

ç) Anız yakmak ve çevreyi kirletmek yasaktır. Anız yakmak, avlaklara pet veya cam şişe, poşet, gazete vb. çöpleri atmak yasaktır.

d) Avlak kirası veya yardım adı altında para istemek yasaktır: Değişik bölgelere ava giden avcılardan özel avlak olarak ayrılmış ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda; şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır. Bu tür fiilleri işleyenler hakkında yasal işlem yapılır.

e) Hayvan sürülerinin nakledilmesi sırasında, av ve yaban hayvanlarına zarar verilmesinin önlenmesi: Hayvan sürülerinin 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 26. maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 83. maddesi çerçevesinde valilikler; av ve yaban hayvanlarının beslenme, üreme ve barınma yerlerinin korunması amacıyla, hayvan sürülerinin mera ve yaylalara araçsız nakledilmesi sırasında bu alanların ve yaban hayvanlarının korunması için gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde geçiş güzergahlarını belirlemeye yetkilidir. Köy muhtarlıkları da valiliklerce alınacak bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak zorundadırlar.

f) Sulak alanlarda izinsiz istihsal yapmak, yasaktır: Söğütlük, sazlık, kamışlık gibi üreme alanlarında il müdürlüğünden izin almadan saz ve kamış istihsali yapmak, buraları yakmak veya tahrip etmek yasaktır.

Karara Aykırı Fiillerin Cezalandırılması

MADDE 19- Bu karardaki yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında 4915 sayılı Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Kanun ve diğer mevzuatlara göre yasal işlem yapılır.

Kararın Duyurulması, Basım ve Dağıtımı

MADDE 20-(1) MAK kararının özeti Türkiye sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlardan duyurulacak, tam metni Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

(2) İşbu karar kitapçık halinde Genel Müdürlükçe bastırılarak, Genelkurmay Başkanlığına, Adalet, İçişleri (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü) Dışişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına, Valiliklere, Orman, Ziraat ve Veteriner Fakültelerine, Ziraat Odalarına, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, ilgili kurum ve kuruluşlar ile avlanma izin belgesi alan avcılara ve muhtarlıklara bedelsiz dağıtılacaktır.

(3) Bu kararda yer alan ve teknik olarak haritalarda gösterilmesi mümkün olan ava kapalı ve açık sahaları gösteren iller itibariyle bilgilendirme amaçlı rehber haritalar, Genel Müdürlükçe bastırılıp av koruma görevi olan kurumlara verilecektir. Avlanma izin belgesi alan avcılara ise avlanma izin belgesini aldığı ilin haritası bedelsiz verilecektir.

Bu kararın 7, 8 ve 9. maddelerinde belirtilen ava yasak sahaların bu kararda yazılı olan sınırları geçerli olup, kararda belirtilen ancak ava yasak sahaların rehber haritalarda gösterilememiş olması, bu sahaların ava serbest saha olduğu anlamını taşımaz.

Yürürlük

MADDE 21- Bu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki MAK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır.

 

EK LİSTE-1

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI

 

MEMELİLER

Familya ve tür adı (Latince adı)

Türkçe adı

 KİRPİLER

ERINACEIDAE

 

Erinaceus

concolor

Kirpi

Oryctalagus

auritus

Uzun Kulaklı Çöl Kirpisi

UÇAN YARASALAR

PTEROPODIDAE

 

Rousettus

aegyptiacus

Mısır Yarasası

BÖCEKCİL YARASALAR

EMBALLONURIDAE

 

Taphozous

nudiventris

 

NALBURUNLUYARASALAR)

RHINOLOPHIDAE

 

Rhinolophus

ferrumequinum

Nalburunlu Büyükyarasa

Rhinolophus

hipposideros

Nalburunlu Küçükyarasa

Rhinolophus

euryale

Akdeniz Nalburunluyarasası

Rhinolophus

mehelyi

Nalburunluyarasa

Rhinolophus

blasii

Nalburunluyarasa

DÜZBURUN YARASALAR

VESPERTILIONIDAE

 

Myotis

mystacinus

Küçük Sakallı Yarasa

Myotis

nipalensis

 

Myotis

aurescens

 

Myotis

brandtii

 

Myotis

emerginatus

Kirpikli Yarasa

Myotis

nattereri

Saçaklı Yarasa

Myotis

bechsteini

Büyükkulaklı Yarasa

Myotis

myotis

Farekulaklı Büyükyarasa

Myotis

blythii

Farekulaklı Küçükyarasa

Myotis

daubentonii

Su Yarasası

Myotis

capaccinii

Uzunayaklı Yarasa

Pipistrellus

nathusii

Pürtüklü Yarasa

Pipistrellus

kuhlii

Beyazyakalı Yarasa

Hypsugo

savii

 

Nyctalus

leisleri

Küçük Akşamcı Yarasa

Nyctalus

noctula

Akşamcı Yarasa

Nyctalus

lasiopterus

Büyük Akşamcı Yarasa

Eptesicus

bottae

Akdeniz Geniş Kanatlı Yarasası

Eptesicus

serotinus

Genişkanatlı Yarasa

Otonycteris

hemprichi

Uzunkulaklı Yarasa

Barbastella

barbastellus

Sakallı Yarasa

Plecotus

auritus

Kahverengi Uzunkulaklı Yarasa

Plecotus

austriacus

Gri Uzunkulaklı Yarasa

Vespertilio

murinus

İkirenkli Yarasa

Miniopterus

schreibersii

Uzunkanatlı Yarasa

KUYRUKLU YARASALAR

MOLOSSIDAE

 

Tadarida

teniotis

Kuyruklu Yarasa, Buldog Yarasa

SİNCAPLAR

SCIURIDAE

 

Sciurus

vulgaris

Avrupa Sincabı

Sciurus

anomalus

Anadolu Sincabı

Spermophilus

citellus

Tarla Sincabı

Spermophilus

xanthophrymnus

Tarla Sincabı

KUNDUZLAR

CASTORIDAE

 

Castor

fiber

Kunduz

ARAPTAVŞANLARI

DIPODIDAE

 

Allactaga

euphratica

Araptavşanı

Allactaga

elater

Araptavşanı

Allactaga

williamsi

Araptavşanı

Sicista

caucasica

 

YEDİUYURLAR

GLIRIDAE

 

Dryomys

nitedula

Hasancık

Dryomys

laniger

Kayauyuru

Dryomys

pictus

Yediuyur

Eliomys

melanurus

Asya Bahçe Yediuyuru

 Myomimus

roachi

Fare benzeri yediuyur

Myomimus

setzeri

Fare benzeri yediuyur

Muscardinus

avellanarius

 

Glis(= Myoxus)

glis

Yediuyur

OKLU KİRPİLER

HYSTRICIDAE

 

Hystrix i

indica

Oklukirpi

SUMAYMUNLARI

MYOCASTORIDAE

 

Myocastor

coypus

Sumaymunu

KÖPEKGİLLER

CANİDAE

 

Canis

lupus

Kurt

Vulpes

zerda

Uzun Kulaklı Çöl Tilkisi

AYILAR

URSIDAE

 

Ursus

 arctos

Boz Ayı

SANSARGİLLER

MUSTALİDAE

 

Vormela

peregusna

Alaca Sansar

Lutra

lutra

Su Samuru

SIRTLANLAR

HYAENIDAE

 

Hyaena

hyaena

Çizgili Sırtlan

KEDİLER

FELIDAE

 

Felis

silvestris

Yaban Kedisi

Felis

chaus

Sazlık Kedisi

Lynx (= Felis)

lynx

Vaşak

Caracal (= Felis)

caracal

Karakulak, Step Vaşağı

Panthera

pardus

Leopar, Pars

    FOKLAR, DENİZ KÖPEKLERİ

PHOCIDAE

 

Monachucs

monachus

Akdeniz Foku

GEYİKLER

CERVIDAE

 

Cervus

dama

Ala Geyik-Yağmurca

Cervus

elaphus

Kızılgeyik (Av turizmi hariç)

Capreolus

capreolus

Karaca (Av turizmi hariç)

BOYNUZLUGİLLER

BOVIDAE

 

Gazella

dorcas

Dorkas Ceylanı

Gazella

subgutturosa

Ceylan / Ahu (Av turizmi hariç)

Gazella

Gazella Gazella

Hatay dağ ceylanı.

Rupicapra

rupicapra

Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Av turizmi hariç)

Capra

aegagrus

Yaban Keçisi (Av turizmi hariç)

Ovis

ammon gmeFlini

Yaban Koyunu

Ovis

orientalis anatolica

Anadolu Yaban Koyunu (Av turizmi hariç)

KUŞLAR

Familya, cins ve tür adı(Latince adı)

Türkçe adı

Batağangiller

Podicipediade

 

Tachybaptus

ruficollis

Küçük Batağan

Podiceps

cristatus

Bahri

Podiceps

grisegena

Kızılboyunlu Batağan

Podiceps

auritus

Kulaklı Batağan

Podiceps

nigricollis

Karaboyunlu Batağan

Yelkovangiller

Procellaridae

 

Calonectris

diomedea

Boz Yelkovan

Puffinus

yelkouan

Yelkovan

Fırtınakuşugiller

Hydrobatidae

 

Hydrobates

pelagicus

Fırtınakuşu

Karabatakgiller

Phalacrocoracidae

 

Phalacrocorax

aristotelis

Tepeli Karabatak

Phalacrocorax

pygmeus

Küçük Karabatak

Yılanboyungiller

Anhingidae

 

Anhinga

rufa

Yılanboyun

Pelikangiller

Pelecanidae

 

Pelecanus

onocrotalus

Ak Pelikan

Pelecanus

crispus

Tepeli Pelikan

Balıkçılgiller

Ardeidae

 

Botaurus

stellaris

Balaban

Ixobrychus

minutus

Küçük Balaban

Nycticorax

nycticorax

Gece Balıkçılı

Ardeola

ralloides

Alaca Balıkçıl

Bubulcus

Ibis

Sığır Balıkçılı

Egretta

garzetta

Küçük Akbalıkçıl

Egretta

alba

Büyük Akbalıkçıl

Ardea

purpurea

Erguvani Balıkçıl

Leylekgiller

Ciconiidae

 

Mycteria

İbis

Sarıgagalı Leylek

Ciconia

nigra

Kara Leylek

Ciconia

ciconia

Leylek

İbisgiller

Thereskionithidae

 

Phegadis

falcinellus

Çeltikçi

Geronticus

eremita

Kelaynak

Platalea

leucorodia

Kaşıkçı

Flamanlar

Phoenicopteridae

 

Phoenicopterus

ruber

Flamingo

Ördekgiller

Anatidae

 

Cygnus

Olor

Kuğu

Cygnus

columbianus

Küçük Kuğu

Cygnus

cygnus

Ötücü Kuğu

Anser

erythropus

Küçük Sakarca

Branta

leucopsis

Akyanaklı Kaz

Branta

ruficollis

Sibirya Kazı

Tadorna

ferruginea

Angıt

Tadorna

tadorna

Suna

Marmaronetta

angustirostris

Yaz Ördeği

Aythya

nyroca

Pasbaş Patka

Mergus

albellus

Sütlabi

Oxyura

jamaicensis

Kara başlı dikkuyruk

Oxyura

leucocephala

Dikkuyruk

Atmacagiller

Accipitridae

 

Pernis

apivorus

Arı Şahini

Pernis

ptilorhyncus

Tepeli Arı Şahini

Elanus

caeruleus

Ak Çaylak

Milvus

migrans

Kara Çaylak

Milvus

milvus

Kızıl Çaylak

Haliaeetus

albicilla

Akkuyruklu Kartal

Gypaetus

barbatus

Sakallı Akbaba

Neophron

percnopterus

Küçük Akbaba

Gyps

fulvus

Kızıl Akbaba

Aegypius

monachus

Kara Akbaba

Circaetus

gallicus

Yılan Kartalı

Circus

aeruginosus

Saz Delicesi

Circus

cyaneus

Gökçe Delice

Circus

macrourus

Bozkır Delicesi

Circus

pygargus

Çayır Delicesi

Accipiter

gentilis

Çakırkuşu

Accipiter

nisus

Atmaca

Accipiter

brevipes

Yoz Atmaca

Buteo

buteo

Şahin

Buteo

rufinus

Kızıl Şahin

Buteo

lagopus

Paçalı Şahin

Aquila

pomarina

Küçük Orman Kartalı

Aquila

clanga

Büyük Orman Kartalı

Aquila

nipalensis

Bozkır Kartalı

Aquila

heliaca

Şah Kartal

Aquila

chrysaetos

Kaya Kartalı

Hieraaetus

pennatus

Küçük Kartal

Hieraaetus

fasciatus

Tavşancıl

Pandion

haliaetus

Balık Kartalı

Doğangiller

Falcoidae

 

Falco

naumanni

Küçük Kerkenez

Falco

tinnunculus

Kerkenez

Falco

vespertinus

Ala Doğan

Falco

columbarius

Boz Doğan

Falco

subbuteo

Delice Doğan

Falco

eleonorae

Ada Doğanı

Falco

concolor

Gri Doğan

Falco

biarmicus

Bıyıklı Doğan

Falco

cherrug

Ulu Doğan

Falco

peregrinus

Gök Doğan

Falco

pelegrinoides

Kızıl Enseli Doğan

Orman Tavuğugiller

Tetraonidae

 

Tetrao

tetrix

Orman Horozu

Tetrao

mlokosiewiczi

Huş Tavuğu

Sülüngiller

Phasianidae

 

Tetraogallus

caspius

Urkeklik

Francolinus

francolinus

Turaç

Sutavuğugiller

Rallidae

 

Porzana

porzana

Benekli Sutavuğu

Porzana

parva

Bataklık Sutavuğu

Porzana

pusilla

Küçük Sutavuğu

Crex

crex

Bıldırcın Kılavuzu

Porphyrio

porphyrio

Sazhorozu

Turnagiller

Gruidae

 

Grus

grus

Turna

Grus

leucogeranus

Ak Turna

Anthropoides

virgo

Telli Turna

Toygiller

Otitidae

 

Tetrax

tetrax

Mezgeldek

Chlamydotis

undulata

Yakalı Toy

Otis

tarda

Toy

Kılıçgagagiller

Recurvirostridae

 

Himantopus

himantopus

Uzunbacak

Recurvirostra

avosetta

Kılıçgaga

Kocagözgiller

Burhinidae

 

Burhinus

oedicnemus

Kocagöz

Cursorius

cursor

Çölkoşarı

Bataklık Kırlangıçları

Glareolidae

 

Glareola

pratincola

Bataklıkkırlangıcı

Glareola

nordmanni

Karakanatlı Bataklıkkırlangıcı

Yağmurcunlar

Charadriidae

 

Charadrius

dubius

Küçük Halkalı Cılıbıt

Charadrius

hiaticula

Halkalı Cılıbıt

Charadrius

alexandrinus

Akça Cılıbıt

Charadrius

leschenaultii

Büyük Cılıbıt

Charadrius

asiaticus

Doğu Cılıbıtı

Charadrius

morinellus

Dağ Cılıbıtı

Vanellus

spinosus

Mahmuzlu Kızkuşu

Çullukgiller

Scolopacidae

 

Calidris

alba

Ak Kumkuşu

Calidris

minuta

Küçük Kumkuşu

Calidris

temminckii

Sarıbacaklı Kumkuşu

Calidris

ferruginea

Kızıl Kumkuşu

Calidris

alpina

Karakarınlı Kumkuşu

Limicola

falcinellus

Sürmeli Kumkuşu

Gallinago

media

Büyük Su Çulluğu

Numenius

tenuirostris

İncegagalı Kervançulluğu

Tringa

stagnatilis

Bataklık Düdükçünü

Tringa

ochropus

Yeşil Düdükçün

Tringa

glareola

Orman Düdükçünü

Actitis

hypoleucos

Dere Düdükçünü

Arenaria

interpres

Taşçeviren

Deniz Düdükçünleri

Phalaroppididae

 

Phalaropus

tricolor

Büyük Denizdüdükçünü

Phalaropus

lobatus

Deniz Düdükçünü

Phalaropus

fulicarius

Kızıl Denizdüdükçünü

Martıgiller

Laridae

 

Larus

melanocephalus

Akdeniz Martısı

Larus

minutus

Küçük Martı

Larus

genei

İncegagalı Martı

Larus

audouinii

Ada Martısı

Sumrugiller

Sternidae

 

Sterna

nilotica

Gülen Sumru

Sterna

caspia

Hazar Sumrusu

Sterna

bengalensis

Tepeli Sumru

Sterna

sandvicensis

Karagagalı Sumru

Sterna

hirundo

Sumru

Sterna

paradisaea

Kuzey Sumrusu

Sterna

albifrons

Küçük Sumru

Chlidonias

hybridus

Bıyıklı Sumru

Chlidonias

niger

Kara Sumru

Chlidonias

leucopterus

Akkanatlı Sumru

Bağırtlakgiller

Pteroclidae

 

Pterocles

senegallus

Benekli Bağırtlak

Syrrhaptes

paradoxus

Paçalı Bağırtlak

Papağangiller

Psittacidae

 

Psittacula

krameri

Yeşilpapağan

Gugukgiller

Cuculidae

 

Clamator

glandarius

Tepeli Guguk

Cuculus

canorus

Guguk

Peçeli Baykuşgiller

Tytonidae

 

Tyto

alba

Peçeli Baykuş

Baykuşgiller

Strigidae

 

Otus

brucei

Çizgili İshakkuşu

Otus

scops

İshakkuşu

Bubo

bubo

Puhu

Ketupa

zeylonensis

Balıkbaykuşu

Athena

noctua

Kukumav

Strix

aluco

Alaca Baykuş

Asio

otus

Kulaklı Orman Baykuşu

Asio

flammeus

Kır Baykuşu

Aegolius

funereus

Paçalı Baykuş

Çobahaldatangiller

Caprimulgidae

 

Caprimulgus

europaeus

Çobanaldatan

Sağangiller

Apodidae

 

Apus

apus

Ebabil

Apus

pallidus