15 Haziran 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27965

YNETMELK

Radyo ve Televizyon st Kurulundan:

RADYO VE TELEVZYON ST KURULU

UYDU YAYIN YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, medya hizmet salayclara uydu ortamndan yayn lisans, platform iletmecileri ile altyap iletmecilerine yayn iletim yetkisi verilmesi esas ve usulleri ile bu kurulularn ykmllklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, uydu ortamndan dorudan kamuya ynelik yayn hizmeti vermek isteyen medya hizmet salayc kurulularla, bu yaynlarn uydu ortamndan iletimini salayan uydu platform ve uydu altyap iletmecilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunun 19, 27, 29, 32, 33, 37, 44 ve Geici 3 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) DVB-S: ETSI EN 300 421de standartlar yaymlanm, uydu ortamndan dorudan kamuya ynelik saysal yayn teknolojisini,

b) DVB-S2: ETSI EN 302 307de standartlar yaymlanm, uydu ortamndan yksek sktrma ve iletim akna sahip saysal yayn teknolojisini,

c) E zamanl yayn: Bir radyo veya televizyon programnn uydu ortam yannda dier iletim ortamlarndan da ayn anda iletimini,

) ETSI (European Telecommunications Standards Institute): Avrupa Telekomnikasyon Standartlar Enstitsn,

d) ITU-R (International Telecommunication Union Radiocommunication Sector): Uluslararas Telekomnikasyon Birliinin radyokomnikasyon ve yaynclkla ilgili dzenlemelerini,

e) dari ve Mali artlar Ynetmelii: Medya Hizmet Salayc Kurulular ile Platform ve Altyap letmecilerinin Uymalar Gereken dari ve Mali artlar Hakknda Ynetmelii,

f) letim: Yayn hizmetlerinin ilk olarak salanmasn,

g) stee bal yayn hizmeti: Programlarn kullancnn setii bir zamanda ve mnferit istei zerine medya hizmet salayc tarafndan dzenlenmi bir program katalouna bal olarak izlendii veya dinlendii yayn hizmetini,

) Kanun: 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunu,

h) Koullu eriim sistemi: Abonelerin ifreli yayn hizmetlerine eriimini kontrol eden sistemi,

) Medya hizmet salayc: Radyo, televizyon ve istee bal yayn hizmeti ieriinin seiminde editoryal sorumluluu bulunan ve bu hizmetin dzenlenme ve yaynlanma biimine karar veren tzel kiiyi,

i) Radyo yayn hizmeti: Karasal, kablo, uydu ve dier yayn ortamlar zerinden yaplan ve bireysel iletiim hizmetlerini kapsamayan ses ve veri yaynn,

j) Saysal yayn: Saysal kodlama ve modlasyon teknii kullanlarak kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan yaplan yayn hizmetini,

k) Set st cihaz: Uydu ortamndan iletimi yaplan ifreli ve/veya ifresiz yayn hizmetlerinin, televizyon cihazlar ve benzeri alclar tarafndan alnmasn ve izlenmesini salayan cihaz,

l) Televizyon yayn hizmeti: Programlarn bir yayn ak izelgesine dayal olarak e zamanl izlenebilmesi amacyla bir medya hizmet salayc tarafndan sunulan ifreli veya ifresiz grsel-iitsel yayn hizmetini,

m) Uydu altyap iletmecisi: Yayn hizmeti iletim altyapsn ileten uydu iletmecisi kuruluu,

n) Uydu ortam: Yayn hizmetinin uydu kapasitesi vastasyla alclara iletildii ortam,

o) Uydu platform iletmecisi: ok sayda uydu yayn hizmetini bir veya birden fazla sinyal hline getirerek uydu ortamndan ifreli ve/veya ifresiz olarak abonelerinin alaca ekilde iletimini salayan kuruluu,

) Uydu yayn: Yayn hizmetinin uydu ortamndan ifreli veya ifresiz olarak alclara iletilmesiyle yaplan yayn,

p) Uydu yayn lisans: Medya hizmet salayc kurululara, uydu ortamndan yayn yapabilmeleri iin st Kurulca verilen izin belgesini,

r) st Kurul: Radyo ve Televizyon st Kurulunu,

s) Yaync: Televizyon ve/veya radyo yayn hizmeti veren medya hizmet salaycy,

) Yayn hizmeti: Medya hizmet salaycnn editoryal sorumluluu altnda ve temel amac kamuoyunu bilgilendirmek, elendirmek veya eitmek zere elektronik iletiim ebekeleri yoluyla program sunmak olan, bireysel iletiim hari olmak zere, televizyon yayn hizmeti, istee bal yayn hizmeti ve ticar iletiim ile radyo yayn hizmetini,

t) Yayn hizmeti iletim altyaps: Karasal, uydu, kablo ve benzeri ortamlardan yayn hizmetlerinin iletiminde kullanlan sistem ve tesisleri,

u) Yayn iletim yetkisi: Multipleks, platform ve altyap iletmecisi kurulular ile verici tesis ve iletim irketine radyo, televizyon ve istee bal yayn hizmetlerini iletebilmeleri iin st Kurulca verilen yetkilendirme belgesini,

) Yayn lisans: Medya hizmet salayc kurululara, Kanun ve Kanuna dayanlarak karlan ynetmelik ve dier dzenlemelerde belirtilen artlara haiz olduklar takdirde kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan her trl teknoloji ile yayn yapabilmeleri iin her bir yayn tr, teknii ve ortamna ilikin olarak ayr ayr olmak zere st Kurulca verilen izin belgesini,

ifade eder.

KNC BLM

Lisans lemleri, Yayn letim Yetkisi lemleri, Kurulularn

Ykmllkleri ve Yaptrmlar

Uydu yayn lisans tipleri ile yayn iletim yetki belgesi

MADDE 5 (1) st Kurul tarafndan; uydu ortamndan yayn hizmeti vermek zere mracaat eden ve bavuru iin gerekli bilgi ve belgeleri sunarak dari ve Mali artlar Ynetmelii ve bu Ynetmelikte belirtilen artlar yerine getiren medya hizmet salayc kurululardan radyo yayn yapacak olanlara U-RD yayn lisans, televizyon yayn yapacak olanlara U-TV yayn lisans, istee bal yayn hizmeti verecek kurululara U-BYH yayn lisans verilir. Ayn medya hizmet salayc irket ancak bir radyo, bir televizyon ve bir istee bal yayn hizmeti sunabilir ve bu hizmetler iin ayr ayr yayn lisans almak zorundadr.

(2) Yayn hizmetlerinin, uydu platformu zerinden iletimini salayan veya iletim altyapsn ileten, bu Ynetmelik ve ilgili mevzuatta aranan idari, mali ve teknik artlar haiz olduu st Kurulca deerlendirilen uydu platform veya uydu altyap iletmecisi kurululara yayn iletim yetkisi verilir.

Medya hizmet salayc kurulularn ykmllkleri ve yaptrmlar

MADDE 6 (1) Uydu ortamndan yayn hizmeti vermek isteyen medya hizmet salayc kurulular;

a) Kanunda, bu Ynetmelikte, dari ve Mali artlar Ynetmeliinde ve ilgili dier mevzuatta, Trkiyenin taraf olduu uluslararas andlamalarda ngrlen ykmllkleri yerine getirmek ve st Kuruldan uydu yayn lisans almakla,

b) Sunduu yayn hizmetlerinin, Kanunda belirtilen yayn ilkeleri ve Kanunun dier maddelerinde belirlenen ilke ve ykmllklere uygun olmasn salamakla,

c) stee bal yaynlar iin program kataloglarn st Kurula bildirmekle,

) st Kurulca uygun bulunmayan istee bal yayn hizmetlerini program kataloundan karmakla,

d) irket yaplarna, yayn hizmetlerine, yaynlarn ileten uydu platform ve/veya uydu altyap iletmecilerine ve ifreli olarak yayn yapmas durumunda abonelerine ilikin st Kurul tarafndan istenilen her trl bilgi ve belgeleri belirtilen sre ierisinde vermekle,

e) ifreli olarak yaplan yaynlarda grnt ile birlikte sesin de anlalmayacak ekilde ifrelenmesiyle,

f) Uydu ortamndan iletilen saysal yaynlarn DVB-S veya DVB-S2 standartlarna gre yaplmasn salamakla,

g) Uydudan kapasite kiralayan medya hizmet salayc kurulular, kiraladklar kapasitenin ihtiya fazlas blmnn bir baka kurulua kiralanmas sz konusu olduunda ancak st Kuruldan uydu yayn lisans alm bir medya hizmet salayc kurulua kiralamak ve bu hususu st Kurula bildirmekle,

) Knye bilgilerini, tebligat adresini, sorumlu mdr ve izleyici temsilcisinin adn ve iletiim bilgilerini st Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yaynlamakla ve deiiklikleri bildirmekle,

ykmldrler.

(2) Uydu yayn lisans alan medya hizmet salayc kurulular, yayn hizmetlerini dier ortamlarda ancak Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen yayn lisanslarn almalar halinde iletebilirler. Medya hizmet salayc kurulularn daha nce st Kuruldan alm olduu dier ortamlara ait yayn lisanslar, uydu yayn lisans iin yapacaklar bavurularnda mktesep hak tekil etmez.

(3) st Kurul tarafndan, Kanun ve Ynetmelik hkmlerine aykrlk nedeniyle verilen yayn durdurma cezalar, meyyide uygulanan yaync kuruluun yayn yapt btn iletim ortamlarn kapsar.

Medya hizmet salayc kurulularn uydu yayn lisans bavuru ekli ve gerekli belgeler

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelikte, dari ve Mali artlar Ynetmelii ve dier mevzuatta ngrlen artlar salayan medya hizmet salayc kurulular, uydu yayn lisans almak zere st Kurula yazl olarak bavururlar.

(2) Uydu yayn lisans bavurular, dari ve Mali artlar Ynetmeliinde istenen bilgi ve belgeler ile sz konusu Ynetmelik ekinde yer alan yayn lisans bavuru formlarn da (G-1, G-2, G-3, G-4, G-5 formlar) ieren dosya tanzim edilerek yaplr.

(3) Dier ortamlardan yayn lisans alm medya hizmet salayc kurulularn, uydu yayn lisans almak iin yaptklar bavurularnda sadece st Kurulca belirlenen ve gncellenmesi gereken belgeleri sunmalar yeterlidir.

(4) Kurululardan, istenilen belgelerde geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin bavurusu geersiz saylr. Bunlarn bavurular kabul edilmi olsa dahi iptal edilir. Bu kiiler hibir hak talep edemezler.

Uydu yayn lisans creti

MADDE 8 (1) Uydu yayn lisans cretleri, st Kurul tarafndan her yl aralk aynda belirlenerek st Kurulun internet sitesinde yaynlanr ve takip eden ocak ay bandan itibaren uygulanr ve uydu yayn lisans belgesinin dzenlendii tarihte geerli olan tarifeye ve Kanunun 42 nci maddesine gre denir.

Uydu yayn lisans sresi ve yayn lisansnn yenilenmesi

MADDE 9 (1) Uydu ortamndan yaplan yaynlarda uydu yayn lisans sresi, uydu yayn lisans belgesinin dzenlendii tarihten itibaren on yldr. Lisans sresinin balangc, uydu yayn lisans belgesinin dzenlendii tarihtir.

(2) Yayn lisans dnemi sona eren ve lisansn yenilemek isteyen medya hizmet salayc kurulularn, lisans sresi bitimine en az iki ay kala, st Kurula mracaat ederek lisans yenilenmesi talebinde bulunmalar gerekmektedir.

(3) Yayn lisans sresi sona eren medya hizmet salayc kurulularn, talepte bulunmas, teknik yeterlilie sahip olduunun yerinde yaplan denetimle tespit edilmesi ve st Kurulca talep edilen bilgi ve belgeleri ibraz etmesi kaydyla, yayn lisans sresi st Kurulca on yl sre ile yenilenir. Yenilenen lisans iin Ynetmeliin 8 inci maddesi erevesinde cret denir.

Uydu yayn lisansnn iptali, idari ve adli yaptrmlar

MADDE 10 (1) Yayn lisans verilmesi iin Kanunda aranan artlardan birinin kaybedilmesi halinde, ilgili medya hizmet salayc kurulua gerekli artlar yerine getirmesi iin otuz gnlk sre verilir. Verilen sreye ramen istenen artlar yerine getirmeyen kuruluun yaynlar ay sreyle durdurulur. Bu sre zarfnda artn yerine getirilmemesi halinde ise, ilgili kuruluun uydu yayn lisans iptal edilir.

(2) Uydu yayn lisansnn verilmesi iin gerekli artlara uygunluunu hile ile elde ettii tespit edilen kuruluun uydu yayn lisans iptal edilir.

(3) Mcbir sebeplerle veya st Kurulca kabul edilecek nedenlerle uydudan yayn hizmetini yerine getiremeyen kurulularn talepleri halinde uydu yayn lisans iptal edilir.

(4) Uydu yayn lisans olmadan veya iptal edilmesine ramen yaynlarna devam eden kurulular hakknda, Kanunun 33 nc maddesi hkm uygulanr.

(5) Uydu yayn lisans olmasna ramen, lisans tipi dnda yayn yapan ve izinsiz karasal verici tesis eden medya hizmet salayclar st Kurulca uyarlr, yaplan uyarya ramen izinsiz yayna devam edenler hakknda, Kanunun 33 nc maddesi hkm uygulanr.

Uydu yayn lisans cretlerinin iadesi

MADDE 11 (1) Uydu yayn lisans cretlerinin iadesine dair esaslar aada belirtilmitir.

a) 10 uncu maddenin birinci ve ikinci fkralarnda saylan nedenlerle uydu yayn lisans iptal edilen kurululardan alnm olan yayn lisans creti kendilerine iade edilmez.

b) 10 uncu maddenin nc fkrasnda saylan nedenlerle uydu yayn lisans iptal edilen kurululardan alnm olan yayn lisans cretleri, kurulularn yazl talepleri zerine kalan lisans sresi hesaplanmak suretiyle, kendilerine kst olarak iade edilir.

Uydu platform iletmecilerinin ykmllkleri ve yaptrmlar

MADDE 12 (1) Uydu platform iletmecileri;

a) Kanunda, bu Ynetmelikte, dari ve Mali artlar Ynetmeliinde ve ilgili dier mevzuatta, Trkiyenin taraf olduu uluslararas andlamalarda ngrlen ykmllkleri ve idar, mal ve teknik artlar yerine getirmek ve st Kuruldan yayn iletim yetkisi almakla,

b) Yayn lisans olmayan veya yayn lisans sresi sona eren medya hizmet salayc kurulularn yaynlarn iletmemekle,

c) st Kuruldan uydu yayn lisans alm olan medya hizmet salayc kurululara tarafszlk ve hakkaniyet llerinde, makul ve ayrmclk iermeyecek koullarda hizmet vermekle,

) Saysal yaynlarn DVB-S veya DVB-S2 standartlarna uygun olarak platform zerinden iletilmesini salamakla,

d) Abone saysn her yl aralk ay banda ve st Kurulca talep edildiinde st Kurula bildirmekle,

e) Platform zerinden iletilen yayn hizmetlerinin denetimi ve izlenmesi amacyla st Kurulun talep ettii sayda set st cihaz ve abonelii cretsiz olarak st Kurula tahsis etmekle,

f) Bu Ynetmelikte belirtilen platform hizmetini 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanunu kapsamnda vermeye yetkili olduuna dair Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan ald belgeyi st Kurula ibraz etmekle,

g) Trkiye Cumhuriyetinin taraf olduu uluslararas andlamalar ve Kanunda dzenlenen yayn ilkeleri ile ilgili hkmlere aykr yayn yapt st Kurulca tespit edilen bir baka lkenin yarg yetkisi altndaki medya hizmet salayclarnn yayn hizmetlerinin iletimini, st Kurul kararnn tebliini mteakiben durdurmakla,

) st Kuruldan geici yayn durdurma yaptrm alan medya hizmet salayc kuruluun yaynnn durdurulduu sre iinde sadece yaynn durdurulmas ile ilgili st Kurul kararnn duyurulmasna dair yayn iletmekle,

h) Kulland uydular ile ilgili bilgileri ve uydu altyap iletmecisiyle yapt szlemenin bir nshasn st Kurula vermekle,

) Uydu platform iletmecisinin ortaklar ile yneticilerini st Kurula bildirmekle,

i) Uydu platformunun teknik altyapsnn emasn ve kulland teknoloji ile ilgili aklayc bilgileri st Kurula vermekle,

j) Platform bnyesinde medya hizmet salayclardan bamsz olarak ticari iletiim faaliyetinde bulunmamakla,

k) Platform zerinden iletimi yaplan medya hizmet salayc kurulularn unvan, adresi, telefon numaras, logo/ar iareti, lisans tipi ve lisansn alnd lke ve yayn dili, bilgilerinin yer ald listeyi her yln ekim ay banda; bu kurulularla ilgili her trl deiiklii ise deiikliin olduu tarihten itibaren en ge bir ay ierisinde st Kurula bildirmekle,

ykmldrler.

(2) Uydu platform iletmecileri medya hizmet salayc kurululardan talep edecekleri hizmet bedelleri tarifelerini, benzer konumdaki kurulular arasnda hakl olmayan nedenlerle ayrm gzetilmemesi, rekabet ortamnn ve oulculuun gvence altna alnmas, younlamann nlenmesi, kamu menfaatinin korunmas, adil ve effaf olmas, mmkn olduunca ilgili hizmetlerine ilikin maliyetleri yanstmas ilkelerine uygun olarak hazrlayp st Kurulun onayna sunarlar. st Kurul bu tarifeleri onaylayabilecei gibi tekrar deerlendirilip deitirilmek zere iade edebilir. Uydu platform iletmecilerinin medya hizmet salayc kurululardan alaca hizmet bedelleri st Kurulun onayn mteakip uygulanr. st Kurul onay olmakszn tarifelerde deiiklik yaplamaz.

(3) Uydu platform iletmecileri, st Kuruldan yayn lisans almayan veya yayn lisans iptal edilen medya hizmet salayclar ile Trkiye Cumhuriyetinin taraf olduu uluslararas andlamalar ve Kanunda dzenlenen yayn ilkeleri ile ilgili hkmlere aykr yayn yapt st Kurulca tespit edilen bir baka lkenin yarg yetkisi altndaki medya hizmet salayclarnn yayn hizmetlerinin iletimini, st Kurul kararnn tebliini mteakiben durdurur. Teblie ramen yayn hizmetlerinin iletimini durdurmayan veya dier ykmllklerini st Kurulca verilen sre iinde yerine getirmeyen platform iletmecisinin yayn iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumuna bildirilir.

Uydu altyap iletmecilerinin ykmllkleri

MADDE 13 (1) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayl Telgraf ve Telefon Kanununun ek 33 nc maddesinin birinci fkras ile Trksat A..ye verilen grev ve yetkiler sakl kalmak kaydyla, uydu altyap iletmecileri;

a) Kanunda, bu Ynetmelikte, dari ve Mali artlar Ynetmeliinde ve ilgili dier mevzuatta, Trkiyenin taraf olduu uluslararas andlamalarda ngrlen ykmllkleri ve idar, mal ve teknik artlar yerine getirmek ve st Kuruldan yayn iletim yetkisi almakla,

b) st Kuruldan uydu yayn lisans almam olan veya uydu yayn lisans iptal edilen medya hizmet salayclar ile Trkiye Cumhuriyetinin taraf olduu uluslararas andlamalar ve Kanunda dzenlenen yayn ilkeleri ile ilgili hkmlere aykr yayn yapt st Kurulca tespit edilen ve Trkiyeye ynelik yayn yapan bir baka lkenin yarg yetkisi altndaki medya hizmet salayclarnn yayn hizmetleri ile st Kuruldan yayn iletim yetkisi almakszn faaliyet gsteren uydu platform iletmecilerinin iletimini, st Kurul kararnn tebliini mteakiben durdurmak ve iletilmemesini salamakla,

c) Uydu ortamndan kapasite tahsis ettii yayn hizmetleri ile uydu platform iletmecilerinin, unvan, adresi, telefon numaras, logo/ar iareti, lisans tipi ve lisansn alnd lke ve yayn dili, bilgilerinin yer ald listeyi her yln ekim ay banda; bu kurulularla ilgili her trl deiiklii ise deiikliin olduu tarihten itibaren en ge bir ay ierisinde st Kurula bildirmekle,

) Kanunun 2 nci maddesi kapsamnda Trkiye Cumhuriyeti Devletinin yarg yetkisi altnda olan ancak st Kuruldan uydu yayn lisans almam kurulularn yaynlarn iletmemekle,

d) Saysal yaynlarn DVB-S veya DVB-S2 standartlarna uygun olarak iletilmesini salamakla,

e) Bu Ynetmelikte belirtilen uydu altyap hizmetini 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanunu kapsamnda vermeye yetkili olduuna dair Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan ald belgeyi st Kurula ibraz etmekle,

f) Kulland uydular ile ilgili bilgileri ve uydu platform iletmecileriyle yapt szlemenin bir nshasn st Kurula takdim etmekle,

g) Uydu sistemi yayn teknik altyapsnn genel emas ve uydu yayn iletim teknolojisi ile ilgili aklayc bilgileri st Kurula vermekle,

) Uydu altyaps bnyesinde medya hizmet salayclardan bamsz olarak ticari iletiim faaliyetinde bulunmamakla,

ykmldr.

(2) Uydu altyap iletmecileri, st Kuruldan yayn lisans almayan veya yayn lisans iptal edilen medya hizmet salayclar ile Trkiye Cumhuriyetinin taraf olduu uluslararas andlamalar ve Kanunda dzenlenen yayn ilkeleri ile ilgili hkmlere aykr yayn yapt st Kurulca tespit edilen bir baka lkenin yarg yetkisi altndaki medya hizmet salayclarnn yayn hizmetlerinin iletimini, st Kurul kararnn tebliini mteakiben en ge yedi gn iinde durdurur. Teblie ramen yayn hizmetlerinin iletimini durdurmayan veya dier ykmllklerini st Kurulca verilen sre iinde yerine getirmeyen altyap iletmecisinin yayn iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumuna bildirilir.

Uydu platform ve uydu altyap iletmecilerinden alnacak yayn iletim yetkilendirme creti

MADDE 14 (1) Uydu platform ve uydu altyap iletmecisi kurulular, bu faaliyeti gerekletirmek iin st Kuruldan yayn iletim yetkisi almak zorundadr.

(2) Yayn iletim yetkilendirme cretleri, her yl Aralk aynda st Kurulca belirlenerek internet sitesinde yaynlanr ve takip eden Ocak ay bandan itibaren uygulanr ve yayn iletim yetkilendirme belgesinin dzenlendii tarihte geerli olan tarifeye ve Kanunun 42 nci maddesine gre her yl denir.

(3) Yayn iletim yetkilendirme creti takvim yl esasna gre belirlenir. Yl iinde yayn iletim yetkilendirme belgesi verilmesi halinde yetkilendirme creti yln kalan ksm iin kst olarak hesaplanr.

Deerlendirme, lisans veya yayn iletim yetkisi verilmesi

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte ve dari ve Mali artlar Ynetmeliinde belirtilen idari, mali ve yayn hizmetine ilikin bilgi ve belgeleri st Kurula ibraz eden kuruluun uydu yayn lisans veya yayn iletim yetkisi talebi, st Kurulca deerlendirilir. Deerlendirme sonucu olumlu olan kurulular, teknik altyapya ilikin bilgi ve belgeleri st Kurula ibraz ederler. Bu ilemi takiben, teknik yeterlilie sahip olduu yerinde yaplan denetimle tespit edilen kurululara st Kurulca uydu yayn lisans veya yayn iletim yetkisi verilir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Uydu yayn hizmeti veren kurulular arasndaki ilikiler

MADDE 16 (1) st Kurul, uydu ortamndan yayn yapan medya hizmet salayc kurulular ile bu yaynlar ileten uydu platform ve/veya uydu altyap iletmecileri arasndaki akdi ilikilerden doan hukuki sorunlardan sorumlu tutulamaz.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 17 (1) 10/10/2007 tarihli ve 26669 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Radyo ve Televizyon st Kurulu Uydu Yayn Lisans ve zin Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Medya hizmet salayc, uydu platform iletmecileri ile uydu altyap iletmecilerinden alnacak cretler

GEC MADDE 1 (1) Uydu ortamndan yayn yapan medya hizmet salayc kurulularn 2011 yl iin demeleri gereken on yllk uydu yayn lisans cretleri;

a) Radyo yayn hizmeti iin : 21.000,00- TL,

b) Televizyon yayn hizmeti iin : 210.000,00- TL,

c) stee bal yayn hizmeti iin : 50.000,00- TLdir.

(2) 2011 yl iin bir yllk alnacak yayn yetkilendirme cretleri;

a) Uydu platform iletmecileri iin : 100.000,00 + (Abone says x 0,40)-TL,

b) Uydu altyap iletmecileri iin : 250.000,00- TL olarak belirlenmitir.

Kazanlm haklar

GEC MADDE 2 (1) Kanunun yrrle girdii tarihten nce uydu ortamndan yayn yapmak zere yayn lisans alm olan kurulularn haklar be yllk lisans sresi sonuna kadar geerlidir. Uydu yayn lisans sresinin sona ermesini mteakip, uydu yayn lisansnn yenilenmesi 9 uncu madde hkm erevesinde yaplr.

(2) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce 2011 yl iin Uydu Platform letmecilerinden alnan cret 2011 yl yayn iletim yetkilendirme cretinden mahsup edilir.

(3) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce uydu ortamndan yayn yapmak zere uydu yayn lisans alm olup Kanunun yrrle girdii tarihten bu Ynetmeliin yaymland tarihe kadar olan sre ierisinde, uydu yayn lisans sona eren kurulularn, st Kurula talepte bulunmu olmalar ve st Kurula kar ykmllklerini yerine getirmeleri kaydyla, lisans sresinin sona erdii tarihten geerli olmak zere uydu yayn lisanslar 9 uncu madde hkm erevesinde yenilenir.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Radyo ve Televizyon st Kurulu yrtr.