15 Haziran 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27965

YNETMELK

Radyo ve Televizyon st Kurulundan:

RADYO VE TELEVZYON ST KURULU

KABLOLU YAYIN YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, zel medya hizmet salayclara kablo ortamndan yayn lisans, platform iletmecileri ile alt yap iletmecilerine yayn iletim yetkisi verilmesi esas ve usullerini ve bu kurulularn ykmllklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, kablo ortamndan analog veya saysal olarak IPTV dahil dorudan kamuya ynelik yayn hizmeti vermek isteyen zel medya hizmet salayc kurulularla, bu yaynn kablo ortamndan iletimini salayan kablolu yayn platform ve kablolu yayn altyap iletmecilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunun 19, 27, 29, 32, 33, 37, 44 ve geici 3 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) DVB-C, DVB-C2: ETSI EN 300 429 ve ETSI EN 302 769da standartlar yaymlanm, kablo ortamndan kamuya ynelik olarak yaplan saysal kablolu yayn teknolojisini,

b) DVB-IPTV: ETSI TR 102 033 ve ilgili dier dokmanlarda standartlar yaymlanm, IPTV yaynclk teknolojisini,

c) ETSI: Avrupa Telekomnikasyon Standartlar Enstitsn,

) E zamanl yayn: Bir radyo veya televizyon yaynnn kablo ortam yannda dier iletim ortamlarndan da ayn anda iletimini,

d) dari ve Mali artlar Ynetmelii: Medya Hizmet Salayc Kurulular ile Platform ve Altyap letmecilerinin Uymalar Gereken dari ve Mali artlar Hakknda Ynetmelii,

e) IPTV yayn: Radyo, televizyon yaynlar ile istee bal yayn hizmetlerini genibant iletim ve eriim teknolojileri kullanarak belli bir hizmet kalitesinde, zel ynetilen bir a zerinden, DVB-IPTV standartlarnda abonelere veya izleyicilere, internet protokol (IP) uygulanarak set st cihaz veya btnleik TV alclar ile alnmasna imkn tanyan yayn,

f) ITU: Uluslararas Telekomnikasyon Birliini,

g) stee bal yayn hizmeti: Programlarn kullancnn setii bir zamanda ve/veya mnferit istei zerine medya hizmet salayc tarafndan dzenlenmi bir program katalouna bal olarak izlendii veya dinlendii yayn hizmetini,

) Kablo ortam: Kablolu yayn ve IPTV yayn hizmetinin her trl kablo altyaps zerinden abonelere iletildii ortam,

h) Kablolu yayn altyap iletmecisi: Kablolu yayn hizmetlerinin iletilmesinde platform iletmecilerine altyap hizmeti salayan ve bu altyapy ileten kuruluu,

) Kablolu yayn platform iletmecisi: st Kuruldan kablolu yayn lisans alm olan medya hizmet salayc kurulularn yayn hizmetlerini bir veya birden fazla sinyal haline getirerek kablo ortamndan ifreli ve/veya ifresiz olarak abonelerinin alaca ekilde iletimini salayan kuruluu,

i) Kablolu yayn: Radyo, televizyon ve istee bal yayn hizmetlerinin kablo ortamndan DVB-C, DVB-C2 veya DVB-IPTV standartlarnda abone veya izleyicilerin, set st cihaz veya btnleik TV alclar ile almasna imkn tanyan yayn,

j) Kablolu yayn lisans: Medya hizmet salayc kurululara, kablo ortamndan yayn yapabilmeleri iin st Kurulca verilen izin belgesini,

k) Kanun: 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunu,

l) Koullu eriim sistemi: Abonelerin ifreli yayn hizmetlerine eriimini kontrol eden sistemi,

m) Medya hizmet salayc: Radyo, televizyon ve istee bal yayn hizmeti ieriinin seiminde editoryal sorumluluu bulunan ve bu hizmetin dzenlenme ve yaynlanma biimine karar veren tzel kiiyi,

n) Radyo yayn hizmeti: Karasal, kablo, uydu ve dier yayn ortamlar zerinden yaplan ve bireysel iletiim hizmetlerini kapsamayan ses ve veri yaynn,

o) Saysal yayn: Saysal kodlama ve modlasyon teknii kullanlarak kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan yaplan yayn hizmetini,

) Set st cihaz: letimi yaplan ifreli ve/veya ifresiz yayn hizmetlerinin, alc cihazlar vastasyla alnmasn, izlenmesini salayan cihaz,

p) Televizyon yayn hizmeti: Programlarn bir yayn ak izelgesine dayal olarak e zamanl izlenebilmesi amacyla bir medya hizmet salayc tarafndan sunulan ifreli veya ifresiz grsel-iitsel yayn hizmetini,

r) st Kurul: Radyo ve Televizyon st Kurulunu,

s) Yaync: Televizyon ve/veya radyo yayn hizmeti veren medya hizmet salaycy,

) Yayn hizmeti: Medya hizmet salaycnn editoryal sorumluluu altnda ve temel amac kamuoyunu bilgilendirmek, elendirmek veya eitmek zere elektronik iletiim ebekeleri yoluyla program sunmak olan, bireysel iletiim hari olmak zere, televizyon yayn hizmeti, istee bal yayn hizmeti ve ticar iletiim ile radyo yayn hizmetini,

ifade eder.

KNC BLM

Lisans lemleri, Medya Hizmet Salayc Kurulular ile Platform ve

Altyap letmecilerinin Ykmllkleri ve Yaptrmlar

Yayn lisans tipleri ile platform ve altyap iletmecileri yayn iletim yetki belgesi

MADDE 5 (1) st Kurula kablo ortamndan; kablolu radyo yayn (K-RD), televizyon yayn (K-TV) ve istee bal yayn hizmeti (K-BYH) vermek zere mracaat eden ve bavuru iin gerekli bilgi ve belgeleri sunarak bu Ynetmelikte belirtilen artlar yerine getiren medya hizmet salayc kurululara st Kurulca kablolu yayn lisans verilir. Ayn medya hizmet salayc irket ancak bir radyo, bir televizyon ve bir istee bal yayn hizmeti sunabilir ve bu hizmetler iin ayr ayr yayn lisans almak zorundadr.

(2) Yayn hizmetlerinin, kablolu yayn platformu zerinden iletimini salayan veya iletim altyapsn ileten, bu Ynetmelik ve ilgili mevzuatta aranan idari, mali ve teknik artlar haiz olduu st Kurulca deerlendirilen kablolu yayn platform veya kablolu yayn altyap iletmecisi kurululara yayn iletim yetkisi verilir.

Medya hizmet salayc kurulularn ykmllkleri ve yaptrmlar

MADDE 6 (1) Kablo ortamndan yayn hizmeti vermek isteyen medya hizmet salayc kurulular;

a) Kanunda, bu Ynetmelikte, dari ve Mali artlar Ynetmeliinde ve ilgili dier mevzuatta, Trkiyenin taraf olduu milletleraras antlamalarda ngrlen ykmllkleri yerine getirmek ve st Kuruldan kablolu yayn lisans almakla,

b) Sunduu yayn hizmetlerinin, Kanunda belirtilen yayn ilkeleri ve Kanunun dier maddelerinde belirlenen ilke ve ykmllklere uygun olmasn salamakla,

c) stee bal yaynlar iin program kataloglarn st Kurula bildirmekle,

) st Kurulca uygun bulunmayan istee bal yayn hizmetlerini program kataloundan karmakla,

d) irket yaplarna, programlarna, yaynlarn ilettirdikleri platform iletmecilerine ve ifreli olarak yayn yapmas durumunda abonelerine ilikin st Kurul tarafndan istenilen her trl bilgi ve belgeleri belirtilen sre ierisinde vermekle,

e) ifreli olarak yaplan yaynlarda grnt ile birlikte sesin de anlalmayacak ekilde ifrelenmesiyle,

f) Kablo ortamndan iletilen saysal yaynlarn DVB-C, DVB-C2 veya DVB-IPTV standartlarna gre yaplmasn salamakla,

g) Knye bilgilerini, tebligat adresini, sorumlu mdr ve izleyici temsilcisinin adn ve iletiim bilgilerini ve bunlarla ilgili deiiklikleri st Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yaynlamakla,

ykmldrler.

(2) Kablolu yayn lisans alan medya hizmet salayc kurulular, yayn hizmetlerini dier ortamlarda ancak Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen yayn lisanslarn almalar halinde iletebilirler. Medya hizmet salayc kurulularn daha nce st Kuruldan alm olduu dier ortamlara ait yayn lisanslar, kablolu yayn lisans iin yapacaklar bavurularnda mktesep hak tekil etmez.

(3) st Kurul tarafndan, Kanun ve Ynetmelik hkmlerine aykrlk nedeniyle verilen yayn durdurma cezalar, meyyide uygulanan yaync kuruluun yayn yapt btn iletim ortamlarn kapsar.

Medya hizmet salayc kurulularn kablo ortamndan lisans bavuru ekli ve bavuru iin gerekli belgeler

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelikte, dari ve Mali artlar Ynetmelii ve dier mevzuatta ngrlen artlar salayan medya hizmet salayc kurulular, kablolu yayn lisans almak zere st Kurula yazl olarak bavururlar.

(2) Kablolu yayn lisans bavurular, dari ve Mali artlar Ynetmeliinde istenen bilgi ve belgeler ile sz konusu Ynetmelik ekinde yer alan yayn lisans bavuru formlarn da (G-1, G-2, G-3, G-4, G-5 formlar) ieren dosya tanzim edilerek yaplr.

(3) Dier ortamlardan yayn lisans alm medya hizmet salayc kurulularn, kablolu yayn lisans almak iin yaptklar bavurularnda sadece st Kurulca belirlenen ve gncellenmesi gereken belgeleri sunmalar yeterlidir.

(4) Kurululardan, istenilen belgelerde geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin bavurusu geersiz saylr. Bunlarn bavurular kabul edilmi olsa dahi iptal edilir. Bu kiiler hibir hak talep edemezler.

Kablolu yaynlara ilikin yayn lisans cretleri

MADDE 8 (1) Kablolu yayn lisans cretleri, st Kurul tarafndan her yl aralk aynda belirlenerek st Kurulun internet sitesinde yaynlanr ve takip eden ocak ay bandan itibaren uygulanr ve kablolu yayn lisans belgesinin dzenlendii tarihte geerli olan tarifeye ve Kanunun 42 nci maddesine gre denir.

Kablolu yayn lisans sresi ve yayn lisansnn yenilenmesi

MADDE 9 (1) Kablo ortamndan yaplan yaynlarda kablolu yayn lisans sresi, kablolu yayn lisans belgesinin dzenlendii tarihten itibaren on yldr. Lisans sresinin balangc, kablolu yayn lisans belgesinin dzenlendii tarihtir.

(2) Yayn lisans dnemi sona eren ve lisansn yenilemek isteyen medya hizmet salayc kurulularn, lisans sresi bitimine en az iki ay kala, st Kurula mracaat ederek lisans yenilenmesi talebinde bulunmalar gerekir.

(3) Yayn lisans sresi sona eren medya hizmet salayc kurulularn, talepte bulunmas, teknik yeterlilie sahip olduunun yerinde yaplan denetimle tespit edilmesi ve st Kurulca talep edilen bilgi ve belgeleri ibraz etmesi kaydyla, yayn lisans sresi st Kurulca on yl sre ile yenilenir. Yenilenen lisans iin 8 inci madde erevesinde cret denir.

Medya hizmet salayc kurulularn yayn lisans iptali, idari ve adli yaptrmlar

MADDE 10 (1) Yayn lisans verilmesi iin Kanunda aranan artlardan birinin kaybedilmesi halinde, ilgili medya hizmet salayc kurulua gerekli artlar yerine getirmesi iin otuz gnlk sre verilir. Verilen sreye ramen art yerine getirmeyen kuruluun yaynlar ay sreyle durdurulur. Bu sre zarfnda artn yerine getirilmemesi halinde ise, ilgili kuruluun kablolu yayn lisans iptal edilir.

(2) Kablolu yayn lisansnn verilmesi iin gerekli artlara uygunluunu hile ile elde ettii tespit edilen kuruluun kablolu yayn lisans iptal edilir.

(3) Mcbir sebeplerle veya st Kurulca kabul edilecek nedenlerle kablolu yayn hizmetini yerine getiremeyen kurulularn talepleri halinde kablolu yayn lisans iptal edilir.

(4) Kablolu yayn lisans olmadan veya iptal edilmesine ramen yaynlarna devam eden kurulular hakknda, Kanunun 33 nc maddesi hkm uygulanr.

(5) Kablolu yayn lisans olmasna ramen, lisans tipi dnda yayn yapan ve izinsiz karasal verici tesis eden medya hizmet salayclar st Kurulca uyarlr, yaplan uyarya ramen izinsiz yayna devam edenler hakknda, Kanunun 33 nc maddesi hkm uygulanr.

Kablolu yayn lisans cretlerinin iadesi

MADDE 11 (1) Kablolu yayn lisans cretlerinin iadesine dair esaslar aada belirtilmitir.

a) 10 uncu maddenin birinci ve ikinci fkralarnda saylan nedenlerle kablolu yayn lisans iptal edilen kurululardan alnm olan yayn lisans creti iade edilmez.

b) 10 uncu maddenin nc fkrasnda saylan nedenlerle kablolu yayn lisans iptal edilen kurululardan alnm olan yayn lisans cretleri, kurulularn yazl talepleri zerine kalan lisans sresi hesaplanmak suretiyle, kst olarak iade edilir.

Kablolu yayn platform iletmecilerinin ykmllkleri ve yaptrmlar

MADDE 12 (1) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayl Telgraf ve Telefon Kanununun ek 33 nc maddesinin birinci fkras ile Trksat A..ye verilen grev ve yetkiler sakl kalmak kaydyla, kablolu yayn platform iletmecileri;

a) Kanunda, bu Ynetmelikte, dari ve Mali artlar Ynetmeliinde ve ilgili dier mevzuatta, Trkiyenin taraf olduu uluslararas andlamalarda ngrlen ykmllkleri, idar, mal ve teknik artlar yerine getirmek ve st Kuruldan yayn iletim yetkisi almakla,

b) Yayn lisans olmayan veya yayn lisans sresi sona eren medya hizmet salayc kurulularn yaynlarn iletmemekle,

c) st Kuruldan kablolu yayn lisans alm olan medya hizmet salayc kurululara tarafszlk ve hakkaniyet llerinde, makul ve ayrmclk iermeyecek koullarda hizmet vermekle,

) Saysal yaynlarn DVB-C, DVB-C2 veya DVB-IPTV standartlarna uygun olarak platform zerinden iletilmesini salamakla,

d) Abone saysn her yl aralk ay banda ve st Kurulca talep edildiinde st Kurula bildirmekle,

e) Platform zerinden iletilen yayn hizmetlerinin denetimi ve izlenmesi amacyla st Kurulun talep ettii sayda set st cihaz ve abonelii cretsiz olarak st Kurula tahsis etmekle,

f) Bu Ynetmelikte belirtilen platform hizmetini 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanunu kapsamnda vermeye yetkili olduuna dair Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan ald belgeyi st Kurula ibraz etmekle,

g) Trkiye Cumhuriyetinin taraf olduu uluslararas andlamalar ve Kanunda dzenlenen yayn ilkeleri ile ilgili hkmlere aykr yayn yapt st Kurulca tespit edilen bir baka lkenin yarg yetkisi altndaki medya hizmet salayclarnn yayn hizmetlerinin iletimini, st Kurul kararnn tebliini mteakiben durdurmakla,

) st Kuruldan geici yayn durdurma yaptrm alan medya hizmet salayc kuruluun yaynnn durdurulduu sre iinde sadece yaynn durdurulmas ile ilgili st Kurul kararnn duyurulmasna dair yayn iletmekle,

h) Kulland altyap ile ilgili bilgileri ve kablolu yayn altyap iletmecisiyle yapt szlemenin bir nshasn st Kurula vermekle,

) Kablolu yayn platform iletmecisinin ortaklar ile yneticilerini st Kurula bildirmekle,

i) Kablolu yayn platformunun teknik altyapsnn emasn ve kulland teknoloji ile ilgili aklayc bilgileri st Kurula vermekle,

j) Platform bnyesinde medya hizmet salayclardan bamsz olarak ticari iletiim faaliyetinde bulunmamakla,

k) Platform zerinden iletimi yaplan medya hizmet salayc kurulularn unvan, adresi, telefon numaras, logo/ar iareti, lisans tipi ve lisansn alnd lke ve yayn dili, bilgilerinin yer ald listeyi her yln ekim ay banda; bu kurulularla ilgili her trl deiiklii ise deiikliin olduu tarihten itibaren en ge bir ay ierisinde st Kurula bildirmekle,

ykmldrler.

(2) Kablolu yayn platform iletmecileri medya hizmet salayc kurululardan talep edecekleri hizmet bedelleri tarifelerini, benzer konumdaki kurulular arasnda hakl olmayan nedenlerle ayrm gzetilmemesi, rekabet ortamnn ve oulculuun gvence altna alnmas, younlamann nlenmesi, kamu menfaatinin korunmas, adil ve effaf olmas, mmkn olduunca ilgili hizmetlerine ilikin maliyetleri yanstmas ilkelerine uygun olarak hazrlayp st Kurulun onayna sunarlar. st Kurul bu tarifeleri onaylayabilecei gibi tekrar deerlendirilip deitirilmek zere iade edebilir. Kablolu yayn platform iletmecilerinin medya hizmet salayc kurululardan alaca hizmet bedelleri st Kurulun onayn mteakip uygulanr. st Kurul onay olmakszn tarifelerde deiiklik yaplamaz.

(3) Kablolu yayn platform iletmecileri, st Kuruldan yayn lisans almayan veya yayn lisans iptal edilen medya hizmet salayclar ile Trkiye Cumhuriyetinin taraf olduu uluslararas andlamalar ve Kanunda dzenlenen yayn ilkeleri ile ilgili hkmlere aykr yayn yapt st Kurulca tespit edilen bir baka lkenin yarg yetkisi altndaki medya hizmet salayclarnn yayn hizmetlerinin iletimini, st Kurul kararnn tebliini mteakiben durdurur. Teblie ramen yayn hizmetlerinin iletimini durdurmayan veya dier ykmllklerini st Kurulca verilen sre iinde yerine getirmeyen platform iletmecisinin yayn iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumuna bildirilir.

Kablolu yayn altyap iletmecilerinin ykmllkleri ve yaptrmlar

MADDE 13 (1) 406 sayl Kanununun ek 33 nc maddesinin birinci fkras ile Trksat A..ye verilen grev ve yetkiler sakl kalmak kaydyla, kablolu yayn altyap iletmecileri;

a) Kanunda, bu Ynetmelikte, dari ve Mali artlar Ynetmeliinde ve ilgili dier mevzuatta, Trkiyenin taraf olduu uluslararas andlamalarda ngrlen ykmllkleri ve idar, mal ve teknik artlar yerine getirmek ve st Kuruldan yayn iletim yetkisi almakla,

b) st Kuruldan kablolu yayn lisans almam olan veya kablolu yayn lisans iptal edilen medya hizmet salayclar ile Trkiye Cumhuriyetinin taraf olduu uluslararas andlamalar ve Kanunda dzenlenen yayn ilkeleri ile ilgili hkmlere aykr yayn yapt st Kurulca tespit edilen ve Trkiyeye ynelik yayn yapan bir baka lkenin yarg yetkisi altndaki medya hizmet salayclarnn yayn hizmetleri ile st Kuruldan yayn iletim yetkisi almakszn faaliyet gsteren kablolu yayn platform iletmecilerinin iletimini, st Kurul kararnn tebliini mteakiben durdurmak ve iletilmemesini salamakla,

c) Kablo ortamndan kapasite tahsis ettii yayn hizmetleri ile kablolu yayn platform iletmecilerinin, unvan, adresi, telefon numaras, logo/ar iareti, lisans tipi ve lisansn alnd lke ve yayn dili, bilgilerinin yer ald listeyi her yln ekim ay banda; bu kurulularla ilgili her trl deiiklii ise deiikliin olduu tarihten itibaren en ge bir ay ierisinde st Kurula bildirmekle,

) Kanunun 2 nci maddesi kapsamnda Trkiye Cumhuriyeti Devletinin yarg yetkisi altnda olan ancak st Kuruldan kablolu yayn lisans almam kurulularn yaynlarn iletmemekle,

d) Saysal yaynlarn DVB-C, DVB-C2 veya DVB-IPTV standartlarna uygun olarak iletilmesini salamakla,

e) Bu Ynetmelikte belirtilen kablolu yayn altyap hizmetini 5809 sayl Kanun kapsamnda vermeye yetkili olduuna dair Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan ald belgeyi st Kurula ibraz etmekle,

f) Kablolu yayn platform iletmecileriyle yapt szlemenin bir nshasn st Kurula takdim etmekle,

g) Kablolu yayn sisteminin teknik altyapsnn genel emasn ve kulland teknoloji ile ilgili aklayc bilgileri st Kurula vermekle,

) Kablolu yayn altyap bnyesinde medya hizmet salayclardan bamsz olarak ticari iletiim faaliyetinde bulunmamakla,

ykmldr.

(2) Kablolu yayn altyap iletmecileri, st Kuruldan yayn lisans almayan veya yayn lisans iptal edilen medya hizmet salayclar ile Trkiye Cumhuriyetinin taraf olduu uluslararas andlamalar ve Kanunda dzenlenen yayn ilkeleri ile ilgili hkmlere aykr yayn yapt st Kurulca tespit edilen bir baka lkenin yarg yetkisi altndaki medya hizmet salayclarnn yayn hizmetlerinin iletimini, st Kurul kararnn tebliini mteakiben en ge yedi gn iinde durdurur. Teblie ramen yayn hizmetlerinin iletimini durdurmayan veya dier ykmllklerini st Kurulca verilen sre iinde yerine getirmeyen altyap iletmecisinin yayn iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumuna bildirilir.

(3) 406 sayl Kanunun ek 33 nc maddesinin birinci fkras ile Trksat A..ye verilen grev ve yetkiler sakl kalmak kaydyla, kablolu yayn altyap iletmecileri, dorudan yayn hizmeti sunamaz, platform iletmecilerine kapasite tahsis ederler.

Kablolu yayn platform ve altyap iletmecilerinden alnacak yayn iletim yetkilendirme creti

MADDE 14 (1) Kablolu yayn platform ve altyap iletmecisi kurulular, bu faaliyeti gerekletirmek iin st Kuruldan yayn iletim yetkisi almak zorundadr.

(2) Yayn iletim yetkilendirme cretleri, her yl aralk aynda st Kurulca belirlenerek internet sitesinde yaynlanr ve takip eden ocak ay bandan itibaren uygulanr ve yayn iletim yetkilendirme belgesinin dzenlendii tarihte geerli olan tarifeye gre Kanunun 42 nci maddesine gre denir.

(3) Yayn iletim yetkilendirme creti takvim yl esasna gre belirlenir. Yl iinde yayn iletim yetkilendirme belgesi verilmesi halinde yetkilendirme creti yln kalan ksm iin kst olarak hesaplanr.

Deerlendirme, lisans ve yayn iletim yetki belgesi verilmesi

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte ve dari ve Mali artlar Ynetmeliinde belirtilen idari, mali ve yayn hizmetine ilikin bilgi ve belgeleri st Kurula ibraz eden kuruluun kablolu yayn lisans veya yayn iletim yetkisi talebi, st Kurulca deerlendirilir. Deerlendirme sonucu olumlu olan kurulular, teknik altyapya ilikin bilgi ve belgeleri st Kurula ibraz ederler. Bu ilemi takiben, teknik yeterlilie sahip olduu yerinde yaplan denetimle tespit edilen kurululara st Kurulca kablolu yayn lisans veya yayn iletim yetkisi verilir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Kablolu yayn hizmeti veren kurulular arasndaki ilikiler

MADDE 16 (1) st Kurul, kablo ortamndan yayn yapan medya hizmet salayc kurulular ile bu yaynlar ileten kablolu yayn platform ile kablolu yayn altyap iletmecileri arasndaki akdi ilikilerden sorumlu tutulamaz.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelikler

MADDE 17 (1) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Radyo ve Televizyon st Kurulu Kablolu Yayn Lisans ve zin Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Medya hizmet salayc, kablolu yayn platform iletmecileri ile kablolu yayn altyap iletmecilerinden alnacak cretler

GEC MADDE 1 (1) Kablolu ortamdan yayn yapan medya hizmet salayc kurulularn 2011 yl iin deyecei yayn lisans cretleri;

a) Nfusu 1 milyondan az olan tek l iin;

1) Radyo yayn hizmetleri iin : 2.000,00-TL,

2) Televizyon yayn hizmetleri iin : 20.000,00-TL,

3) stee bal yayn hizmetleri iin : 10.000,00-TL,

b) Nfusu 1 milyondan fazla olan tek l iin;

1) Radyo yayn hizmetleri iin : 3.000,00-TL,

2) Televizyon yayn hizmetleri iin : 30.000,00-TL,

3) stee bal yayn hizmetleri iin : 15.000,00-TL,

c) ok ile ynelik yayn yapan medya hizmet salayc kurulular iin;

1) Radyo yayn hizmetleri iin : 21.000,00-TL,

2) Televizyon yayn hizmetleri iin : 210.000,00-TL,

3) stee bal yayn hizmetleri iin : 50.000,00-TLdir.

(2) Kablolu yayn platform iletmecilerinin 2011 yl iin deyecei yllk yayn iletim yetkilendirme creti

: 100.000,00-TL+ (Abone says x 0,40)-TLdir.

(3) Kablolu yayn alt yap iletmeci kurulularn 2011 yl iin deyecei yllk yayn iletim yetkilendirme creti : 250.000,00-TLdir.

Yayn lisans veya yayn iletim yetkisi olan kurulular

GEC MADDE 2 (1) Kanunun yrrle girdii tarihten nce kablo ortamndan yayn yapmak zere yayn lisans alm olan kurulularn haklar be yllk lisans sresi sonuna kadar geerlidir. Lisans sresinin sona ermesini mteakip, kablo ortamndan yayn yapmak maksadyla, yayn lisansnn yenilenmesi 9 uncu madde hkm erevesinde yaplr.

(2) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce 2011 yl iin kablo platform iletmecilerinden alnan cret 2011 yl yayn iletim yetkilendirme cretinden mahsup edilir.

(3) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce kablo ortamndan yayn yapmak zere kablolu yayn lisans alm olup Kanunun yrrle girdii tarihten bu Ynetmeliin yaymland tarihe kadar olan sre ierisinde, kablolu yayn lisans sona eren kurulularn, st Kurula talepte bulunmu olmalar ve st Kurula kar ykmllklerini yerine getirmeleri kaydyla, lisans sresinin sona erdii tarihten geerli olmak zere kablolu yayn lisanslar 9 uncu madde hkm erevesinde yenilenir.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Radyo ve Televizyon st Kurulu yrtr.