15 Haziran 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27965

YNETMELK

Radyo ve Televizyon st Kurulundan:

MEDYA HZMET SALAYICI KURULULAR LE PLATFORM VE

ALTYAPI LETMECLERNN UYMALARI GEREKEN DAR

VE MAL ARTLAR HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, medya hizmet salayc kurulular ile platform ve altyap iletmecilerinin uymas gerekli idari ve mali artlar ile yayn lisans, yayn iletim yetkisi ve hisse devrine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunun, 19, 20, 23, 27, 37, 46, 47 nci ve geici 2 nci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Altyap iletmecisi: Yayn hizmeti iletim altyapsn ileten kuruluu,

b) Devir szlemesi: Yayn lisansn devreden kurulu ile devralan kurulu arasnda akdedilen noter onayl ve st Kurulun onayna tabi szlemeyi,

c) stee bal yayn hizmeti: Programlarn kullancnn setii bir zamanda ve mnferit istei zerine medya hizmet salayc tarafndan dzenlenmi bir program katalouna bal olarak izlendii veya dinlendii yayn hizmetini,

) Kanun: 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunu,

d) Medya hizmet salayc: Radyo, televizyon ve istee bal yayn hizmeti ieriinin seiminde editoryal sorumluluu bulunan ve bu hizmetin dzenlenme ve yaynlanma biimine karar veren tzel kiiyi,

e) Platform iletmecisi: ok sayda yayn hizmetini bir veya birden fazla sinyal hline getirerek uydu, kablo ve benzeri ortamlardan ifreli ve/veya ifresiz olarak izleyicinin dorudan alaca ekilde iletimini salayan kuruluu,

f) Radyo yayn hizmeti: Karasal, kablo, uydu ve dier yayn ortamlar zerinden yaplan ve bireysel iletiim hizmetlerini kapsamayan ses ve veri yaynn,

g) Televizyon yayn hizmeti: Programlarn bir yayn ak izelgesine dayal olarak e zamanl izlenebilmesi amacyla bir medya hizmet salayc tarafndan sunulan ifreli veya ifresiz grsel-iitsel yayn hizmetini,

) Toplam ticar iletiim geliri: Medya hizmet salayc kurulularn Kanunun 41 inci maddesi kapsamnda st Kurula beyan ettikleri aylk brt ticari iletiim gelirlerinin toplamn,

h) st Kurul: Radyo ve Televizyon st Kurulunu,

) Yabanc sermaye: Trkiye Cumhuriyeti Devleti dndaki lkelerin vatandaln haiz olan gerek kiiler ile bu lkelerde teekkl etmi tzel kiilerin, Trkiye Cumhuriyeti Devletinin yarg yetkisi altndaki medya hizmet salayc kurulularda hisse almalar veya ortak olmalar iin konvertibl para cinsinden getirdikleri nakdi veya ayni sermayeyi,

i) Yayn lisans: Medya hizmet salayc kurululara, Kanun ve Kanuna dayanlarak karlan ynetmelik ve dier dzenlemelerde belirtilen artlar haiz olduklar takdirde kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan her trl teknoloji ile yayn yapabilmeleri iin her bir yayn tr, teknii ve ortamna ilikin olarak ayr ayr olmak zere st Kurulca verilen izin belgesini,

j) Yaync: Televizyon ve/veya radyo yayn hizmeti veren medya hizmet salaycy,

k) Yayn ortam: Kablo, uydu, karasal ve benzeri iletim ortamlarn,

ifade eder.

KNC BLM

Medya Hizmet Salayc Kurulular

Kurulu artlar ve hisse yaps

MADDE 4 (1) Medya hizmet salayc kurulularn;

a) Trk Ticaret Kanunu hkmlerine gre ve mnhasran 6112 sayl Kanunda belirtilen konularda itigal etmek zere anonim irket statsnde kurulmu olmas,

b) Halka ak olmayan hisselerin nama yazl olmas,

c) irket ana szlemelerinde ortaklk yapsn ve itigal konularn dzenleyen hususlarn aka belirtilmesi,

) Herhangi bir kii lehine intifa senedi ihdas edilmemesi,

d)Yerli ve yabanc hissedarlarn imtiyazl hisse senedine sahip olmamas

zorunludur.

(2) Medya hizmet salayc kurulular ana szlemelerinde st Kurulca hazrlanarak st Kurulun internet sitesinde yaynlanan rnek ana szleme hkmlerine yer vermek zorundadrlar.

(3) Radyo, televizyon ve istee bal yayn hizmeti sunmak amacyla yayn lisans bavurusunda bulunan medya hizmet salayc kurulularn, denmi sermaye miktarlar aada belirtilen miktarlardan az olamaz:

a) Ulusal Karasal Televizyon : 8.320.000-TL

b) Blgesel Karasal Televizyon : 1.385.000-TL

c) Yerel Karasal Televizyon : 250.000-TL

) Ulusal Karasal Radyo : 1.000.000-TL

d) Blgesel Karasal Radyo : 250.000-TL

e) Yerel Karasal Radyo : 70.000-TL

f) Kablolu Televizyon : 275.000-TL

g) Kablolu Radyo : 50.000-TL

) Uydu Televizyon : 275.000-TL

h) Uydu Radyo : 50.000-TL

) stee Bal Yayn Hizmeti iin : 100.000-TL.

Radyo, televizyon ve istee bal yaynclk faaliyetlerinin birlikte yaplmas halinde, asgari denmi sermaye yukarda yazl miktarlarn toplamlar kadar olmak zorundadr.

(4) Medya hizmet salayc kurulular, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayl Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat erevesinde sermaye piyasas aralarn ihra ve halka arz edebilirler. Bu durumda mevzuat gerei Sermaye Piyasas Kurulunda kayda alnmadan nce st Kurulun onaynn alnmas zorunludur. Halka ak hisselerde nama yazl olma art aranmaz.

Bir irketin sunabilecei radyo, televizyon ve istee bal yayn hizmeti says

MADDE 5 (1) Bir medya hizmet salayc irket ancak bir radyo, bir televizyon ve bir istee bal yayn hizmeti sunabilir.

Ortaklarla ilgili snrlamalar

MADDE 6 (1) Siyas partiler, sendikalar, meslek kurulular, kooperatifler, birlikler, dernekler, vakflar, mahall idareler ve bunlar tarafndan kurulan veya bunlarn dorudan veya dolayl ortak olduklar irketler ile sermaye piyasas kurumlar ve bunlara dorudan veya dolayl ortak olan gerek ve tzel kiiler medya hizmet salayc kurululara dorudan veya dolayl ortak olamaz.

(2) Bir gerek veya tzel kii, en fazla drt karasal radyo ve/veya televizyon yayn hizmeti sunan medya hizmet salayc kurulua dorudan veya dolayl ortak olabilir.

(3) Yabanc bir gerek veya tzel kii en fazla iki medya hizmet salayc kurulua dorudan ortak olabilir ve bir medya hizmet salayc kuruluta dorudan toplam yabanc sermaye pay, denmi sermayenin yzde ellisini geemez. Medya hizmet salayc kurulularn orta olan irketlere yabanc gerek veya tzel kiilerin itirak ederek yayn kurulularna dolayl ortak olmalar hlinde, yaync kurulularn ynetim kurulu bakan, bakan vekili ile ynetim kurulu ounluu ve genel mdrnn Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmas ve ayrca yaync kurulu genel kurullarnda oy ounluunun Trkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz gerek veya tzel kiilerde bulunmas zorunludur. irket ana szlemelerinde bu hususlar salayan dzenlemeler aka belirtilir.

(4) irket ortaklar ile tzel kiilii idare ve temsile yetkili kiilerin mlga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayl Trk Ceza Kanunu kinci Kitap Birinci Babnda ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun Drdnc Ksmnda saylan Devletin ahsiyetine kar ilenen sular ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanununda yazl sulardan hrriyeti balayc ceza ile hkm giymi olmamas ve bu kiilerin taksirli sular hari olmak zere affa uram olsa dahi, mlga 4389 sayl Bankalar Kanununun 22 nci maddesi, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanunu ile 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayl Kanun hkmlerine muhalefet, yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, hileli iflas ve konkordato, kaaklk sular, resmi ihale ve alm-satmlara fesat kartrma, kara para aklama, vergi kaakl veya vergi kaaklna teebbs ya da itirak sularndan dolay hkm giymi olmamas gerekmektedir.

(5) Birden ok medya hizmet salayc kurulua ortaklkta, bir gerek veya tzel kiinin dorudan veya dolayl hisse sahibi olduu medya hizmet salayc kurulularn yllk toplam ticar iletiim geliri, sektrn toplam ticar iletiim gelirinin yzde otuzunu geemez.

(6) Gerek kiiler iin eler ile nc derece dhil olmak zere, nc dereceye kadar kan ve kayn hsmlara ait hisseler de ayn kiiye aitmi gibi deerlendirilir.

NC BLM

Medya Hizmet Salayc Kurulularn Tekilat Yaps

Genel kurul

MADDE 7 (1) Genel Kurulda ortaklarn sahip olduklar her pay iin bir oy haklar vardr.

(2) zel medya hizmet salayc kurulular, Trk Ticaret Kanunu hkmlerine uygun olarak her yl olaan genel kurul yapar ve ilan tarihinden itibaren 15 gn ierisinde ilan yaplan Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir rneini st Kurula gnderir.

Ynetim kurulu bakan ve yeleri

MADDE 8 (1) Ynetim kurulu bakan ve yeliklerine hissedar olan gerek kiiler seilebilir. Tzel kiiler ynetim kurulu yesi olamazlar. Ancak tzel kiilerin temsilcileri olan gerek kiiler ynetim kurulu yesi olarak atanr ve st Kurula beyan edilir. Bu durumda tzel kiinin temsilcisi, irket ve nc kiilere kar sorumludur.

Genel mdr

MADDE 9 (1) Medya hizmet salayc kurulular, ynetim kurulu karar ile bir genel mdr grevlendirir.

(2) Karasal ortamdan ulusal ve blgesel yayn, kablo ortamndan ok le ynelik kablolu yayn ile uydu yayn hizmeti verecek medya hizmet salayc kurulularn genel mdrlerinin en az yksek renim mezunu olmalar ve bu kadrolara atanacak kiilerin;

a) Yerleim yerlerinin Trkiyede bulunmas,

b) 6 nc maddenin drdnc fkrasnda belirtilen sulardan hkm giymemi olmalar,

gerekir.

Sorumlu mdr

MADDE 10 (1) Medya hizmet salayc kurulular, ynetim kurulu karar ile sorumluluk alanlar belli olmak kaydyla bir veya birden fazla sorumlu mdr grevlendirir.

(2) Karasal ortamdan ulusal ve blgesel yayn, kablo ortamndan ok le ynelik kablolu yayn ile uydu yayn hizmeti verecek medya hizmet salayc kurulularn sorumlu mdrlerin en az yksek renim mezunu olmalar ve bu kadrolara atanacak kiilerin;

a) Trk vatanda olmas,

b) Yerleim yerlerinin Trkiyede bulunmas,

c) 6 nc maddenin drdnc fkrasnda belirtilen sulardan hkm giymemi olmalar,

gerekir.

zleyici temsilcilii

MADDE 11 (1) Medya hizmet salayclar, ortak denetim ile z denetim mekanizmalarnn oluturulmas, izleyici ve dinleyicilerden ulaan ikyetlerin deerlendirilip kuruluun yayn kuruluna sunulmas ve sonularnn takip edilmesi amacyla en az on yllk meslek tecrbeye sahip bir izleyici temsilcisi grevlendirir, st Kurula bildirilen izleyici temsilcisi internet sitesi vastasyla kamuoyuna duyurulur.

Haber birimlerinde alanlar ile basn kart alacaklarn says

MADDE 12 (1) Medya hizmet salayclarn, haber biriminde altrlacak basn kartl personel says, ulusal yayn lisansna sahip televizyon kurulularnda 12 ve radyo kurulularnda 3; uydu veya kablo yayn lisansna sahip ya da blgesel nitelikte yayn yapan televizyon kurulularnda 3 ve radyo kurulularnda 1; yerel nitelikte yayn yapan televizyon kurulularnda 1 kiiden az olamaz.

(2) Haber biriminde alan basn kartl personel 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayl Basn Mesleinde alanlarla altranlar Arasndaki Mnasebetlerin Tanzimi Hakknda Kanuna tbidir.

DRDNC BLM

Lisans veya Yayn letim Yetkisi Bavurusu ekli ile Hisse, irket Devri

ve Birleme, Yayn Lisans Devri

Medya hizmet salayc kurulularn lisans bavurusunda vermeleri gereken belgeler

MADDE 13 (1) Medya hizmet salayclarn st Kurula yapacaklar yayn lisans bavurularnda;

a) st Kurula hitapl ve talebin belirtildii dileke,

b) Usulne uygun olarak doldurulmu Ek-1de yer alan yayn lisans bavuru formlar,

c) Kurulu ana szlemesinin ve var ise deiikliklerinin yaymland Trkiye Ticaret Sicili Gazetesi rnekleri,

) irketi temsile yetkili kiilere ait yetki belgesi ve imza sirkleri rnekleri,

d) Son ortaklk yapsnn gsterildii anonim irket pay defteri veya Trkiye Ticaret Sicili Gazetesi rnei,

e) Radyo kurulularnn yaynlarnda kullanaca ar iareti adna ait ynetim kurulu karar, televizyon kurulularnn yaynlarnda kullanaca logoya ilikin ynetim kurulu karar ile program ve reklam yaynlarnda kullanlacak olan logo rnekleri ve ar iareti ile logoyla ilgili yaplan marka tescil bavurusu veya logoyu kullanabileceine ilikin hak sahibi tarafla yaplm noter onayl szleme rnei,

f) Tm ortak ve ynetim kurulu yelerine ait vatandalk kimlik numaras, ikametgh ve ortak olmasna engel adli sicil kayd olmadna dair beyanlar, yabanc uyruklu ortak ve ynetim kurulu yeleri iin ayrca noter onayl pasaport rnekleri,

g) Bu Ynetmelikte belirtilen kiilerin atamasna ilikin ynetim kurulu karar, vatandalk kimlik numaras, ikametgh ve grev almalarna engel adli sicil kayd olmadna dair beyanlar, Ynetmelikte yksek renim mezunu olmas istenen kiilere ait renim belgeleri, yabanc uyruklu kiiler iin ayrca noter onayl pasaport rnekleri,

) Verilmesi ngrlen program hizmetlerinin ierii, genel yayn plan ve program yayn saatleri hakknda bilgiler, teknik altyap hizmetine ilikin bilgiler, satn alnm ve/veya kiralanm olan tesis, ara, gere ve hizmetlerine ilikin bilgiler,

h) irketin yazma adresi, internet site adresi, e-posta adresi, stdyo adresi, telefon ve faks bilgilerinin yer ald beyan yer alr.

(2) Yayn lisans bavurusunda bulunan medya hizmet salayclar yukarda belirtilen bilgi ve belgeleri eksiksiz, imza yetkisine haiz kiilerce imzalanm, kaeli olarak teslim ederler.

(3) st Kurula lisans bavurusunda bulunan medya hizmet salayclarn eksik bilgi ve belgelerinin tespit edilmesi ya da lisans bavuru dosyasna ilaveten bilgi ve belge talep edilmesi durumunda, medya hizmet salayclarn doksan gnlk sre zarfnda bu bilgi ve belgeleri st Kurula ibraz etmesi mecburidir. Sresi zarfnda evraklarn ibraz edilmemesi halinde, yayn kuruluunun lisans bavurusu deerlendirilmeye alnmaz.

(4) Yayn lisans alm ve halen yaynlarna devam etmekte olan medya hizmet salayclarn, farkl ortamdan yayn lisans almak veya lisans devri iin yaptklar bavurularnda sadece deien ve gncellenmesi gereken belgeleri sunmalar yeterlidir.

(5) Bu madde kapsamnda verilen bilgi ve belgelerde deiiklik olmas halinde deiiklikler en ge bir ay ierisinde st Kurula bildirilir.

Platform ve altyap iletmecilerinin bavurularnda vermesi gereken bilgi ve belgeler

MADDE 14 (1) Platform ve altyap iletmecileri yayn hizmetlerinin iletimi faaliyetinde bulunabilmeleri iin st Kuruldan yayn iletim yetkisi almak zorundadr. Platform ve altyap iletmecileri bavurularnda;

a) Usulne uygun doldurulmu olarak platform iletmecileri Ek-2de, alt yap iletmecileri Ek-3de yer alan bavuru formlarn,

b) st Kurula hitapl ve talebin belirtildii dilekeyi,

c) Yayn hizmetleri iletimi faaliyetine ilikin bilgileri ieren kurulu ana szlemesinin ve var ise unvan deiikliklerinin yaymland Trkiye Ticaret Sicili Gazetesi rneklerini,

) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanunu kapsamnda Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan ald belgeyi,

d) irketin yazma adresi, internet site adresi, e-posta adresi, yayn iletim merkezi adresi, telefon ve faks bilgilerinin yer ald beyan,

st Kurula ibraz ederler.

(2) Bu madde kapsamnda verilen bilgi ve belgelerde deiiklik olmas halinde deiiklikler en ge bir ay ierisinde st Kurula bildirilir.

Hisse, irket devri ve birleme

MADDE 15 (1) Yayn lisans verilen bir anonim irketin hisse devirleri, devir tarihinden itibaren otuz gn iinde, ortaklarn ad ve soyadlar ile hisselerin devri sonucunda oluan ortaklk yaps ve oy paylar hakkndaki bilgilerle birlikte st Kurula bildirilir.

(2) Medya hizmet salayc irketin bir baka medya hizmet salayc irkete devir veya birleme ilemlerinden nce st Kuruldan izin alnmas, devir veya birleme ileminin gereklemesinden sonra otuz gn iinde ilemlerin ilan edildii Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinin st Kurula bildirimi zorunludur.

(3) Hisse devri, irket devri ve birleme ilemleri sonucunda, irket yapsnda Kanunda ve Ynetmeliklerde ngrlen hususlara aykrlk olumas hlinde, st Kurulun doksan gn gememek zere verecei sre iinde bu aykrln giderilmesi zorunludur. Aksi hlde ilgili medya hizmet salayc kurulularn yayn lisans iptal edilir.

(4) Birleme, devralma ve nama yazl olan hisselerin devirlerinde Kanunun 19 uncu maddesi hkmleri, 2499 sayl Kanun ve ilgili mevzuat hkmleri ile 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayl Rekabetin Korunmas Hakknda Kanun hkmleri sakldr.

Yayn lisans devri

MADDE 16 (1) st Kurulun karasal yayn lisans verdii bir kurulu bu lisans haklarn devredemez. Yayn faaliyetine devam etmeme karar alan kurulu, lisansn st Kurula iade eder.

(2) Karasal yayn lisans dndaki yayn lisanslarnn devredilebilmesi iin,

a) Yayn lisansn devreden medya hizmet salayclar;

1) dari, mali, hukuki ve cezai bakmlardan st Kurula olan vecibelerini yerine getirdiini tevsik eden, bylelikle st Kurul ile hibir mali iliiinin kalmadn gsteren st Kuruldan alaca iliiksizlik yazsn,

2) Her trl vergi borcu ile Sosyal Gvenlik Kurumu prim borcu olmadna dair ilgili kurumlardan alaca gncel tarihli belgeleri,

3) Kanun kapsamnda sahip olunan yayn lisansnn devredilmesine ynelik ynetim kurulu kararn,

4) Noter onayl devir szlemesini,

b) Yayn lisansn devralan medya hizmet salayclar;

1) 13 nc maddede belirtilen bilgi ve belgeleri,

2) Devreden kurulula mutabk kalndn belgeleyen noter onayl devir szlemesini,

st Kurula sunmak zorundadr.

(3) Devreden ve devralan kurulularn yukarda saylan ykmllkler ile Kanun ve ilgili ynetmeliklerde aranan dier artlar yerine getirmeleri ve st Kurulun devralan medya hizmet salayc kurulularn teknik yeterlilie sahip olduunu yerinde yaplan denetimle tespit etmesi halinde, devreden kurulua ait meyyidelerle birlikte st Kurul yayn lisansnn devrine izin verir.

(4) Devir ilemi st Kurulca tescil edilmeden devralan kurulu devrald ortamdan kendi adna yayn yapamaz.

(5) Devreden kuruluun dedii lisans cretleri geerli olup, devralan kurulu, yayn lisansnn kalan sresini tamamlar.

Gerekli koullarn yitirilmesi, lisans iptali, idari ve adli meyyideler

MADDE 17 (1) Yayn lisans verilmesi iin Kanunda aranan artlardan birinin kaybedilmesi halinde, ilgili medya hizmet salayc kurulua bu art yerine getirmesi iin otuz gnlk sre verilir. Verilen sreye ramen art yerine getirmeyen kuruluun yaynlar ay sreyle durdurulur. Bu sre zarfnda artn yerine getirilmemesi halinde ise, ilgili kuruluun yayn lisans iptal edilerek yaynlarna son verilir.

(2) Mevzuatta ngrlen ykmlklere uymadklar sonradan tespit edilen veya uygunluklarn sonradan kaybeden ve st Kurulca verilen sre ierisinde durumlarn uygun hale getirmeyen kurulular ile yayn lisansnn verilmesi iin gerekli artlara uygunluunu hile ile elde ettii tespit edilen kuruluun yayn lisans iptal edilir.

(3) Medya hizmet salayc kuruluun iflasna karar verilmesi, tzel kiiliinin sona ermesi veya Mahkemece yayn izninin iptali halinde yayn lisans iptal edilir.

(4) Yayn lisans olmasna ramen, lisans tipi dnda yayn yapan veya izinsiz verici tesis eden medya hizmet salayclar st Kurulca uyarlr, yaplan uyarya ramen izinsiz yayna devam edenler hakknda Kanunun 33 nc maddesinin birinci fkras hkm uygulanr.

(5) Yllk toplam ticari iletiim geliri, Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinde belirtilen oran aan, st Kurul tarafndan verilen doksan gnlk sre iinde st Kurul kararnn gereini yerine getirmeyen gerek veya tzel kiiler hakknda, kararn gereini yerine getirmedii her ay iin drtyzbin Trk Liras idari para cezas uygulanr.

(6) Platform ve altyap iletmecileri, st Kuruldan yayn lisans almayan veya yayn lisans iptal edilen medya hizmet salayclar ile Trkiye Cumhuriyetinin taraf olduu uluslararas andlamalar ve bu Kanun hkmlerine aykr yayn yapt st Kurulca tespit edilen bir baka lkenin yarg yetkisi altndaki medya hizmet salayclarn yayn hizmetlerinin iletimini, st Kurul kararnn tebliini mteakiben durdurur. Teblie ramen yayn hizmetlerinin iletimini durdurmayan veya izin artlarn yerine getirmeyen iletmecinin yayn iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumuna bildirilir.

(7) stenilen belgelerde geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin bavurusu geersiz saylr. Geree aykr beyan hile yoluyla yapt tespit edilenler hakknda ayrca Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Logo ve ar iareti

MADDE 18 (1) Medya hizmet salayclar, yayn sreleri boyunca tek bir logo ve ar iareti kullanmakla ykmldr.

(2) lgili mevzuata uyulmas ve kamu dzeni ve genel ahlaka aykr olmamak artyla, her trl ad ve bu ad tasvir eden blok grafikler logo olarak; sesli duyurular ise ar iareti olarak kullanlabilir.

(3) st Kurul nezdinde tescili zorunlu olan logo ve ar iaretleri st Kurulun izni ile deitirilebilir. Logo ve ar iaretlerinin st Kurul nezdinde tescili iin ilgili makam nezdinde marka tescil bavurusunun ibraz zorunludur. Marka tescil ilemi tamamlandnda ilgili kurulu tarafndan 30 gn iinde st Kurula bildirilir.

(4) st Kurul tarafndan tescil edilmi olan logo/ar iaretleri Trkiye genelinde birden fazla yayn kuruluu tarafndan kullanlamaz.

(5) Televizyon yayn hizmeti salayc kurulularn, reklam yayn esnasnda logolarn deitirmek suretiyle kullanmalar ve blok grafiinin temel karakteristiini bozmamalar esastr. Yayn logosu ile reklam logosunun birbirinden ayrt edilir ekilde olmas zorunludur. Reklam logosu hareketli ve deiken olamaz ve effafl yzde elliyi geemez.

Medya hizmet salayc kimlik bilgileri

MADDE 19 (1) Medya hizmet salayc kurulular yayn lisans bavurularnda kendilerine ait internet sitelerinin adresini bildirmek ve;

a) irket unvann,

b) Yazma adresi, telefon bilgileri ve elektronik posta adres bilgilerini,

c) Logo/ar iaretini,

) Yayn lisans bilgilerini ve yayn ortamlarn,

d) Sorumlu mdr ve izleyici temsilcisinin adn, soyadn ve iletiim bilgilerini, bu internet sitelerinde gncel olarak yaynlamak ve st Kurula bildirmek zorundadr.

(2) Medya hizmet salayc kurulular internet sitelerini gncellemek ve birinci fkrada saylan bilgilerin gncelliini salamakla ykmldrler.

(3) Medya hizmet salayc kurulular yayn merkezi ve iletiim adresi deiikliine ilikin bilgileri, ynetim kurulu karar ile birlikte en ge 15 gn ierisinde st Kurula bildirmekle ykmldrler.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 20 (1) 16/3/1995 tarihli ve 22229 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren zel Radyo ve Televizyon Kurulular dari ve Mali artlar Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Eksikliklerin tamamlanmas

GEC MADDE 1 (1) Medya hizmet salayc kurulular bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren alt ay ierisinde asgari denmi sermaye miktarlarn, irket yaplarn, Kanuna ve bu Ynetmelie uygun hale getirir ve st Kurula yazl olarak bildirirler.

(2) Bu sre zarfnda eksikliklerini tamamlamayan kurulularn yaynlar st Kurulca durdurulur ve kurulua st Kurulca ek sre verilir. Verilen ek srede ykmllklerini yerine getirmeyen kurulularn yayn lisans iptal edilir.

(3) Medya hizmet salayc kurulular 19 uncu maddede belirtilen internet sitelerini Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren en ge alt ay ierisinde oluturur ve st Kurula bildirirler.

(4) Medya hizmet salayc kurulular 12 nci maddede belirtilen basn kartl personel saysn Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren en ge bir yl ierisinde salarlar.

Yrrlk

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Radyo ve Televizyon st Kurulu yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz