15 Haziran 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27965

MLLETLERARASI ANDLAMA

Karar Says : 2011/1810

28 Eyll 2005 tarihinde Abu Dhabide imzalanan ve 22/2/2011 tarihli ve 6129 sayl Kanunla onaylanmas uygun bulunan ekli Trkiye Cumhuriyeti ve Birleik Arap Emirlikleri Arasnda Yatrmlarn Karlkl Teviki ve Korunmasna likin Anlamann onaylanmas; Dileri Bakanlnn 30/3/2011 tarihli ve HUM/1147832 sayl yazs zerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayl Kanunun 3 nc maddesine gre, Bakanlar Kurulunca 8/4/2011 tarihinde kararlatrlmtr.

 

Abdullah GL

CUMHURBAKANI

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan

C. EK B. ARIN A. BABACAN M. AYDIN

Devlet Bak. ve Bab. Yrd. Devlet Bak. ve Bab. Yrd. Devlet Bak. ve Bab. Yrd. Devlet Bakan

H. YAZICI F. N. ZAK M. Z. ALAYAN F. ELK

Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan Devlet Bakan

C. YILMAZ S. A. KAVAF C. YILMAZ A. KAHRAMAN

Devlet Bakan V. Devlet Bakan Devlet Bakan Adalet Bakan

M. V. GNL O. GNE A. DAVUTOLU M. MEK

Milli Savunma Bakan ileri Bakan Dileri Bakan Maliye Bakan

N. UBUKU M. DEMR R. AKDA M. H. SOLUK

Milli Eitim Bakan Bayndrlk ve skn Bakan Salk Bakan Ulatrma Bakan

M. M. EKER . DNER N. ERGN T. YILDIZ

Tarm ve Kyileri Bakan alma ve Sos. Gv. Bakan Sanayi ve Ticaret Bakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan

E. GNAY V. EROLU

Kltr ve Turizm Bakan evre ve Orman Bakan

 

TRKYE CUMHURYET VE BRLEK ARAP EMRLKLER

ARASINDA YATIRIMLARIN KARILIKLI TEVK VE

KORUNMASINA LKN ANLAMA

Bundan sonra Taraflar olarak anlacak olan Trkiye Cumhuriyeti ve Birleik Arap Emirlikleri,

zellikle bir Taraf yatrmclarnn, dier Tarafn lkesinde yapacaklar yatrmlarla ilgili olmak zere aralarndaki ekonomik ibirliini artrma arzusu ile,

Anlan yatrmlarn tabi olaca uygulamalara ilikin bir anlama akdinin, sermaye ve teknoloji akm ile Taraflarn ekonomik gelimesini tevik edeceini kabul ederek,

stikrarl bir yatrm ortam meydana getirmek ve ekonomik kaynaklarn en etkin biimde kullanlmalarn salamak zere, yatrmlarn adil ve hakkaniyete uygun muameleye tabi tutulmasnn gerektii hususunda mutabk kalarak, ve

Yatrmlarn karlkl tevik edilmesi ve korunmas iin bir anlama yaplmas kararyla,

Aadaki ekilde anlamaya varmlardr:

MADDE 1

Tanmlar

bu Anlamann amalar bakmndan:

1. Yatrmc terimi:

(a) Her bir Tarafn uygulanan yasalarna gre vatanda saylan gerek kiileri,

(b) Her bir Tarafn hkmetince tamamen veya ksmen sahip olunanlar da dahil olmak zere, Taraflardan herhangi birinin yrrlkteki yasalarna uygun olarak kurulmu veya teekkl ettirilmi ve genel idare merkezi o Tarafn lkesinde bulunan irketler, firmalar ya da i ortaklklar gibi tzel kiileri, ifade eder.

2. (a) Yatrm terimi, ev sahibi Tarafn lkesindeki yasalara ve mevzuata uygun olarak yatrlm dorudan yabanc yatrm anlamna gelir ve bunlarla kstl olmamak kouluyla, her trl kymeti ierir:

i. hisse senetleri, tahviller ya da irketlere katlmn dier ekilleri,

ii. yeniden yatrmda kullanlan gelirler, para alacaklar veya bir yatrmla ilgili dier haklar,

iii. tanr ve tanmaz mlkler yannda, ipotek, ihtiyati haciz, rehin ve mlkn lkesinde bulunduu Tarafn kanunlarna ve mevzuatna uyumlu olarak tanmlanm dier benzeri haklar,

iv. telif haklar, snai ve fikri mlkiyet haklar, patentler, snai tasarmlar, ticari markalar, petemaliye, know-how ve benzeri dier haklar,

v. doal kaynaklarla ilgili imtiyazlar da iermek zere, yasa veya szlemeyle salanm i imtiyazlar.

(b) bahsi geen terim, yatrmlarn yapld Tarafn lkesindeki kanunlar ile dier mevzuata uygun olarak yaplm yatrmlar ifade eder.

3. Gelirler terimi, bir yatrmdan elde edilen, ve zellikle bunlarla kstl olmamak kaydyla, kar, faiz, temett ve royaltileri ifade eder.

4. Serbeste evrilebilir dviz terimi, uluslararas ilemlerle ilgili demelerde yaygn olarak kullanlan dviz ile nde gelen uluslararas dviz piyasalarnda hazr alcs bulunan dvizi ifade eder.

5. lgili faaliyetler, tzel kiiler, ubeler, acentalar, brolar, fabrikalar ve i yapmak iin gerekli dier tesislerin organizasyonu, kontrol, iletilmesi, bakm ve elden karlmas; szlemelerin yaplmas, yrtlmesi ve uygulanmas; fikri ve snai mlkiyet haklar da dahil her trl maln edinimi, kullanm, korunmas ve elden karlmas; ve bor alnmas, hisse senedi ihrac ve satn alnmas ile ithalat iin dviz satn alnmas faaliyetlerini ihtiva eder.

6. lke terimi;

1. Trkiye bakmndan: Trk kara lkesi, karasular ile uluslararas hukuk erevesinde tabii kaynaklarn aratrlmas, iletilmesi ve korunmas konularnda Trkiye Cumhuriyetinin, zerinde egemenlik veya kaza hakknn bulunduu deniz alanlarn,

2. Birleik Arap Emirlikleri bakmndan: uluslararas hukuka uygun olarak, Birleik Arap Emirliklerinin, zerinde egemenlik ve yarglama hakknn bulunduu, adalar, deniz sahas, kta sahanl ve mnhasr ekonomik blge de dahil olmak zere kara lkesini,

ifade eder.

MADDE 2

Yatrmlarn Teviki ve Korunmas

1. Her bir Taraf, kendi lkesindeki yatrmlar ve bunlarla ilgili faaliyetleri, herhangi bir nc lkenin yatrmclarnn yatrmlarna, benzer durumda uygulanandan daha az elverili olmayan koullarda, ilgili yasalar ve dier mevzuatna uygun olarak tevik edecek ve izin verecektir.

2. Her bir Taraf, (1.) paragrafta belirtilen yatrmlara; bunlar gerekletiinde, kendi yatrmclarnn ya da herhangi bir nc lkenin yatrmclarnn yatrmlarna benzer durumda uygulanandan, hangisi daha elverili ise, daha az elverili olmayan bir muamele uygulanmasn salayacak ve bu yatrmlar tam koruma ve gvenlikten istifade edecektir.

3. Taraflarn lkelerine yabanclarn girmesi, kalmas ve istihdam edilmesi ile ilgili yasalar ve mevzuatna uygun olarak:

(a) Taraflardan her birinin vatandalarnn, bir yatrmn kurulmas, gelitirilmesi, idare edilmesi veya iletilmesiyle ilgili danmanlk maksadyla, dier Tarafn lkesine girmelerine ve ikamet etmelerine izin verilecektir.

(b) Taraflardan birinin, yrrlkteki yasalar ve dier mevzuat erevesinde kurulmu ve dier Taraf yatrmclarnn yatrm olan irketlerin, kendi setikleri idari ve teknik personeli, milliyetleri ne olursa olsun istihdam etmelerine izin verilecektir.

4. Bu maddenin hkmlerinin, Taraflardan herhangi birinin yapm olduu aada belirtilen trdeki anlamalarla ilgili olarak etkisi bulunmayacaktr:

(a) Halihazrda yaplm ya da gelecekte yaplacak herhangi bir gmrk birlii, blgesel veya ksmi-blgesel ekonomik rgtlenme ya da benzeri nitelikte uluslararas anlamalar,

(b) Tamamen ya da esas itibaryla vergilendirme ile ilgili olanlar.

MADDE 3

Kamulatrma ve Tazminat

1. Yatrmlar, kamu yarar amacyla, kanuna uygun olarak, ayrmc olmayan, zamannda, yeterli ve etkin tazminat deyerek yaplan ilemler dnda, devletletirilmeyecek, kamulatrlmayacak veya dondurulmayacak, engellenmeyecek veya el konmayacak veya dorudan ya da dolayl olarak kamulatrma benzeri etkiler yaratan uygulamalara tabi tutulmayacaktr.

2. Kamulatrmaya maruz kalan yatrmc, tazminat miktar ile bylesi kamulatrma veya benzeri uygulamalarn hukuki olup olmadnn gzden geirilmesi iin, kamulatrmay yapan Tarafn kanununa gre, szkonusu Tarafn adli mercilerine bavuru hakkna sahip olacaktr.

3. Tazminat, kamulatrlan yatrmn kamulatrma ileminin uygulanmas ya da bildirilmesi srasndaki gerek piyasa deerine eit olacak ve piyasa deeri, genel kabul grm deerleme yntemlerine uygun olarak belirlenecektir. Tazminat, gecikme olmakszn denecek ve serbeste transfer edilebilir olacaktr. Gecikme durumunda tazminat, yatrmcy kamulatrma veya devletletirmenin yapld tarihten hemen sonra deme yaplm olmas halindeki konumundan daha az elverili olmayan bir konumda tutacak olan miktarda denecektir. Bu amaca ulamak iin, tazminat devletletirme veya kamulatrma ile deme gn arasnda geen sreye kadar, Taraflar arasnda zerinde anlamaya varlm bir faizi de ihtiva edecektir.

MADDE 4

Zararlar ve Kayplar

1. Sava, isyan, i karklk veya benzeri dier olaylar nedeniyle dier Tarafn lkesindeki yatrmlar zarar gren bir Taraf yatrmclar, dier Tarafn bu gibi zararlarla ilgili olarak ald herhangi bir tedbirle balantl olarak, hangisi elverili ise, dier Tarafn kendi yatrmclarna veya herhangi bir nc lke yatrmclarna uyguladndan daha az elverili olmayan bir muameleye tabi tutulacaklardr.

2. Bu Maddenin (1.) paragrafna halel getirmemek zere, anlan paragrafta zikredilen durumlardan herhangi birinde, dier Tarafn lkesinde aada saylanlar sebebiyle zarar gren bir Taraf yatrmclarnn;

(a) dier Tarafn kuvvetleri veya resmi makamlarnca mlk veya yatrmlarna el konulmas,

(b) dier Tarafn kuvvetleri veya resmi makamlarnca yatrmlarnn veya mlklerinin atma eyleminin sonucu veya durum gerektirmedii halde tahrip edilmesi durumunda,

el koyma sresince veya mlkn tahrip edilmesi sonucu uranlan zarar ve kayplar, zamannda ve yeterli ekilde tazmin edilecektir. Bylesi demeler gecikme olmakszn, serbeste transfer edilebilir dviz zerinden transfer edilebilir olacaktr.

MADDE 5

lkeye ade ve Transferler

1. Her bir Taraf, bir yatrmla ilgili btn transferlerin kendi lkesinden ieri ve darya makul olmayan bir gecikme olmakszn yaplmasna, izin verecektir. Bu transferlere aadakiler dahildir:

(a) gelirler,

(b) bir yatrmn tamamnn veya bir ksmnn satlmas veya tasfiye edilmesinden elde edilen meblalar,

(c) Madde 3 erevesinde denecek tazminatlar,

(d) bir Taraf vatandalarnn, dier Tarafn lkesinde bir yatrma ilikin alma izinleri alnmak suretiyle elde ettikleri maa, cret ve dier gelirleri,

(e) yatrmlarla ilgili olarak alnm kredilerin ana para ve faiz demeleri,

(f) bir yatrm uyumazlndan kaynaklanan demeler.

2. Transferler, yatrmn yapld konvertibl para birimi zerinden veya yatrmc tarafndan kabul edildii takdirde herhangi bir konvertibl para birimi ile transfer tarihinde geerli olan kambiyo kuru zerinden yaplacaktr.

MADDE 6

Halefiyet

1. Taraflardan birinin bir yatrmcsnn yapt yatrm, yasalara uygun olarak oluturulmu bir sistem dahilinde ticari olmayan risklere kar sigorta ettirilmi ise, sigortalayann ilgili sigorta anlamas artlarndan kaynaklanan halefiyet hakk dier Tarafa kabul edilecektir.

2. Sigortalayan, yatrmcnn sahip olduu haklarn zerinde bir hakka sahip olmayacaktr.

3. Taraflardan biri ile sigortalayan arasnda kabilecek uyumazlklar, ibu Anlamann 9. Maddesinde belirtilen koullara uygun olarak zmlenecektir.

4. Halefiyet sadece, giri aamasnda ev sahibi Tarafa izin verilen yatrmlara uygulanacaktr.

MADDE 7

Dier Kurallarn Uygulanmas

1. Her bir Tarafn hukuku veya Taraflar arasnda u anda mevcut olan veya bu Anlamaya ek olarak bundan sonra Taraflar arasnda tesis edilecek uluslararas hukuktan doacak ykmllklerinin, dier Taraf yatrmclarnn yatrmlar asndan, genel veya zel olsun, bu Anlama ile salanandan daha elverili bir muameleye ilikin bir dzenleme iermesi halinde, bu dzenleme daha elverili olduu lde, bu Anlamaya stn gelecektir.

2. Her bir Taraf, dier Taraf yatrmcsnn zel bir yatrmyla ilgili olarak girdii herhangi bir ykmllk veya taahhd yerine getirecektir.

MADDE 8

Danmalar

Taraflar, bu Anlamayla ilgili herhangi bir uyumazln zlmesi veya bu Anlamann yorumu ya da uygulamasyla ilgili herhangi bir konunun tartlmas maksadyla, herhangi birinin talebi zerine, birbirlerine ivedilikle danmak konusunda mutabakata varmlardr.

MADDE 9

Taraflardan Biri ile Dier Tarafn Yatrmclar Arasnda kan

Uyumazlklarn zmlenmesi

1. Taraflardan biri ile dier Tarafn bir yatrmcs arasnda o yatrmcnn yatrm ile ilgili olarak kan uyumazlklar, yatrmc tarafndan ev sahibi Tarafa ayrntl bir ekilde yazl olarak bildirilecektir. Yatrmc ile ilgili Taraf, sz konusu ihtilaflar mmkn olduunca birbirlerine danarak ve karlkl iyi niyetli grmeler yaparak zme kavuturmak iin gayret edeceklerdir.

2. Bu uyumazlklarn, yukarda 1inci paragrafta belirtilen ekilde, yazl bildirim tarihinden itibaren alt ay iinde zme kavuturulamamas halinde, uyumazlk yatrmcnn seecei aada belirtilen yarg makamlarna sunulabilir:

(a) yetkili yerel mahkemeler,

(b) ICSID Szlemesi Madde 25 (1)e uygun olarak, Devletler ile Dier Devletlerin Vatandalar Arasndaki Yatrm Uyumazlklarnn zmlenmesi Hakknda Szleme ile kurulmu olan Uluslararas Yatrm Uyumazlklarnn zm iin Uluslararas Merkez (ICSID),

(c) Birlemi Milletler Uluslararas Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL)nun Tahkim Usul Kurallar uyarnca, bu amala kurulacak bir hakem mahkemesi,

3. Tahkim Kararlar, uyumazln btn taraflar iin balayc ve kesin olacaktr. Her bir Taraf, szkonusu karar ulusal yasalarna gre yerine getirmeye kendini adayacaktr.

MADDE 10

Taraflar Arasndaki Uyumazlklarn zmlenmesi

1. Taraflar, ibu Anlamann yorumlanmas ya da uygulanmas ile ilgili olarak aralarnda kabilecek uyumazlklar iyi niyetle hareket ederek ve ibirlii ierisinde sratle ve adil ekilde zme kavuturmaya alacaklardr. Bu balamda, Taraflar sz konusu zme varmak iin dorudan ve anlaml grmeler yapmay kabul ederler. Eer Taraflar aralarnda bir uyumazlk kmasndan itibaren alt ay ierisinde yukarda belirtilen ekilde bir zme varamazlarsa, uyumazlk, taraflardan birinin istei zerine yeden oluan bir tahkim kuruluna sunulabilir.

2. Byle bir istein alnmasndan itibaren iki ay iinde, her bir Taraf birer hakem tayin edeceklerdir. Bu iki hakem nc bir hakemi Bakan olarak seeceklerdir. Taraflardan birinin belirtilen srede bir hakem tayin edememesi halinde, kar Taraf, Uluslararas Adalet Divan Bakanndan bir hakem tayin etmesini isteyebilir.

3. Eer iki hakem, atanmalarndan itibaren iki ay iinde bir Bakan seemezlerse, her iki lkenin de diplomatik ilikilerinin bulunduu nc bir lkenin vatanda olacak Bakan, Taraflardan birinin istei zerine Uluslararas Adalet Divan Bakan tarafndan tayin edilecektir.

4. Eer ibu maddenin yukardaki (2)nci ve (3)nc paragraflarnda belirtilen hallerde, Uluslararas Adalet Divan Bakannn sz konusu grevi yerine getirmesinde engel bulunuyorsa, ya da Taraflardan birinin vatanda ise, bu atama, Bakan Yardmcs tarafndan yaplacaktr, ve eer Bakan Yardmcsnn da sz konusu grevi yerine getirmesinde engel bulunuyorsa ya da Taraflardan birinin vatanda ise bu atama, Uluslararas Adalet Divannn en kdemli ve Taraflardan birinin vatanda olmayan bir yesi tarafndan yaplacaktr.

5. Tahkim Kurulu, Bakann seilmesinden itibaren ay iinde, ibu Anlamann dier hkmlerine uygun olacak ekilde usul kurallar zerinde anlaacaklardr. Byle bir anlamann yokluu halinde, Tahkim Kurulu, Uluslararas Adalet Divan Bakanndan, genel olarak kabul grm uluslararas tahkim usul kurallarn gz nnde bulundurarak usul kurallarn belirlemesini isteyecektir.

6. Aksi kabul edilmedii takdirde, tm ilemler ve durumalar, nc hakemin seildii tarihten itibaren sekiz ay iinde tamamlanacaktr ve tahkim kurulu, son ilem tarihinden ya da son duruma tarihinden itibaren, hangisi sonra ise, iki ay iinde kararn verecektir. Tahkim Kurulu, nihai ve balayc olan kararn oy okluu ile alacaktr.

7. Bakan ve dier hakemlerin masraflar ve yarglama ile ilgili dier giderler, Taraflarca eit oranda denecektir. Ancak, Tahkim Kurulu, resen Taraflardan birinin bu masraflarn daha yksek bir orann demesini kararlatrabilir.

8. Eer bir ihtilaf, Madde 9 koullarna uygun olarak bir yarg merciine gtrlmse ve hala o mercii nnde ise, ibu madde koullar uyarnca baka bir uluslararas tahkim mahkemesine gtrlmeyecektir. Bu durum, Taraflar arasnda dorudan ve anlaml grmeler yaplmasn nlemeyecektir.

MADDE 11

Yrrle Girme

Her bir Taraf, bu Anlamann lkesinde yrrle girmesine ilikin anayasal prosedrlerinin tamamlandn yazl olarak dier Tarafa bildirecektir. Bu Anlama bu iki yazl bildirimden sonuncusunun tarihinde yrrle girecektir. Anlama on yl sre ile yrrlkte kalacak ve Madde 12 uyarnca sona erdirilmedii takdirde yrrlkte kalmaya devam edecektir. Anlama yrrle girdii srada mevcut yatrmlar ile yrrlk tarihinden sonra yaplan ya da iktisap edilen btn yatrmlara da uygulanacaktr.

MADDE 12

Yrrlkten Kaldrma

1. Taraflardan her biri, on yllk srenin sonunda ya da bu sreden sonra herhangi bir zamanda, kar Tarafa bir yl nceden yazl bir bildirim vererek ibu Anlamay sona erdirebilir.

2. bu Anlama, Taraflar arasndaki danmalar yoluyla, herhangi bir zamanda deitirilebilir. Byle bir deiiklik, her bir Tarafn bu gibi bir deiikliin yrrle girmesi iin gereken btn i ykmllklerin tamamlandn dier Tarafa bildirdii tarihte yrrle girecektir.

3. bu Anlamann sona erdii tarihten nce yaplan ya da iktisap edilen ve ibu Anlamann dier bir ekilde uygulanaca yatrmlarla ilgili olarak, ibu Anlamann tm dier maddelerinin hkmleri, sona erme tarihinden itibaren on yl sre ile geerli olacaktr.

bu Anlama, Taraflarn yetkili temsilcileri tarafndan imzalanmtr.

Abu Dhabida 28 Eyll 2005 tarihinde, Trke, Arapa ve ngilizce dillerinde hepsi de ayn derecede geerli olacak ekilde akdedilmitir.

Yorumda farkllk olmas halinde, ngilizce metin esas alnacaktr.

 

 

TRKYE CUMHURYET BRLEK ARAP EMRLKLER

HKMET ADINA HKMET ADINA

 

Andlamann yabanc dil metninlerini grmek iin tklaynz