15 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27965

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı  : 2007/32 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2011/6

Karar Günü : 4.5.2011

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; “Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, 4.5.2011 gününde oybirliğiyle” karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2006 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2006 yılı gelirlerinin 531.738,39 YTL., giderlerinin 510.710,97 YTL., 2007 yılına devreden nakit mevcudunun 21.027,42 YTL. olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi gelirleri 63.852,03 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 775 YTL.si aidat gelirleri, 20.966,81 YTL.si bağış gelirleri, 18.495 YTL.si yayın satış gelirleri, 41,50 YTL.si faiz gelirleri, 3.512,19 YTL.si il payları, 5.596,87 YTL. si 2005 yılından devreden nakit ve 14.464,66 YTL.si ödenecek borçlardan oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti’nin il örgütleri gelirleri 467.886,36 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 188.393,81 YTL.si aidat gelirleri, 207.915,65 YTL.si bağış gelirleri, 38.096,75 YTL.si bayrak, rozet, yayın, şenlik, konser vb. satış gelirleri, 614,60 YTL.si faiz gelirleri, 3.570,75 YTL.si il payları, 29.294,80 YTL.si 2005 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi giderleri 60.999,12 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 30.960.- YTL.si personel giderleri, 800.- YTL.si kira bina giderleri, 2.441,50 YTL.si temsil ağırlama ve propaganda giderleri, 7.337,51 YTL.si haberleşme ve kargo giderleri, 4.464,57 YTL.si basın-yayın ve ilan giderleri ve 14.995,54 YTL.si genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 2.852,91 YTL. dir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 449.711,85 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 5.145.- YTL.si personel giderleri, 265.927,18 YTL.si kira bina giderleri, 40.902,52 YTL.si temsil ağırlama ve propaganda giderleri, 25.682,08 YTL.si haberleşme ve kargo giderleri, 41.694,50 YTL.si basın-yayın ve ilan giderleri, 60.674,20 YTL.si genel yönetim giderleri, 5.399,18 YTL.si kırtasiye giderleri, 775 YTL.si giriş aidatı ödemeleri ve 3.512,19 YTL.si genel merkez payı ödemelerinden oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 18.174,51 YTL. dir.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin 2006 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, Parti’nin 2006 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz YTL.yi aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda, Parti’nin 2006 yılı kesinhesabında gösterilen 531.738,39 YTL. gelir ve 510.710,97 YTL. gideri ile 21.027,42 YTL. nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’na uygun olduğuna, 4.5.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Başkanvekili

Serruh KALELİ

 

 

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

 

 

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

 

 

 

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Alparslan ALTAN

Üye

Burhan ÜSTÜN

 

 

 

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

 

 

 

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN