15 Haziran 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27965

YNETMELK

Marmara niversitesinden:

MARMARA NVERSTES YKSEKRETM ALIMALARI

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Marmara niversitesine bal olarak kurulan Marmara niversitesi Yksekretim almalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik; Marmara niversitesi Yksekretim almalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, bu organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Marmara niversitesi Yksekretim almalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Marmara niversitesi Rektrn,

d) niversite: Marmara niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 4 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Yksekretim sistemleri ve politikalar alannda disiplinler aras almalar yapmak,

b) Dnyadaki gelimeler nda Trkiyenin nfus, toplumsal yap ve sektrel ihtiyalarn dikkate alarak yksekretim kurumlarnda rekabet ve kaliteyi artrmaya ynelik modeller gelitirmek,

c) Trkiye ve yurt dndaki niversiteler arasnda eitim-retim, mfredat, aratrma, yayn, renci, retim yesi ve personel deiimi alanlarnda ibirliini gelitirmek,

) Yksekretimin her alannda politika nerileri sunmak, aratrma, yayn ve danmanlk yapmak ve eitim vermek.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkez, bu Ynetmeliin 4 nc maddesinde belirtilen amalarn gerekletirmek iin aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal ve uluslararas leklerde yksekretim sistemlerinin yaps, ileyii, zellikleri, sorunlar ve imkanlar hakknda disiplinler aras yaklamla derinlemesine zgn aratrmalar yapmak,

b) Yksekretim alanna giren konularda Trkiyenin ihtiyalarn nceleyen rapor, analiz ve kitaplar yaynlamak,

c) Trk yksekretim sistemi ve kurumlar bata olmak zere dnya yksekretim sistemleriyle ilgili konu ve sorunlarn tartld zgn almalara yer verecek uluslararas Trke/ngilizce hakemli bir dergi yaynlamak,

) Yksekretim konularn ieren ulusal ve uluslararas toplantlar, altaylar, panel, sempozyum ve konferanslar dzenlemek,

d) Merkezin etkinliklerinin duyurulaca bir web sitesi kurmak ve altrmak,

e) Yksekretim sisteminin yeniden yaplandrlmas konusunda modeller sunmak; yksekretim sistemi ve kurumlarnn karlat sorunlarn zmne ynelik somut zm nerilerinde bulunmak,

f) Yksekretim alannda blgesel ve kresel eilimleri deerlendirerek ileriye dnk planlamalar iin stratejiler gelitirmek,

g) Ulusal ve uluslararas yksekretim sistemleri ve kurumlarn ilgilendiren konularda bilgi bankas oluturmak ve aratrmaclarn kullanmna sunmak,

) Yksekretim alannda yaplan zgn aratrma ve yaynlar tevik etmek amacyla dl ve burs vermek,

h) Yksekretimle ilgili ulusal ve uluslararas aratrma merkezleri, dnce kurulular ve meslek rgtleri ile iletiim kurmak, ortak aratrma, yayn ve toplant projeleri hazrlamak ve uygulamak,

) Yksekretim sistemleri, politikalar ve uygulamalar hakknda eitim programlar dzenlemek ve kamu ve zel sektre danmanlk hizmetleri vermek; konuyla ilgili aratrma ve inceleme almalar yapacak eitimcilere ve profesyonellere kaynak salamak, alanla ilgili filmler ve televizyon programlar yaymlamak,

i) Trkiyedeki niversiteler ile dier lkelerdeki niversiteler arasnda bilimsel ve akademik ibirliinin gelimesini tevik etmek; bu amala yksek lisans ve doktora rencilerinin, doktora sonras aratrmaclarn ve retim yelerinin lkeler arasndaki hareketliliinin artmasna katkda bulunmak,

j) Vakf niversiteleri ile ilgili almalar yapmak, kamu ve vakf niversiteleri arasnda ibirliini gelitirmeye katkda bulunmak,

k) Yksekretime ilikin ve yksekretim ile ilgili btn alanlarda aratrma ve yaynlar yapmak, toplantlar dzenlemek ve politika nerileri gelitirmek,

l) Ynetim Kurulunca belirlenen Merkezin amalarna uygun dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr, niversitenin retim yeleri arasndan Rektr tarafndan iki yl sre iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr, Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesi ve gelitirilmesinden Rektre kar sorumludur.

(2) Mdrn nerisi zerine, niversite retim elemanlar arasndan en ok iki kii Mdr yardmcs olarak Rektr tarafndan iki yl sre ile grevlendirilir. Mdr yardmclar, Mdrn kendilerine verecei grevleri yapar. Mdrn grev sresi sona erdiinde Mdr yardmclarnn da grevi kendiliinden sona erer. Mdr, grevi banda bulunmad zaman yardmclarndan birisini vekil brakr. Greve vekalet alt aydan fazla srerse yeni bir Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak,

c) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bu toplantlarn gndemini hazrlamak ve toplantlara bakanlk etmek, Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak,

) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait yllk alma programn hazrlamak ve onaylanm ekli ile Rektrle sunmak,

d) Danma Kurulunu olaan ve olaanst toplantya armak.

Ynetim kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ile niversitenin eitim, salk, fen, mhendislik, sosyal ve ynetim bilimleri dallarnda grev yapan retim yeleri arasndan belirlenen alt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Ynetim Kurulu yeleri Rektr tarafndan iki yl sre ile grevlendirilir. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu dzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanr. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar salt ounlukla alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amalar, faaliyet alanlar ve ynetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve yllk alma programn grerek karara balamak,

c) Aratrma, yayn, retim ve dier alma alanlarna ilikin konularda karar almak,

) Merkezin bnyesinde kurulacak olan bilimsel alma gruplarn ve komisyonlar belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programn hazrlamak ve Rektrle sunmak.

Danma kurulu

MADDE 11 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarnda almalar yrten veya alma alanlarnn Merkez faaliyetlerine katks olacak niversite retim elemanlar ile istekleri halinde dier kamu veya zel kurum ve kurulu temsilcileri, kiiler ve yurt dndan uzmanlar arasndan belirlenen en fazla oniki yeden oluur. Danma Kurulu yeleri, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan iki yllna grevlendirilir. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn yntemle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Danma Kurulu, Mdrn bakanlnda ounluk koulu aranmadan ylda bir kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu istiari bir organ olup grevleri unlardr:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarn deerlendirerek, Ynetim Kuruluna nerilerde bulunmak,

b) Merkeze almalarnda bilimsel ve idari adan bilgi, deneyim ve nerilerde bulunmak,

c) Merkez ile ilgili kurulu ve sektrler arasnda iletiim kurulmasn salamak,

) Mdr ve Ynetim Kurulu tarafndan Danma Kurulu gndemine getirilen dier konularda nerilerde bulunmak.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Marmara niversitesi Rektr yrtr.