10 Haziran 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27960

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN

PLASTİK MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(Tebliğ No: 2011/29)

MADDE 1 – 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinin EK-2 BÖLÜM A tablosunda yer alan 13480 referans numaralı monomere ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

REF No:

CAS No:

İsim

Kısıtlamalar ve /veya Özellikler

(1)

(2)

(3)

(4)

13480

000080-05-7

2,2-Bis(4-hidroksifenil)propan

SML(T)=0,6 mg/kg

TGK-Bebek Formülleri ve TGK-Devam Formülleri Tebliğlerinde bebek olarak tanımlanan tüketici grubu için kullanılan, polikarbonat madde ve malzemelerin üretiminde kullanılamaz.

”

 

GEÇİCİ MADDE 1 – Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten, ithal eden ve satan iş yerleri, Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan iş yerleri ve satış yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu iş yerleri hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.