9 Haziran 2011 Tarihli ve 27959 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Yan Dal Asistanlık Sınavı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği

—   Kastamonu Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Maltepe Üniversitesi Burs Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

—   Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/89)

—   2011 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2011 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2011 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2011 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

—   Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

—   Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

 

DANIŞTAY KARARI

—   Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, 9 Adet Bakanlık Kurulması, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK'ler yayımlanmıştır.