9 Haziran 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27959

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN

YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“f) CLI: Arayan hat bilgisini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“y) CLI’a ilişkin yükümlülükler: CLI, boş, eksik ve başta acil yardım çağrı hizmetlerine ve/veya güvenlik güçlerine tahsisli kısa numaralar ile bir başka aboneye tahsisli numaraların kullanılmasında olduğu üzere yanlış veya yanıltıcı bir biçimde oluşturulamaz. Yurtdışından gelen çağrılarda CLI bilgisi olarak acil yardım çağrı hizmetlerine ait numara kullanılamaz. İşletmeciler bu konuda her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) CLI olarak numara kullanılması gereken hizmetleri sunacak Sabit Telefon Hizmeti işletmecileri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Sabit Telefon Hizmetine ilişkin numara almak için gerekli yükümlülükleri yerine getirir. Söz konusu işletmeciler numara almak istememeleri halinde, aynı süre zarfında yetkilendirmelerini devretmek ve abone mağduriyetini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Belirtilen süre sonunda numara almak için gerekli yükümlülükleri yerine getirmemiş veya yetkilendirmesini devretmemiş olan Sabit Telefon Hizmeti işletmecilerinin yetkilendirmeleri, Kurum tarafından iptal edilir. Konuya ilişkin olarak doğabilecek her türlü abone mağduriyetinin önlenmesi için gerekli tedbirler işletmeci tarafından alınır. Başka bir Sabit Telefon Hizmeti işletmecisine tahsis edilmiş erişim numarası ve taşıyıcı seçim kodu üzerinden iki kademeli arama yöntemi ve taşıyıcı seçimi ile kendi sistemleri üzerinden hizmet veren Sabit Telefon Hizmeti işletmecileri, erişim numarası ve taşıyıcı seçim kodunu kullandıran işletmecinin sistemlerini kullanmak üzere verdikleri hizmette bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. Belirtilen süre sonunda verdikleri hizmette ilgili değişikliği yapmayan Sabit Telefon Hizmeti işletmecilerine verilen numara kullandırma izni iptal edilmiş sayılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/5/2009

27241

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/3/2010

27512