28 Mayıs 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27947

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1720

             Ekli “Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Belarus Cumhuriyeti, Devlet Denetleme Komitesi Finansal İzleme Departmanı Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/4/2011 tarihli ve 5244 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı

          M. AYDIN                             S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                             A. KAHRAMAN

     Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                             O. GÜNEŞ                      A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                M. H. SOLUK

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU

BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE BELARUS CUMHURİYETİ, DEVLET DENETLEME KOMİTESİ

FİNANSAL İZLEME DEPARTMANI ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN

FİNANSMANI İLE İLGİLİ BİLGİ DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE

DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI

             Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Belarus Cumhuriyeti, Devlet Denetleme Komitesi Finansal İzleme Departmanı, bundan sonra ‘Yetkili Makamlar’diye anılacaktır.

             Karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, karapara aklama, terörizmin finansmanı ya da karapara aklama ile ilgili bir suç faaliyetine karıştığından şüphelenilen kişi, gelir ve işlemlerin incelenmesi ve kovuşturulmasını kolaylaştırmak üzere,

             Aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.

             1. Yetkili Makamlar, kendi ülke mevzuatlarına bağlı kalarak karapara aklama, terörizmin finansmanı veya karapara aklama ile ilgili suç şüphesi bulunan bir faaliyete ilişkin bilgileri toplamak, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla işbirliği yapacaklardır. Bu amaçla Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörün finansmanı ya da karapara aklama ile ilgili bir suç faaliyetine ve bu tür faaliyetlere karışan kişi ve şirketlerle ilgili yaptıkları bir analizle bağlantılı olabilecek mevcut bilgileri kendiliğinden veya talep üzerine paylaşacaklardır. Bilgi talepleri, talebe konu vakıalara ilişkin kısa bir açıklama yapılarak gerekçelendirilecektir.

             2. Bu Mutabakat Muhtırası kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır. Bundan, Mutabakat Muhtırası uyarınca elde edilen bilgilerin, sadece Yetkili Makamların ülke mevzuatlarında öngörülen terörizmin finansmanı ve belirli suç faaliyetlerinden kaynaklanan karapara aklama ile bağlantılı olduğunda hukuka uygun olarak kullanılabileceği anlaşılır. Yetkili Makamlar ilgili mevzuata ilişkin değişiklikleri uygun bir zamanda birbirlerine bildirmeyi taahhüt ederler.

             3. Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir ve bu bilgiler bilgiyi alan Yetkili Makamın en az kendi kaynaklarından elde etliği benzer bilgi için ulusal mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunur.

             4. Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

             5. Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. Bilgi talepleri yazılı olarak faks veya elektronik posta yoluyla iletilecektir.

             6. Talepte bulunulan Yetkili Makamın ülkesinde talebe konu unsurlara ilişkin hali hazırda bir adli kovuşturma başlatılmış olması halinde Yetkili Makamların yardımlaşma yükümlülüğü bulunmaz. Yardımlaşma, verilecek bilginin talepte bulunulan ülkenin egemenliğini, güvenliğini, kamu düzenini ve diğer temel ulusal menfaatlerini ihlal ediyor ise veya ulusal mevzuatına aykırı ise Yetkili Makamlar tarafından reddedilebilir.

             7. Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

             8. Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir. Bu Mutabakat Muhtırasının bilgi ya da belgelerin kullanım ve ifşası ile gizliliğine ilişkin hüküm ve şartlar Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.

             9. Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

             Bu Mutabakat Muhtırası 9 Mart 2011 tarihinde Ankara’da iki suret Rusça, Türkçe ve İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.

             Bu Mutabakat Muhtırası hükümlerinin yorumlanması ve/veya uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıkların bulunması halinde yetkililer İngilizce metni takip edeceklerdir.

 

 

             Türkiye Cumhuriyeti,                                                                            Belarus Cumhuriyeti, Devlet

             Maliye Bakanlığı,                                                                                  Denetleme Komitesi Finansal

             Mali Suçları Araştırma Kurulu                                                                              İzleme Departmanı

             Başkanlığı (MASAK) adına                                                                                                         adına

 

             Mürsel Ali Kaplan                                                                                               Valery Yaroshevsky

             Başkan                                                                                                                                       Müdür

 

Yabancı metinleri görmek için tıklayınız