27 Mays 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27946

TEBL

Maliye Bakanlndan:

VERG USUL KANUNU GENEL TEBL

(SIRA NO: 408)

1. Giri

213 sayl Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin Maliye Bakanlna verdii yetkiye istinaden, vergi levhas ile ilgili dzenlemeler 1421, 1432, 1463, 1774 ve 2725 Sra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Teblileri ve 2246 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Teblii ile yaplmtr.

6111 sayl Kanunun7 82 nci maddesiyle, VUKun 5 inci maddesinde yer alan levhay merkezlerine, ubelerine, sat maazalarna i sahipleri ile mkellefler tarafndan kolayca okunup grnecek ekilde asmak zorundadrlar. ibaresi levhay almak zorundadrlar. eklinde deitirilmi ve bu deiiklikle vergi levhasnn aslma zorunluluu kaldrlm bulunmaktadr.

Vergi levhasnn elektronik ortamda alnmas, e-vergi levhas sorgulamas, elektronik ortamda vergi kimlik numaras dorulama ve vergi levhas dorulama hizmetlerine ilikin dzenlemeler bu Tebliin konusunu tekil etmektedir.

2.Kanuni Dayanak

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde Gelir Vergisi mkellefleri (Kazanc basit usulde tespit edilenler dhil) ile sermaye irketleri her yl Mays aynn son gnne kadar vergi tarhna esas olan kazan tutarlar ile bunlara isabet eden vergi miktarlarn gsteren levhay almak zorundadrlar. lan ve levhalara ilikin dier hususlar Maliye Bakanlnca belli edilir. hkm yer almaktadr.

Sz konusu hkmn Bakanlmza verdii yetkiye istinaden vergi levhas uygulamasna ilikin esaslar aadaki ekilde yeniden tespit edilmitir.

2.1. Vergi Levhas Almak Mecburiyetinde Olanlar

2.1.1. Gelir Vergisinde

l. Ticari kazan sahipleri,

2. Zirai kazan sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altnc fkrasnda sz edilen yazhaneyi am olanlar)

3. Serbest meslek erbab,

Adi ortaklk, kolektif ve adi komandit irket eklindeki iletmelerde her bir ortak iin ayr ayr vergi levhas alnacak ve bu Tebliin 2.5. blmnde saylan yerlerde her bir ortak iin ayr ayr bulundurulacaktr.

2.1.2. Kurumlar Vergisinde

l. Anonim irketler,

2. Limited irketler,

3. Eshaml komandit irketler,

2.2. Vergi Levhalarnda Bulunacak Bilgiler

Mkellefin;

a) Ad ve soyad,

b) Ticaret unvan,

c) yeri adresi,

) Vergi kimlik numaras,

d) Bal bulunduu vergi dairesi,

e) Vergi tr,

f) e balama tarihi,

g) Ana faaliyet kodu ve faaliyet tr,

h) Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde)8,

) Beyan edilen son yla ait matrahlar ve bu matrahlarn ait olduu takvim yl iin tahakkuk eden vergiler,

i) Gelir daresi Bakanl bilgi ilem sistemi tarafndan retilecek onay kodu.

Vergi levhasnn muhtevas (Ek:1) de gsterilmitir.

2.3. Vergi Levhasnn Alnmas ve Bulundurulmas

Gelir/kurumlar vergisi mkellefleri tarafndan gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhas, Gelir daresi Bakanl bilgi ilem sistemi tarafndan sz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere gre oluturulacak ve mkellefin internet vergi dairesi hesabna aktarlacaktr.

Vergi levhalar sistem tarafndan internet vergi dairesi hesaplarna aktarldktan sonra, mkellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayl Kanun uyarnca yetki alm olup bamsz alan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali mavir veya yeminli mali mavirler (meslek mensuplar) araclyla, gelir vergisi mkellefleri iin (Kazanc basit usulde tespit edilenler dhil)1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mkellefleri iin 1 Maystan itibaren, vergi levhalarn 31 Mays gn sonuna kadar yazdracaklardr. Yazdrlan vergi levhalarnn bu Tebliin 2.5. blmnde saylan yerlerde bulundurulmas mecburidir.

Bu ekilde alnan vergi levhalar ayrca vergi dairesine veya meslek mensuplarna imzalattrlmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. nternet vergi dairesinden eriilebilen vergi levhas zerinde yer alan, sistem tarafndan verilmi olan onay kodu vergi levhasnn tasdiki hkmndedir. Yukarda saylan meslek mensuplarnn da vergi levhalarnn tasdikine dair herhangi bir bildirimde bulunmayacaklar tabiidir.

Gelir/kurumlar vergisi mkellefi olup yl iinde ie yeni balayan mkelleflerin vergi levhalarnda bu Tebliin 2.2. blmnde saylan bilgilere yer verilecek, ancak matrah ksmnda Yeni e Balama ifadesi yer alacaktr. Sz konusu mkelleflerin vergi levhalar, mkellefiyet tesisini mteakip, sistem tarafndan internet vergi dairesi hesaplarna aktarlacaktr. Bu mkellefler vergi levhalarn mkellefiyet tesisinden itibaren 1 ay iinde internet vergi dairesinden yazdrmak suretiyle veya bal olduklar vergi dairesi araclyla alacaklardr.

Beyannamelerini kanuni sresinden sonra vermi olan mkellefler, beyanname verilmesini mteakip internet vergi dairesinde bu ilem iin hazrlanan meny kullanmak suretiyle vergi levhalarn kendileri oluturarak yazdracaklar ve bu Tebliin 2.5. blmnde saylan yerlerde bulunduracaklardr. Beyanname verilme tarihinin kanuni sresinden sonra ancak 31 Maystan evvel olmas halinde ise mkelleflerin internet vergi dairesinde bu ilem iin hazrlanan meny kullanmak suretiyle vergi levhalarn bu tarihe kadar yazdrabilecekleri tabiidir.

Kazanc basit usulde tespit edilen mkellefler, vergi levhalarna yukarda belirtildii ekilde eriebilecekleri gibi bal bulunduklar meslek odalar araclyla da internet vergi dairesi zerinden eriebilirler.

zel hesap dnemine tbi mkellefler vergi levhalarn beyanname verme srelerinin son gnnden itibaren 1 ay iinde internet vergi dairesinde bu ilem iin hazrlanan meny kullanmak suretiyle kendileri oluturarak yazdracaklar, bu Tebliin 2.5. blmnde saylan yerlerde bulunduracaklardr.

Gelir/kurumlar vergisi mkellefi olup gelir/kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermeyen mkellefler vergi levhalarn beyannamelerini vermelerini mteakip bal olduklar vergi dairesinden temin edeceklerdir.

Ayrca, mkellefler vergi levhalarnda yer alan bilgilerde hata olduunu tespit etmeleri halinde derhal bal olduklar vergi dairesi mdrlne bir dilekeyle bavurmak suretiyle sz konusu hatann dzeltilmesini talep edecekler, dzeltmeyi mteakip yeni vergi levhasn internet vergi dairesinden oluturup bu Teblide saylan yerlerde bulunduracaklardr.

Dier taraftan, mkelleflerin ilerini terk etmeleri durumunda vergi levhalarnn vergi dairesine iade edilmesinin gerekmedii tabiidir.

2.4. Vergi Levhasnn steyen Mkellefler Tarafndan Aslmas ve Yaymlanmas

Vergi levhasnn aslma zorunluluu bulunmamasna karn isteyen mkellefler kendilerine ait vergi levhalarn iyerlerine asabilir veya web sitelerinde yaymlayabilirler.

2.5. Vergi Levhalarnn Bulundurulaca Yerler

Vergi levhas almak mecburiyetinde olan mkellefler bu Tebliin 2.2. blmnde saylan bilgileri ihtiva eden levhalar i yerlerinin;

a) Merkezlerinde,

b) ubelerinde,

c) Sat maazalarnda,

) iftilerin dorudan doruya zirai faaliyetleri ile ilgili alm satm ilerinin tedviri iin atklar yazhanelerinde,

d) Tat iletmeleri ayrca tatlarnda (tat iletmesi ifadesi, cret karlnda yolcu veya eya tamacln ifade ettiinden, dier i kollarnda faaliyet gsteren mkelleflerin tatlarnda vergi levhas bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadr.)

yetkililerce istenildiinde ibraz etmek zere bulunduracaklardr. yerinde birden fazla kat veya reyon olmas halinde her kat veya reyon iin ayr birer levha alma ve bulundurma zorunluluu bulunmamaktadr.

Bu Teblie gre birden fazla yerde vergi levhas bulundurmak mecburiyetinde olan mkellefler ile levhalarn baka kurumlara ibraz edecek mkellefler vergi levhalarn internet vergi dairesinden ihtiya duyduklar adet kadar kt alabileceklerdir.

2.6. Vergi Levhasnda Yer Alan Bilgilerin Deimesi

Bu Tebliin 2.1. blmnde saylan mkelleflerin, ticaret unvan, i yeri adresi, bal olduklar vergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet trnn deimesi hlinde yeni vergi levhalarn internet vergi dairesinde bu ilem iin hazrlanan meny kullanmak suretiyle kendileri oluturarak yazdracaklar ve bu Tebliin 2.5. blmnde saylan yerlerde bulunduracaklardr.

2.7. Vergi Levhas Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakknda Uygulanacak Ceza

Bu Teblie gre vergi levhas almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mkelleflerin vergi levhasn bulundurmak mecburiyetinde olduklar yerlerde yaplan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadnn tespit edilmesi halinde her bir tespit iin Vergi Usul Kanununun 353 nc maddesinin (4) numaral bendine istinaden zel usulszlk cezas kesilecektir.

3. E-Vergi Levhas Sorgulama Hizmeti

Mkellefler internet vergi dairesini kullanarak e-vergi levhas sorgulamas yapabileceklerdir. Mnferit sorgulamalar iin hizmet verecek bu uygulama ile bir mkellefin vergi levhasnda yer alan bilgilerine ulalabilecektir. oklu sorgulamalar iin ise vergi levhas dorulama hizmetinden yararlanlabilecektir.

4. Vergi Kimlik Numaras Dorulama ve Vergi Levhas Dorulama Hizmetleri

4.1. Vergi Kimlik Numaras Dorulama Hizmeti

Maliye Bakanl, zel/kamu kurum ve kurulularna bilgi paylam servisleri araclyla vergi kimlik numaras dorulama hizmeti sunabilir. Bu hizmet ile fatura dzenleme veya dier ilemlerinde muhataplarnn vergi kimlik numarasna ihtiya duyan kurum ve kurulular, sorgulama yaplan mkellefin vergi kimlik numaras veya TC kimlik numaras anahtar alan olmak kaydyla sorgulanan mkellefin, vergi kimlik numarasnn doruluunu, faal mkellef olup olmadn ve unvann sorgulayabileceklerdir.

4.2. Vergi Levhas Dorulama Hizmeti

zel/kamu kurum ve kurulular, bu hizmeti kullanarak kendilerine sunulan vergi levhasnn onay kodu ile vergi levhasnn doruluunu ve gncelliini sorgulayabilirler.

Bu hizmetten yararlanan zel/kamu kurum ve kurulularna, sorgulama yaptklar vergi levhas gncel deilse Bu mkellefin yeni vergi levhas bulunduu kendilerine mesajla bildirilecektir. stenmesi durumunda da gncel vergi levhas gsterilecektir.

Vergi levhas dorulamas yaplan mkellefin sorgulama an itibariyle ii terk etmi olduu durumlarda, bu hizmetten yararlananlara sorgulama yaplan vergi levhas ile birlikte mkellefin ii terk ettii hususu, terk tarihi de belirtilerek sorgulama sonucunda gsterilecektir.

Maliye Bakanl, uygun grd zel/kamu kurum ve kurulularna bu hizmeti vergi kimlik numaras veya TC kimlik numaras anahtar alan olmak zere kullandrabilir.

5. Gei Hkmleri ile Yrrlkten Kaldrlan Tebliler

2010 ylna ilikin olarak 3568 sayl Kanuna gre yetki alm meslek mensuplar veya vergi dairelerince vergi levhas tasdik edilmeyecek; yrrlkten kaldrlm olan teblilerdeki esaslara gre alnm vergi levhalar yeni vergi levhalarnn alnmasndan itibaren kullanlmayacaktr.

2010 ylna mnhasr olarak, gelir (kazanc basit usulde vergilendirilenler dhil) ve kurumlar vergisi mkellefleri, yukardaki esaslara gre oluturulmu vergi levhalarn 1 Haziran ile 30 Haziran 2011 tarihleri arasnda internet vergi dairesinden kt alacaklar ve bu Teblide saylan yerlerde bulunduracaklardr.

143 Sra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinin Vergilerin ilan ve vergi levhas balkl IIInc blm, 146 Sra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliinin Iinci blmnn 2/b ksmnn son paragraf, 177 Sra Nolu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliinin Vergi levhas balkl IInci blm, ayrca 142 ve 272 Sra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Teblileri ile 224 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliinin (4) numaral blm yrrlkten kaldrlmtr.

22 Seri Nolu Katma Deer Vergisi Genel Tebliinin9 Levha Asma Mecburiyeti balkl I-B blmnde Bu suretle fiyatlarn vergi dhil tek tutar olarak belirleyen mkellefler, FYATLARIMIZA KATMA DEER VERGS DHLDR ibaresini tayan en az (20 cm x 30 cm) ebadnda bir levhay iyerlerinde mterilerin grebilecei bir yere asmak ve vitrinlerinin bulunmas halinde; ayn ebatta, ayn ibareyi tayan ikinci bir levhay da mterilerin rahatlkla grebilecekleri ekilde vitrinlerine koymak mecburiyetindedirler. ifadesi yer almaktadr. Mezkr Tebliin bahsedilen blm, ibu Tebliin yaymndan itibaren yrrlkten kaldrlmtr. Buna gre mkelleflerin sz konusu levhay asmak veya vitrinlerine koymak mecburiyeti bu Tebliin yaymndan itibaren bulunmayacaktr.

Tebli olunur.

1 19.02.1981 tarihli ve 17256 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

2 16.07.1981 tarihli ve 17402 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

3 22.10.1982 tarihli ve 17846 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

4 09.05.1987 tarihli ve 19455 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

5 13.04.1999 tarihli ve 23665 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

6 07.04.1999 tarihli ve 23659 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

7 25.02.2011 tarihli ve 27857 sayl Mkerrer Resm Gazetede yaymlanmtr.

8 Bu bilgi sadece e-vergi levhas sorgulama ve vergi levhas dorulama hizmetinde yer alacaktr.

924.05.1986 tarihli ve 19116 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

VERG LEVHASI

     MKELLEFN

ADI SOYADI : ..

VERG KMLK/TC KMLK NO:

(Barkodlu)

.

TCARET UNVANI : ..

BALI BULUNDUU VERG

DARES:

.

E BALAMA TARH : .

VERG TR :

..

ANA FAALYET KODU VE FAALYET TR:

 

YER ADRES : .

..

..

FAALYET DURUMU: ..

 

Takvim Yl

Beyan Olunan Matrah

Tahakkuk Eden Vergi

Onay Kodu

2010

 

 

 

2009

 

 

 

2008