23 Mays 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 27942

YNETMELK

Ankara niversitesinden:

ANKARA NVERSTES OCUK KLTR ARATIRMA VE

UYGULAMA MERKEZ YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 28/10/1994 tarihli ve 22095 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ankara niversitesi ocuk Kltr Aratrma ve Uygulama Merkezi Ynetmeliinin 5 inci maddesinin birinci fkrasna aadaki (f) bendi eklenmitir.

f) Ankara niversitesi ocuk Bilim Merkezi Koordinatr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Ynetim Kurulu; Merkez Mdrnden, ocuk Bilim Merkezi Koordinatr ve Merkez Kurulunun kendi iinden setii yeden oluur. Merkez Mdr ayn zamanda Ynetim Kurulunun bakandr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Ankara niversitesi Rektr yrtr.