23 Mays 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 27942

YNETMELK

Babakanlk (Gmrk Mstearl)tan:

GMRK YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin 97 nci maddesinin nc fkrasnn (d) bendinde yer alan kaaklk mevzuatna gre kovuturma ibaresi, kaaklkla mcadele mevzuatna gre ilem olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 247 nci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan kaaklk kovuturmas yaplr ve eya kovuturma sonucuna kadar alkonulur. ibaresi, kaaklkla mcadele mevzuatna gre ilem yaplr ve eya ile ilgili 5607 sayl Kanunun 16 nc maddesi tatbik edilir. olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 330 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Gmrk antrepolarna;

a) Serbest dolama girmemi eya, ithalat vergilerine ve ticaret politikas nlemlerine tabi tutulmadan,

b) Gmrk antreposuna konulmas halinde ihracata bal nlemlerden yararlanabilen serbest dolamda bulunan eya,

konulabilir. Serbest dolamda bulunan eyann antrepoya konulmas durumunda sz konusu eyann ihra edilmesi veya gmrke onaylanm dier bir ilem ya da kullanma tabi tutulmas zorunludur. Ancak eyann ihracnn veya gmrke onaylanm bir ilem ya da kullanma tabi tutulmasnn mmkn olmad hallerde bir takvim ylnda be defay gememek zere yetkilendirilmi gmrk maviri veya gmrk memuru gzetiminde eyann antrepodan kartlmasna izin verilerek beyanname iptal edilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 334 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan gmrk antrepolarnda ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 335 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

(2) 334 nc madde hkmleri sakl kalmak kaydyla, antrepo iletme izninde veya E tipi antrepoda rejimden yararlanlmasna ilikin izinde, yaplacak elleleme ilemleri gsterilebilir.

(3) Antrepo iletme izin belgesinde elleleme ilemlerinin gsterildii durumlarda izin belgesine; ellelemeye konu eya ile ilgili olarak eyann mahiyeti, cinsi ve Gmrk Tarife statistik Pozisyonu ile ilgili bilgileri ieren liste eklenir. Bu durumda, antrepoda veya geici k yaplmak suretiyle antrepo dnda gerekletirilecek elleleme ilemlerinde; ilgili antrepo beyannamesi hakknda denetleyici gmrk idaresine bilgi verilmesi yeterli olup ayrca elleleme izni alnmas gerekmez.

(4) Antrepodan elleleme ilemi iin geici kan eyann gmrke onaylanm ileme tabi tutulmas halinde eyann antrepoya getirilmesi zorunlu olmayp bulunduu yerde muayeneye arz edilmesi mmkndr.

(5) Elleleme yaplmak zere geici k yaplan eyann antrepo beyannamesine uygunluu, miktar ve ayniyat tespiti Yetkilendirilmi Gmrk Maviri veya Gmrk Memurunca yaplr.

(6) Antrepolarda veya geici k yaplmak suretiyle gerekletirilecek elleleme ilemlerinden sadece antrepo rejimine tabi eya faydalanabilir.

(7) Antrepo rejimine tabi eyann tamamen veya ksmen nc lke meneli girdiler kullanlarak elleleme ilemine tabi tutulmas halinde nc lke girdilerinin muayene ve tespiti yapldktan sonra CIF deeri belirlenerek, bunun thalat Rejim Karar eki listelerdeki Dier lkeler stunundaki gmrk vergisi oran zerinden vergi tahsilat yaplr. Bu ilemler Tespit ve Tahakkuk Kad zerinden yrtlr. Muayene ile grevli memurun tespit ve tahakkuk ilemini tamamlamasndan sonra hesaplanan gmrk vergisi tutar gmrk saymanlna veya mutemetliine yatrlr. Gmrk vezne alndsnn ibraz zerine A.TR Dolam Belgesi, gmrk idaresi tarafndan 432 nci madde erevesinde vize edilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 338 inci maddesinin drdnc fkrasnn son iki cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 514 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan kovuturma ibaresi, ilem olarak deitirilmitir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 538 inci maddesinin nc fkrasnda yer alan cezai kovuturma ibaresi, gerekli yasal ilem olarak deitirilmitir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 539 uncu maddesinin nc fkrasnda yer alan kaaklk mevzuatna gre ibaresi, kaaklkla mcadele mevzuatna gre; ayn fkrada yer alan kovuturma da ibaresi, ilem de olarak deitirilmitir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 579 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan kovuturma yaplp yaplmayacan, yetkili bir organ tarafndan kovuturmaya balanp balanmadn ibaresi, ilem yaplp yaplmayacan olarak deitirilmitir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin Ek 63ne aadaki madde eklenmitir.

19. Serbest dolamda bulunan eya ile serbest dolamda bulunmayan eyann ayn kap iinde paketlenmesi.

MADDE 12 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 13 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/10/2009

27369 Mkerrer

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

31/3/2010

27358

2

2/7/2010

27629

3

2/12/2010

27773

4

31/12/2010

27802

5

26/3/2011

27886

6

30/4/2011

27920