21 Mays 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27940

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

HALK SALII ALANINDA HAERELERE KARI LALAMA USUL

VE ESASLARI HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Halk Sal Alannda Haerelere Kar lalama Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin ad aadaki ekilde deitirilmitir.

BYOSDAL RNLERN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 1 inci maddesinde geen insektisit, rodentisit, mollusisit, gibi maddeler ibaresi biyosidal rn olarak, ilalama ibaresi uygulama olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 2 nci maddesinde geen insektisit, rodentisit, mollusisit, gibi maddeler ibaresi biyosidal rn olarak deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

Bakanlka halkn genel kullanm iin izin verilen biyosidal rnlerle yaplan bireysel uygulamalar bu Ynetmelik kapsam dndadr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan nsektisit, Rodentisit, Mollusisit, Karc ve lalama tanmlar yrrlkten kaldrlm, Gere ve zin tanmlar aadaki ekilde deitirilmi, Alet ve cihaz tanmnda geen lalamada ibaresi Uygulamada olarak deitirilmi ve ayn maddeye aadaki Genel Mdrlk, Mdrlk, Eitim Veren Kurulu, Uygulama, Uygulayc, Mesul Mdr ve Ekip Sorumlusu tanmlar eklenmitir.

Gere: rn hazrlama ve rn uygulamada kullanlan su kaplar, ierisinde hazrlama kaplar, nakil kaplar, su tulumbalar, adr, rt, koruyucu elbiseler, maskeler, lastik veya kauuk eldivenler, izmeler, gzlk siperler gibi koruyucu malzemeyi,

zin: Biyosidal rnleri kullanarak zararllarla mcadele etmek isteyenlere verilen belgeyi,

Genel Mdrlk: Temel Salk Hizmetleri Genel Mdrln,

Mdrlk: l Salk Mdrln,

Eitim Veren Kurulu: Bakanlka uygulayc eitimi iin yeterlilii tespit edilerek belgelendirilmi kurum ve kurulular,

Uygulama: Halk sal alannda kullanlan biyosidal rnlerle yaplan zararl mcadelesini,

Uygulayc: Halk sal alannda kullanlan biyosidal rnlerle yaplan zararl mcadelesini fiilen yapan kiiyi,

Mesul Mdr: Bu Ynetmeliin 8 inci maddesinde belirtilen meslek gruplarndan birine sahip olup, Bakanlktan sertifika almaya hak kazanan kiiyi,

Ekip Sorumlusu: Bu Ynetmeliin 9 uncu maddesinde belirtilen meslek gruplarndan birine sahip olup, uygulama ekibinin banda bulunan kiiyi,

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnda geen insektisit, rodentisit veya mollusisit ibaresi biyosidal rn olarak deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnda geen insektisit, rodentisit ve mollusisit ibaresi biyosidal rn olarak, ikinci fkrasnn (a) bendinde geen ila ibaresi rn olarak, ayn fkrann (e) bendinde geen insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri ibaresi biyosidal rnler olarak, (f) bendinde geen ilalama ibaresi uygulama olarak, (g) bendinde geen ilalarn ibaresi rnlerin olarak, (h) bendinde geen lalamada ibaresi Uygulamada olarak, (j) bendinde geen la ibaresi rn olarak, ilalama ibaresi uygulama olarak deitirilmi ve ayn fkrann (l) bendinde bulunan ilalama hizmetlerinde ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, ikinci fkrasnn (l) bendinde geen ilalama ibareleri uygulama olarak deitirilmitir.

yeri faaliyette olduu srece bir mesl mdr bulunmas zorunludur. Mesl mdr sadece bir iyerinde mesl mdrlk grevini stlenebilir. Mesl mdrlk iin Hekim, Veteriner Hekim, Biyolog, Eczac, Kimyager, Mhendis (Kimya, Ziraat, evre, Gda, Su rnleri), salk alannda en az nlisans mezunu veya entomoloji, toksikoloji alannda yksek lisans veyahut doktora diplomasna sahip olunmas zorunludur. yeri sahibi belirtilen mesleklerden birine ait diplomay haiz ise kendisi de mesl mdrlk yapabilir. Bu diplomaya sahip kiiler Bakanlk tarafndan belirlenecek eitim programna katlarak sertifika almak zorundadr. Mesl mdr, idari ilerden bizzat, dier ilemlerden ise ekip sorumlular ile birlikte sorumludur. Mesl mdrn idari ilerinden, ileyiten ve sunulan hizmetin gerektirdii alt yap olanaklarnn salanmasndan iyeri sahipleri de bizzat sorumludur.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnda bulunan lalama faaliyetini ibaresi Uygulamay olarak deitirilmi, ayn fkradaki Kimya Teknisyeni ibaresinden sonra gelmek zere Kimya Teknikeri ibaresi ve Ziraat Teknisyeni ibaresinden sonra gelmek zere evre Teknikeri ibaresi eklenmi, ayn maddenin ikinci fkrasnda geen ilalama ibareleri uygulama olarak deitirilmi ve ayn maddeye birinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

Mesul mdr ayn zamanda ekip sorumlusu olabilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi ve bal aadaki ekilde deitirilmitir.

Uygulayc personel

MADDE 10 Uygulayc olarak altrlacak personel, bu Ynetmeliin 17 nci maddesinde belirtilen hususlara aykr olmayan ve 18 inci maddede belirtilen salk raporuna sahip olup, Bakanlka belirlenen eitime katlm ve sertifika alm kiilerden oluur. Sertifika eitimi Bakanlka veya Bakanln uygun grd kurum veya kurulularca dzenlenebilir.

Bu Ynetmelikte belirtilen kyafet ve donanm alan btn personel i esnasnda amacna ve talimatlara uygun olarak kullanmak zorundadr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin 4 nc fkrasnda geen ila ibaresi rn olarak, ilalama ibaresi uygulama olarak deitirilmitir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde geen ila ibaresi rn olarak deitirilmitir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinde geen ilalara ibaresi biyosidal rnlere olarak deitirilmitir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddenin balnda geen ilalarn ibaresi rnlerin olarak, ayn maddenin birinci fkrasnda geen ilalarn ibareleri rnlerin olarak, ilalarnn ibaresi rnlerinin olarak deitirilmi, ikinci fkrasnda geen ilalara ibaresi rnlere olarak, gvenlik bilgilerini ibaresi gvenlik bilgi formlarn olarak deitirilmitir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinde geen ila ibareleri rn olarak, ilalama ibareleri uygulama olarak deitirilmitir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 18 Hazrlama ve uygulama ilerinde fiilen alacak olanlar ie balamadan nce salk raporu alrlar. Bu raporda; astm gibi kronik solunum yolu rahatszlklar, alerjik rahatszlklar, cilt hastalklar ve nrolojik rahatszlklarnn bulunup bulunmad ile kanda cholinesteras enzim seviyesinin llmesi ve salk kontrollerinin yaplarak bu ii yapmaya uygun olduklarnn belirlenmesi zorunludur. ilerin bu ite almalar sresince de oniki (12) ayda bir genel salk kontrolnden geirilerek nrolojik muayenelerinin yaplmas ve kanlarnda cholinesteras enzim seviyelerinin llmesi gerekir. Yaplan muayene ve lmler sonucunda salnn bozuk olduu tespit edilenler ile bozulma eilimi gsterenler, gerekli tedavileri yaplp salklarna kavuuncaya kadar rn hazrlama ve uygulama ilerinde altrlamaz.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinde geen ila ibaresi rn olarak, ilalama ibareleri uygulama olarak, ilalar ibaresi rnler olarak, ilalamay ibaresi uygulamay olarak deitirilmitir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinde geen lalama ibaresi Uygulama olarak deitirilmitir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi ve bal aadaki ekilde deitirilmitir.

Uygulama yasaklar

MADDE 21 Meskn mahallerde zararllara kar hava arac kullanlarak uygulama ile scak sisleme yntemiyle uygulama yaplmas yasaktr. Ancak gerekli tedbirler alnmas kaydyla blgesel olarak kanalizasyon sistemlerinde scak sisleme snrl olarak kullanlabilir. Olaanst durumlarda Bakanlktan izin alnmas kaydyla havadan uygulama yaplabilir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasnda geen ilalama ibaresi uygulama olarak, ikinci fkrasnn (d) bendinde geen ilalama ibareleri uygulama olarak, ilalamada ibaresi uygulamada olarak, ilalar ibaresi rnler olarak, (e) bendinde geen ilalama ibaresi uygulama olarak deitirilmitir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinde geen ilalama ibareleri uygulama olarak ilalardan ibaresi rnlerden olarak, ila ibareleri Biyosidal rn olarak deitirilmitir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesi ve bal aadaki ekilde deitirilmitir.

Eitimler

MADDE 27 Halk sal zararllarna kar mcadelede alacaklara ynelik olarak Mesul Mdr ve Uygulayc eitimi olmak zere iki kategoride eitim dzenlenir.

Mesul Mdr eitimi be gnden az on gnden ok olmamak zere Ek-8 deki ders ieriine gre asgari krk saat olarak Genel Mdrlk tarafndan dzenlenir.

Uygulayc eitimi gnden az on gnden ok olmamak zere asgari yirmi drt saat olarak Bakanlka yetkilendirilen ilgili meslek kuruluu, niversite ve mdrlk tarafndan dzenlenir. Uygulayc eitimi vermek isteyenler Mdrlkler aracl ile eitimden sorumlu kii/blm, eitim konu ve saatleri, eitimi verecek kii ve unvanlarn belirten bir dileke ile Genel Mdrle bavuruda bulunur. Genel Mdrlke deerlendirilerek uygun grlen bavurulara, Ek-5te belirtilen Biyosidal rn Uygulama Eitimi Dzenleme Yetki Belgesi dzenlenir.

Uygulayc olmak isteyenler Bakanlka yetkilendirilen kurululara dileke ile bavurur. Bavurusu kabul edilenler eitime katlr. Bu eitimin sonunda yaplacak uygulama snavnda baarl olanlara kurum tarafndan hazrlanan ve Mdrlk tarafndan onaylanan Biyosidal rn Uygulayc Sertifikas (Ek-6) dzenlenir. Eitim programlarnda baarsz olanlara iki snav hakk daha verilir. Uygulayc eitiminin temel ierii, ulusal ve uluslararas standartlar dorultusunda Bakanlk tarafndan belirlenir. Eitim, Ek-7 de belirtilen konular kapsar.

Sertifikalarn geerlilik sresi on yldr. Geerlilik sresi dolan sertifika sahipleri, yaplacak deerlendirme sonucuna gre asgari sekiz saatlik bir gncelleme eitimine tabi tutularak sertifikalar yenilenir.

MADDE 22 Ayn Ynetmelie aadaki geici maddeler eklenmitir.

GEC MADDE 2 Bu maddenin yrrle girmesinden nce Uygulayc olarak alan kiiler 2 yl ierisinde Uygulayc Sertifikas almak zorundadr.

GEC MADDE 3 Bu maddenin yrrle girmesinden nce Mdrlk tarafndan dzenlenen izin belgeleri 1 yl ierisinde bu Ynetmelie uygun hale getirilir.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 ekteki ekilde deitirilmi ve ayn Ynetmelie ekteki Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8 eklenmitir.

MADDE 24 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 25 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz