20 Mayıs 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27939

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EVDE BAKIM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik Dokuz Eylül Üniversitesi Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

             b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             c) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             d) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

             f) Yönetim Kurulu: Merkezin  Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri, Çalışma Grupları

             Merkezin amacı ve faaliyet alanları

             MADDE 5 − (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

             a) Evde bakım hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının kendi yaşadıkları yerde yapılmasını, bu kişilere ve aile bireylerine yönelik sağlık ve sosyal destek hizmetlerinin birlikte verilmesini sağlamak,

             b) Evde bakım hizmeti sunarak bu hizmeti alan birey ve yakınlarının hizmetle ilgili talep ve şikayetlerini değerlendirmek,

             c) Tıbbi ve hemşirelikle ilgili hizmetleri plânlamak, bu alanda temel ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirerek kurumsal yapıyı oluşturmak,

             ç) Diğer kurumlara bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, ihtiyaç doğrultusunda hizmet içi eğitim gerçekleştirmek,

             d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler, uygulama-araştırma merkezleri ve benzeri diğer birimler ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek, bu amaçla gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları  oluşturmak,

             e) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, paneller düzenlemek,

             f) Evde hasta bakımı konusunda kamuoyu araştırmaları, anketler plânlamak ve uygulamak,

             g) Evde bakım hizmetleri ile ilgili olarak Merkez bünyesinde kayıt, sekreterya, iletişim, ulaşım, plânlama ve koordinasyon hizmetlerinin yürütüleceği birimleri oluşturmak; hizmetin verilmesi sırasında bulundurulması gereken araç-gereç ve tıbbi cihazlar ile ilaçların, hizmetin sunumu için gerekli personel, ulaşım araçları, tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri ile ilaçların asgari standardını belirlemek,

             ğ) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

             Merkezin organları

             MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

             a) Yönetim Kurulu,

             b) Danışma Kurulu,

             c) Merkez Müdürü.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 7 − (1) Yönetim kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcısı, başhekim ya da başhekim yardımcısı, Üniversitenin Hemşirelik Yüksekokulu öğretim üyeleri ve Hastane Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü elemanları arasından önerilen adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine görevlendirilen üye kalan süreyi doldurur.

             (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

             b) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

             c) Merkez bünyesinde gerektiğinde geçici ve sürekli çalışma grupları kurmak,

             ç) Merkezce yapılacak ve/veya yaptırılacak araştırma ve uygulamalar ile Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine  göre tespit etmek,

             d) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak atama veya görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektöre sunmak,

             e) Merkez tarafından desteklenecek araştırma ve uygulamalar için araştırıcı destekleme esaslarını belirlemek ve destek taleplerini karara bağlamak,

             f) Araştırmacı veya yardımcı teknik elemanların araştırma ve yayın konularında yurt içinde ve yurt dışında yapacakları çalışmalar için mali ve diğer her türlü destek taleplerini karara bağlamak,

             g) Merkez Müdürünce önerilecek diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 8 − (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış kişilerden ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az on üyeden oluşur. Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Merkez Müdürü oy hakkı olmadan danışma kurulu toplantılarına katılır.

             (2) Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu; Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleriyle ilgili olarak geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

             Merkez müdürü ve görevleri

             MADDE 9 − (1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç  yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

             (2) Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görevi, Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

             (3) Merkez müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

             (4) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri  çerçevesinde Merkezi yönetmek,

             c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin programı hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

             ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliğini sağlamak,

             d) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek, görevlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.       

Çalışma grupları

             MADDE 10 − (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin verimliliğini arttırmak amacı ile sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grupları başkan ve üyeleri, Merkez Müdürünce önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği süreler için görevlendirilir. Merkez Müdürü, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan çalışma grubu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 11 − (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Merkez Müdürünün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 12 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.