17 Mayıs 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27937

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı)’tan:

BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SİCİL AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/4/1995 tarihli ve 22270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.