16 Mayıs 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27936

TEBLİĞ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

TEKNİK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETLERİNE SAĞLANACAK

DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/4)

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, teknik müşavirlik, müteahhitlik şirketlerinin yurtdışında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin arttırılmasının sağlanmasını, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hedef pazar olarak belirlenen ülkelerde bu faaliyetler kapsamında, Türk malı ve hizmetlerinin artırılmasına yönelik olarak Teknik Müşavirlik Şirketleri, Bağımsız Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Ortak Girişimler, Sektörel Müşavirlik Şirketleri, İşbirliği Kuruluşları ve Sektörel Kuruluşlarca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen bazı faaliyetlere ilişkin harcamaların Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Teknik Müşavirlik Şirketleri, Bağımsız Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Ortak Girişimler, Sektörel Müşavirlik Şirketleri, İşbirliği Kuruluşları ve Sektörel Kuruluşlara verilen destekleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 15/4/2011 tarihli ve 2011/6 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını (DTM),

b) İşbirliği Kuruluşu: Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (FIDIC) asıl üyesi sektör kuruluşlarını,

c) Sektörel Kuruluş: Teknik müşavirlik veya müteahhitlik iş alanı ile ilgili faaliyet gösteren, kuruluş ilkeleri ve üyelerinin nitelikleri bu Tebliğde belirtilen tanımlara uyumlu olan kurum/kuruluşları,

ç) Yurtdışı Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri Komitesi: Müsteşarlık tarafından belirlenen ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Komiteyi,

d) Bağımsız Teknik Müşavirlik Şirketi (BTMŞ):

1) Bir yatırımın kullanılır ve işletilir hale gelinceye kadar geçen süre içerisinde ve işletme sürecinde aşağıda belirtilen,

• Proje ve sözleşme yönetimi,

• Fizibilite, nazım (master) planlama ve etki değerlendirme hizmetleri,

• Ön araştırma ve programlama hizmetleri,

• Araştırma, geliştirme, planlama hizmetleri ve/veya bu kapsamda verilen danışmanlık hizmeti,

• Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, bunlar için gerekli etütler,

• Tasarım yönetimi hizmetleri,

• Kredi raporu hazırlanması,

• Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi,

• Metraj, keşif, teknik ve idari şartname hazırlanması,

• İhale yönetimi, danışmanlığı ve değerlendirme hizmetleri,

• İnşaat yönetimi,

• Mesleki, teknik, mali ve inşaat kontrolörlüğü ve denetimi,

• Kurumsal yapılanma ve özelleştirme faaliyetlerine yönelik danışmanlık,

• Çevre etki değerlendirme hizmetleri,

• Gayrimenkul değerleme hizmetleri,

• İşletmeye alma ve işletme danışmanlığı,

• Risk analizi ve yönetimi,

• Sağlık ve güvenlik yönetimi,

• Yangın güvenliği danışmanlığı,

• Hakemlik, arabuluculuk hizmetleri, yatırım geliştirme-uygulama ve müteahhitlik hizmetlerine ilişkin ihtilafların çözümüne yönelik teknik, mali ve hukuki sözleşme danışmanlığı,

• Teknik eğitim,

faaliyetlerinin birini veya birden fazlasını yürütmek suretiyle Müşavir Mühendislik ve/veya Müşavir Mimarlık hizmeti veren,

2) Türkiye’de ticari faaliyette bulunan,

3) (i) Ortakları ve/veya yönetici personeli, faaliyet konuları arasında yapım işleri yükleniciliği (ana müteahhitlik ve/veya taşeronluk), inşaat ekipmanı ve/veya malzemesi üreticiliği, temsilciliği ve/veya tedarikçiliği olan firmalarda pay sahibi olmayan, ortakları ve/veya yönetici personeli bu tür firmalarda yöneticilik yapmayan, söz konusu şirketlerle “tasarla yap” veya benzeri özel yatırım modellerinde teknik müşavir ortak/paydaş olarak yer almak haricinde hiçbir organik bağı bulunmayan ve sözleşme ile tanımlanmış biçimde kendilerine teknik müşavirlik hizmetleri sağlamak dışında bunlarla hiçbir ticari bağı olmayan,

(ii) Ortakları ve/veya yönetici personeli, bu tanımın birinci fıkrasında yer alan teknik müşavirlik hizmetleri ile iştigal eden üniversiteler, vakıflar, bankalar ve/veya bunların kurmuş oldukları kuruluşlar ile kar amaçlı olmayan diğer yerli/yabancı, kamu/özel kurum ve kuruluşlarında yöneticilik yapmayan, yarı zamanlı danışmanlık ve/veya akademik hizmet vermek istisna olmak üzere, sözleşme ile tanımlanmış biçimde kendilerine teknik müşavirlik hizmetleri sağlamak dışında bunlarla hiçbir ticari bağı olmayan,

(iii) Ortaklarının ve/veya yönetici personelinin bu tanımın üçüncü fıkrasında yer alan kısıtlarla sınırlı olmamak üzere, şirket finansmanında ve kararlarında bağımsızlık ilkesi çerçevesinde faaliyet gösteren,

şirket olduğu İşbirliği Kuruluşu ve/veya Müsteşarlık tarafından belirlenen Kurum/Kuruluşlardan alınacak belge ile tevsik edilen şirketleri,

e) Teknik Müşavirlik Şirketi (TMŞ): Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulan ve Müsteşarlıkça belirlenen kriterlere uygun olarak, teknik müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren şirketleri,

f) Müteahhitlik Şirketi: Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulan ve alt/üstyapı inşaatı, tesisat, montaj, işletme, bakım, onarım ve benzeri faaliyetleri yürüten şirketleri,

g) Ortak Girişim: Müsteşarlıkça belirlenen kriterlere uygun olarak, birbirinden bağımsız BTMŞ’lerin bir araya gelerek oluşturacakları iş ortaklığı/konsorsiyumu,

h) Sektörel Müşavirlik Şirketi (SMŞ): Nitelikleri Müsteşarlık tarafından belirlenen, en az 5 (beş) BTMŞ’nin yurt dışı rekabet olanaklarını artırmak amacıyla bir araya gelerek kurduğu anonim şirketleri,

ı) Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuar: İnşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul konusunda yurtdışında düzenlenen fuarları,

i) Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans: Yurt dışında teknik müşavirlik, inşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul ve finansman konularında düzenlenen seminer, konferans ile münhasıran ülkemiz müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün tanıtılması amacıyla yurtiçinde düzenlenen seminer, konferans vb. etkinlikleri,

j) Fuar Organizatörü: Müsteşarlık tarafından yurt dışındaki sektörel nitelikli uluslararası fuarlara Türkiye adına Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştirme yetkisi verilen İşbirliği Kuruluşları ile Sektörel Kuruluşları,

k) Seminer, Konferans Organizatörü: Teknik müşavirlik, inşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul ve finansman konularında yurtiçinde ve yurtdışında seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek üzere Müsteşarlıkça yetkilendirilen İşbirliği Kuruluşları ile Sektörel Kuruluşları

l) Milli Katılım: Yurtdışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar ile yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferans vb. etkinliklere TMŞ, BTMŞ, SMŞ ve Müteahhitlik Şirketlerinin Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörce yapılan toplu katılımlarını,

m) Bireysel Katılım: Yurtdışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuar, Seminer, Konferans vb. etkinliklere TMŞ, BTMŞ, Müteahhitlik Şirketleri, SMŞ, İşbirliği Kuruluşları ile Sektörel Kuruluşların bireysel katılımlarını,

n) Pazar Araştırması: Potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, şirketlerin pazara giriş, tutunma, kalıcılık ve stratejik konum sağlamaları olanaklarının saptanması ve global, bölgesel, ülke veya ürün bazında iş geliştirme-doğrudan pazarlama ve satış araştırmaları yapılması amacıyla gerçekleştirilen, analiz ve saha çalışmalarını kapsayan pazar araştırmalarını,

o) Fizibilite Etüdü: Yatırım projelerine ilişkin karar alma süreçlerinde projenin gerçekleştirilebilme durumunun etüd edilmesi için yapılan kapsamlı çalışmalarda, Bağımsız Teknik Müşavirlik Şirketlerinin ve Sektörel Müşavirlik Şirketlerinin yer almasını sağlayarak, söz konusu projelerde Türk mal ve hizmetlerinin kullanılması potansiyelinin artırılmasını amaçlayan uluslararası projeleri,

ö) Nazım (Master) Planlama: Müsteşarlık tarafından hedef pazar olarak belirlenen ülkelerde, ülke, bölge, kent ve çevre ölçeğinde; imar, altyapı, üstyapı, sanayi, turizm ve benzeri konulardaki makro ölçekli planlama çalışmalarında, Bağımsız Teknik Müşavirlik Şirketlerinin ve Sektörel Müşavirlik Şirketlerinin yer almasını sağlayarak, söz konusu çalışmalarda Türk mal ve hizmetlerinin kullanılması potansiyelinin artırılmasını amaçlayan uluslararası projeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KOMİTE, DESTELENECEK FAALİYETLER

Yurtdışı Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri Komitesi

MADDE 5 – (1) Yurtdışı Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri Komitesi, bu Tebliğe ilişkin uygulamalar ile fizibilite etüdü, nazım (master) planlama ve sözleşme destekleri konularında Müsteşarlığa istişari nitelikte görüş verir.

(2) Anılan Komitenin teşkili ile çalışma usul ve esasları Müsteşarlık tarafından belirlenir ve sekretarya görevi Müsteşarlık tarafından yürütülür.

Desteklenecek Faaliyetler

Yurtdışı-Ofis Desteği

MADDE 6 – (1) TMŞ, BTMŞ, SMŞ, Ortak Girişim ile İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında açılan ofislerine ait brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç giderleri;

a) TMŞ’ler için %50 oranında yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,

b) BTMŞ ve Ortak Girişimler için %70 oranında yıllık en fazla 40.000 ABD Doları,

c) SMŞ ve İşbirliği Kuruluşları için %100 oranında yıllık en fazla 80.000 ABD Doları,

desteklenir.

MADDE 7 – (1) TMŞ, BTMŞ, SMŞ, Ortak Girişim ile İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışı ofislerinde istihdam edecekleri;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) yöneticinin brüt maaşı:

I. TMŞ’ler için % 50 oranında, yıllık en fazla 40.000 ABD Doları,

II. BTMŞ, Ortak Girişim, SMŞ ve İşbirliği Kuruluşları için % 70 oranında, yıllık en fazla 80.000 ABD Doları,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) büro elemanının brüt maaşı %70 oranında, yıllık en fazla 36.000 ABD Doları,

desteklenir.

(2) Bu maddenin 1’inci fıkrasında yer alan destekler, yurtdışındaki her bir ofis için ayrı ayrı değerlendirilir.

MADDE 8 – (1) TMŞ, BTMŞ, SMŞ, Ortak Girişim ile İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışı ofisleri için satın alacakları şirket kuruluşu, hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık giderleri ile bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alacakları yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamaları,

a) TMŞ’ler için %50 oranında yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,

b) BTMŞ ve Ortak Girişimler için %70 oranında yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,

c) SMŞ ve İşbirliği Kuruluşları için %100 oranında yıllık en fazla 50.000 ABD Doları

desteklenir.

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin 7 ve 8’inci maddelerinde yer alan destek unsurlarından, 6’ncı madde kapsamında desteklenen TMŞ, BTMŞ, SMŞ, Ortak Girişim ile İşbirliği Kuruluşları yararlandırılır.

(2) TMŞ, BTMŞ, SMŞ, Ortak Girişim ile İşbirliği Kuruluşları, her bir yurtdışı ofisine ilişkin kira, istihdam, danışmanlık ve yazılım desteğinden aynı anda en fazla 5 (beş) ofis için 3 (üç) yıl süreyle yararlandırılır. 3 (üç) yıllık süre, ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar. Yurtdışı ofis desteğinden yararlandırılacak ülke ve şehirler Müsteşarlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir.

(3) BTMŞ’lerin, Ortak Girişim kapsamında bu Tebliğin 6, 7 ve 8’inci maddelerinde düzenlenen destek unsurlarından yararlandırılması durumunda, söz konusu BTMŞ’ler münferit olarak desteklenmiş gibi değerlendirilirler.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

MADDE 10 – (1) Reklâm, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri;

a) TMŞ’ler için % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

b) BTMŞ ve Sektörel Kuruluşlar için %70 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

c) SMŞ ve İşbirliği Kuruluşları için %100 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları

desteklenir.

MADDE 11 – (1) ) TMŞ, BTMŞ, Sektörel Kuruluş, SMŞ ile İşbirliği Kuruluşları, 10’uncu maddede belirtilen destek unsurlarından en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlandırılır. 3 (üç) yıllık destek süresi, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

Pazar Araştırması Desteği

MADDE 12 – (1) Her takvim yılı içerisinde, BTMŞ, SMŞ, İşbirliği Kuruluşu ile Sektörel Kuruluşların pazar araştırması faaliyetleri kapsamında:

a) Ulaşım: Uluslararası ve yurtdışında şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 80 ABD Dolarını, seyahat başına da 1200 ABD Doları’nı aşmamak kaydıyla araç kiralama,

b) Konaklama: Şirket başına günlük 500 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı),

c) Teknik personel istihdamı,

d) Hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık,

e) Tercümanlık,

giderleri %100 oranında desteklenir.

(2) Her bir pazar araştırması faaliyeti başına;

a) BTMŞ’ler en fazla 40.000 ABD Doları,

b) SMŞ, İşbirliği Kuruluşları ile Sektörel Kuruluşlar en fazla 60.000 ABD Doları

desteklenir.

(3) Pazar araştırması faaliyetinin toplam süresi 6 (altı) ayı geçemez. 1 (bir) yıl içinde BTMŞ en fazla 3 (üç), SMŞ ve Sektörel Kuruluşlar en fazla 6 (altı), İşbirliği Kuruluşları en fazla 12 (oniki) pazar araştırması faaliyeti için desteklenir.

Fuar Desteği

MADDE 13 – (1) TMŞ, BTMŞ, SMŞ, Müteahhitlik Şirketi, İşbirliği Kuruluşu ile Sektörel Kuruluşların yurtdışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara katılmaları halinde, Milli Katılımı gerçekleştiren Fuar Organizatörüne m2 üzerinden ödeyecekleri yol, konaklama ve katılım bedeli %70 oranında, fuar başına en fazla 25.000 ABD Doları,

(2) Milli katılım organizasyonları kapsamında, Fuar Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek;

a) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamalar %70 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla 75.000 ABD Doları,

b) Fuar organizasyonunun gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderleri %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları ve söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları

desteklenir.

MADDE 14 – (1) TMŞ, BTMŞ, SMŞ, Müteahhitlik Şirketi, İşbirliği Kuruluşu ile Sektörel Kuruluşların yurtdışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlara bireysel olarak katılmaları halinde, m2 üzerinden ödeyecekleri boş stand kirası, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri,

a) TMŞ’ler için %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Doları,

b) BTMŞ ile Müteahhitlik Şirketleri için %70 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Doları,

c) SMŞ, İşbirliği Kuruluşu ve Sektörel Kuruluşlar için %100 oranında, fuar başına en fazla 30.000 ABD Doları

desteklenir.

Seminer, Konferans Desteği

MADDE 15 – (1) TMŞ, BTMŞ, SMŞ, Müteahhitlik Şirketi, İşbirliği Kuruluşu ile Sektörel Kuruluşların yurtdışında düzenlenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer, Konferansa katılmaları halinde, sözkonusu şirket/kuruluş temsilcilerinin, yol, konaklama ve katılım bedeli

a) TMŞ’ler için %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Doları,

b) BTMŞ ile Müteahhitlik Şirketleri için %70 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Doları,

c) SMŞ, İşbirliği Kuruluşu ile Sektörel Kuruluşlar için %100 oranında, organizasyon başına en fazla 10.000 ABD Doları,

desteklenir.

(2) Milli katılım organizasyonları kapsamında, Seminer, Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek;

a) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam vb. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalar %70 oranında, organizasyon başına en fazla 100.000 ABD Doları,

b) Seminer, Konferans faaliyetlerinin gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderler %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla 150.000 ABD Doları ve söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 20 (yirmi) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 80.000 ABD Doları

desteklenir.

Fizibilite Etüdü ve Nazım (Master) Plan Hazırlanması Desteği

MADDE 16 – (1) BTMŞ ile SMŞ, uluslararası alanda yürütecekleri fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanması çalışmaları kapsamında, işveren idare ve/veya özel sektör kuruluşları ile imzalayacakları hizmet sözleşmesine ilişkin düzenlenen hakediş bedelleri dikkate alınmak suretiyle, her bir proje için,

a) BTMŞ’ler en fazla 300.000 ABD Doları,

b) SMŞ’ler en fazla 500.000 ABD Doları,

desteklenir.

Sözleşme Desteği

MADDE 17 – (1) Yurtdışı Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri Komitesinin iştişari görüşüne istinaden Müsteşarlıkça destek kapsamına alınan sözleşmeler için; hizmet, vekalet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmede belirtilen bedelin % 20’sini geçmeyecek şekilde, her takvim yılı için:

a) BTMŞ ve Ortak Girişimler en fazla 1.500.000 ABD Doları,

b) SMŞ’ler en fazla 2.000.000 ABD Doları

desteklenir.

(2) Bu maddenin 1’inci fıkrası kapsamındaki destekler için sözleşme başına;

a) BTMŞ ve Ortak Girişimler en fazla 300.000 ABD Doları,

b) SMŞ’ler en fazla 500.000 ABD Doları

desteklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME

Ödeme Esasları

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, giderlerin harcama ve hakediş belgeleriyle tevsik edilmesi gerekmektedir. Destek ödemesine ilişkin istenecek diğer bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin hususlar, Müsteşarlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir.

Ödeme Belgelerinin İbrazı

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlandırılacak olan TMŞ, BTMŞ, SMŞ, Müteahhitlik Şirketi, Ortak Girişim, İşbirliği Kuruluşu ile Sektörel Kuruluşlar tarafından yurtdışında gerçekleştirilen giderlere ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esaslarında onaylanması gerektiği belirtilen belgelerin, faaliyet ve/veya harcamanın yapıldığı bölgedeki Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine, faaliyet ve/veya harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması ve harcama veya hakediş belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan Müsteşarlığa, ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2) Yukarıda belirtilen 6 aylık sürenin hesaplanmasında, Müsteşarlık evrak kayıtlarına giriş tarih esas alınır.

Ödeme

MADDE 20 – (1) Müsteşarlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen TMŞ, BTMŞ, SMŞ, Müteahhitlik Şirketi, Ortak Girişim, İşbirliği Kuruluşu ile Sektörel Kuruluşlar ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir.

MADDE 21 – (1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Müeyyide

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan veya yararlanmak üzere müracaatta bulunan TMŞ, BTMŞ, SMŞ, Müteahhitlik Şirketi, Ortak Girişim, İşbirliği Kuruluşu ile Sektörel Kuruluşların yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiğinin tespit edilmesi durumunda başvurusu süresiz reddedilir ve destek kapsamından çıkarılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(3) BTMŞ, SMŞ ve Ortak Girişimler ile işveren kuruluş arasında imzalanan sözleşme konusu projeye ilişkin olarak işveren ile BTMŞ, SMŞ ve Ortak Girişimler arasında çıkabilecek hukuki ihtilaflar sonucunda projenin iptal edilmesi durumunda, aralarındaki sözleşmenin ilgili hükümleri çerçevesinde BTMŞ, SMŞ ve Ortak Girişimlerin haksız olduğunun Mahkemelerce tespiti halinde, destek iptal edilir ve o tarihe kadar sağlanan destek tutarı, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Yetki

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etme konusunda gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bu Tebliğde yer alan lehe olan hükümleri uygulamaya Müsteşarlık yetkilidir.

MADDE 24 – (1) Müsteşarlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak şirketlerin/kuruluşların belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ile İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nin (İGEME) yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir.

Yaptırım

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuran BTMŞ, TMŞ, SMŞ, Müteahhitlik Şirketi, Ortak Girişim, İşbirliği Kuruluşu ile Sektörel Kuruluşların eksik bilgi ve belgelerini, bildirim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması durumunda destek başvurusu, süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3 (üç) aylık süre Müsteşarlık evrak-çıkış tarihiyle başlar, BTMŞ, TMŞ, SMŞ, Müteahhitlik Şirketi, Ortak Girişim, İşbirliği Kuruluşu ile Sektörel Kuruluşların bildirim üzerine vereceği cevabın Müsteşarlık evrak kaydına girmesi ile biter.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 26 – (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 21/5/2004 tarihli ve 2004/8 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden 09/06/2004 tarihli ve 25487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/5 sayılı “Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle 2004/5 sayılı “Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde, “FIDIC Esaslarına Uygunluk” belgesi alan firmalar, belge geçerlilik tarihi bitimine kadar, bu Tebliğ hükümleri kapsamında Bağımsız Teknik Müşavirlik Şirketi (BTMŞ) olarak değerlendirmeye alınır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle 2004/5 sayılı “Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde destekten yararlanmakta olan teknik müşavirlik firmaları, müteahhitlik firmaları, Uluslararası Müşavirler Birlikleri Federasyonu (FIDIC)’na üye özel sektör kuruluşları, bu Tebliğde belirtilen süre ve limitler dâhilinde desteklenir.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ Hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.