16 Mayıs 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27936

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GELİŞİMSEL EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bölgede gelişimsel gerilik riski ve gelişme geriliği olan bireylere ve ailelerine ihtiyaç duyduğu destek hizmetlerini belirlemek, planlamak ve sunmak,

b) Gelişme geriliği olan birey ve bireylerin ailelerine yönelik toplum tutumunun çağdaş düzeye getirilmesine katkıda bulunmak üzere bilgilendirme çalışmaları planlamak ve sunmak,

c) Üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi ve öğrencilerin Merkezin faaliyet alanına giren konulardaki uygulamalarına ve araştırmalarına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunların çalışmalarına katılmak, bilgi alışverişinde bulunmak, rehberlik yapmak ve uzman değişiminde bulunmak,

b) Bölgede gelişim geriliği gösteren bireyler için hizmet veren resmi, özel, vakıf gibi diğer eğitim ve öğretim kurumlarının daha verimli hizmetler yapmasına yardımcı olmak, bu amaçla her türlü bilimsel faaliyetlerde bulunmak, okul ve rehabilitasyon hizmetlerinin alt yapısının oluşturulmasına destek olmak, bu amaçla döner sermaye işletmesi kurmak ve yurt içi ve yurt dışından uzman bilim adamlarını davet etmek,

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili son bilimsel çalışmaları takip ederek yayımlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi üzerine, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanlarından en çok iki kişi, müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcıları değiştirilebilir.

(2) Müdür yardımcıları; Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları dahil toplam sekiz kişiden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti ile olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmaları planlamak ve yürütmek,

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak,

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmaları konusunda eğitimi olan ve uzmanlıklarından yararlanılabilecek, Üniversiteden ve istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve kişiler arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yirmi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte ve Müdür başkanlığında toplanır. Toplantı için çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunur ve istenilen konularda görüş bildirir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda öneri ve katkılarda bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün talebi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 6/5/1997 tarihli ve 22981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.