8 Mayıs 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27928

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE YÖNETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Çevre Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Çevre Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ADYÜ-ÇEYÖM): Adıyaman Üniversitesi Çevre Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve gen kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek,

b) Biyolojik çeşitlilik ile ilgili bilginin değişim ve koordinasyonunu sağlamak amacı ile yurt içi ve yurtdışındaki üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak projeler üretmek,

c) İklim değişikliklerine sebep olan faaliyetlerin azaltılmasına yönelik projeler geliştirmek ve bu projelerin uygulanmasını sağlamak,

ç) İklim değişikliği konusunda bölgesel veriler toplamak ve bu verileri iklim değişikliği bilgi ağına ekleyerek, toplumların iklim değişikliği konusunda daha etkin adımlar atmalarına yardımcı olmak,

d) Kuraklık ve çölleşme tehdidine karşı alınacak önlemleri belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak,

e) Kuraklık ve çölleşme tehdidi altında olan bölgelerde, yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak, sürdürülebilir arazi ve su kaynakları yönetimi konularında uzun vadeli planlar oluşturmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,

f) Biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim değişiklikleri, kuraklık ve çölleşmenin önlenmesi konularında halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla etkinlikler yürütmek,

g) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak,

ğ) Yurtiçi, yurtdışı, kamu ve özel kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüd, proje ve buna benzer çalışmaları yapmak, rapor hazırlamak, ücretli/ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

h) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt dışından bu amaçlarla gelecek kişilere imkan hazırlamak, öneriler geliştirmek,

ı) Yurt içindeki ve dışındaki üniversiteler, diğer araştırma kurumları, uluslararası kuruluşlar ve merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, finansal kaynakların teminine çalışmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Merkez Müdürü yerine yenisi görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve işleyişinden birinci derece sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin işleyişine ilişkin gereken tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezce desteklenen araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini ve işleyişini izlemek ve denetlemek,

ç) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki araç gerecin maksimum verimli kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışmasını sağlamak için her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun kararıyla Rektöre sunmak,

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve uygun şekilde kullanılması amacıyla girişimlerde bulunmak,

f) Merkez Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden uygulamaya konulanları ve bunlardan sağlanan yararları Merkez Danışma Kuruluna rapor olarak sunmak,

g) Merkezin ihtiyaç duyduğu akademik ve idari personel ihtiyacını gerekçeli olarak belirlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

Merkez müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki Merkez müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Merkez müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Merkez müdür yardımcıları Merkezin çalışmaları konusunda Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı durumlarda Merkez müdür yardımcılarından biri göreve vekalet eder.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkez müdür yardımcılarıyla birlikte yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun diğer dört üyesi, Üniversitenin çevre konusuyla ilgili tüm bilim dallarında çalışan öğretim üyeleri arasından ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır. Merkez Yönetim Kurulunda oylamalar açık oyla yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlamak ve çalışmaların belirlenen plan ve programlara uygun yapılması için denetim yapmak,

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak,

c) Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek,

ç) Türkiye’nin, Akdeniz havzasının, Orta Doğunun ve Kafkasyanın çevre problemlerine yönelik çözümlere katkı sağlamak amacıyla öncelikli proje konularını belirlemek ve araştırmacıları bilgilendirmek,

d) Merkez Müdürünün Merkez yönetimi ile ilgili getireceği bütün konuları karara bağlamak,

e) Merkez Müdürü tarafından sunulan yıl sonu faaliyet raporlarını karara bağlayıp Rektörün onayına sunmak,

f) Merkez Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.

Merkez danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; bilimsel ve teknolojik araştırmalar ve uygulamalar konusunda çalışmaları olan ve bu konuda birikim ve deneyime sahip Üniversite içinden ve Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından yerel ve idari yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarından seçilen istekliler olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az on, en çok onbeş kişiden oluşur. Merkez Müdürü ve Merkez Müdür yardımcıları, Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.

Merkez danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak önerilerde bulunmak, alınması gereken önlemler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek,

b) Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Merkez Müdürü tarafından kendisine sunulan konular hakkında incelemeler yaparak görüş bildirmek,

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek,

ç) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkan sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkeze ait akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.