8 Mayıs 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27928

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2011/1696

             Ekli “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 31/3/2011 tarihli ve 3760 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 212 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

 

         Recep Tayyip ERDOĞAN

                         Başbakan

 

                        C. ÇİÇEK                                               B. ARINÇ                                                     A. BABACAN                                                 M. AYDIN

         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                    Devlet Bakanı

 

                       H. YAZICI                                            F. N. ÖZAK                                               M. Z. ÇAĞLAYAN                                              F. ÇELİK

                    Devlet Bakanı                                      Devlet Bakanı                                                  Devlet Bakanı                                               Devlet Bakanı

 

                      C. YILMAZ                                         S. A. KAVAF                                                     C. YILMAZ                                              A. KAHRAMAN

                  Devlet Bakanı V.                                    Devlet Bakanı                                                  Devlet Bakanı                                               Adalet Bakanı

 

                    M. V. GÖNÜL                                          O. GÜNEŞ                                                 A. DAVUTOĞLU                                             M. ŞİMŞEK

             Milli Savunma Bakanı                              İçişleri Bakanı                                                Dışişleri Bakanı                                            Maliye Bakanı

 

                    N. ÇUBUKÇU                                         M. DEMİR                                                        R. AKDAĞ                                                 M. H. SOLUK

               Milli Eğitim Bakanı                   Bayındırlık ve İskân Bakanı                                     Sağlık Bakanı                                            Ulaştırma Bakanı

 

                      M. M. EKER                                          Ö. DİNÇER                                                       N. ERGÜN                                                     T. YILDIZ

         Tarım ve Köyişleri Bakanı              Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                          Sanayi ve Ticaret Bakanı                   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                                                               E. GÜNAY                                                             V. EROĞLU

                                                                                  Kültür ve Turizm Bakanı                                       Çevre ve Orman Bakanı

 

 

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 1 – Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dâhil) ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlar, hastalar ve sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır.”

MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.