7 Mayıs 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27927

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞVERENLERİN ÇALIŞTIRDIKLARI İŞÇİLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL

GÜVENLİK BAKANLIĞINA BİLDİRMELERİ İLE SENDİKA VE

KONFEDERASYONLARCA DÜZENLENECEK ÜYE KAYIT

FİŞLERİ VE DEFTERLERİNİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 26/6/1995 tarihli ve 22325 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmeliğin adı, “Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ile Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4101 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi uyarınca yeni işe alınan ve hizmet akitleri herhangi bir nedenle sona eren işçilerin bildirilmesi, ayrıca aynı Kanunun” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü ve 11 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2 ve EK-9 formları yürürlükten kaldırılmış, EK-3, EK-4, EK-5, EK-6, EK-7 ve EK-8 formları ise ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.