30 Nisan 2011 Tarihli ve 27920 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2011/1672    Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1710    Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2011/1713    6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Hazine Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Harp Akademileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tapu ve Kadastro Kurulunun Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


29/4/2011 tarihli ve 27919 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de; Milletlerarası Andlaşmalar ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait Tebliğ yayımlanmıştır.