30 Nisan 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27920

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

KISA ALIMA VE KISA ALIMA DENE HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayl sizlik Sigortas Kanununa gre sigortal saylan kiileri hizmet akdine tabi olarak altran iverenin, genel ekonomik, sektrel veya blgesel kriz ile zorlayc sebeplerle iyerindeki haftalk alma srelerini geici olarak nemli lde azaltmas veya iyerinde faaliyeti tamamen veya ksmen geici olarak durdurmas hallerinde, iilere ksa alma denei denmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik 4447 sayl Kanunun Ek 2 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

b) Blgesel kriz: Ulusal veya uluslararas olaylardan dolay belirli bir il veya blgede faaliyette bulunan iyerlerinin ekonomik olarak ciddi ekilde etkilenip sarsld durumlar,

c) Genel ekonomik kriz: Ulusal veya uluslararas ekonomide ortaya kan olaylarn, lke ekonomisini ve dolaysyla iyerini ciddi anlamda etkileyip sarst durumlar,

) Ksa alma: ay gememek zere; iyerinde uygulanan alma sresinin, iyerinin tamamnda veya bir blmnde geici olarak en az te bir orannda azaltlmasn veya sreklilik koulu aranmakszn en az drt hafta sreyle faaliyetin tamamen veya ksmen durdurulmasn,

d) Ksa alma denei: 6 nc maddede belirtilen koullarn salanmas halinde iiye yaplan demeyi,

e) Kurum: Trkiye Kurumunu,

f) Kurum birimi: Trkiye Kurumunun il ve ilelerde kurulu birimlerini,

g) Kurum Ynetim Kurulu: Trkiye Kurumu Ynetim Kurulunu,

) Sektrel kriz: Ulusal veya uluslararas ekonomide ortaya kan olaylardan dorudan etkilenen sektrler ve bunlarla balantl dier sektrlerdeki iyerlerinin ciddi anlamda sarsld durumlar,

h) Zorlayc sebep: verenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, nceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dsal etkilerden ileri gelen, geici olarak alma sresinin azaltlmas veya faaliyetin tamamen veya ksmen durdurulmas ile sonulanan deprem, yangn, su baskn, salgn hastalk, seferberlik ve benzeri nedenleri,

ifade eder.

KNC BLM

Bildirim ve Talebin Deerlendirilmesi

Bildirim ve ierii

MADDE 4 (1) Genel ekonomik, sektrel veya blgesel kriz ile zorlayc sebeplerle iyerinde ksa alma yaplmasn talep eden iveren, Kurum birimine, varsa toplu i szlemesi taraf sendikaya yazl bildirimde bulunur.

(2) veren bildiriminde;

a) Genel ekonomik, sektrel veya blgesel kriz ile zorlayc sebeplerin iyerine etkilerini ve zorlayc sebebin ne olduunu,

b) yerinin unvann, adresini, varsa toplu i szlemesi taraf sendikay ve sosyal gvenlik iyeri sicil numarasn,

c) Varsa iddiasn kantlayc somut belgeleri,

belirtmek zorundadr.

(3) nceleme esnasnda; ksa alma yaptrlacak iilere ilikin bilgileri ieren liste, iveren tarafndan Kurumca belirlenen formatta hazrlanarak, manyetik ve yazl ortamda Kurum yetkilisine teslim edilir.

Talebin deerlendirilmesi

MADDE 5 (1) verenin ksa alma talebi, ncelikle Kurum tarafndan sebep ve ekil ynnden deerlendirilir.

(2) Genel ekonomik, sektrel veya blgesel krizin varl, ii ve iveren sendikalar konfederasyonlarnn iddia etmesi ya da bu ynde kuvvetli emarenin bulunmas halinde, Kurum Ynetim Kurulunca karara balanr.

(3) kinci fkrada belirtilen karar alnmadan, genel ekonomik, sektrel veya blgesel kriz ile zorlayc sebeplerle badamad halde, nakit darl, deme gl, pazar daralmas ve stok art gibi sebeplere dayal olarak yapld tespit edilen bavurular Kurum tarafndan reddedilir.

(4) Genel ekonomik, sektrel veya blgesel kriz ile zorlayc sebeplerle yaplan bavurularn uygunluk tespiti, Kurum yetkililerince ivedilikle yaplr. nceleme sonucu, Kurum tarafndan iverene bildirilir. veren durumu, iyerinde iilerin grebilecei bir yerde ilan eder ve varsa toplu i szlemesine taraf ii sendikasna bildirir. lan yoluyla iilere duyuru yaplamad durumlarda, ksa almaya tabi iilere yazl bildirim yaplr.

(5) Ksa alma bavurusu ve uygunluk tespitine ilikin dier ilemler Kurum tarafndan belirlenir.

NC BLM

Ksa alma denei

Ksa alma deneinden yararlanma koullar

MADDE 6 (1) inin ksa alma deneinden yararlanabilmesi iin;

a) verenin ksa alma talebinin Kurumca uygun bulunmas,

b) inin ksa almann balad tarihte, 4447 sayl Kanunun 50 nci maddesine gre alma sreleri ve isizlik sigortas primi deme gn says bakmndan isizlik deneine hak kazanm olmas,

gerekmektedir.

Ksa alma deneinin miktar ve denmesi

MADDE 7 (1) Gnlk ksa alma deneinin miktar, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununun 39 uncu maddesine gre 16 yandan byk iiler iin uygulanan aylk asgari cretin brt tutarnn % 150sini gememek zere, sigortalnn son on iki aylk prime esas kazanlar dikkate alnarak hesaplanan gnlk ortalama brt kazancnn % 60dr. Ksa alma denei, 4447 sayl Kanunun Ek 2 nci maddesine aykr olmamak kouluyla ayn Kanunun 50 nci maddesindeki esaslara gre denir.

(2) Ksa alma deneinin sresi ay amamak zere ksa alma sresi kadardr.

(3) Ksa alma denei, iyerinde uygulanan haftalk alma sresini tamamlayacak ekilde, allmayan sreler iin aylk olarak hesaplanr.

(4) Ksa alma denei, ekonomik gelimelerin iyerinin faaliyetleri zerine etkileri dorultusunda uygunluk tespitinde belirtilen sreyi amamak kaydyla fiilen gerekleen ksa alma sresi zerinden verilir.

(5) Zorlayc sebeplerle iyerinde ksa alma yaplmas halinde, demeler 4857 sayl Kanunun 24 nc maddesinin (III) numaral bendinde ve 40 nc maddesinde ngrlen bir haftalk sreden sonra balar.

(6) inin ksa alma denei ald sre iin, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu gerei denecek sigorta primi, sizlik Sigortas Fonu tarafndan Sosyal Gvenlik Kurumuna aktarlr.

(7) Ksa alma deneinden yararlanan ii, isizlik sigortasndan yararlanmak iin 4447 sayl Kanunun 50 nci maddesinde ngrlen koullar gereklemeden isiz kalrsa, ksa alma denei ald sre dldkten sonra, daha nce hak ettii isizlik denei sresini dolduruncaya kadar isizlik deneinden yararlanr.

(8) Ksa alma denei, iinin kendisine, aylk olarak her ayn sonunda denir.

(9) Ksa alma denei nafaka borlar dnda haciz veya bakasna devir veya temlik edilemez.

(10) verenin hatal bilgi ve belge vermesi nedeniyle yaplan fazla demeler, yasal faizi ile birlikte iverenden, iinin kusurundan kaynaklanan fazla demeler ise yasal faizi ile birlikte iiden tahsil edilir.

Ksa alma deneinin durdurulmas

MADDE 8 (1) Ksa alma uygulamas devam eden iyerlerinde yaplan inceleme srasnda iverenin denek alan iilerin alma sreleri ile ilgili hatal bilgi ve belge verdiinin tespit edilmesi ve Kurum mfettiinin yazl talebi halinde hakknda hatal bilgi verilen ii says da dikkate alnarak ksa alma denei durdurulur.

Ksa alma deneinin kesilmesi

MADDE 9 (1) Ksa alma denei alanlarn ie girmesi, yallk ayl almaya balamas, herhangi bir sebeple silhaltna alnmas, herhangi bir kanundan doan alma devi nedeniyle iinden ayrlmas hallerinde veya geici i gremezlik deneinin balamas durumunda geici i gremezlik deneine konu olan salk raporunun balad tarih itibariyle ksa alma denei kesilir.

verenin kayt tutma zorunluluu

MADDE 10 (1) Ksa alma yapan iveren, iilerin alma srelerine ilikin kaytlar tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadr.

Ksa almann erken sona ermesi

MADDE 11 (1) veren, ilan ettii sreden nce normal faaliyetine balamaya karar vermesi halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu i szlemesi taraf sendikaya ve iilere alt ign nce yazl olarak bildirmek zorundadr. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle ksa alma sona erer. Ge bildirimlere ilikin oluan yersiz demeler hakknda 7 nci maddenin 10 uncu fkrasna gre ilem yaplr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 12 (1) 13/1/2009 tarihli ve 27109 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ksa alma ve Ksa alma denei Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.