29 Nisan 2011 Tarihli ve 27919 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒa, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2011/1675    İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği

—  Denizcilik Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmelik

—  Telekomünikasyon Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Matematik ve Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Şehir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 38)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

—  Danıştay Genel Kurulunun E: 2011/13, K: 2011/13 Sayılı Kararı

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  12 Haziran 2011 Pazar Günü Yapılacak Olan 24 üncü Dönem Milletvekili Genel Seçimine Katılmaya Hak Kazanan Siyasi Partiler Tarafından Gösterilmiş Olan Adaylarla, Seçime Bağımsız Olarak Katılmak Üzere Başvurmuş Olan Adaylara İlişkin “Kesin Aday Listeleri” Hakkında Karar

—  Yüksek Seçim Kurulunun 28/4/2011 Tarihli ve 585 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 28/4/2011 Tarihli ve 586 Sayılı Kararı

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


29/4/2011 tarihli ve 27919 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de; Milletlerarası Andlaşmalar ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait Tebliğ yayımlanmıştır.