29 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27919

YNETMELK

Celal Bayar niversitesinden:

CELAL BAYAR NVERSTES DENEYSEL FEN BLMLER UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Celal Bayar niversitesine bal olarak kurulan Celal Bayar niversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Celal Bayar niversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) alma birimleri: Celal Bayar niversitesi bnyesinde yer alan fen ve mhendislik bilimlerine bal blmleri,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez (DEFAM): Celal Bayar niversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: Celal Bayar niversitesi Rektrn,

e) niversite: Celal Bayar niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac, Faaliyet Alanlar, Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin amac ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amac ve faaliyet alanlar unlardr:

a) niversite birimlerinin ortak ihtiyac olan ileri aratrma dzeneklerini salayarak, Merkez aratrma birimlerinde ortak kullanma sunmak,

b) Bilim ve teknoloji alannda gelimeye katkda bulunmak ve endstriye ilikin sorunlar zmlemek zere aratrmalar yapmak, kalknma planlarnn ngrd alanlarda gelecekte karlalabilecek sorunlara zm yollar aramak,

c) Aratrma sonularn duyurmak, aratrma sonularnn uygulanmasna yardmc olmak, gerektiinde uygulama planlar yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya srecin retim aamasna gemesi iin gerekli donanm, sistem ve zellikleri belirlemek, nc tesisler kurmak,

) zel sektr, kamu kurum ve kurulular ile akademisyen ve aratrmaclarn talep ettikleri analizleri, karlatklar bilimsel, teknik ve uygulamaya ilikin sorunlar zmeye ynelik hizmetleri yapmak,

d) retim ve iletmede karlalan teknolojik glklerde danmanlk yapmak, ilem zinciri, malzeme ve rnlerdeki zelliklerin belirlenmesine ve denetimine, hata nedenlerinin giderilmesine, malzeme ve rnlerin programlama ve bilgi ilem almalarna yardmc olmak,

e) Merkezin alma alanna giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslar aras bilimsel toplantlar dzenlemek,

f) Yurt iindeki ve dndaki ilgili kamu ve zel aratrma kurulular ve merkezleri ile ibirlii yapmak, bilgi alveriinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri iin maddi destek salamaya almak,

g) Trkiye ve blge ihtiyalarna ynelik aratrmalara ncelik vermek zere fen ve mhendislik bilimleriyle ilgili aratrma projelerini desteklemek ve uygulamak,

) Aratrclarn aratrma yapmalarna engel oluturan durumlar varsa ortadan kaldrmaya almak,

h) Merkezin ihtiyac olan elemanlarn yurt iinde ve dnda yetitirilmesine ynelik almalar yapmak, yurt ii ve yurt dndan bu amalarla gelecek aratrmaclara imkan hazrlamak, neriler gelitirmek,

) Bilim ve teknoloji alannda tannm aratrclarn niversite bnyesinde istihdam edilmesine ynelik almalar yapmak.

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Mdr yardmclar,

c) Ynetim Kurulu,

) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr, niversitede SCI (Science Citation Index) kapsamnda yayn yapan dergilerde makalesi bulunan, fen ve mhendislik bilimleri alanlarnda grev yapan profesr veya doent unvanl retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn alt aydan uzun sreli niversite d grevlendirilmelerinde yerine yenisi grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Merkezi temsil eden Mdr, Merkezin amalar dorultusunda ynetim ve ileyiinden, Rektre kar birinci derecede sorumludur. Bu ynden btn nlemleri alr ve uygular. Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak,

b) Merkezde yaplan aratrma projelerinin yry ve ileyiini izlemek ve denetlemek,

c) Merkeze bal aratrma gelitirme birimlerindeki ara ve gerecin, en yksek verimle kullanm ve salkl ileyii iin her trl nlemi almak ve uygulamak,

) Merkezin yllk alma raporunu, nceki yllarla karlatrmal olarak hazrlamak ve Ynetim Kurulunun ortak kararyla Rektre sunmak,

d) Merkezin parasal kaynaklarnn gelitirilmesi ve bunlarn en uygun biimde kullanm iin giriimlerde bulunmak,

e) Danma Kurulunda belirlenen gr ve nerilerden hangilerinin uygulamaya konulduu ve bunlardan ne gibi yararlar saland konusunda Danma Kuruluna rapor sunmak,

f) Merkeze bal aratrma laboratuarlarnda grev alacak akademik ve idari personel ihtiyacn gerekeleriyle birlikte hazrlayarak ve Ynetim Kurulunun grn de alarak Rektrn onayna sunmak,

g) niversite, kamu kurulular ve eitli sanayi kollarnda grev yapan aratrmaclar tarafndan Merkez bnyesindeki merkezi aratrma laboratuarnn, kullanm ve alma ilkeleri ile ilgili esaslarn hazrlanmasn salamak.

Mdr yardmclar ve grevleri

MADDE 9 (1) Mdr yardmclar; Mdr tarafndan, niversitenin SCI kapsamnda yayn yapan dergilerde makalesi bulunan, biri fen bilimleri dieri mhendislik bilimleri retim yeleri arasndan iki kii mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdrn grev sresinin dolmas ya da herhangi bir nedenle grevinden ayrlmas halinde mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

(2) Mdr yardmclar ynetimle ilgili Mdrn verecei grevleri yapar.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, Mdrn nerecei niversitenin fen bilimleri, mhendislik bilimleri retim yeleri arasndan Danma Kurulu yelerince yl iin seilerek grevlendirilecek toplam yedi yeden oluur.

(2) Sresi dolmadan boalan yenin ya da niversite dnda alt aydan uzun sreli grevlendirilenlerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar salt ounlukla alnr. Oylarn eitlii halinde bakann oyu ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari almalarn planlamak, alma dzenini, Merkezde alacak personel saysn ve niteliklerini belirlemek, Merkezin ynetimi ve almas ile ilgili kararlar almak,

b) Gerekli dzenleyici ilemlerin taslaklarn hazrlayarak Senatonun onayna sunmak,

c) Merkez bnyesindeki merkezi aratrma laboratuvarnn alma ilkelerini, birimlere ait laboratuarlarn ileyiine ve sorumlularna ilikin konularda gerekli kararlar almak,

) Mdr tarafndan hazrlanacak program ve nerileri inceleyerek karara balamak,

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarn oluturmaya esas olacak bte tasarsn hazrlamak ve Rektrle sunmak,

e) Danma Kurulunda oluan gr ve neriler dorultusunda kararlar almak.

Danma kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdr ve mdr yardmclar, Danma Kurulunun doal yeleridir. Danma Kurulu; doal yelere ek olarak, niversitenin fen bilimleri ve mhendislik bilimlerindeki her bir blmden blm akademik kurullarnca yllna seilen birer temsilci ve ayrca, istekleri halinde kamu kurum ve kurulular ile zel sektr kurulularnda grevli, konusunda uzman kiilerden oluan ve Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen toplam be kiiden oluur.

(2) Fen ve mhendislik bilimlerindeki blmlerden seilen Danma Kurulu yeleri, ayn zamanda birim sorumlusu olarak grevlendirilir.

(3) Danma Kurulu, Mdrn bakanlnda ylda en az defa toplanr.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) niversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artrlmasnda Merkezin fonksiyonlaryla ilgili olarak her trl neriyi dile getirmek ve alnacak nlemler ve yaplacak uygulamalar hakknda gr bildirmek,

b) Blgedeki sanayi ve kamu kurulularyla ibirlii ortam oluturup, bunun gelitirilmesine alaca kararlarla katkda bulunmak,

c) niversite dndan maddi destek salanmas konusunda gr bildirmek ve bu ynde neriler sunmak,

) Merkezin amac ve faaliyet alanlaryla ilgili konularda ilgili uzman kiilerin gr ve dncelerinin alnmasna imkan salamak,

d) Ynetim Kuruluna ye semek.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac; 2547 sayl Kanununun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

(2) dari personelin atanma, grevde ykselme ve unvan deiiklii ilemleri ve sicil ilemleri ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Celal Bayar niversitesi Rektr yrtr.