29 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27919

YNETMELK

Celal Bayar niversitesinden:

CELAL BAYAR NVERSTES UYGULAMALI MATEMATK VE HESAPLAMA

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Celal Bayar niversitesine bal olarak kurulan Celal Bayar niversitesi Uygulamal Matematik ve Hesaplama Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Celal Bayar niversitesi Uygulamal Matematik ve Hesaplama Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Celal Bayar niversitesi Uygulamal Matematik ve Hesaplama Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Celal Bayar niversitesi Rektrn,

d) Senato: Celal Bayar niversitesi Senatosunu,

e) niversite: Celal Bayar niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar, Organlar ve Grevleri

Merkezin amac ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amac ve faaliyet alanlar unlardr:

a) niversite birimlerinin ortak ihtiyac olan ileri aratrma tekniklerini gelitirerek kullanma sunmak,

b) Bilim ve teknoloji alannda gelimeye katkda bulunmak zere aratrmalar yapmak, kalknma planlarnn ngrd alanlarda gelecekte karlalabilecek aratrma sorunlarna zm yollar aramak,

c) Aratrma sonularnn uygulanmasna yardmc olmak, aratrma sonularn uluslararas alanda duyurmak iin almalar yapmak,

) Merkezin alma alanna giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi uluslararas bilimsel toplantlar dzenlemek, konu ile ilgili ulusal ve uluslararas aratrma sonularn duyurmak zere uluslararas bilimsel dergi karmak,

d) Yurt iindeki ve yurt dndaki ilgili kamu ve zel aratrma kurulular ve merkezler ile ibirlii yapmak, bilgi alveriinde bulunmak,

e) Merkezin ihtiyac olan elemanlarn yurt iinde ve yurt dnda yetitirilmesine ynelik almalar yapmak, yurt iinden ve yurt dndan bu amalarla gelecek aratrmaclara imkan hazrlamak, neriler gelitirmek,

f) Uygulamal matematik ve hesaplama alannda n yapm uluslararas aratrmaclarn Merkez bnyesinde ksa ve uzun sreli almalarn salamak.

Merkezin organlar

MADDE 6 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr, SCI (Science Citation Index) kapsamnda yayn yapan dergilerde makalesi bulunan, uygulamal matematik ve hesaplama alanlarnda almalar olan niversite retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Alt aydan uzun sreli niversite d grevlendirilmelerinde Mdrn yerine yenisi grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezi amalar dorultusunda ynetmek ve ileyii ile ilgili btn nlemleri almak ve uygulamak,

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak,

c) Merkezde yaplan aratrma projelerinin ileyiini izlemek ve denetlemek,

) Merkeze bal aratrma gelitirme birimlerindeki ara ve gerecin, en yksek verimle kullanm ve salkl ileyii iin her trl nlemi almak ve uygulamak,

d) Merkezin yllk alma raporunu, nceki yllarla karlatrmal olarak hazrlamak ve Ynetim Kurulunun ortak kararyla Rektre sunmak,

e) Merkezin parasal kaynaklarnn gelitirilmesi ve bunlarn en uygun biimde kullanm iin giriimlerde bulunmak,

f) Danma Kurulunda belirlenen gr ve nerilerden uygulamaya konulanlarn sonular konusunda Danma Kuruluna rapor sunmak,

g) Merkezde grev alacak akademik ve idari personel ihtiyalarn gerekeleriyle birlikte hazrlayarak ve Ynetim Kurulunun grn de alarak Rektrn onayna sunmak.

Mdr yardmcs

MADDE 9 (1) Mdr Yardmcs; Mdr tarafndan, SCI kapsamnda yayn yapan dergilerde makalesi bulunan, uygulamal matematik ve hesaplama alanlarnda almalar olan niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Mdrn grev sresinin dolmas ya da herhangi bir nedenle grevinden ayrlmas halinde Mdr Yardmcsnn da grevi sona erer.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ve Mdrn nerisi ve Rektrn onay ile niversite retim yeleri arasndan grevlendirilen yeden oluur.

(2) Sresi dolmadan boalan bir yenin ya da niversite dnda alt aydan uzun sreli grevlendirilen yenin yerine en ge bir ay iinde yeni grevlendirme yaplr.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari almalarn planlamak, alma dzenini, merkezde alacak personel saysn ve niteliklerini belirlemek, Merkezin ynetimi ve almas ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezle ilgili dzenleyici ilemleri hazrlayarak Senatonun onayna sunmak,

c) Mdrlke hazrlanacak program ve nerileri inceleyerek karara balamak,

) Merkezin kadro ve mali kaynaklarn oluturmaya esas olmak zere bte tasarsn hazrlamak ve Rektrle sunmak,

d) Danma Kurulunda oluan gr ve neriler dorultusunda kararlar almak.

Danma kurulu

MADDE 12 (1) Mdr ve Mdr Yardmcs, Danma Kurulunun doal yeleridir. Danma Kurulunun dier yeleri niversite iinden veya dndan uygulamal matematik ve hesaplama alanlarnda almalar olan aratrmaclar arasndan Mdrn nerisi ve Rektrn onay ile grevlendirilir.

(2) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine toplanr ve Merkez almalar iin tavsiye kararlar alr.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) niversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artrlmasnda Merkezin ilevleriyle ilgili olarak neriler getirmek ve alnacak nlemler ve yaplacak uygulamalar hakknda gr bildirmek,

b) Bilimsel ve teknolojik ulusal ve uluslararas kurulularla ibirlii ortam oluturup, bunun gelitirilmesine katkda bulunmak,

c) niversite d parasal kaynak bulunmas ve frsatlarn deerlendirilmesi konusunda gr bildirmek ve bu ynde giriimlerde bulunulmas iin neriler gelitirmek,

) Merkezin ama ve alma konularyla ilgili uzman kiilerin gr ve dncelerinin alnmasna imkan salamak.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, uzman, teknik ve idari personel ihtiyac; 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre, Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu grevini Mdre devredebilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Celal Bayar niversitesi Rektr yrtr.