29 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27919

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/1/2001 tarihli ve 24300 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.