29 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27919

YNETMELK

Radyo ve Televizyon st Kurulundan:

KARASAL ORTAMDA YAYINDA OLAN RADYO VE TELEVZYON

KURULULARINDAN ALINACAK TELEVZYON KANAL VE

RADYO FREKANS YILLIK KULLANIM CRETLERNE

LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunun geici 4 nc maddesi uyarnca karasal ortamda yaynda olan kamu ve zel radyo ve televizyon kurulularndan alnacak televizyon kanal ve radyo frekans yllk kullanm cretlerinin belirlenmesi ve denmesiyle ilgili esas ve ykmllkleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunun geici 4 nc maddesi kapsamnda, karasal ortamda yaynda olan kamu ve zel radyo ve televizyon kurulularndan alnacak kanal ve frekans yllk kullanm cretlerinin belirlenmesi ve denmesine ilikin usl ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunun geici 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) G: Karasal televizyon veya radyo vericisinin yayn yapt iller itibaryla Devlet Planlama Tekilat tarafndan belirlenen gelimilik endeksini gsteren istatistik verilerine gre st Kurulca belirlenen deeri,

b) K: st Kurulca her yl yeniden belirlenen kanal veya frekans yllk kullanm creti katsaysn,

c) Kanal ve frekans kullanm bildirimi: Kanunun geici 4 nc maddesi kapsamnda karasal ortamda yaynda olan kurulularn kullanmakta olduklar kanal/frekanslardan, bu Ynetmelie gre kanal ve frekans yllk kullanm cretini deyerek kullanmaya devam etmek istedikleri vericilerin, st Kurulca belirlenen formatta listesini ihtiva eden, kurulu kaesi ile kurulu yetkilisinin imzasn tayan ve sresi ierisinde st Kurula ibraz edilen belgeyi,

) Kanal ve frekans yllk kullanm creti: Karasal yaynn, nfusa bal kapsama alan, tr, verici gc, frekansn bulunduu bant ve yaynn yapld yerleim biriminin ekonomik gelimilik seviyesi gibi nesnel kstaslar esas alnarak st Kurul tarafndan belirlenen televizyon kanal ve radyo frekans yllk kullanm cretini,

d) Kanun: 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunu,

e) RK: Radyo kurulularnn st Kurula yapm olduklar karasal lisans mracaat tipine bal olarak st Kurulca belirlenen yayn lisans tipi katsaylarn,

f) RYK: Radyo frekans yllk kullanm cretini,

g) Standart karasal verici k gc: Karasal ortamda televizyon ve radyo yayn hizmetinin ulamas hedeflenen yerleim alan gz nnde tutularak, yaynn yapld her bir emisyon yeri iin, st Kurulca belirlenen televizyon/radyo vericisinin maksimum k gcn,

) TK: Televizyon kurulularnn st Kurula yapm olduklar karasal lisans mracaat tipine bal olarak st Kurulca belirlenen yayn lisans tipi katsaylarn,

h) TYK: Televizyon kanal yllk kullanm cretini,

) st Kurul: Radyo ve Televizyon st Kurulunu,

i) YK: Her bir karasal televizyon veya radyo vericisi iin yayn yaplan yerleim yerinin ehir nfusuna ve karasal standart verici k gcne bal olarak Ek-2de belirlenen yayn katsaysn,

ifade eder.

KNC BLM

Kanal ve Frekans Yllk Kullanm creti deme Ykmll ve Meyyideler

Kanal ve frekans kullanm bildirimleri

MADDE 5 (1) Kanal veya frekans kullanm cretine esas olacak bildirimler her yl st Kurulca duyurulan son tarihe kadar ve st Kurulca belirlenen yntemle yaplr. Kanal ve frekans kullanm bildirimleri, Kanunun geici 4 nc maddesi erevesinde st Kurulca incelenir ve st Kurul kaytlaryla uyumlatrma, enterferansn azaltlmas, kaynak israfnn nlenmesi amacyla dzeltilip st Kurulun onayna sunulur. Onaylanan liste ve denecek cret kurulua bildirilir. Yllk kullanm cretine ilikin ilemlerde st Kurulca onaylanan liste esas alnr. Bir emisyon noktasnda ayn yayna ait birden ok kanal veya frekans kullanm bildirimi yaplamaz.

Kanal ve frekans yllk kullanm creti deme ykmll

MADDE 6 (1) Kanunun geici 4 nc maddesinin birinci fkras uyarnca, karasal ortamda yaynda olan kamu ve zel radyo ve televizyon kurulular, kanal ve frekans yllk kullanm cretlerini, Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren demekle ykmldr.

Kanal ve frekans yllk kullanm cretinin hesaplanmas

MADDE 7 (1) Radyo ve televizyon yaynlarna ilikin olarak, her bir karasal verici istasyonunda kullanlan televizyon kanal ve/veya radyo frekanslar iin, kanal ve frekans yllk kullanm creti, Trk Liras cinsinden,

a) Televizyon yayn yapan kurulular iin : TYK = G x YK x TK x K formlne gre,

b) Radyo yayn yapan kurulular iin : RYK = G x YK x RK x K formlne gre,

hesaplanr.

Karasal yayn lisans tipi katsaylar

MADDE 8 (1) Karasal vericilerle televizyon ve/veya radyo yayn yapan kamu ve zel yaync kurulularn her bir verici istasyonunda kullandklar kanal ve/veya frekans iin, st Kurula deyecekleri kanal ve/veya frekans yllk kullanm cretinin hesaplanmasna esas katsaylar srasyla;

a) Karasal televizyon yayn yapan kurulular iin TK: 10,

b) Karasal radyo yayn yapan kurulular iin RK: 1,

olarak belirlenmitir.

Kanal ve frekans yllk kullanm cretinin denmesi

MADDE 9 (1) Kanal ve frekans yllk kullanm creti, her yln Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarnda olmak zere drt eit taksitte ve belirtilen aylarn son i gnne kadar kurulular tarafndan denir.

(2) Birinci fkra uyarnca yaplmas gereken demelerde gecikilmesi hlinde, Kanunun 42 nci ve geici 4 nc maddesi hkmlerine gre ilem yaplr.

zinsiz kanal/frekans veya standart d verici kullanan kurululara uygulanacak meyyideler

MADDE 10 (1) Radyo ve televizyon kurulular, Kanunun geici 4 nc maddesinin birinci fkras kapsamnda kullanmlarna verilen kanal ve frekans haricinde kanal ve frekans kullanarak yayn yapamazlar. zinsiz kanal veya frekans kullanan kurulular, bu yaynlarn durdurmalar iin 15 gn sre verilerek uyarlr ve bu sre sonuna kadar durdurmadklar takdirde st Kurulca vericileri mhrlenerek kapatlr ve Kanunun 33 nc maddesi hkmne gre ilem yaplmak zere Cumhuriyet Basavclna bildirilir.

(2) Kurulular, st Kurulca belirlenen standart karasal verici k gc zerinde verici k gc kullanarak yayn yapamaz.

(3) Kanunun geici 4 nc maddesinin birinci fkras kapsamnda, kurulularn kullanmna verilen kanal ve frekanslarn, st Kurulca belirlenen standartlara uygun olmayan karasal vericiler ile kullanlmas, st Kurulca istenilen teknik dzenlemelerin yaplmamas veya st Kurula bildirdii ve st Kurulca onaylanan gcn stnde yayn yaptnn sonradan tespit edilmesi halinde, ilgili kurulua vericisini standartlara uygun hale getirmesi veya gerekli teknik dzeltmeyi yapmas iin 15 gn sre verilir. Bu sre ierisinde vericinin st Kurulca istenilen standarda uygun hale getirilmemesi durumunda, cihazlar standart hale getirilinceye kadar ilgili vericiler kurulua kapatlr. Kuruluun standart d vericisini kapatmayarak yayna devam etmesi halinde cihazlar st Kurulca mhrlenerek kapatlr.

Kanal ve frekans yllk kullanm bedelinden indirim yaplmas

MADDE 11 (1) Kanunun 37 nci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi erevesinde, yayn hizmetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi iin gerekli izleme ve kayt cihazlarnn st Kurulca yayn kuruluunun stdyosuna yerletirilmesi durumunda, bu cihazlarn tketecei yllk toplam elektrik bedelleri dikkate alnarak ve kurulularla yaplan Yayn Al ve letim Sistemleri Kurulmasna likin Szleme yenilenerek, kanal ve frekans yllk kullanm cretinden toplam 2.000- TL indirim yaplr. Toplam kanal ve frekans yllk kullanm creti bu miktarn altnda olan kurululara st Kurulca herhangi bir deme yaplmaz.

NC BLM

Geici ve Son Hkmler

2011 yl iin kanal veya frekans kullanm bildirimleri ve kullanm cretlerinin denmesi

GEC MADDE 1 (1) Kanunun geici 4 nc maddesi birinci fkras kapsamnda kanal veya frekans kullanmakta olan kurulular, 2011 ylna ilikin kanal veya frekans kullanm bildirimlerini bu Ynetmeliin yaymland tarihten itibaren en ge 30 gn ierisinde st Kurula verirler. Bu bildirimler st Kurulca en ge 30 gn iinde deerlendirilir ve deerlendirme sonucuna gre her bir yaync kurulu iin kanal ve/veya frekans yllk kullanm creti, Kanunun yaym tarihinden itibaren yln kalan sresi esas alnarak hesaplanr ve ilgili kurululara tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen cret Temmuz ve Ekim aylarnda iki eit taksitte 9 uncu maddeye gre denir.

(2) demede gecikilmesi halinde, 9 uncu madde hkmleri uygulanr.

2011 yl iin kanal veya frekans yllk kullanm creti katsays

GEC MADDE 2 (1) 7 nci maddedeki hesaplamada kullanlmak zere her yl st Kurulca belirlenecek olan kanal veya frekans yllk kullanm creti katsays (K), 2011 yl iin 0,4 (ondadrt) olarak belirlenmitir. Bu katsayda deiiklik yaplmas halinde st Kurulun internet sitesinde yaynlanr ve o yln Ocak ayndan itibaren uygulanr.

Standart karasal verici glerin listesi, yayn katsaylar tablosu ve verici bildirim formu

GEC MADDE 3 (1) 2011 yl iin geerli olmak zere, kanal veya frekans yllk kullanm cretine esas tekil eden her bir verici istasyonu iin karasal radyo/televizyon standart verici gleri, gncel nfus verilerine gre her bir yerleim yerine ynelik radyo/televizyon yaynndan etkilenen yerleim yeri nfusu ile yayn yaplan iller itibaryla Devlet Planlama Tekilat tarafndan belirlenen gelimilik endeksini gsteren istatistik verilerine gre st Kurulca belirlenen deerlerin yer ald liste Ek-1de, kanal ve/veya frekans yllk kullanm cretinin hesaplanmasnda kullanlan ve yayn tr, verici k gc ve yayn yaplan yerleim yeri nfusuna gre belirlenen yayn katsaylarnn yer ald tablo Ek-2de ve kanal ve/veya frekans kullanm bildirim formu Ek-3te yer almaktadr. Bu verilerde deiiklik yaplmas halinde st Kurulun internet sitesinde yaynlanr ve o yln Ocak ayndan itibaren uygulanr.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Radyo ve Televizyon st Kurulu yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz