29 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27919

YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 22/5/2005 tarihli ve 25822 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizcilik Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.