29 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27919

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2011/1675

             Ekli “İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 18/3/2011 tarihli ve 9805 sayılı yazısı üzerine, 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                  S. A. KAVAF                      A. BABACAN                            H. YAZICI

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı V.

          H. YAZICI                                  F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                         A. KAHRAMAN

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                                O. GÜNEŞ                     A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                    Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                           R. AKDAĞ                            M. H. SOLUK

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                                Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.  Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İller Bankası Anonim Şirketinin insan kaynakları politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile personelin göreve alınmasına, hizmet şartlarına, niteliklerine, atanma ve yetiştirilmelerine, hak, yükümlülük ve sorumluluklarına, pozisyon ve sayılarıyla diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik İller Bankası Anonim Şirketinin personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Banka: İller Bankası Anonim Şirketini,

b) Genel Müdür: İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

c) Kanun: İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunu,

ç) Personel: İller Bankası Anonim Şirketinde çalışan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personeli,

d) Yönetici: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk Müşaviri,  Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Hukuk Müşaviri, Müdür ve müstakil birim amirini,

e) Yönetim Kurulu: İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Görevin yerine getirilmesi

MADDE 4 − (1) Personel görevini, mevzuat çerçevesinde, haiz olduğu yetkileri kullanmak suretiyle, zamanında ve en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlü olup, görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından bir üstüne karşı sorumludur.

(2) Yöneticiler, yönetimine verilmiş olan birimlerin düzenli işlemesinden, personelin çalışmasından, gerekli önlemlerin alınmasından ve işlerin zamanında ve gereği gibi sonuçlandırılmasından sorumludur.

Emirlerin yerine getirilmesi ve kanunsuz emir

MADDE 5 − (1) Personel, üstünün verdiği emri yerine getirmekle görevlidir.

(2) Personel, aldığı emrin Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge hükümlerine aykırı olduğunu tespit ederse veya emre uymanın Banka için zararlı bulunduğunu görürse emri yerine getirmeyerek durumu gerekçesiyle birlikte emri verene derhal bildirir. Üst direnerek, yazılı emir verirse personel emri yerine getirir. Bu takdirde sorumluluk, emri verene ait olur. Ancak, konusu suç olan emri, personel hiçbir suretle yerine getiremez; getirirse, üstün emrine uyduğu gerekçesi ile sorumluluktan kurtulamaz.

(3) Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

(4) Personel, üstünden aldığı emri, yanlış takdir ederek suç sayar ve emri yerine getirmez ise üst, işin başka bir görevli tarafından yapılmasını sağlar veya işi kendisi yapar ve derhal durumu Genel Müdüre bildirir.

Banka yararını gözetme

MADDE 6(1) Personel, görevini yaparken gereken çaba ve basireti göstermek, kârlılık ve verimlilik ilkelerini gözönünde bulundurmak, Banka yararlarını ön planda tutmakla yükümlü olup, mevzuata aykırı davranışlardan, Bankaya zarar verecek her türlü işlem ve eylemlerden kaçınmak zorundadır.

Devam zorunluluğu

MADDE 7 − (1) Personel, çalışma saatleri içinde görevinin başında bulunur ve çalışmasının tümünü işine hasreder. Özürsüz veya izinsiz göreve gelmeyenlere 74 üncü ve   105 inci madde hükümleri uygulanır.

Devir ve teslim zorunluluğu

MADDE 8 − (1) Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan personel, saklamakla zorunlu olduğu para ve para hükmündeki değerler ile evrak ve belgeleri, demirbaşları, yönetici ise kendi yerine gelene veya vekiline, yönetici değil ise birim yöneticisinin uygun göreceği personele devir ve teslim etmekle yükümlüdür. Görev devir ve tesliminin yerine getirilmemesinden dolayı Bankanın uğrayacağı her türlü zarardan, buna neden olan personel sorumludur.

Davranış ve iş ilişkileri

MADDE 9 − (1) Personel, Banka içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde kamu görevlisi olmanın bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu göstermek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Haklar

Güvence

MADDE 10 − (1) Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, personelin sözleşmesine son verilemez.

Dernek kurma

MADDE 11(1) Personel, kanunların tanıdığı çerçeve dahilinde dernek kurabilir, kurulmuş derneklere üye olabilir.

Müracaat, şikâyet ve dava açma

MADDE 12(1) Banka personeli, Bankayla ilgili veya şahsi işlerinden dolayı müracaat, amirleri veya birimleri tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve idari yargı yoluna başvurma hakkına sahiptir.

(2) Müracaat ve şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır.

(3) Müracaat ve şikâyetler incelenerek sonucu en kısa zamanda ilgiliye bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklar

Siyasi faaliyet yasağı

MADDE 13(1) Personel, siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamaz. Ancak, personelin genel ve yerel seçimlerde aday olabilmeleri ve seçilmeyenlerin durumu hakkında kamu görevlilerinin tabi olduğu genel hükümler uygulanır.

Ticaret, başka iş ve hizmet yasağı

MADDE 14(1) Personel, başka bir kurum veya kuruluşta görev alamaz, serbest meslek icra edemez, ticaretle uğraşamaz ve 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunamaz.

(2) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler, birinci fıkra kapsamı dışındadır:

a) Sermaye şirketlerine, yönetici ortak olmamak kaydıyla ortak olunması.

b) Esas görevlerin yapılmasına engel oluşturmayacağının Yönetim Kurulunca belirlenip karara bağlanması şartıyla, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alınması.

c) Banka iştiraklerinde, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları veya sosyal, mesleki ve benzeri kuruluşlar ile Bankanın ilişkide olduğu şirketlerin, gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile yönetim ve denetim organlarında görev alınması.

ç) Bilirkişilik ve hakemlik gibi kanunlardan doğan görevlerin yapılması.

d) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurullarına üye olunması ve özel kanunlarda belirtilen görevlerin yapılması.

Toplu eylem yasağı

MADDE 15 − (1) Personel toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz, hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

Hediye alma ve çıkar sağlama yasağı

MADDE 16 − (1) Personel, Bankanın açtığı ihalelere doğrudan veya dolaylı olarak katılamaz. Doğrudan veya aracı eliyle hediye isteyemez, görevleri sırasında olmasa dahi, çıkar sağlama amacıyla hediye kabul edemez, iş sahiplerinden borç para isteyemez, alamaz ve bunların kefaletini kabul edemez.

(2) Bu maddede belirtilen yasaklar personelin eş ve çocukları için de geçerlidir.

Sır açıklama yasağı

MADDE 17 − (1) Personel, yetkili makamların izni olmaksızın, konumu ve görevlerinden dolayı öğrenmiş olduğu, Bankaya, Bankanın müşterilerine ve ilişkili kuruluşlara ait sırları ve açığa vurulması sakıncalı bilgileri, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararına kullanamaz.

Bankayla ilgili yayın ve açıklama yasağı

MADDE 18 − (1) Personel, Banka ile ilgili konularda, Genel Müdürün izni olmadıkça, basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına bilgi, haber ve demeç veremez.

İKİNCİ KISIM

İnsan Kaynakları Politikası, Uygulaması ve Personel Alımı

BİRİNCİ BÖLÜM

İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulaması

İnsan kaynakları politikasının belirlenmesi

MADDE 19 − (1) İnsan Kaynakları Komisyonu veya daire başkanlıklarının görüşü alınmak suretiyle Genel Müdür tarafından belirlenen insan kaynakları politikası Yönetim Kurulunun onayı ile kesinlik kazanır.

(2) İnsan kaynakları politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasından, tüm yöneticiler sorumludur.

İnsan kaynakları politikası

MADDE 20 − (1) Banka insan kaynakları politikası aşağıda belirtilen ilkeler esas alınarak tespit edilir:

a) Banka içerisinde kurumsal değerlere ve stratejik hedeflere uygun insan kaynakları politikası ve kültürünün oluşturulması.

b) Personelin verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasının sağlanması.

c) Personelin Bankaya bağlılığının artırılması ve uzun süre Bankaya hizmet etmesinin teşvik edilmesi.

(2) Bu ilkeleri gerçekleştirmek amacıyla Banka:

a) Yetki ve sorumlulukları çalışma şartlarına uygun ve Bankayı geliştirerek geleceğe hazırlayacak nitelikte personel seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirir.

b) Performans yönetimi sistemini etkin bir şekilde yürütür.

c) Adil ve rekabetçi ücret ve özlük hakları sağlar.

ç) Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik tedbirleri alır.

d) Geribildirime dayalı iletişim ve bilgilendirme sistemlerini kurar ve yaygınlaştırır.

İnsan Kaynakları Komisyonu

MADDE 21(1) İnsan Kaynakları Komisyonu, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, 1. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve Genel Müdür tarafından belirlenen iki üyeden oluşur.

(2) İnsan Kaynakları Komisyonu, insan kaynakları politikasının oluşturulması için yıllık pozisyon değişiklik önerilerini inceler. Genel Müdüre önerilerde bulunur ve Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

İnsan Kaynakları Komisyonunun çalışma yöntemi

MADDE 22(1) Komisyonun toplantı günü ve gündemi başkan tarafından üyelere duyurulur.

(2) Komisyon çalışmaları sonunda hazırlanan rapor, üyelerin varsa karşı görüşlerinin de belirtilmesi suretiyle, uygulamaya esas olmak üzere Genel Müdürün takdirine sunulur.

(3) Komisyonun raportörlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Personel ihtiyacının belirlenmesi

MADDE 23 − (1) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı; Bankanın merkez ve taşra teşkilatı ile yurtdışı birimlerinin pozisyon ihtiyaçlarını, çeşitli nedenlerle boşalması muhtemel pozisyonları gözönünde tutarak ilgili birimlerle işbirliği yapmak suretiyle hazırlanan plan gereğince devamlı ve sistemli bir şekilde takip eder.

(2) Banka personelinin pozisyon ve sayıları ek-1’de yer alan cetvelde gösterilmiştir.

(3) Bankanın personel ihtiyacı ve personelin çalıştırılacağı yerler, Bankanın insan kaynakları politikasına göre, Genel Müdür tarafından belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Personel Alımı

İşe alınma genel şartları

MADDE 24 − (1) İşe alınmada adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını doldurmuş olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

e) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

f) Özürlü personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en alt öğrenimi tamamlamış olmak.

ğ) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

h) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak.

ı) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

İşe alınmada aranacak özel şartlar

MADDE 25 − (1) Bankaya atanacak personelin 24 üncü maddede sayılan genel şartlar dışında, öğrenim derecesi, yabancı dil bilgisi, deneyim ve yaş sınırı gibi pozisyonların özellikleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen özel şartları da taşımaları gereklidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav

Sınav

MADDE 26 − (1) İşe alım sınavlarının ne şekilde yapılacağı, nasıl duyurulacağı, nerede yapılacağı, öğrenim dallarına göre aranılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı taban puanları ile hangi pozisyonlar için bu puanın aranmayacağı ve sınava ilişkin diğer hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sözleşmeli personel iş gereklerine uygun olarak yazılı ve sözlü ya da sadece sözlü sınava tabi tutulmak suretiyle işe alınır.

(2) Kamu Personeli Seçme Sınavı puanının aranmayacağı pozisyon sayısı Bankanın toplam pozisyon sayısının yüzde ikisini geçemez ve bu pozisyonlara atanacaklarda diğer şartlara ilave olarak en az dört yıllık fakülte ve yüksekokullardan mezun olma ile beş yıl ve daha fazla süreli mesleki deneyime sahip olma şartları aranır.

Duyuru

MADDE 27 − (1) Bankanın merkez ve taşra teşkilatına alınacak personel için yapılacak sınavlar başvurma süresinin bitiminden en az onbeş gün önce uygun görülen vasıtalar ile duyurulur.

Başvurma ve iş talep formlarının incelenmesi

MADDE 28 − (1) Sınava girmek isteyenler, Bankadan alacakları iş talep formunu, gerçeğe uygun olarak doldurup en son başvuru tarihi mesai bitimine kadar son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık bir adet fotoğraf ve istenilecek diğer belgelerle birlikte ilgili birime teslim ederler.

(2) İş talep formları İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenir. Şartları uygun olmayanlar sınava alınmazlar.

Sınav kurulu

MADDE 29 − (1) Sınav kurulu bir Başkan ile dört üye olmak üzere Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Genel Müdür tarafından görevlendirilen dört personelden oluşur.

(2) Ayrıca, aynı usulle üye sayısı kadar yedek üye belirlenir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav kurulunun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 30 − (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınavların özelliklerine göre soruları hazırlamak.

b) Sınavı gözetmek, esenlik içinde geçmesini sağlamak.

c) Sınav sonuçlarını değerlendirmek.

ç) Sınav sonuç listesi hazırlamak ve sınav sonuçlarını duyurmak.

d) İtirazları inceleyip sonuca bağlamak.

Sınav sonuçları

MADDE 31 − (1) Sınav kurulunca değerlendirme sonuçları en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konularak sınav sonuç listesi hazırlanır. Hazırlanan bu liste, kurul üyeleri ve başkan tarafından imzalanır.

(2) Sınav sonuçları sınav kurulu tarafından ilan edilir.

(3) Sınav sonucunda başarılı olanlardan sınav duyurusunda belirtilen sayı kadarının ataması yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 32 − (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Belgeler, Deneme Süresi ve Atama

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 33 − (1) Ataması yapılacaklardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanının aslı ya da Bankaca onaylı örneği.

b) Adli sicil kaydı olmadığına dair yazılı beyanı.

c) Öğrenim belgesinin aslı ya da Bankaca onaylı örneği.

ç) Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmadığına dair yazılı beyanı.

d) Askerlikle ilgisi bulunmadığına dair yazılı beyanı.

e) Başka kurum veya kuruluşlarda çalışmış olanlardan hizmet belgesi.

f) Pozisyonun özelliklerine uygun olarak Bankaca istenilen diğer belgeler.

Atamada işe başlama süresi

MADDE 34 − (1) Bir göreve atanan personelden, aynı ildeki göreve atananlar atama onayının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden işgünü, başka bir ildeki göreve atananlar ise atama onayının tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde atandıkları göreve başlamak zorundadır. Mücbir sebeplere bağlı durumlar hariç bu süreler içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilir.

Deneme süresi

MADDE 35 − (1) Ataması yapılan personel, bir yıllık deneme süreli ve geçici olarak atanır. İlgili birim yöneticisi, adayın hizmete devamında yarar görüp görmediğini, deneme süresi sona ermeden en geç onbeş gün önce yazılı olarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirir.

   

(2) Deneme süresi içinde hal ve hareketlerinde kamu görevlisi sıfatıyla bağdaşmayacak durumları ile özürsüz ve izinsiz olarak göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ve hizmete devamında yarar görülmeyenlerin durumları kendilerine bildirilerek atamaya yetkili makamın onayıyla Banka ile ilişikleri kesilir.

Atamaya ve sözleşme imzalamaya yetkili merciler ve sözleşme süreleri

MADDE 36 − (1) Banka personelinden;

a) Genel Müdür ortak kararnameyle,

b) Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı üzerine ilgili Bakanın onayıyla,

c) Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları ve Bölge Müdürleri, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla,

ç) Diğer personel Genel Müdürün onayıyla,

atanır.

(2) Atamalarda Bankacılık Kanununda ve ilgili mevzuatında aranan şartlar saklı kalmak üzere bu Yönetmelikteki usul ve esaslar dikkate alınır.

(3) Personel ile hizmet sözleşmesi imzalamaya Genel Müdür yetkilidir. Genel Müdür bu yetkisini daha alt kademelere devredebilir.

(4) Personelle imzalanacak sözleşmeler, takvim yılı itibarıyla yıllık olarak düzenlenir. Sözleşme süreleri sona eren personelin hizmet sözleşmeleri, fesih kararı alınmadıkça, meydana gelecek ücret artışından yararlanmak suretiyle bir yıl süreyle yenilenmiş sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve İhtisas Personeli

Müfettiş ve müfettiş yardımcısı

MADDE 37 − (1) Bankaya, Teftiş Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere,  yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan giriş sınavları sonucunda müfettiş yardımcısı alınır.

(2) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavlarına katılabilmek için 24 üncü maddede belirtilen genel şartların yanı sıra hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ile dengi dallarda en az lisans düzeyinde veya Bankanın faaliyet alanı ile ilgili mühendislik, mimarlık ile şehir ve bölge planlaması dallarında öğrenim görmüş olmak veya bu alanlarda denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak şartı aranır.

(3) Müfettiş yardımcısı olarak atananlar, ilgili yönetmelikte öngörülen üç yıllık yetiştirilme programları sonunda yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde müfettişliğe atanırlar.

(4) Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları tespit edilenler ile yeterlik sınavında başarılı olamayanlar Teftiş Kurulu dışında durumlarına uygun pozisyonlara atanırlar.

(5) Müfettiş yardımcılarında yaş, yabancı dil bilgisi ve benzeri aranabilecek özel şartlar ile sınav kurullarının oluşumu, sınav konuları, kıdem sırası, sınıflandırma ve diğer hususlar Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

Uzman ve uzman yardımcıları

MADDE 38(1) Bankada ihtisas hizmetlerini yerine getirmek üzere yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan giriş sınavları sonucunda uzman yardımcısı ve teknik uzman yardımcısı alınır.

(2) Uzman yardımcılığı ve teknik uzman yardımcılığı sınavına katılabilmek için          24 üncü maddede belirtilen genel şartların yanı sıra hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ile dengi dallarda en az lisans düzeyinde veya Bankanın faaliyet alanı ile ilgili mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlaması dallarında öğrenim görmüş olmak veya bu alanlarda denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak şartı aranır.

(3) Uzman yardımcıları ve teknik uzman yardımcıları üç yıllık yetiştirilme programları sonunda yapılacak yeterlik sınavı sonucunda başarılı olmaları halinde uzmanlığa veya teknik uzmanlığa atanırlar.

(4) Uzman yardımcıları ve teknik uzman yardımcılarında yaş, yabancı dil bilgisi ve benzeri özel şartlar ile sınav kurullarının oluşumu, sınav konuları ve diğer hususlar Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

Müşavirlik

MADDE 39 − (1) Genel Müdür Müşavirliğine, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte veya sonrasında Bankada Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olanlar atanabilir.

(2) Genel Müdürlük Müşavirliğine, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte veya sonrasında Bankada en az iki yıl süre ile Teftiş Kurulu Başkanlığı, I. Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlığı veya Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş olanlar atanabilir.

Kıdemli uzman

MADDE 40 − (1) Kıdemli uzmanlığa, Bankada müdür olarak veya daha üst pozisyonlarda görev yapmış olanlar atanabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitim ve Görevde Yükselme

Hizmet içi eğitim

MADDE 41(1) Hizmet içi eğitim, personelin Bankanın stratejik hedeflerini ve kuruluş amaçlarını gerçekleştirici yönde eğitiminin sağlanması, görevleriyle ilgili pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi için yapılan ve bu suretle hizmette verim, tasarruf ve etkinlik sağlama çalışmalarıdır.

(2) Bu çalışmalar kapsamında Banka, eğitim programları düzenler veya başka kurumlarca açılacak benzeri programlara personelin katılmasını sağlar. Aynı amaçla yurtdışına da personel gönderilebilir. Hizmet içi eğitime ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Görevde yükselme ve şartları

MADDE 42(1) Yükselme, personelin yetki ve sorumluluk bakımından üst göreve atanmasıdır.

(2) Personelin yükselebilmesi için ek-2’deki yükselme tablosunda yer alan hususların yanı sıra aşağıda belirtilen şartların sağlanması gerekir:

a) Boş bir pozisyon bulunması.

b) Üst görevin gerektirdiği yetenek ve yeterliliğe sahip olunması.

c) Yükselmenin sınava dayalı olması halinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslara göre yapılacak sınavlarda başarılı olması.

(3) Yükselme tablosundaki pozisyonlara yapılacak atamalarda atanacak kişinin atama yapılacak pozisyon için aranan toplam hizmet süresi hesaplanırken, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, yasama organı üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yer Değiştirme, Görevlendirme ve Vekâlet

                                                                 

BİRİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme

Yer değiştirme esasları

MADDE 43(1) Yer değiştirme, personelin isteği üzerine veya hizmet gereği olarak aynı veya başka bir yerdeki pozisyona atanmasıdır.

(2) Yer değiştirme;

a) İş gücü ihtiyacındaki değişimlerin karşılanması,

b) Personelin nitelik ve yeteneklerine uygun işlerde çalıştırılması,

c) Farklı hizmetlerde görevlendirilmek suretiyle personelin üst görevlere hazırlanması,

ç) Teftiş ve soruşturmanın güvenle yürütülmesi,

d) İnceleme ve soruşturma raporları üzerine, disiplin kurulu kararı neticesinde veya acil hallerde sonradan düzenlenecek raporlar gereği işlem yapılmak üzere, atamaya yetkili makamca gerek görülmesi,

e) Eş durumu, sağlık ve benzeri zorunlu nedenlerle personelin bulunduğu yerden başka bir yerde görev talep etmesi ve orada mevcut görevine uygun pozisyon bulunması,

hallerinde yapılır.

(3) Ancak çalıştığı birim ya da bölgede çalışma ahengini bozucu ya da verimliliği düşürücü tutum ve davranışları somut bilgi ve belgeye dayalı olarak tespit edilen Banka personeli, birim amirince yazılı olarak uyarılmasına rağmen aynı tutum ve davranışlarını tekrarlaması halinde, birim amiri Genel Müdürden söz konusu personelin başka bir birim veya bölgeye naklini talep edebilir. Genel Müdür gerekli inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun görürse söz konusu personeli başka bir bölge veya birime atayabilir.

Yer değiştirmede göreve başlama süresi

MADDE 44(1) Yer değiştirme suretiyle yeni bir göreve atananlar, görev yeri aynı il sınırları içinde ise atama onayının tebliğini izleyen iş günü, başka il sınırları içinde ise tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yeni görevlerine başlamak zorundadır.

(2) Personelin geçici görevli, izinli veya raporlu olması tebligata engel değildir. Ancak bu durumda yer değiştirme süreleri geçici görev, izin veya rapor süresinin bitiminde başlar.

(3) Devir ve teslim zorunluluğunda bulunan personel için bu süreler devir ve teslimin sona erdiği tarihte başlar. Bu durumda bulunan personel, çalıştığı birim tarafından tarih belirlenerek İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirilir. Bu süre hiçbir halde otuz günü geçemez.

Süresinde göreve başlamama

MADDE 45(1) Belirlenen süreler içinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamayanların Banka ile ilişikleri kesilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevlendirme ve Vekâlet

Geçici görevlendirme

MADDE 46 − (1) Görevi ile ilgili olarak personel yurtiçi veya yurtdışına görevli gönderilebilir. Geçici görevli personele, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesinde belirtilen miktarı geçmemek üzere ilgili yönetmelikte belirlenen harcırah ödenir.

(2) Personel ihtiyaç durumları ile Banka yararı ve hizmet gereği de dikkate alınarak başka bir birimde geçici olarak görevlendirilebilir.

(3) Personelin bir yıl içerisindeki yurtiçi geçici görevlendirme süresi üç ayı aşamaz, zaruri hallerde bu süre ancak bir defa için uzatılabilir. Bir yıllık sürenin hesaplanmasında, personelin geçici görevlendirildiği tarih başlangıç alınır.

(4) Yurtdışı geçici görevlendirmeler ise Genel Müdür onayı alınmak kaydıyla gerçekleştirilir.

Vekâlet görevi

MADDE 47 − (1) Yönetici pozisyonlarında görev yapanların, kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinde bulunmadıkları sürelerde veya boş bulunan yönetici pozisyonlarında vekâletin bir ast veya eşit pozisyonda bir personel tarafından yürütülmesi esastır. Bu durumda, vekâlet görevi verilecek personel, Genel Müdür onayı ile belirlenir.

(2) Vekâlet görevi verilen personele, vekâlet ettiği pozisyonun başlangıç brüt ücretinin üçte biriyle almakta olduğu ikramiye ile vekâlet ettiği görev için öngörülen ikramiye arasında bir fark bulunması halinde fazla olan ikramiye ödenir. Ancak, vekâlet ücreti ile birlikte vekilin aylık ödemeleri asilin istihkakları toplamını aşamaz. Vekâlet görevinin altı aydan fazla sürmesi halinde vekâlet ücretinin ödenmesine devam edilebilmesi için Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

Başka yerde vekâlet

MADDE 48 − (1) Asıl görevinin bulunduğu il dışındaki bir görev için vekâlet verilenlere, vekâleti süresince esas görevine ilişkin ücretine ek olarak, geçici görevlendirme esasları çerçevesinde ödeme yapılır. Ayrıca bu şekilde vekâlet görevi verilenlere, 47 nci maddenin ikinci fırkası çerçevesinde vekâlet ücreti ödenir. Ancak, bir yıl içerisinde aynı personele aynı görev için üç aydan fazla vekâlet görevi verilemez.

Vekâletin fiilen yapılması zorunluluğu

MADDE 49 − (1) Vekâletin fiilen yapılması esastır. Vekâlet görevi nedeniyle geçici görev yolluğu ve ücret ödenen personele, vekâlet ettiği görevin gerektirdiği geçici görevler dışında, izinli olduğu ve diğer nedenlerle görevi başında bulunmadığı süreler için ödeme yapılmaz.

Pozisyon değişikliği

MADDE 50 − (1) Çalıştığı pozisyonun gerektirdiği alandan farklı bir alanda okul bitirmiş olanlar ve bunu belgelendirenler istekleri halinde, durumlarına uygun boş pozisyon bulunması ve yeni mezuniyeti ile ilgili pozisyonun sınava tabi olmaması kaydıyla bu pozisyona atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Takdirname, Ödül ve Özlük Dosyaları

BİRİNCİ BÖLÜM

Çalışmanın ve Başarının Değerlendirilmesi

Performans ölçütü

MADDE 51 − (1) Bankanın hizmet özelliklerini gözönünde bulundurarak personelin başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere performans ölçütü belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Takdirname

MADDE 52 − (1) Görevlerinde emsallerine göre olağanüstü gayret ve başarıları görülen personele atamaya yetkili makam tarafından takdirname verilebilir. Takdirnamede veriliş nedeni belirtilir ve ilgili personelin özlük dosyasına işlenir.

(2) Yükselmelerde takdirname dikkate alınır. Kıdemde ve öteki şartlarda eşitlik halinde takdirname üstünlük nedeni kabul edilir.

(3) Emekliye ayrılan personele, Bankaya yapmış olduğu hizmetler karşılığında hizmet plaketi verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Personele İlişkin Dosya, Belge ve Kayıtlar

Özlük dosyaları

MADDE 53 − (1) Personel için bir özlük dosyası açılır. Bu dosyada görev istek formu ve 33 üncü maddede belirtilen belgelerle, atama, yükselme, yer değiştirme, izin ve benzeri özlük işlemlerine ilişkin her türlü onay ve yazışmalar bulunur.

(2) Bankadan ayrılan personele ait özlük dosyaları arşive kaldırılır.

Özlük dosyalarının önem ve özelliği

MADDE 54 − (1) Personelin, atama, yükselme, yer değiştirme veya disiplin işlemlerinde, hizmet gereklerinin yanında özlük dosyaları gözönünde bulundurulur. Bu dosyalara yalnızca söze dayanılarak hiçbir kayıt ya da belge konulamaz. Dosyalarda kazıntı ve silinti yapılmaz. Yanlışlar, kelime ve cümleler okunacak şekilde çizilip, doğrusu üzerine ya da kenarına yazılarak yetkili tarafından imza edilir.

Özlük dosyalarının gizliliği

MADDE 55 − (1) Özlük dosyalarının gizliliği esastır. Disiplin kurulları, soruşturma komisyonu, disiplin amirleri ve müfettişler, haklarında soruşturma yapılanların özlük dosyalarını inceleyebilirler.

Sicil numarası

MADDE 56 − (1) Personele sicil numarası verilir. Bankadan ayrılanların sicil numaraları başkasına verilmez. Bankada yeniden görev alan personele eski sicil numarası verilir, eski ve yeni özlük dosyaları birleştirilir.

Kimlik kartı

MADDE 57 − (1) Personele, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca fotoğraflı ve onaylı kimlik kartı verilir. Pozisyon değişikliğinde kimlik kartı yenilenir. Kimlik kartlarında silinti ya da kazıntı yapılmaz. Kimlik kartını kaybeden personel, durumu derhal İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirir. Bankadan ayrılanların kimlik kartları iptal edilir.

Hizmet belgesi

MADDE 58 − (1) Bankadan ayrılanlara, istekleri üzerine, görev pozisyonlarını ve sürelerini, tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarını, işe başlama ve ayrılma tarihlerini, ücretlerini ve ayrılma nedenlerini gösteren onaylı hizmet belgesi verilir.

Adres ve aile durumu

MADDE 59 − (1) Personel, bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerini, çocuklarının öğrenim durumlarını, ücretlerinden başka gelirlerinin bulunup bulunmadığını ve sürekli oturma adresleri ile istenilen diğer bilgileri, Bankaya atanmalarında, bu iş için düzenlenen aile durumu formuyla beyan eder. Adresinde ve medeni durumunda değişiklik olan personel, durumu bir ay içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirir. Bu bildirim sırasında değişikliğe ilişkin belgeler de eklenir.

BEŞİNCİ KISIM

Çalışma Saatleri, İzinler, Mali ve Sosyal Haklar

BİRİNCİ BÖLÜM

Çalışma Saatleri ve İzinler

Çalışma saatleri

MADDE 60 − (1) Haftalık çalışma süresi genel olarak kırk saattir.

(2) Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

(3) Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süreleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İzin çeşitleri

MADDE 61 − (1) Personele; yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, sosyal izin, ücretsiz izin ve doğum izni verilir.

Yıllık izin

MADDE 62 − (1) Yıllık izin, bir yıllık çalışma döneminde personelin hak kazandığı ücretli dinlenme süresidir.

(2) Personele, Bankada bir yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra;

a) Bir yıldan beş (dahil) yıla kadar hizmeti olanlara yirmi gün,

b) Beş yıldan fazla on (dahil) yıla kadar hizmeti olanlara yirmibeş gün,

c) On yıldan fazla hizmeti olanlara otuz gün,

ücretli yıllık izin verilir.

(3) Hizmet sürelerinin tespitinde, adaylık dönemi de dahil olmak üzere, belgelenmek şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmetler toplamı ile muvazzaf askerlik hizmetinde geçen süreler esas alınır.

(4) Bankaya ilk defa atananların bir yıllık süreyi tamamlamadan izin kullanmamaları esastır. Ancak, zorunlu durumlarda, bu kişilere hak edecekleri izinden düşülmek şartıyla, izin kullandırılabilir.

(5) Personel, bir önceki yıla ait iznini bulunduğu yıla ait izni ile birlikte kullanabilir. Bunun dışında kullanılmamış izin hakları düşer.

Yıllık izinlerin kullanılış esasları

MADDE 63 − (1) Yıllık izinler iş durumu ve personelin isteği dikkate alınarak, izin vermeye yetkili amirin uygun gördüğü zamanlarda, bu maddede belirtilen esaslar doğrultusunda kullanılır.

(2) Yıllık izinlerin kazanılan yıl içinde ve bölünmeden kullanılması esastır. Ancak, yetkili makam tarafından uygun görüldüğü takdirde bölünerek kullanılabilir. Yıllık izinlerin tamamının veya bir kısmının ait olduğu yıl içinde kullanılamaması durumunda, kullanılamayan yıllık izin, bir sonraki yılın izniyle birlikte toptan veya kısım kısım kullandırılabilir.

(3) Yıllık izin istekleri, izin formu doldurularak yapılır, izin formlarını kimlerin onaylayacağı Genel Müdür tarafından belirlenir.

(4) Yıllık izin istekleri, izin başlangıç tarihinden itibaren, zorunlu nedenler hariç, en az bir hafta önce yapılır ve personel, izin onaylanmadan iş yerinden ayrılamaz.

(5) Yıllık izinler yurtdışında da geçirilebilir. İzin, formunda belirtilen adres dışında bir yerde geçirildiğinde durum bildirilir.

(6) Çalıştırılmasında zorunluluk duyulan personele, talep etmesine rağmen kullandırılmayan izni takip eden yıl içinde kullandırılır.

(7) İzin sırasında teftiş, soruşturma veya başka nedenlerle birim yöneticileri tarafından göreve çağrılan personel, kalan iznini daha sonra kullanmak üzere dönmek zorundadır. İznini asıl yerleşim yeri dışında geçirmekte olan personel, göreve çağrıldığı takdirde dönüş ve görev bitiminde iznine devam etmeyi istemesi durumunda gidişle ilgili yol giderleri ve yolda geçen süreye ilişkin geçici görev yolluğu kendisine ödenir ve bu günler iznine eklenir.

(8) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık izni alan personelin yıllık izni rapor tarihinden itibaren kesilir. Bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlar. Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık izni alan personel;

 a) Hastalık izninin bitim tarihi, yıllık izin süresinin bitim tarihinden önce ise yıllık izin bitim tarihinden sonra,

 b) Hastalık izninin bitim tarihi, yıllık izin süresinin bitim tarihinden sonra ise hastalık izni bitim tarihinden sonra,

göreve başlar.

(9) Personelin hastalanması sebebiyle kullanamadığı yıllık izin süresi yukarıdaki esaslar dahilinde kullandırılır.

İzinden zamanında dönmeyenler

MADDE 64 − (1) Personelin izin süresinin bitiminde görevine başlaması zorunludur. Özürleri nedeniyle izinlerinin bitiminde görevlerine başlayamayanlar durumu derhal birim yöneticisine bildirmek ve dönüşlerinde gecikme nedenlerini belgelemek zorundadırlar. Üç güne kadar olan gecikmelerde, özür Genel Müdür tarafından uygun görüldüğü takdirde gecikilen günler izin hakkından düşülür. Geçerli özrü olmaksızın görevlerine dönmeyen personele disiplin hükümleri uygulanır.

Mazeret izni

MADDE 65 − (1) Personele, geçerli özrünün varlığı halinde izin vermeye yetkili amir tarafından mazeret izni verilebilir. Bu izin hiçbir şekilde bir yıl içinde on günü geçemez. Zorunlu durumlarda aynı usulle on gün izin daha verilebilir. Bu takdirde ikinci defa alınan bu izin ertesi yıla ait yıllık izinden düşülür. Bu izinler sırasında personelin ücret ve özlük hakları korunur.

Hastalık ve refakat izni

MADDE 66 − (1) Hastalık izni, ilgililerin tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatının öngördüğü kanuni çerçeve içerisinde kullandırılır. Hastalık izni nedeniyle görevine gelemeyecek personel, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirilmek üzere, durumu derhal birim yöneticisine bildirir. Asıl işyerinde çalışmakta iken istirahat verilen personel, hastalık raporunda aksi belirtilmedikçe bu süreyi aynı yerde geçirmek zorundadır.

(2) Personelin bakmakla yükümlü olduğu veya personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla, ücret ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

Sosyal izin

MADDE 67 − (1) Personele, isteği üzerine belgelenmesi şartıyla aşağıdaki hallerde ve sürelerde ücretli sosyal izin verilir:

a) Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde yedi gün.

b) Eşi ve çocuğu ile kendisinin veya eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü halinde yedi gün.

c) Eşinin doğum yapması halinde on gün.

Doğum ve süt izinleri

MADDE 68 − (1) Doğum yapacak personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile personel isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda, personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası doğum izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi sekiz haftalık doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası doğum izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine Banka personeli olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

(2) Doğum yapan personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için doğum sonrası ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda personelin tercihi esastır.

Ücretsiz izin

MADDE 69 − (1) Personele, belgelenmesi şartıyla aşağıdaki hallerde ücretsiz izin verilebilir:

a) Personele, 66 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, isteği üzerine onsekiz aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

b) Doğum yapan personele, isteği halinde, doğum sonrası ücretli doğum izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan personele ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar ücretsiz izin verilir.

c) Banka hizmeti süresince bir defaya mahsus olmak üzere yurtdışında kendi imkânları ile mesleki öğrenim yapacaklara dört yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.

ç) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine ücretsiz izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtdışına atanan memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin Banka personeli olan eşlerine toplamı sekiz yılı geçmemek üzere görev veya öğrenim süresi içinde ücretsiz izin verilebilir.

d) Hizmeti en az beş yıl olanlara isteği halinde ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.

e) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen banka personeline çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar ücretsiz izin verilir. Evlat edinen her iki eşin banka personeli olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

f) Muvazzaf askerliğe ayrılan personel askerlik süresince görev yeri ve pozisyonu saklı kalarak ücretsiz izinli sayılır.

(2) Birinci fıkranın (c) ve (ç)  bentlerinde belirtilen hallerde ücretsiz izinler Yönetim Kurulu kararı, diğerleri Genel Müdür onayı ile verilir.

(3) Ücretsiz izin süresi fiili hizmet süresinden sayılmaz.

(4) Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Ücretsiz izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenlerin Banka ile ilişiği kesilir.  Süresi içinde görevine dönen personel, eski görev pozisyonları ile ayrıldığı tarihteki kıdeme ilişkin hakları dikkate alınarak ayrıldıkları hizmet biriminde göreve başlatılırlar. Belirtilen sürede dönmeyenler görevden çekilmiş sayılır.

İzinli sayılma

MADDE 70 − (1) Barışta ve seferde muvazzaf askerlik görevi dışında silah altına alınan personel, silah altında bulunduğu sürece ücretli izinli sayılır.

(2) Muvazzaf askerlik hizmeti dışında silah altına alınan personel, terhis tarihinden sonra, aynı il sınırları içinde ise iki işgünü, görev mahallinin dışındaki bir il sınırı içinde ise üç işgünü içinde göreve başlamak zorundadır.

(3) Görevine bu sürelerde başlamayan personel, olağanüstü özrünü kanıtlayamaması halinde görevden çekilmiş sayılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Ücret, Mali ve Sosyal Haklar

Ücret, mali ve sosyal haklar

MADDE 71 − (1) Personelin, ücret, ikramiye ile diğer mali ve sosyal hakları Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen sözleşme esasları çerçevesinde uygulanır. Ancak, aylık, ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık ortalaması, Yüksek Planlama Kurulunca Banka için tespit edilecek üst sınırı aşamaz.

Ödeme zamanı

MADDE 72(1) Ücret aybaşlarında, ikramiye ise ait olduğu dönem başında peşin olarak ödenir. Ay içinde ilk defa göreve başlayan personelin ücret ve ikramiyesi göreve başlayış tarihinde, ücret için ay sonuna, ikramiye için ise ait olduğu dönem sonuna kadar olan süre ile orantılı olarak ödenir.

(2) Pozisyon değişikliği suretiyle yapılan atamalarda yeni göreve başlayış tarihi itibarıyla atandığı pozisyona ilişkin her türlü ödemeyi hak eder.

(3) Bankadan ölüm ve emeklilik halleri dışında ayrılan personelden çalışmadıkları süreye ait peşin olarak yapılan her türlü ödeme geri alınır.

ALTINCI KISIM

Ceza, Disiplin ve Görevden Uzaklaştırma

BİRİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezaları

Cezai sorumluluk

MADDE 73 − (1) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri Banka personeli hakkında uygulanmaz.

Disiplin cezaları

MADDE 74(1) Banka personeline verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Uyarma cezası; personele görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Bankaca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

2) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek.

3) Bankaca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek.

4) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak.

5) Banka personeli vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.

6) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.

7) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak.

8) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

b) Kınama cezası; personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Bankaca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili Bankaya ait belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak.

2) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede Bankaya bildirmemek.

3) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak.

4) Hizmet dışında Banka personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

5) Bankaya ait araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak.

6) Bankaya ait belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek.

7) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak.

8) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak.

9) Görev mahallinde genel ahlâk ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak.

10) Verilen emirlere itiraz etmek.

11) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak.

12) Bankanın huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.

13) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

c) Ücretten kesme cezası; personelin, brüt ücretinden 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Ücretten kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Bankaca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak.

2) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek.

3) Bankaya ait belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak.

4) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak.

5) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.

6) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak.

7) Hizmet içinde Banka personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

ç) Yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası; fiilin ağırlık derecesine göre personelin bir sonraki yıla ait ücret artışından yararlandırılmamasıdır. Yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek.

2) Özürsüz ve kesintisiz üç ila dokuz gün göreve gelmemek.

3) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak.

4) Amirlerine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak.

5) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak.

6) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek.

7) Ticaret yapmak veya personele yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.

8) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

9) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak.

10) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak.

11) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek.

12) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak.

13) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

d) İşten çıkarma cezası; bir daha Bankada çalıştırılmamak üzere işten çıkarmaktır. İşten çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) İdeolojik veya siyasi amaçlarla Bankanın huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, Banka hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak.

2) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Bankanın herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.

3) Siyasi partiye girmek.

4) İzinsiz ve özürsüz olarak bir yılda toplam yirmi gün göreve gelmemek.

5) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak.

6) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak.

7) Banka personeli sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.

8) Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak.

9) Siyasi veya ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek.

10) Yurtdışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak.

11) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

12) Bir yıl içinde toplam iki defa yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası ile tecziye edilmiş olmak.

Hafifleştirici ve ağırlaştırıcı nedenler ile benzer eylemler

MADDE 75 − (1) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya takdirname alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

(2) Disiplin cezası verilmesine sebep olan bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekrarı halinde bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının, cezaların özlük dosyalarından çıkarılmasına ilişkin süre içinde, üçüncü kez uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 74 üncü maddesinde belirtilen ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Amir ve Kurulları ile Disiplin Cezalarının Uygulanması

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar

MADDE 76 − (1) Uyarma, kınama ve ücretten kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası, Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili makam tarafından verilir.

(2) İşten çıkarma cezası, amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir.

(3) Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili makam otuz gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttir.

(4) Banka personelinin disiplin amirleri cetveli Yönetim Kurulunca belirlenir.

Disiplin amirleri ve disiplin kurulları

MADDE 77 − (1) Bankada disiplin ve soruşturma görevleri disiplin amirleri, Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulunca yürütülür. Genel Müdür Bankada görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir

(2) Disiplin Kurulları bir başkan ve dört üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Disiplin Kurullarının başkan ve üyeleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Disiplin Kurulu; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli bir Başmüfettiş veya Müfettiş, Genel Müdür tarafından belirlenen Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında görevli bir müdür ve ilgili daire başkanlığında görevli bir müdürden oluşur.

b) Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Müdürün başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanından oluşur.

Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar

MADDE 78 − (1) Kurulların başkan ve üyeleri; kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri veya disiplin soruşturmasını yaptıkları personele ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamazlar.

Kurulların görüşme usulü

MADDE 79 − (1) Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterli olduğu sonucuna varılınca oylama yapılır. Kurullar oy çokluğu ile ve açık oy ile karar verirler. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafından açıklanır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

Kurulların toplantı ve çalışmalarına ilişkin esaslar

MADDE 80 − (1) Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır.

(2) Kurullarda raportörlük görevi Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yürütülür.

(3) Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç yedi gün içinde inceler.

Toplantı yeter sayısı

MADDE 81 − (1) Kurullar salt çoğunlukla toplanır. Kurulların başkan ve üyelerinin görev başında bulunmamaları halinde kurula vekilleri katılır. Kurulların başkanlarının 78 inci maddedeki sebepler ile toplantılara katılmamaları halinde başkanlık görevi en kıdemli üye tarafından yürütülür.

(2) Yukarıdaki fıkra uyarınca toplantılara katılmayan üyeler toplantı yeter sayısının tespitinde gözönünde bulundurulmaz.

Disiplin kurulunun karar süresi ve usulü

MADDE 82 − (1) Disiplin Kurulu, yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası ile ilgili işlerde soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren; uyarma, kınama ve ücretten kesme cezalarına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin kendisine intikalinden itibaren, otuz gün içinde kararını verir. Yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası ile ilgili karar, soruşturma dosyasına göre verilir.

Yüksek Disiplin Kurulunun karar süresi ve usulü

MADDE 83 − (1) Amirlerin işten çıkarma cezasına ilişkin talepleri, soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren en geç altı ay içinde karara bağlanır.

(2) Yüksek Disiplin Kurulu, Kurula intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli gördüğü takdirde ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Kararın yazılması

MADDE 84 − (1) Karar; karar tarihini izleyen yedi gün içinde, gerekçeli olarak ve oybirliği veya oyçokluğu ile alındığı da belirtilmek suretiyle raportörler tarafından yazılır. Başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.

Kararın tebliği

MADDE 85 − (1) Disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler, yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası atamaya yetkili makam ve işten çıkarma cezasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararı, Kurul Başkanı tarafından en geç kararların verildiği tarihi izleyen onbeş gün içinde ilgililere tebliğ edilir.

Disiplin amirlerinin yetkileri

MADDE 86 − (1)  Disiplin amirleri;

a) Banka hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerin emrettiği görevleri yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, disiplin cezalarından yetkisi dahilinde bulunanları vermeye,

b) Özel kanunların disiplin işleri ile ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya,

yetkilidir.

Disiplin amirlerinin sorumlulukları

MADDE 87 − (1) Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine verilen yetkileri, Banka hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; personele kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hakları gözönünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan tutum ve davranış içinde kullanmak ile yükümlüdürler.

(2) Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca; personelin uyarma, kınama, ücretten kesme, yıllık ücret artışından yararlandırılmama ve işten çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren 88 inci maddede öngörülen süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak ve gerekli cezaları uygulayarak disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğramasını önlemek zorundadırlar.

Zamanaşımı

MADDE 88 − (1) Bu Yönetmeliğin 74 üncü maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma ve kınama cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b) Ücretten kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezalarında üç ay içinde disiplin soruşturmasına,

c) İşten çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(2) Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Personelin inceleme ve savunma hakkı

MADDE 89 − (1) Hakkında işten çıkarma cezası istenen personel, özlük dosyası hariç, soruşturma dosyasını inceleme, tanık dinletme, Yüksek Disiplin Kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

(2) Personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

(3) Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Ceza kovuşturması ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi

MADDE 90 − (1) Disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde personel hakkında ayrıca ceza kovuşturmasına engel olmaz.

(2) Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

(3) Personelin, yapılan ceza kovuşturması neticesinde mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.

Disiplin cezalarının uygulanması

MADDE 91 − (1) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

(2) Ücretten kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

(3) Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine bildirilir.

(4) Kendilerine disiplin cezası olarak ücretten kesme cezası verilenler beş yıl, yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası verilenler ise on yıl süreyle yönetici olarak atanamazlar.

Disiplin cezalarına itiraz

MADDE 92 − (1) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve ücretten kesme cezalarına karşı Disiplin Kuruluna, yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezasına karşı Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir. İşten çıkarma cezalarına karşı doğrudan idari yargı yoluna başvurulabilir.

İtiraz süresi ve yapılacak işlem

MADDE 93 − (1) Disiplin amirleri ve kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür.

(2) Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

(3) İtirazın kabulü halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

(4) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

(5) Kaldırılan cezalar özlük dosyasından çıkarılır.

Disiplin cezalarının özlük dosyasından çıkarılması

MADDE 94 − (1) Disiplin cezaları personelin özlük dosyasına işlenir. İtiraz üzerine veya mahkeme kararı ile kaldırılan cezalar özlük dosyasından çıkarılır.

(2) İşten çıkarma cezasından başka bir disiplin cezası verilmiş olan personel; uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl, diğer cezaların uygulanmasından itibaren on yıl sonra atamaya yetkili makama başvurarak, verilmiş olan cezaların özlük dosyasından çıkarılmasını isteyebilir.

(3) Personelin yukarıda belirtilen süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.

(4) Yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında Disiplin Kurulunun mütalaası alındıktan sonra üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevden Uzaklaştırma

Görevden uzaklaştırma tedbiri

MADDE 95 − (1) Görevden uzaklaştırma, Banka hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek personel hakkında alınan geçici bir tedbirdir.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir.

Görevden uzaklaştırmaya yetkililer

MADDE 96 − (1) Görevden uzaklaştırma tedbirini almaya ve uygulamaya atamaya yetkili makamlar ve müfettişler yetkilidir.

Görevden uzaklaştıran yetkililerin sorumluluğu

MADDE 97 − (1) Görevinden uzaklaştırılan personel hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen on işgünü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

(2) Personeli görevden uzaklaştırdıktan sonra personel hakkında süresi içinde soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garez veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidir.

(3) Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Banka personeli de atamaya yetkili makamlar tarafından görevden uzaklaştırılabilir.

Görevden uzaklaştırmada usul ve süre

MADDE 98 − (1) Görevden uzaklaştırma kararı, gerekçesi ile birlikte yazılı olarak personele bildirilir.

(2) Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması nedeniyle olduğu takdirde en çok üç ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde personel görevine başlatılır.

(3) Bir ceza kovuşturması nedeniyle olduğu takdirde görevden uzaklaştırmaya yetkililer, ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan personelin hak ve yükümlülüğü

MADDE 99 − (1) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personele bu süre içinde aylık ücretlerinin üçte ikisi ödenir. Ayrıca bu personel, Banka mevzuatında öngörülen sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

(2) Personelin göreve tekrar başlatılması zorunlu olan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylık ücretlerinden kesilmiş olan üçte bir tutarlar kendilerine ödenir.

Tedbirin kaldırılması

MADDE 100 − (1) Soruşturma sonunda disiplin hükümleri uyarınca işten çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayan personel hakkında alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, atamaya yetkili makam tarafından derhal kaldırılır.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 97 nci madde hükmü uygulanır.

Personelin göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller

MADDE 101 − (1) Soruşturma ve yargılama sonunda;

a) Haklarında işten çıkarma cezası dışında bir disiplin cezası verilenler,

b) Kovuşturmaya yer olmadığına, beraatine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenler,

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,

ç) Görevlerine ve işlerine ilişkin olsun veya olmasın çalışmasına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler,

bu kararların kesinleşmesi üzerine, haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri yetkili mercilerce kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri

MADDE 102 − (1) Görevden uzaklaştırma tedbiri, personelin kovuşturmaya konu olan fiilleri, hizmetlerinin devamına engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.

Soruşturma yetkisi

MADDE 103 − (1) Personel hakkındaki soruşturmayı;

a) Genel Müdür,

b) Disiplin amirleri,

c) Disiplin Kurulu,

ç) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

d) Soruşturma komisyonu,

yapabilir.

Soruşturma komisyonu

MADDE 104 − (1) Genel Müdür, belirli konularda soruşturma yapmak üzere konu ile ilgili soruşturma komisyonu kurabilir. Soruşturma komisyonu başkan ve üyeleri Genel Müdür tarafından belirlenir.

YEDİNCİ KISIM

Banka ile İlişiğin Sona Ermesi ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Banka ile İlişiğin Sona Ermesi

İlişiğin sona ermesine yol açan durumlar

MADDE 105 − (1) Aşağıdaki durumlarda personelin Banka ile ilişiği sona erer:

a) İsteği ile görevden ayrılma.

b) Emeklilik, malullük ve ölüm.

c) Yaş sınırına erişme.

ç) Disiplin cezası sonucu işten çıkarılma.

d) İşe alınma şartlarından birinin kaybı veya bu şartlardan birinden yoksun bulunduğunun sonradan anlaşılması.

e) Bu Yönetmeliğin 35 inci ve 45 inci maddesinde belirtilen hususların gerçekleşmesi.

f) Bu Yönetmeliğin 69 uncu ve 70 inci maddesinde belirtilen şekilde çekilmiş sayılma halinin gerçekleşmesi.

Fesih bildirimi

MADDE 106 − (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ilişiği sona erdiren sebeplerin gerçekleştiğinin tespitinden itibaren onbeş gün içinde, Banka fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hizmet sözleşmesi, bildirimin yapıldığı tarihte feshedilmiş sayılır.

Çekilme

MADDE 107 − (1) Personel, yazılı olarak müracaat etmek suretiyle, görevinden çekilme isteğinde bulunabilir. Mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz on gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Emeklilik, malullük ve ölüm

MADDE 108 − (1) Personelin, tabi olduğu kanun ile belirlenen şartların oluşması durumunda, emeklilik veya malullük aylığı almak amacıyla Bankadan ayrılması ya da ölümü halinde ilgili mevzuat hükümlerine göre kanuni hakları verilerek Banka ile ilişiği kesilir.

Yaş sınırı

MADDE 109 − (1) 65 yaşını tamamlayan personelin tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca kanuni hakları verilmek suretiyle Banka ile ilişiği kesilir.

Yeniden göreve alınma

MADDE 110 − (1) Bu Yönetmeliğin 105 inci maddesinin (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılanlar Bankada yeniden göreve alınmazlar.

(2) Bu Yönetmeliğin 105 inci maddesinin (a) ve (f) bentlerinde sayılanlardan tekrar Bankada çalışmak isteyenler, niteliklerine uygun boş pozisyon ile ihtiyaç bulunması ve ilişiklerini kestikleri tarihten itibaren altı ay geçmiş olması kaydıyla atamaya yetkili makamın takdiriyle yeniden atanabilirler.

İş sonu tazminatı

MADDE 111 − (1) Personele, Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan iş sonu tazminatı ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Tamamlayıcı hükümler

MADDE 112(1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir.

Genel Müdür Müşavirliğine atanma

GEÇİCİ MADDE 1(1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapanlar Genel Müdür Müşavirliğine atanabilirler.

Mevcut personelin durumu

GEÇİCİ MADDE 2(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bankada görev yapmakta olan personelden Bankada sözleşmeli olarak çalışmayı kabul edenlerin bu Yönetmeliğin yayımından itibaren üç ay içinde yapılacak ilk atamalarında, 37 nci ve 38 inci maddelerde belirtilen pozisyonlara yapılacak atamalar ve ek-2’deki yükselme tablosunda belirtilen Bankada en az çalışma süreleri hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin atamaya ve görevde yükselmeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bankada görev yapmakta olan başmüfettiş ve müfettişlerden Bankada sözleşmeli olarak çalışmayı kabul edenler, bu Yönetmelikle ihdas edilen aynı unvanlı pozisyonlara atanmış sayılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bankada görev yapmakta olan personelden dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için iki defa uzmanlık ve teknik uzmanlık sınavı açılır. Bu sınavlarda başarılı olanlar uzman veya teknik uzman pozisyonlarına atanırlar. Halen Bankada görev yapmakta olan ve lisans öğrenimlerine devam eden personel de dört yıl içinde öğrenimlerini tamamlamaları kaydıyla bu haktan yararlanır.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik görevini yapmak üzere ayrılan veya diğer nedenlerle ücretsiz izinde olan Banka personeli ile göreve başladıkları tarihi takip eden otuz gün içinde müracaatları halinde sözleşme yapılır. Otuz gün içerisinde sözleşme yapmak için müracaat etmeyenler başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk milletvekili genel seçimleri için istifa edenler hakkında da, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 nci maddesi uyarınca Bankaya dönmeleri halinde bu fıkra hükmü uygulanır.

Sözleşme süresi

GEÇİCİ MADDE 3  (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bankada görev yapmakta olanlardan Bankada sözleşmeli olarak çalışmayı kabul eden personelle imzalanacak ilk sözleşmenin süresi üç yıl,  takip eden sözleşmelerin süresi bir yıl olarak belirlenir.

Yıllık izin hakları

GEÇİCİ MADDE 4(1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bankada görev yapmakta olanlardan Bankada sözleşmeli olarak çalışmayı kabul edenlerin 2010 yılından devreden yıllık izin hakları saklıdır.

rürlük

MADDE 113 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 114 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

 

EK-1 CETVEL

 

POZİSYON

SAYI

Genel Müdür

1

Genel Müdür Yardımcısı

6

Genel Müdür Müşaviri

5

Teftiş Kurulu Başkanı

1

1. Hukuk Müşaviri

1

Daire Başkanı

25

Bölge Müdürü

25

Genel Müdürlük Müşaviri

15

Hukuk Müşaviri

5

Müdür

250

Özel Kalem Müdürü

1

Yönetim Kurulu Büro Müdürü

1

Tesisler Müdürü

5

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

1

Kıdemli Uzman

20

Başmüfettiş

25

Müfettiş

30

Avukat

30

Müfettiş Yardımcısı

30

Teknik Uzman

960

Uzman

800

Teknik Uzman Yardımcısı

480

Uzman Yardımcısı

400

Mühendis

890

Mimar

70

Şehir Plancısı

61

Sorumlu Doktor

1

Doktor

4

Diş Hekimi

2

Yönetim personeli

750

Biyolog

4

Muhasebeci

250

Büro personeli

600

Sekreter

65

Veznedar

22

Tekniker (2 yıllık teknik yüksek okulu)

60

Teknisyen ( teknik lise)

60

Şoför

20

Hemşire

2

Yardımcı Hizmet Personeli

30

GENEL TOPLAM

6008

 

                                                                         EK-2 YÜKSELME TABLOSU                                                              

Bulunduğu Pozisyon

Yükselebileceği Pozisyon

Öğrenim Durumu

Toplam Hizmet Süresi (Yıl)

Bankada En Az Çalışma Süresi (Yıl)

Yükselme Yöntemi

Bütün Pozisyonlar

Daire Başkanı, Bölge Müdürü

4 Yıllık Yükseköğrenim

8

4

Yönetim Kurulu Kararı

Başmüfettiş, Müfettiş

Teftiş Kurulu Başkanı

4 Yıllık Yükseköğrenim

8

4

Yönetim Kurulu Kararı

Hukuk Müşaviri,  Avukat

I.Hukuk Müşaviri

Hukuk Fakültesi

8

4

Yönetim Kurulu Kararı

Avukat

Hukuk Müşaviri

Hukuk Fakültesi

6

3

Sınav

Avukat, Uzman,

Teknik Uzman,

Müdür

4 Yıllık Yükseköğrenim

6

3

Sınav

Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Yönetim Personeli

Müdür

4 Yıllık Yükseköğrenim

6

3

Sınav

Bütün Pozisyonlar

Özel Kalem Müdürü- Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

4 Yıllık Yükseköğrenim

5

3

Genel Müdür Onayı

Müdür

Yönetim Kurulu Büro Müdürü, Tesisler Müdürü

4 Yıllık Yükseköğrenim

6

3

Genel Müdür Onayı

Büro Personeli, Sekreter, Muhasebeci

Yönetim Personeli

En Az 2 Yıllık Yükseköğrenim

8

3

Sınav

Büro Personeli, Sekreter

Muhasebeci

En Az 2 Yıllık Yükseköğrenim

5

3

Sınav

Yardımcı Hizmet Personeli

Büro Personeli, Sekreter

En Az İlköğretim

15

5

Sınav