29 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27919

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 586

-KARAR-

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 28/4/2011 tarihli yazıda aynen; “12 Haziran 2011 Pazar günü XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapılacaktır.

Birleşik oy pusulalarının basımına seçim takvimi gereğince 2/5/2011 tarihinde başlanacaktır.

Sandık atamaları, 12 Nisan 2011 tarihinde yapılmış olup, sandık sayısı 199.207 olarak kesinleşmiştir.

Söz konusu birleşik oy pusulalarının 300 + % 10 = 330 adeti kapsayan paketler de ekli listede ilgili il – ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Doğrudan Temin” başlıklı 22. maddesinde, “Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir…..

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.”,

Diğer taraftan; Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 6111 sayılı  Kanunun Geçici 13. maddesinde; “31/12/2011 tarihine kadar uygulanmak üzere, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları  ve  ihtiyar  heyetleri  genel  ve  ara  seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak; filigranlı oy pusulası kağıdı ile filigranlı oy zarfı kağıdı alımı oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmet alımları 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre doğrudan temin usulü ile yapılabilir.”

hükümleri yer almaktadır.

Birleşik oy pusulalarının basım ihalesinin yukarıda hükümleri açıklanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22., 6111 sayılı Kanunun Geçici 13. maddeleri ve Kurumumuzca hazırlanan teknik ve idari şartname hükümleri uyarınca yapılması gerektiğinden; işin seçim işi olması ve aciliyeti de gözetilerek, birleşik oy pusulası basım ihalesinin Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce 28 Nisan 2011 – 02 Mayıs 2011 tarihleri arasında yapılması ve sonuçlandırılması hususunda gerekli Kurul kararının alınmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14/1 ve 78/1 inci maddeleri, seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulalarını bastırma ve ilçe seçim kurullarına ulaştırma görev ve yetkisini Yüksek Seçim Kuruluna vermiştir.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 26. maddesinde; “Milletvekili seçimlerinde kullanılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulaları ile bağımsız adayların oy pusulaları aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır:

a) Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak, kağıdında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan kağıtlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından bastırılır.

b) Birleşik oy pusulasının en üstüne "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre, en başta ve ortada partinin özel işaretinin altında kısaltılmış adı, onun altında da tam yazı halinde adı, onun altında koyu renkli harflerle parti genel başkanının adı ve soyadı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adayların ad ve soyadları, aldıkları sıra numarasına göre yazılır.

c) Siyasi parti sütunları arasında (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır.

d) Bağımsız adaylar, birleşik oy pusulasının en sağ tarafındaki siyasi parti sütunundan sonra ve aynı hizada olmak üzere, (0,75) santimetre aralık bırakılarak, dikey ve kalın bir çizgi çizildikten sonra yerleştirilir. Bir seçim çevresinde birden fazla bağımsız aday varsa sıra, aralarında çekilecek kura ile belirlenir. Başta ve ortada bağımsız adayın adı ve soyadı yazılır. Belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bunların altı çizilir. Birden fazla bağımsız aday sütunları arasında, (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır.

Siyasi parti sütunlarının altında bağımsız adaylara yer verilmez. Ancak, bağımsız aday sayısının fazla olması ve bunların oy pusulasına yerleştirilmesinin mümkün olmaması halinde, siyasi parti adaylarından sonra kalın bir çizgi çizildikten ve beş santimetre boşluk bırakıldıktan sonra tekrar bir çizgi çizilerek, kalan bağımsız adaylar filigranlı kağıt ebadına uygun olarak yerleştirilir.

e) Oy pusulasında, genel başkan ve adayların nüfus kimlik belgelerindeki ad ve soyadları tam olarak yazılır. Herhangi bir kısaltma, unvan veya sıfat kullanılamaz.

f) Birleşik oy pusulasında siyasi partilerin özel işaretleri, tüzüğüne uygun biçimde renkli olarak bastırılır. Siyasi partilerin oy pusulasında kullanılacak özel işareti, adı ve kısaltılmış adının belirlenmesinde parti tüzüğü esas alınır. Tüzüklerine göre, kısaltılmış adları mevcut olmayan siyasi partilerin, birleşik oy pusulalarında tam adı yazılır. Birleşik oy pusulalarında, bağımsız adaylar için herhangi bir özel işaret veya ibare kullanılamaz…”

hükmü yer almaktadır.

Bu duruma göre, iki siyasi parti ve bağımsız aday arasındaki aralık dahil oy pusulasında her siyasi partinin ve bağımsız adayın işgal edeceği genişlik 3,5 santimetre olacaktır.

XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak bağımsız adayların birleşik oy pusulasındaki  sıralaması  (yerlerinin), 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 26. maddesinin (d) bendine göre; birleşik oy pusulasının en sağ tarafındaki siyasi parti sütunundan sonra ve aynı hizada olmak üzere yazılacaktır.

Yasa hükmü bu olmakla birlikte, yapılacak seçimin niteliği ve uygulamaya açıklık getirilmesi bakımından, bazı konuların açıklığa kavuşturulması zorunlu bulunmaktadır.

Örneğin, birleşik oy pusulasının 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için özel hale getirilebilmesi amacıyla, en üste yazılacak ibarenin “XXIV. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SİYASİ PARTİLER VE BAĞIMSIZ ADAYLAR BİRLEŞİK OY PUSULASI” altına ilgili seçim çevresinin adı başlık olarak yazılması gerekecektir. Bu başlıkların, 17 punto ve tamamı büyük harf olması,

Bununla birlikte, siyasi partilerin oy pusulasında kullanılacak kısaltılmış adının 14 punto, onun altında da 11 punto olarak tam yazı halinde adının yazılması,

Siyasi parti genel başkanlarının nüfus kayıt örneğindeki ad ve soyadlarının 10 punto,  koyu renk ve büyük harflerle olması,

Milletvekili adaylarının nüfus kayıt örneğindeki ad ve soyadlarının aldıkları sıra numarasına göre 8 punto olması,

Bağımsız adayların nüfus kayıt örneğindeki ad ve soyadlarının 8 punto olarak kura sonucu aldıkları sıra numarasına göre yazılması,

uygun olacaktır.

Diğer yandan; her seçim çevresinin birleşik oy pusulalarının ayrı ayrı düzenlenmesi ve her çevrenin adına ve il birden fazla seçim çevresine bölünmüşse çevre numaralarına da yer verilmesi zorunlu görülmüştür.

Anlatılanları bir örnekle açıklarsak; “XXIV. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SİYASİ PARTİLER VE BAĞIMSIZ ADAYLAR BİRLEŞİK OY PUSULASI” altına “ANKARA İLİ (1) NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ” ibareleri, yukarıda belirtilen puntolarla yazılmış olacaktır.

Bu ibarelerin altına, seçime katılacak siyasi partilerin özel işaretleri, Yüksek Seçim Kurulunca parti temsilcileri huzurunda çekilen kur’a ile belirlenen sıraya göre yerleştirilecektir.

Seçim çevrelerinin çıkaracağı milletvekili ve seçime katılan parti sayısı ile bağımsız aday sayısı değişik olabileceğinden, buna bağlı olarak birleşik oy pusulasının boyutları da değişecektir.

12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimine (15) onbeş siyasi partinin katılacağı dikkate alındığında birleşik oy pusulası;

En çok (15) X (seçime katılacak siyasi parti + bağımsız aday) X 3,5 cm.

olması gerektiğine,

Birleşik oy pusulaları, yukarıda açıklanan biçimde her seçim çevresinde seçime katılan siyasi parti ve bağımsız adaylar dikkate alınarak Yüksek Seçim Kurulunca bastırılır, seçim çevrelerinin sandık sayısına göre (330)’luk paketler halinde bu yerlere gönderilir.

SONUÇ:

1- Bu açıklamalar çerçevesinde; Kurul kararına ekli oy pusulası basımı ihalesine ilişkin teknik ve idari şartnamelere bağlı kalınmak suretiyle, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce ihalenin 4734 sayılı Kanunun 22. ile 6111 sayılı Kanunun Geçici 13. maddeleri gereğince 02 Mayıs 2011 tarihine kadar yapılmasına ve sonuçlandırılmasına,

2- Yaklaşık maliyet hesaplamasının Devlet Malzeme Ofisi teknik elemanlarınca değerlendirilerek yapılmasına,

3- XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasının, Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiş olan ve üzerinde “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunan beyaz kağıtlara Yüksek Seçim Kurulunca, her seçim çevresinde seçime katılan siyasi parti ve bağımsız aday sayısı göz önünde tutularak bastırılmasına,

4- Birleşik oy pusulasının en üst kısmına “XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar Birleşik Oy Pusulası” ibaresinin, bunun altına hangi ile hangi numaralı seçim çevresine ait olduğunun, kararda belirtilen şekilde ve puntolarla yazılmasına,

Bu yazı altına en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretinin altında kısaltılmış adının 14 punto, onun altında da 11 punto olarak tam yazı halinde adı, onun altında koyu renk ve büyük harflerle 10 punto olarak parti genel başkanının nüfus kayıt örneğindeki adı ve soyadı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı 2 (iki) santimetre olan bir boş daire basılarak bütün bunların altı çizildikten sonra bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adaylarının ad ve soyadları 8 punto halinde aldıkları sıra numarasına göre yazılmasına,

5- Birleşik oy pusulasındaki siyasi parti sütunları arasında (0,75) cm ve iki çizgi ile belirlemiş bir aralık bırakılmasına,

Bağımsız adaylar, birleşik oy pusulasının en sağ tarafındaki siyasi parti sütunundan sonra ve aynı hizada olmak üzere (0,75) cm aralık bırakılarak, dikey ve kalın bir çizgi çizildikten sonra yerleştirilmesine, birden fazla bağımsız aday sütunları arasında (0,75) cm ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılmasına,

Her siyasi parti ve bağımsız aday için ayrılan (3,5) üç buçuk cm olan bu sütuna, çapı 2 (iki) cm olan  bir boş daire basılarak dairelerin altına ve üstüne ortalı şekilde 2 (iki) cm iki yatay çizgi çizilmesine ve bu çizginin başta ve ortada olmak üzere kesinleşen aday listesinde yer alan bağımsız adayın nüfus kayıt örneğindeki ad ve soyadlarının 8 punto olarak kura sonucu aldıkları sıra numarasına göre yazılmasına,

6- Birleşik oy pusulasının (330)’luk paketler halinde ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmesine,

7- Karar örneğinin;

a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

b) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, seçime katılan siyasi partiler genel başkanlıkları ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

28/4/2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan

Üye

Üye

Üye

Ali EM

Bahadır DOĞUSOY

Hüseyin EKEN

M. Zeki ÇELEBİOĞLU

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

Turan KARAKAYA

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Halim AŞANER

Sadık DEMİRCİOĞLU