29 Nisan 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27919

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 585

-KARAR-

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 28/4/2011 tarihli yazıda aynen;

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine, seçimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 03/03/2011 günlü, 73 üncü Birleşiminde 987 sayı ile karar verilmiş ve bu karar 4/3/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Kurulumuzca verilen 7/3/2011 tarihli, 157 sayılı karar ile de, 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanan seçim takvimi gereğince, gümrük kapılarında 10 Mayıs 2011 tarihinde oy verme işlemine başlanacaktır.

Geçmiş dönemlerde yapılan uygulamalara göre;

1 - 22 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçiminde, 13 gümrük kapısında, 228.019 seçmen oy kullanmış olup 1.500.000 adet oy pusulası,

2 - 21 Ekim 2007 yılında gerçekleştirilen Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulmasında 9 gümrük kapısında, 25.103 seçmen oy kullanmış olup 305.000 adet oy pusulası,

3 - 12 Eylül 2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulmasında 25 gümrük kapısında, 196.299 seçmen oy kullanmış olup 500.000 adet oy pusulası,

bastırılmıştır.

Kurulumuzca verilen 30/3/2011  tarihli,  278  sayılı  karar  ile de, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 25 yerde Gümrük Kapıları İlçe Seçim Kurulları oluşturulmuştur.

Bu açıklamalar doğrultusunda; Kurulumuzca belirlenen 25 gümrük kapısında kullanılmak üzere, ekli listede miktarları belirtilen 300’lük paketler halinde toplam 600.000 adet (2.000 paket) oy pusulasının bastırılması gerekmektedir.

Söz konusu birleşik oy pusulasının basım usul ve esaslarının belirlenerek, birleşik oy pusulası basımı işinin piyasadan ihale yoluyla mı, yoksa 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (e) bendinde belirtilen kuruluşlara mı yaptırılması hususunda bir karar alınmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Yüksek Seçim Kurulunun;

7/3/2011 tarihli, 157 sayılı karar ile, 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanan seçim takvimi gereğince, gümrük kapılarında 10 Mayıs 2011 tarihinde oy verme işlemine başlanacaktır.

30/3/2011  tarihli,  278  sayılı  karar ile de, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 25 yerde Gümrük Kapıları İlçe Seçim Kurulları oluşturulmuştur.

Birleşik oy pusulalarının bastırılmasına ilişkin olarak;

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun;

Kullanılacak oy pusulasının şekli başlıklı 26. maddesinde;

“Milletvekili seçimlerinde kullanılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulaları ile bağımsız adayların oy pusulaları aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır:

a) Oy pusulaları, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak, kağıdında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" fligranı bulunan kağıtlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından bastırılır.

b) Birleşik oy pusulasının en üstüne "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre, en başta ve ortada partinin özel işaretinin altında kısaltılmış adı, onun altında da tam yazı halinde adı, onun altında koyu renkli harflerle parti genel başkanının adı ve soyadı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin kesinleşen aday listesinde yer alan adayların ad ve soyadları, aldıkları sıra numarasına göre yazılır.

c) Siyasi parti sütunları arasında (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır.

d) Bağımsız adaylar, birleşik oy pusulasının en sağ tarafındaki siyasi parti sütunundan sonra ve aynı hizada olmak üzere, (0,75) santimetre aralık bırakılarak, dikey ve kalın bir çizgi çizildikten sonra yerleştirilir. Bir seçim çevresinde birden fazla bağımsız aday varsa sıra, aralarında çekilecek kura ile belirlenir. Başta ve ortada bağımsız adayın adı ve soyadı yazılır. Belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bunların altı çizilir. Birden fazla bağımsız aday sütunları arasında, (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır.

Siyasi parti sütunlarının altında bağımsız adaylara yer verilmez. Ancak, bağımsız aday sayısının fazla olması ve bunların oy pusulasına yerleştirilmesinin mümkün olmaması halinde, siyasi parti adaylarından sonra kalın bir çizgi çizildikten ve beş santimetre boşluk bırakıldıktan sonra tekrar bir çizgi çizilerek, kalan bağımsız adaylar filigranlı kağıt ebadına uygun olarak yerleştirilir.

e) Oy pusulasında, genel başkan ve adayların nüfus kimlik belgelerindeki ad ve soyadları tam olarak yazılır. Herhangi bir kısaltma, unvan veya sıfat kullanılamaz.

f) Birleşik oy pusulasında siyasi partilerin özel işaretleri, tüzüğüne uygun biçimde renkli olarak bastırılır. Siyasi partilerin oy pusulasında kullanılacak özel işareti, adı ve kısaltılmış adının belirlenmesinde parti tüzüğü esas alınır. Tüzüklerine göre, kısaltılmış adları mevcut olmayan siyasi partilerin, birleşik oy pusulalarında tam adı yazılır. Birleşik oy pusulalarında, bağımsız adaylar için herhangi bir özel işaret veya ibare kullanılamaz.

Yurt dışı seçmenler tarafından kullanılacak birleşik oy pusulaları, bu maddede öngörülen usul ve esaslara göre hazırlanır.”

13/3/2008 tarihli, 5749 sayılı Kanunla 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna eklenen Yurt dışı seçmenlerin oy verme yöntemleri ve genel ilkeler başlıklı 94/A maddesinde;

“Milletvekili genel seçimlerinde, üzerinde Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan özel imal edilmiş kâğıtlara basılı birleşik oy pusulalarında; sadece seçime katılan siyasi partilerin özel işaretleri, kısaltılmış isimleri ve tam yazı halinde adlarıyla her siyasi parti için ayrılan bölümün altında çapı iki santimetre olan boş bir daire bulunur.

Yurt dışı seçmenler, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında oy verebilirler.

Yurt dışı seçmenler sadece seçime katılan siyasi partilere oy verebilirler.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere;

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında, milletvekili seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılacağı aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde bu oy pusulalarının "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan özel surette yaptırılmış kağıtlara bastırılacağı,

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94/A maddesine göre de Yurt dışı seçmenlerin sadece seçime katılan siyasi partilere oy vereceği belirtilmiştir.

Seçime katılmaları Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen siyasi partilerin oy pusulasındaki sıraları Yüksek Seçim Kurulunca ad çekmek suretiyle belirlendiği şekilde olacaktır.

Gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulasının XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için özel hale getirilebilmesi amacıyla en üste yazılacak ibarenin 17 punto siyah harflerle "XXIV. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SİYASİ PARTİLER BİRLEŞİK OY PUSULASI" şeklinde olmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulaları kağıdında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan kağıtlara basılacak birleşik oy pusulalarının en üstüne "XXIV. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SİYASİ PARTİLER BİRLEŞİK OY PUSULASI" ibaresi yazılacak, bu ibarenin altına seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda çekilen kura sırasına göre, en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretin altına kısaltılmış adının 14 punto, kısaltılmış adları mevcut olmayan siyasi partilerin adının ise 11 punto olması, onun altında da 11 punto olarak tam yazı halinde adı, onun altında koyu renkli harflerle 10 punto olarak parti genel başkanının nüfus kayıt örneğindeki adı ve soyadı, belli aralık ve çizgiden sonra çapı 2 cm. olan bir daire basılacak ve altı çizilecektir.

Birleşik oy pusulasında yer alacak siyasi partilerin özel işaretlerinin altına kısaltılmış adlarının yazılması 2839 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmü gereği olduğundan, seçime katılabilecek nitelikte olan ve aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna vermiş bulunan siyasi partilerin adlarının kendi parti tüzüklerinde gösterildiği şekilde yazılması gerekmektedir. 

Gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının boyutları yukarıda açıklanan hususlar gözönünde tutularak, her parti için 3,5 cm. ve iki siyasi parti arasında 0,75 cm. aralık olmak üzere   15 x 3.5 = 52,5 cm + 11,25 = 63,75 cm. olacaktır.

Gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulaları, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimi, 21 Ekim 2007 tarihinde yapılan Halkoylaması ve 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Halkoylamasında kurulan gümrük kapısı ilçe seçim kurullarında kullanılan oy sayıları ile baskı sayıları da gözetilerek yukarıda açıklandığı biçimde gümrük ilçe seçim kurullarına ortalama (50-100 paket) gönderilmesi şeklinde Yüksek Seçim Kurulunca 600.000 adet bastırılıp (300)’lük paketler halinde hazırlanarak yeteri kadar paketin gümrük kapılarındaki ilçe seçim kurullarına gönderilmesi uygun olacaktır.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde birleşik oy pusulasının basım usul ve esaslarının belirlenmesine ve ayrıca oy pusulası basım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (e) bendinde belirtilen kuruluşlara da yaptırma imkanı da bulunmaktadır.

SONUÇ:

1- XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının, Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiş, üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan 63,75 x 10,5 cm. boyutlarında filigranlı kağıda bastırılmasına,

2- Birleşik oy pusulasının en üst kısmına 17 punto siyah harflerle; "XXIV. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SİYASİ PARTİLER OY PUSULASI", ibaresinin yazılmasına,

3- Bu ibarelerin altında, seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda Kurulumuz tarafından çekilen kurada belirlenen sıraya göre siyasi partilerin özel işaretlerinin yer almasına,

4- Siyasi partilerin özel işaretinin altına kısaltılmış adının 14 punto, onun altında 11 punto olarak tam yazı halinde adı, onun altında koyu renkli harflerle 10 punto olarak parti genel başkanının nüfus kayıt örneğindeki adı ve soyadının yazılmasına, seçime katılan ve aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna vermiş bulunan siyasi partilerin adlarının kendi parti tüzüklerinde gösterildiği şekilde yazılması gerektiğine, altı çizilip çapı 2 cm. olan boş bir daire basılarak, bunun da altının çizilmesine; Yurt dışı seçmenler sadece seçime katılan siyasi partilere oy verebileceklerinden siyasi parti adayları ile bağımsız adayların isimlerine birleşik oy pusulalarında yer verilmemesine,

5- Gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının, yukarıda açıklandığı şekilde Kurulumuzca 600.000 adet bastırılıp (300) adetlik 2.000 paket yapılması ve karara ekli liste doğrultusunda Gümrük Kapısı İlçe Seçim Kurullarına gönderilmesine,

6- Birleşik oy pusulası basım işinin 4734 sayılı Kanunun değişik 3. maddesinin (e) bendi gereğince Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne yaptırılmasına,

7- İhtiyaç duyulması halinde 600.000 adet bastırılan birleşik oy pusulasına ek olarak talep edilen miktar kadar birleşik oy pusulasının Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde yaptırılabileceğine,

8- Karar örneğinin Resmi Gazete’de yayımlanmasına, seçime katılan siyasi parti genel başkanlıklarına ve ilgili gümrük kapısı ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile gereği ve bilgi için Kurulumuz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ve Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne gönderilmesine,

28/4/2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Üye

Üye

Üye

Ali EM

Bahadır DOĞUSOY

Hüseyin EKEN

M. Zeki ÇELEBİOĞLU

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

Turan KARAKAYA

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Halim AŞANER

Sadık DEMİRCİOĞLU