29 Nisan 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27919

YNETMELK

stanbul ehir niversitesinden:

STANBUL EHR NVERSTES YAZ RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul ehir niversitesinde uygulanacak yaz retimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul ehir niversitesinin yabanc diller yksekokulu, faklte ve enstitlerinde yrtlen lisans ve lisansst eitim programlarnn yaz retimine ilikin hkmlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Enstit: stanbul ehir niversitesindeki ilgili enstity,

b) Faklte: stanbul ehir niversitesindeki ilgili faklteyi,

c) Mtevelli Heyet: stanbul ehir niversitesi Mtevelli Heyetini,

) renci leri Direktrl: stanbul ehir niversitesi renci leri Direktrln,

d) Rektrlk: stanbul ehir niversitesi Rektrln,

e) Senato: stanbul ehir niversitesi Senatosunu,

f) niversite: stanbul ehir niversitesini

ifade eder.

KNC BLM

Yaz retimi ile lgili Genel Esaslar

Yaz retiminin amac

MADDE 5 (1) Yaz retiminin amalar unlardr:

a) niversitenin eitim retim imkanlarn deerlendirerek, eitim kapasitesinin verimli kullanlmasn salamak,

b) Aldklar derslerden baarsz olan veya not ortalamasn ykseltmek isteyen rencilere imkan tanmak,

c) niversite rencilerine ilgili mevzuat hkmleriyle belirlenen srede mezun olma imkan vermek,

) Baarl rencilerin daha ksa srede mezun olmalarna imkan salamak, ift anadal progamna kaytl rencilerin bu program yrtmelerinde kolaylk salamak.

Yaz retiminin esaslar

MADDE 6 (1) Yaz retimi Yksekretim Kurulunun onay ile alr.

(2) Yaz retimi; yaz retimi koordinasyon kurulu tarafndan planlanr.

(3) Yaz retimi koordinasyon kurulu; akademik konulardan sorumlu Rektr yardmcs bakanlnda, her faklte, enstit ynetim kurulunca seilen, yabanc diller yksekokulu mdr tarafndan belirlenen ve Rektr tarafndan iki yl iin grevlendirilen yelerden oluur.

(4) Yaz retimi koordinasyon kurulu, yaz retiminin amacna uygun ve sorunsuz ekilde yaplmasndan niversite Ynetim Kuruluna kar sorumludur.

Yaz retimi sresi

MADDE 7 (1) Yaz retimi takvimi Senato tarafndan belirlenir ve duyurulur.

(2) Yaz retiminin sresi yedi haftadan az olamaz.

(3) Yaz retiminde derslerin kredisi ders programlarnda belirtildii gibi; haftalk ders saati says ise normal renimdeki haftalk ders saati saysnn iki katdr.

Dersler

MADDE 8 (1) niversitenin eitim programlarnda yer alan zorunlu dersler, verilmeleri gereken yaryllarda alr ve yaz retimine ertelenemez.

(2) Bir eitim-retim biriminin programnda yer alan derslerden hangilerinin yaz retiminde alabileceinin tespitinde; rencilerin ihtiya ve talepleri, retim elemanlarnn yaz retimine katlma istekleri ile ilgili blm bakanlnn nerileri gz nnde bulundurulur.

(3) renciler yaz retiminde almasn talep ettikleri dersler iin ilan edilen tarihlerde renci leri Direktrlne bavuruda bulunurlar. Bu bavurular dikkate alnarak alacak derslerle ilgili karar, yaz retimi koordinasyon kurulunun gr alnarak niversite Ynetim Kurulunca verilir. Alan derslere kayt olan rencilerin kaytlar danman onayndan sonra yaplr. Alamayan derslere kayt olan rencilerin dedikleri cretler iade edilir.

Derslerin almas

MADDE 9 (1) Yaz retimi programlarnda yer alan derslerin alabilmesi iin, gerekli renci saylar; ngilizce hazrlk ve lisans programlarnda en az on, lisansst programlarnda en az kiidir. Ancak ilgili ynetim kurulunun gerekeli teklifi ve niversite Ynetim Kurulu karar ile almas ilan edilmi olan derslerin bazlar lisans programlarnda en az yedi, lisansst programlarnda ise en az iki renci ile alabilir. renci says ngilizce hazrlk programnda onbe kiiyi, lisansta otuz kiiyi amadka yeni ube almaz.

(2) Yaz retiminde almas ngrlen dersler, lisans programlarnda ilgili blmlerin, lisansst programlarnda ise ilgili enstit anabilim dallarnn gr alndktan sonra ilgili ynetim kurullarnn onay ile en ge bahar dnemi snav notlarnn ilan edildii gn takip eden be gn iinde belirlenir. Belirlenen dersler, niversite Ynetim Kurulunun onayndan sonra kesinleir ve ilan edilir.

(3) ngilizce hazrlk program iin alacak yaz retimi, yabanc diller yksekokulu mdrnn teklifi ve niversite Ynetim Kurulunun onay ile kesinleir ve ilan edilir.

NC BLM

Yaz retiminde Derse Yazlma, Deerlendirme ve Devam Zorunluluu

Derse yazlma

MADDE 10 (1) Derse yazlmaya ilikin esaslar unlardr:

a) Yaz retiminde renci dersi gememek zere en fazla 10 kredilik ders alabilir.

b) Yaz retiminde alacak derslere kayt istee baldr. renciler alt yaryllardan daha nce almadklar veya alp da baaramadklar dersler ncelikli olmak zere ilgili mevzuat hkmlerine gre ders alabilir.

c) lk iki yaryldaki ortak dersleri tamamlayamayan renciler, ncelikle bu eksiklerini tamamlayacak ekilde ders seimi yapar. Snamal renci durumunda olanlar, danmann onay ile ders seimi yapar.

) Bitirme devi/projesine yaz retiminde kayt olunmaz.

d) Yaz retiminde ge kayt sresi derslerin balad haftadr. Bu sre iinde renciler ders ekleme ve brakma yapabilirler. Dersten ekilme, drdnc haftann sonuna kadar yaplabilir.

e) renciler, yaz retiminde kaydolduklar halde alamayan dersleri, edeerlii, dili ve kredi yk gz nnde bulundurularak, ilgili ynetim kurulunun izniyle dier niversitelerden alabilir.

f) liii kesilmi olan renciler yaz retiminden yararlanamaz. liik kesme ileminden nce kayt yaplm ise kayt ilemi iptal edilir.

(2) Yaz retimine dier niversitelerin rencileri de katlabilir. Bu rencilere, yaz retimi sonunda aldklar derslerdeki baar durumlarn gsteren bir belge verilir. Bu renciler, niversite rencilerine tannan rencilik haklarndan yararlanamaz.

Deerlendirme

MADDE 11 (1) Yaz retiminde alnan derslerdeki baar durumu, ilgili mevzuat hkmlerine gre deerlendirilir.

(2) Yaz retiminde alnan notlar not izelgesinde yaz dnemi bal altnda gsterilir, yaz dnemine ait not ortalamas yaryl not ortalamas (YNO) olarak hesaplanr ve genel not ortalamas (GNO)ya dhil edilir.

(3) Yaz retiminde dier niversitelerden ders alan rencilerin baar notlar, ilgili ynetim kurulu tarafndan deerlendirilir. Baar notunun en az (C) olmas gerekir. (C)nin altndaki baar notlar (F) olarak deerlendirilir.

(4) Yaz retimine katlan ngilizce hazrlk program (HP) rencilerinin baar durumlar, ilgili mevzuat hkmlerine gre deerlendirilir.

Devam zorunluluu

MADDE 12 (1) Yaz retiminde, derslere devam zorunludur. Tekrarlanan bir dersin devam koulu yerine getirilmi olsa bile, bu durum devam zorunluluunu ortadan kaldrmaz.

(2) Gz ve bahar dnemlerinde olduu gibi yaz retiminde de ders ve uygulamalara lisans ve lisansst programlarnda en az % 80 orannda, (HP)de en az % 90 orannda devam zorunluluu vardr.

DRDNC BLM

cretler ve zinler

cret

MADDE 13 (1) Yaz retiminde rencilerin kredi bana deyecekleri cret Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir ve duyurulur.

(2) Tam burslu rencilerden yaz retimi creti alnmaz.

(3) (HP)de, balang (Elemantary), alt-orta (pre-ntermediate) ve orta (ntermediate) dzeyinde balam, kayt yaptrarak renimine devam etmi olan rencilerden birinci yln sonunda yaz retimi creti alnmaz.

(4) (HP)ye upper-intermediate ve pre-faculty dzeyinde balayp, gz dnemi sonunda ngilizce yeterlik snavn (YS) geemeyenler, bahar dnemine ait renim cretini deyerek renimlerine devam edeceklerinden bu rencilerden de birinci yln sonunda yaz retimi creti alnmaz.

(5) Derslerin balamasn takip eden ilk iki hafta iinde dersten ekilen renciye o ders iin demekle ykml olduu cretin % 25i kesilerek dedii cretten geriye kalan tutar iade edilir.

retim elemanlarnn cret ve izinleri

MADDE 14 (1) Yaz retiminde ders veren retim elemanlarna maalarna ek olarak ek ders creti verilir. Ek ders cretinin miktar, ilgili mevzuat hkmlerine gre her yl niversite Ynetim Kurulunun nerisi zerine Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir.

(2) Yaz retiminde grev alan retim elemanlar yllk izinlerini yaz retimi dnda kalan haftalarda kullanr.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Disiplin

MADDE 15 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul ehir niversitesi Rektr yrtr.