28 Nisan 2011 Tarihli ve 27918 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2011/1445      Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında İstanbul’da Düzenlenecek Olan Irak’ta Yatırım Fırsatları Konferansına Yönelik Mutabakat Zaptı ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2011/1449      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgız Cumhuriyeti’ndeki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2011/1644      Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1434       Hakkari İli, Şemdinli İlçesi, Derecik Mevkiinde Daimi Derecik Kara Hudut Kapısının Açılması Hakkında Karar

2011/1436       Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar

2011/1438       Kırşehir İlinde Bulunan Bazı Alanların Kayabaşı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2011/1440       İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2011/1441       İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2011/1442       Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Kadro Karşılığı Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar

2011/1628       Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2011/1633       Gözlük Çerçeveleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2011/1634       Emniyet Genel Müdürlüğünün Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2011/1635       Karaman İli, İmaret Mahallesi İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

2011/1636       Bazı Alanların Yeşilvadi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2011/1649       İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2011/1650       Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

2011/1651       Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2011/1653       Yukarı Menderes Havzası Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği’ne Üye Olan Özdemirci Belediyesinin Adı Geçen Birliğe Katılmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında Karar

2011/1654       Karayolları Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminer Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2011/1655       Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatına Bağlı Olarak Antalya İlinde Antalya Elmalı Müzesi Müdürlüğü ile Kırşehir İlinde Kırşehir Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2011/1663       Musatepe ve Çetintepe Barajlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri  Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2011/1664       İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Hemşirelik Yüksekokulunun Kapatılarak, Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Hemşirelik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2011/1666       Bazı Yerlerin “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti Hakkında Karar

2011/1667       Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Esasların Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar

2011/1670       Gümrük Müsteşarlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Akıncı Gümrük Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

2011/1673       Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2011/1674       Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırılması Yapılması Hakkında Karar

2011/1677       Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırılması Yapılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve  Esasları Yönetmeliği

—  Adıyaman Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İzmir Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yıldız Teknik Üniversitesi  Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2011 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

—  Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2011 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/69)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/70)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/72)

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri