28 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27918

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1436

             Ekli “Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 1/2/2011 tarihli ve 4066 sayılı yazısı üzerine, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                       B. ARINÇ                   A. BABACAN                    M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          M. AYDIN                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

     Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                                 F. ÇELİK                               C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                          M. V. GÖNÜL                       A. DAVUTOĞLU                         C. YILMAZ

  Milli Savunma Bakanı                  İçişleri Bakanı V.                       Dışişleri Bakanı                       Maliye Bakanı V.

       N. ÇUBUKÇU                          B. YILDIRIM                            R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı         Bayındırlık ve İskân Bakanı V.              Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                            V. EROĞLU                            M. M. EKER                             T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.   Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK OLARAK İLAVE TOPLU KONUT

FONU TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin diğer ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmalarının; anlaşma hükümleri, ülkeler ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamaktır.

(2) Bu Karar, ekli tabloda yer alan eşyayı kapsar.

Ek mali yükümlülük

MADDE 2 – (1) Ekli tabloda yer alan eşyanın, aynı tabloda belirtilen ülke menşeli olarak A.TR belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde, ek mali yükümlülük olarak karşılarında gösterilen oranda ilave Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

Uygulama usul ve esasları

MADDE 3 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu, İthalat Rejimi Kararı ve ilgili diğer mevzuatın, Toplu Konut Fonu'nun tarhına, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tarhı, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Bu Kararın tatbikinde; ithalatçı veya temsilcisi tarafından, ekli tabloda belirtilen ürünlerin ithalatı sırasında, ithal edilen ürünün menşesine ilişkin olarak bu Kararda yer almayan ülkelerin beyan edilmesi halinde, gümrük idarelerince A.TR belgesi dışında ayrıca bir menşe ispat belgesi talep edilmez. Bu kapsamdaki beyandan ithalatçı sorumlu olup, gümrük idareleri ile Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığınca, sonradan kontrol kapsamında ithalatçıdan ilave bilgi ve belge talep edilebilir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

TOPLU KONUT FONU

(CIF BEDELİNİN %'Sİ)

MEKSİKA

8703.22.10.10.00

Binek otomobilleri

10

8703.23.19.11.00

Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçen fakat 1600 cm3.ü geçmeyenler

10

8703.32.19.11.00

Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçen fakat 1600 cm3.ü geçmeyenler

10

8703.32.19.12.00

Silindir hacmi 1600 cm3.ü geçen fakat 2000 cm3.ü geçmeyenler

10